Υeni Kıbrıs Partisi | Κόμμα Νέα Κύπρος | New Cyprus Party

YKP'nin son açıklamaları

2 Eylül 1990'dan beri Yeni Kıbrıs'ın sesi; haber, yorum, köşeyazıları ile her gün her an!

YKP, Avrupa Sol Partisi gözlemci üyesidir

yeni kıbrıs partisi wiki