Yeni Kıbrıs Partisi Tüzüğü

25 Şubat 2023 tarihindeki 15. Kurultay’da değiştirilmiş hali ile

  BİRİNCİ KISIM

Genel Öğeler

Madde 1

Partinin Adı, Merkezi ve Amblemi

 

  Partinin Adı: Yeni Kıbrıs Partisi, kısaltılmış adı YKP’dır.

Merkezi: Partinin Merkezi Lefkoşa’dadır

Partinin amblem: sarı renkli Kıbrıs ve arkasında deniz mavisiyle doldurulmuş ve sürekli gelişmeye açık olan, dün, bugün ve yarını simgeleyen halkalar.

     
Madde 2

Tefsir

  Forma” veya “Forum”, parti işlerinin düzenlenmesi için yetkili organ tarafından hazırlanan ve fakat makul olarak ve bu tüzükte belirtilen belgeleri içeren herhangi bir kayıt olarak tutulabilen forma veya forumu,

Dal ve Kol Örgütler” bu tüzüğün dal ve bölge örgütleri bölümünde yer alan ve görevlerini yapma yetkisi olan ama bir Parti Sekretaryası kararıyla çalışmaya başlayan ve gereklilik olmadıkça bu tüzükteki kadar sayıya ulaştırılmasına veya delege usulüne geçilmesine gerek olmayan organları,

Gündem”, gündemli çalışmalar temel çalışmalardır, onun için çatısı başlıklar halinde kurulan ve içinde maddeler halinde ilgi toplantıda ele alınacak konuları, taslakları ve ilgili bilgileri içeren toplantı nesnesini ve çatı başlığı olarak gündem dışı konuşmalar bölümü yer almışsa yalnız konuyu,

Kesin Hesap”, genel kabul görmüş muhasebe kurallarına uygun ve bir önceki hesap dönemi ile kıyaslamalı gelir gider tablosunu ve bilançoyu anlatır.

Komisyon”, örgütlenme, siyasal ve eğitim çalışmalar çerçevesinde geçici veya kalıcı oluşturulan organı,

Komite”, ilçe ve bölge örgütleri bölümünde yer alan ve görevlerini yapma yetkisi olan, bir Parti Sekretaryası kararıyla çalışmaya başlayan ve parti üye sayısının yirmide birine ilgili bölgedeki üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar çalışmaları yürüten organları,

Teamül”, karar organlarında, açık kuralların yetmediği yerde konsensüs ile uygulanan ve gerekçeli olarak tutanağa geçirilen usule ilişkin uygulamaları (tutanağa geçirilenler tüzüğe ek olarak yazılır),

Üye”, Kıbrıs’ın AB üyesi olmasından sonra Kıbrıs’ta yaşayan tüm AB yurttaşlarını ve yurttaşlıktan başka yasalara göre partilere üye olmasında sakınca bulunmayan her kişiyi,

(Ancak, bu tüzükte yurttaşlara verilen tüm haklardan eksiksiz olarak yararlanabilecek olan kişilerin, yasalar buna uygun olarak değişinceye kadar yasalara göre üye olabilecek olanların hak ve yetkilerini ihlal etmeyecek şekilde, hak ve yetkilerini kullanmalarına olanak verecek şekilde, seçme yapılarak tüzük uygulanır ve ayrı listeler düzenlenir.)

anlatır.

     
Madde 3

Partinin amacı 

  YKP, sosyalist Kıbrıs’ı uzak bir hedef olarak belirlerken hem eşitlikçi, hem de özgürlükçü bir sosyalizm için mücadeleyi bugünden benimser. Bugüne dair YKP’nin sosyalizm mücadelesi, emekten yana, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü, anti-militarist, ekolojisttir.

YKP, kapitalist yaşamın tek ve zorunlu bir yaşam biçimi olmadığını bildiği gibi, emek sürecinde doğanın ve insanın birlikteliğini görmezden gelen kalkınmacı siyasetlerin de kapitalist eşiğinin farkında olarak, doğanın sınırlarını tanıyan, büyümeyi değil, doğayla uyumlu bir sürdürülebilirliği esas alan ekososyalist ilkeler çerçevesinde mücadele eder.

YKP, anti-emperyalist ve anti-kapitalist değerlerle enternasyonalist bir mücadeleyi benimser, bu değerlere sahip örgütlenmelerle uluslararası alanda dayanışır.

YKP, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin işgal ve fetih siyasetinden kurtulması ve yeniden birleştirilmesi için mücadele eder.

     
    İKİNCİ KISIM

Üyelik

Madde 4

Üyelik

  Parti Programını, tüzüğünü ve politikalarını benimseyen ve siyasi partilere üye olmalarında herhangi bir yasal engel bulunmayan kişiler partiye üye olabilir.

Üye, Partinin asıl öğesidir; bu tüzükte hiçbir kural onun partiden ve organlarından bilgi almasına, üye kayıtlarını, hesaplarını ve tüm kararlarını görmesine engel olur diye yorumlanamaz, Parti Sekretaryası üyeleri dahil, hiçbir üyenin parti örgütlenmesi gereği yüklendiği görev ve yetkileri dışında, başka bir üyeden ayrıcalığı yoktur. Bu tüzük kurallarına göre üye olunur.

     
Madde 5

Üyelik başvurusu, aday üyelik kabulü, üyelik ve/veya aday üyelik red veya kabullü, itiraz hakkı

  Üyelik için başvuru, istekli sürekli oturduğu veya sürekli işyerinin bulunduğu yerde varsa İlçe veya Bölge Yönetim Kurulu’na veya Komitesine, hiçbiri yoksa Parti Sekretaryasına başvurur.

Üyelik başvurusu şekli Parti Sekretaryası tarafından belirlenmiş basılı bir forma ile yapılır.

Başvuruyu alan İlçe veya Bölge Yönetim Kurulu veya Komitesi, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde “aday üye” kabul kararını verir. 30 gün içerisinde herhangi bir karar verilmezse, başvuru reddedilmiş sayılır.

İlçe Yönetim Kurulu, başvuru konusundaki kararını, karar tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, aday üyeliğe kabul edilen kişinin üyelik başvuru formunu, İlçe Yönetim Kurulu kararı ile beraber Genel Merkez’e gönderir. Parti Sekretaryası, aday üyeliğe kabul tarihinden başlayarak altı ay içerisinde İlçe veya Bölge Yönetim Kurulu’nun veya Komitesinin hazırlayacağı olumlu rapor çerçevesinde başvuranı “üye” statüsü alır. Yeni üyeler Parti Meclisi bilgisine getirilir. Üyeliği onaylanmış olan kişi, tüm üyelik haklarına sahip olur. Bu süre zarfında olumlu rapor alamayan aday üyenin, üyelik başvurusu reddedilmiş olur.

Aday üyelik için karar yetkisi; başvuruyu alan İlçe veya Bölge Yönetim Kurulu’nun veya Komitesinindir. Üyeliğin reddi halinde başvuru sahibine herhangi bir gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur. Ancak Parti Sekretaryasına ret gerekçesi yazılı olarak bildirilir.

Üyelik başvurusunda bulunan bir kişi hakkında, gerekli görülmesi halinde İlçe Sekreterliğince bölgedeki partililerden görüş istenebilir.

Üyelik başvurusu reddedilen kişi kararın kendisine bildirdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Parti Meclisine başvurabilir, Parti Meclisinin kararı kesindir.

Tüm başvuru forumları Genel Merkezde dosyalanır.

     
Madde 6

Asli üyelerin

Kaydı ve kütük

  Üyelere birer kayıt numarası verilir. Bu kayıt numarasına göre genel merkezde ve Parti Meclisi karar vermesi halinde ona paralel olarak ilgili ilçe merkezinde birer üyelik kütüğü tutulur ve üye adına bir kart açılır. Bu karta üyenin parti örgütünde ve partiden ayrı diğer örgütlerde aldığı tüm görevler ve yaptığı tüm eylemler düzenli olarak yazılır.

Ayrıca, Parti Meclisi karar vermesi halinde köy, mahalle ve bölge örgütlerinde de ilçe yönetim kurulunun gözetiminde bir yerel kütük tutulur.

Esas olan genel merkezde tutulan kütüktür. Parti Sekretaryasının gerekli gördüğü hallerde üyelere üyelik belgesi verilebilir.

     
Madde 7

Üyelik aidatı

  Partinin üyeleri girişte aylık asgari ücretin %5’ini aşmayacak şekilde Parti Sekretarya tarafından belirlenen miktarı ve aylık asgari ücretinin en az %2’i tutarını her ay üyelik aidat miktarını vermekle yükümlüdür. Parti Meclisi kararı ile Parti Meclisi üyelerinin, parti milletvekillerinin, partili belediye başkanlarının, partili belediye meclisi üyelerinin aidat miktarı ayrıca belirlenebilir. Her üye kendi beyanı ile daha yüksek aidat verebilir.
     
Madde 8

Üyelik aidatı ödemeyenler

  1- Takvim yılı sonuna kadar üyelik aidatını ödemeyenlere, Parti Sekretaryası tarafından bir uyarı yazısı gönderilerek bir aylık ek süre tanınır. Bu süre sonunda aidatını ödemeyenler kurultaylara ve kongrelere katılamazlar, oy kullanamazlar ayrıca haklarında disiplin işlemi yapılır.

2- İlçe veya Bölge Yönetim Kurulu veya Komitesi, bu madde kapsamına giren üyeler için gerekli işlemleri yapılmasını sağlamak için Parti Sekretaryasına yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.

     
Madde 9

Üyelerin seçileceği Kurullar

  Üyeler, kayıtlı bulundukları ilçe örgütü ve merkez örgütü dışındaki kurullara seçilemezler.
     
Madde 10

Üyelerin hak ve ödevleri

  1- Parti üyelerinin hak ve ödevleri şunlardır.

a- Partiye giriş ve üyelik aidatı ödemek.

b- Seçimlerde partili adaylarına oy vermek, onların seçilmeleri ve partinin başarısı için çalışmak.

c- Partinin programını, tüzüğünü, doğrultusunu, ilkelerini, genel tutumunu, kararlarını ve seçim bildirgelerini, çalışmalarını, açıklamalarını, girişimlerini ve hizmetlerini yurttaşlara duyurmak, anlatmak benimsetmek;

d- Toplum sorunları, yerel kamu işleri ve bu konulardaki parti çalışmaları ile ilgilenmek, düşünce ve görüşlerinden parti organları ve partinin yararlanmasını sağlamak;

e- Üyesi oldukları parti kurullarının toplantı ve çalışmalarına katılmak ve kendilerine verilen görevleri yapmak;

f- Parti içi seçimlere katılmak, tüm genel, yerel ve ara seçimlerde parti adayı olmak;

g- Partide ve partinin kazandığı kamu hizmetlerinde üzerlerine aldıkları görevleri yerine getirmek, görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmak, haklı bir gerekçe olmadıkça bu görevlerden çekilmemek;

h- Partiye gelir sağlanmasında yardımcı olmak;

i- Parti yandaşlarının seçmen listelerine doğru olarak yazılmalarına ve sandık başına gidip oy kullanmalarına yardımcı olmak;

j- Parti üyeliğini veya görevlerini hiçbir şekilde kendileri veya görevlerini hiçbir şekilde kendileri veya başkaları için kişisel çıkar konusu yapmamak;

k- Parti içinde emekçi sınıf ve katmanların varlığı, partide kanatların oluşmasını hem kaçınılmaz hem de yararlı görür. Parti içindeki çelişmeler teorik yapılanmanın motorudur. Partinin kanatlarının ve üyelerinin topluma karşı programı ve temel siyasetleri savunma sorumlulukları vardır. Bununla birlikte programın daha ileriye doğru değişmesini önermek ve gerekçeleri açıklamak her üyenin hakkıdır.

Birbirine yakın görüşte olan üyeler toplantılar yapabilir, parti içi seçimlerinde birlikte liste çıkarabilir. Ancak bu toplantılar partiden gizli ve kapalı olamaz. Bu toplantılarda bağlayıcı kararlar alınamaz ve parti içi ikinci bir disiplin kurulamaz; parti dışında herhangi bir örgütsel merkezden talimat alınamaz.

2- Parti organları içerisinde yer alsın veya almasın her üyeye, durumuna ve olanaklarına göre, sürekli veya süreli görevler verilir. Partide görevsiz üye olmaması temel amaçtır.

3- Üyelerin siyasal çalışmalara olduğu kadar, sosyal çalışmalara katılmaları, birer yurttaş olarak kendi alanlarında toplumsal örgütlenmeye etkin katkıda bulunmaları, bölgesel sorunların çözümü için bölge halkı ve birbirleri ile dayanışma içerisinde çaba göstermeleri gerekir.

4- Üyelerin, partinin yazılı hukuku, politikası ve mali denetimi için, her üye ve organ hakkında yetkili bir organa, o organa başvuru koşullarına uygun olarak başvuru yetkileri ve koşulsuz olarak şikâyet hakkı vardır ve görevleridir.

     
Madde 11

Üye alımındaki İstisnalar

  Parti Sekretaryası istisna olmak kaydıyla; yasal olarak siyasi parti üyesi olma niteliğini kazanan ve partinin üye olmadan yararlanamayacağı bütün hizmetlerinden yararlanmak için aday üyelik süresinin beklenmesinde sakınca bulunan kişiler; her halükârda İlçe Yönetim Kurullarına bilgi vermek ve görüş almak koşuluyla Parti Sekretaryası tarafından doğrudan üyeliğe alınır.
     
Madde 12

Üyeliğin Silinmesi

  1- Aşağıda belirtilen durumlardaki kişilerin üyelik kayıtları silinir.

a- Ölenler,

b- Parti üyeliğinden kendi isteği ile çekildiğini yazılı olarak bildirenler,

c- Disiplin kurulları kararı ile üyelikten çıkarılanlar,

d- Parti yetkili organlarının izni olmadan bağımsız veya başka bir partiden aday olanlar,

e- Partiden çekildiklerini veya başka bir partiye girdiklerini kamuoyuna açıkladıkları saptananlar,

f- Başvuru formunda yanlış bilgi verdiği saptananlar,

g- Yasanın öngördüğü nitelikleri taşımadığı veya bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılanlar.

2- Üyelikten kaydı silme işlemi Parti Sekretaryası veya Parti Sekretaryasının ilgili üyesi tarafından yapılır ve ilgili ilçe örgütüne de bilgi verilir.

     
    ÜÇÜNCÜ KISIM

Merkez Örgütü

Madde 13

Merkez Örgütü

  Partinin merkez örgütü aşağıdaki organlardan oluşur

1- Parti Kurultayı

2- Parti Meclisi

3- Parti Sekretaryası

4- Parti Yürütme Kurulu

5- Üye Meclisi

6- Parti Meclis Grubu

7- Parti Disiplin Kurulu

8- Parti Denetleme Kurulu

     
    BÖLÜM I- Kurultay
Madde 14

Parti Kurultayı

  1- Parti Genel Kongresi Kurultay’dır.

2- Kurultay Madde 3’te anlatılan üyelerden oluşur.

3- Kurultayın üye tam sayısı 2.’nci fıkraya göre saptanır.

 

Madde 15

Kurultayın Toplanması

  1- Kurultay olağan olarak üç yılda en az bir kez toplanır. Olağan toplantının gündemi Parti Meclisi tarafından hazırlanır; buna ilaveten Kurultay üyelerinin en az yirmide birinin yazılı önerisi ile diğer konular da gündeme alınır.

2- Parti Meclisi, Parti Sekretaryası veya Kurultay üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Kurultay başvurma tarihini izleyen on beş gün içinde Parti Sekretaryası tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantının gündemi Kurultayın toplanmasını isteyenler tarafından saptanır.

3- Kurultayın, toplantı günü, yeri ve saati olağan toplantılarda en az bir ay, olağanüstü toplantılarda en az 15 gün önce ilan edilir.

4- Kurultayın olağan toplantılarında seçimler; tüzük ve program kabulü ve değişiklikleri ile ilgili gündem maddeleri yer alabilir. Kurultayın olağanüstü toplantılarında bu maddeler yer almaz. Olağan veya olağanüstü toplantı için çağrı gününden itibaren bir ayı geçmeyen bir süre içinde toplantı günü belirlenir. Her iki halde de toplantı gün, yer ve saati açıklanırken basın yoluyla gündemin kısımları da ilan edilir. Gündemde yer alan karar önergeleri, toplantı gününden on beş gün önce kurultay üyelerine dağıtılmış olmalıdır; dağıtım, ulaştırmadaki makul süreler dikkate alınarak yeterli bir süre önce başlamalıdır. Her iki halde de önceden dağıtılmamış karar önergeleri görüşülemez, kararlaştırılamaz; karar önergelerine değişiklik önergeleri verilebilir ve önce oylanır.

5- Kurultay gündeminde, Parti Meclisi üyeleri ve Parti Disiplin Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili maddeler yer alırsa, bu yerlere adaylıklarını koyacak olan partililer, en geç kurultaydan bir önceki gün saat 12.00’ye kadar Parti Sekretaryasına yazılı olarak başvurmalıdırlar. Başvuru sayısı seçilecek sayıya eşit veya daha az ise, başvuruda bulunmuş olanlar seçilmiş sayılırlar. Eksiklikler kurultay toplantısı sırasında tamamlanır.

     
Madde 16

Kurultay Toplantısı genel usulleri ve Yeter Sayı

  1- Kurultay toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Toplantının açılışında yeter sayı yoksa otuz dakika beklenir. Otuz dakika sonunda yine yeter sayı yoksa, toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saate ertelenir ve bu durum ilan edilir.

Ancak hiçbir surette üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanmadan kurultay toplanamaz.

2- Kurultay, Parti Sekretaryası tarafından belirlenmiş bir üye tarafından açılır.

3- Kurultay, bir başkan ile ve 2 yazmandan oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

     
Madde 17

Kurultayın Yetki ve görevleri

  Kurultay, partinin en yüksek karar organıdır.

Bu sıfatla;

1- Parti tüzük ve programında değişiklik yapabilir.

2- Parti Meclisi’nin bu konudaki yetkileri saklı kalmak koşulu ile Parti Meclisi üyelerini ve Parti Disiplin Kurulu üyelerini seçer.

3- Parti kesin hesabının aklanmasını kabul veya reddeder.

4- Parti Meclisi’nin Faaliyet Raporunun aklanmasını kabul veya reddeder.

5- Parti amacı, yasa ve tüzük kuralları içinde toplum ve ülke sorunları ile parti işlerini görüşür ve gerekirse karar alır.

6- Devlet ve toplumu ilgilendiren konularla kamu işleri ve parti politikası konusunda genel nitelikte olmak koşulu ile temenni kararları ve bağlayıcı kararlar alır.

7- Partinin kapatılmasına, başka bir parti ile birleşmesine, tüzel kişiliğine son verilmesine ve bu durumda mal varlığının tasfiye ve intikal biçimine ilişkin kararlar verebilir.

     
Madde 18:

Kurultay Kararlarının duyurulması

  Kurultay Kararları bütün parti organları ile üyeleri bağlar. Bu kararlar ilgililere yazı veya ilan yolu ile duyurulur.

 

    Bölüm II- Parti Meclisi
Madde 19:

Parti meclisinin oluşumu

  1- Parti Meclisi

a- Kurultayca seçilecek 19 üyeden,

b- İlçe Yönetim Kurulu Sekreterlerinden oluşur.

2- Partiden ücret alan ve menfaat bağı ile partiye bağlı olan üye Parti Meclisine aday olamaz. Kurultay tarafından Parti Meclisine seçildikten sonra ücret almaya ve menfaat bağı ile partiye bağlanan üye, Kurultayca yeni Parti Meclisi seçilinceye kadar Parti Meclisi üyelikleri devam eder. Ancak Parti Sekretaryasına seçilmişlerse üyelikleri hemen düşer.

3- Parti Meclisi üyeleri, mahalle, köy, bölge, ilçe ve yardımcı kol ve kuruluş organlarında İlçe Yönetim Sekreterliği hariç görev alamazlar.

     
Madde 20:

Parti meclisinin Toplanması

  1- Parti Meclisi en az iki ayda bir toplanır. Her toplantı sonunda gelecek toplantının gün, yer ve saati saptanır.

2- Parti Sekretaryasının gerekli görmesi veya Parti Meclisi üyelerinin en az üçte birinin yazılı istemi halinde de Parti Meclisi toplantıya çağrılır.

3- Parti Meclisinin Başkanı, Parti Sekretaryası tarafından belirlenmiş Sekretarya üyesidir. Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi Toplantısını en yaşlı üye yönetir.

4- Parti Meclisi’nin gündemi Parti Sekretaryası tarafından saptanır. Ancak en az beş üyenin görüşülmesini istediği konularda gündeme alınır. Her halükârda gündemin kısımları ve gündemde yer alacak konuları, karar önerisi ve seçim maddeleri 48 saat önce üyelere duyurulur.

5- Parti Meclisi toplantı yöntemlerini kendisi saptar.

     
Madde 21:

Parti Meclisinin Yetki ve görevleri

  Parti Meclisi partinin merkez karar organıdır ve Parti Kurultayından sonra gelen en yüksek organdır. Bu sıfatla;

1- Partinin yasal varlığına son verilmesi, program ve tüzüğün değiştirilmesi ve Kurultay kararları dışında bütün kararları alabilir.

2- Parti Sekretaryasını ve Parti Denetleme Kurulunu seçer.

3- Parti Sekretaryasını denetler ve gerekli olduğu durumlarda Parti Sekretaryası üyelerinin tümü veya bir kısmının yeniden seçilmesine karar verir.

4- Partinin Cumhurbaşkanı, belediye başkanı adayını gösterir veya parti görüşlerine en yakın adayı desteklemeye karar verir.

5- Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye veya ayrılmaya karar verir.

6- Parti Programına ve Kurultay kararlarına uymak koşulu ile Parti politikalarını saptar, seçim bildirgelerini hazırlar. Bunların gerçekleştirilmesi ile ilgili önlem ve kararları alır. Parti Programı ve tüzüğünü yorumlama münhasır yetkisini kullanır.

7- Partiyi her an seçim yapılacak şekilde hazırlar.

8- Parti örgütünün çalıştırılması, geliştirilmesi ve denetlemesiyle siyasi çalışma ve seçim işlerini Parti Sekretaryası eliyle yürütür.

9- Parti yönetmeliklerini yapar, yönergeler yayınlar.

10- Parti Sekretaryasının hazırladığı bütçeyi inceler ve karara bağlar.

11- Kurultaya siyasal olaylar ve parti çalışmaları hakkında rapor sunar.

12. Parti Meclisinde ve Parti Disiplin Kurulundaki boşalmaların yerine yenilerini seçer.

13- Zorlayıcı nedenler dolayısıyla Kurultayın toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verebilir.

14- Tüzükte belirtilen diğer yetkileri kullanır, görevleri yapar.

15- Toplantılara özürsüz üç kez katılmayan üyelerin üyeliklerini düşürür ve yerine yenilerini seçer.

16- Üye Meclisinin aldığı tavsiye kararlarını değerlendirir, ihtiyaç olması halinde bunlara dair kararlar üretir.

17- Tüm seçimlerde kontenjan adaylarının sayısını, aday listesindeki sırasını ve saptanma yöntemini belirlemek için karar alır.

     
    BÖLÜM III- Parti Sekretaryası
Madde 22:

Parti Sekretaryası oluşumu

  1- Parti Sekretaryası, Partinin Merkez Yürütme organıdır.

2- Parti Sekretaryası beş Sekreterden oluşur ve Parti Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir.

3- Parti Sekretaryası üyeleri görev ve yetkileri bakımından eşit statüye sahiptirler.

4- Parti Sekretaryası üyeleri aynı görevde iki dönemden fazla (6 yıl) kalamazlar.

     
Madde 23:

Parti Sekretaryası iş bölümü

  Parti Sekretaryası kendi üyeleri arasında en az bir Genel Sekreter, Mali Sekreter ve Örgütlenme Sekreteri ile eğitim, basın, yayın ve halkla ilişkiler, sosyal ilişkiler ve etkinlikler, dış ilişkiler ve benzeri diğer alanlarda görevlendirilecek sekreterlerden oluşur.
     
Madde 24:

Parti Sekretaryasının görev ve yetkileri

  1- Genel Sekreter, Parti Sekretaryası toplantı sekreterini ve Siyasi Partiler yasasındaki başkanı veya eşbaşkanları anlatır ve bu sıfatla görev ve yetkileri şunlardır:

a- Parti Sekretaryasının görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

b- Partiyi mahkemelerde, devlet daire ve kuruluşlarında ve üçüncü kişilerle yasal işlem ve ilişkilerinde temsil etmek,

c- Parti Sekretaryasının, Parti örgütünün haberleşme ve başvurma yeri olarak görev yapmasını sağlamak,

d- Tüzüğün, Parti Meclisinin ve Parti Sekretaryasının kendisine verdiği diğer görevleri yapmak,

e- Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defterinin tutulmasını sağlamak, tutulması için gerekli hallerde görevlendirmeler yapmak, ihtiyaç olması halinde mali kayıtlar için dıştan hizmet almak için karar üretilmesi için çalışma yapmak.

Bu Sekreterin yokluğunda ona vekalet edecek sekreter, Parti Sekretaryası tarafından saptanır.

2- Örgütlenme Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

a- Partiyi, tüzükte öngörüldüğü biçimde örgütlemek için program yapmak,

b- Tüm üye kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

c- Parti Sekretaryası aldığı kararların parti içindeki ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,

d- Gerekli olması halinde, tüzükte belirtilen ilçe ve bölge örgütleri oluşuna kadar onların görevini yapacak Komitelerin oluşmasını Parti Sekretaryasına önermektir. Parti Sekretaryası hazırlanan rapor ile uygun bulursa Komite oluşturulmasına karar verir. Oluşturulan komiteler Parti Meclisi gündemine getirilir. Parti Meclisinin kararı iptal hakkı vardır.

3- Mali Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a- Parti bütçesini ve kesin hesaplarını hazırlamak ve ilgili organlara sunmak,

b- Tüzükte belirtilen mali kurallara uygun olarak Partinin tüm mali işlerini yürütmek.

4- Sekretarya üyeleri aşağıdaki görevleri, Kurultay ve Parti Meclisin verdiği geçici ve kalıcı görevlerini yapmak için kendi arasında iş bölümü yapar, ihtiyaç olması halinde görevlendirmeler Parti Meclisi üyeleri arasından da yapabilir.

a- Partinin basın ve yayın organlarıyla ilişkilerini düzenlemek,

b- Partinin siyasi çalışmalarını yürütmek,

c- Parti yetkili organlarının açıklamalarını duyurularını basın ve yayın organlarına iletmek,

d- Demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla ve siyasi yapılarla parti arasında diyalog kurmak ve ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,

e- Parti üyelerinin, Parti program ve tüzüğü ile ilke ve politikalarını öğrenmeleri için her türlü düzenlemeyi yapmak,

f- Ülke içerisinde konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

g- Parti program, tüzük ve politikalarına uygun olarak hizmet amaçlı veya gelir getirici etkinlikler yapmak,

h- Partiye mali katkı sağlamak amacıyla mali sekretere yardımcı olmak, bu konuda program ve rapor hazırlamak.

5- Parti Sekretaryası, bir devletin tüm organlarının politikalarını tasnif ederek sekreterler arasında ilgileneceği politikalar olarak görev dağılımı yapılır ve her politik konunun ilgili sekreter tarafından derinliğine işlenmesini ve politik kararlar alınmasını amaçlar.

     
Madde 25:

Parti Sekretaryasının Toplanması

  1- Parti Sekretaryası, Genel Sekreter tarafından toplantıya çağrılır.

2- En az iki üyesinin istemi üzerine de Parti Sekretaryasını toplantıya çağırır.

3- Parti Sekretaryası olağan olarak her hafta toplanır. Her toplantının yeri ve saati bir önceki toplantıda saptanır.

4- Toplantı gündemi toplantı çağrısını yapanlar tarafından saptanır.

 

Madde 26:

Parti Sekretaryasının Yetki ve görevleri

  Parti Sekretaryasının görev ve yetkileri şunlardır:

1- Parti Programında açık bir şekilde belirtilmemiş, seçim bildirgelerinde yer almamış ve Kurultay veya Parti Meclisi kararı olmayan herhangi bir konuda, partiyi bağlayıcı demeç ve tebliğler yayınlamak veya bu konuda yetki vermek;

2- Tüzüğün yönetmelikle düzenlemesini öngördüğü, ancak gerekli yönetmeliğin henüz yapılmadığı konularda yönetmelik gücünde kararlar vermek;

3- Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olarak partiyi örgütlemek, güçlendirmek, geliştirmek ve denetlemek;

4- Kurultay ve Parti Meclisi kararlarını uygulamak;

5- Parti ilkelerini ve programını yaymak ve benimsetmek;

6- Parti çalışmaları ve siyasal olaylar hakkında Parti Meclisine bilgi vermek, kurultaya sunulacak Parti Meclisi rapor tasarısını hazırlamak;

7- Bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmış bütçeyi uygulamak;

8- Yönetmelik tasarılarını hazırlamak;

9- Partinin bütün kongre ve seçimlerinin yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygunluğunu denetlemek.

10- Olağan ve olağanüstü kurultayların toplanmalarıyla ilgili her türlü işlem ve hazırlık çalışmaları yapmak;

11- Tüzük ve yönetmeliklerde kural ve Parti Meclisi kararı olmayan konularda bağlayıcı karar almak;

12- Görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanmak için gerekli tedbirleri almak;

13- Tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak;

14- Örgütlenme, siyasal ve eğitim çalışmaları çerçevesinde geçici veya kalıcı Komite ve Komisyonlar oluşumuna karar vermek;

15- Üye Meclisi toplantı tarihini belirlemek ve üyelere duyurmak, toplantıda görüşülecek dökümanları hazırlayıp, üyelere bir hafta önceden dağıtımını sağlamak, toplantının sağlıklı gerçekleşmesi için çalışma yapmak.

     
    BÖLÜM IV- Parti Yürütme Kurulu
Madde 27:

Parti Yürütme Kurulu oluşumu

  1- Parti Yürütme Kurulu

a- Parti Sekretaryasının 5 üyesinden,

b- İlçe Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birer üyeden oluşur.

     
Madde 28:

Parti Yürütme Kurulu görevleri ve toplanması

  1- Parti Yürütme Kurulu, Parti Sekretaryasına parti örgütünün çalıştırılması, geliştirilmesi ve denetlemesiyle siyasi çalışma ve seçim işlerini Parti Sekretaryası eliyle yürütülmesine, Parti Programına ve Kurultay kararlarına uymak koşulu ile parti politikalarını saptanması için öneriler hazırlanmasına yardımcı olur.

2- Parti Yürütme Kurulu en az ayda bir toplanır. Her toplantı sonunda gelecek toplantının gün, yer ve saati saptanır.

     
    BÖLÜM V- Üye Meclisi
Madde 29:

Üye meclisi oluşumu

  Kurultaya katılma hakkına sahip üyelerin katılımı ile, nisap aramaksızın toplanması ile oluşur. Toplantının divanını ve sekreterliğini Parti Sekretaryası yapar.
     
Madde 30:

Üye meclisi görevleri ve toplanması

  1- Üye meclisi, Sekretarya kararı ile yılın ilk iki ayı içinde toplanır. Toplanma tarihi ile ilgili karar alınmaması durumunda Şubat ayının 2. Pazartesi çağrısız toplanır. Üye Meclisi mevcut yılın Kesin Hesabını, sonraki yılın bütçesini, mevcut yılın çalışma programını ve sonraki yılın çalışma programının planlanmasını Parti Sekretaryası raporları üzerinden değerlendirir, tavsiye kararları alır. Tavsiye kararları Parti Sekretaryası tarafından ilk Parti Meclisi toplantısına getirilir.
     
    BÖLÜM VI- Parti Meclis Gurubu
Madde 31:

Parti Meclis Grubu

  Parti milletvekilleri, Parti Meclisi Grubunu oluştururlar.

Grup çalışma, görüşme ve seçim usulleri, Parti Meclisi tarafından onaylanacak Tüzüğe uygun olarak grupça yapılacak bir iç yönetmelikle düzenlenir.

     
Madde 32:

Grup Yönetim Kurulu

  1- Grup Yönetim Kurulu

a- Grup Başkanından,

b- İki Grup Başkan Vekilinden oluşur.

2- Grup Yönetim Kurulu olağan olarak her yasama yılı başında seçilir.

     
Madde 33:

Grup Sözcüsü

  Grubun doğal sözcüsü, Grup Başkanıdır. Milletvekilleri, konularına göre sözcüdürler.
     
Madde 34:

Grup Üyelerinin Görevleri

  1- Meclis çalışmalarında, partinin ilke ve programı ile parti yetkili organları ile grup kararlarına uymak ve bunları desteklemekle yükümlüdürler.

2- Özürlü olmadıkça, Meclis, Grup ve Komite toplantılarına katılırlar.

3- Grupça karara bağlanmayan hallerde, Meclis’teki konuşmalarında ve oy vermede serbesttirler.

4- Partiye, net aylık maaşlarının %10’u oranında aylık aidat öderler.

5- Bir görev alanı belirlenip tüm görev alanları için görevli milletvekili bulunmasını sağlamak amacıyla, her milletvekili bir görevle görevlendirilir. Herhangi bir boşluk ortaya çıkarsa grup başkanı bir milletvekilini görevlendirir. Milletvekili her toplantıda bu not sunmakla görevlidir.

     
Madde 35:

Gruptan Çıkarma

  1- Bir Grup üyesinin, Parti Disiplin Kurulunca, partiden ve gruptan geçici veya kesin çıkarma istemi ile sevk eden Grup Yönetim Kurulu veya Parti Meclisi, ilgiliyi Parti veya Gruptaki kesinleşinceye kadar, uzaklaştırma yetkisi vardır.

2- Parti ve Gruptan kesin çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası verilen Grup üyesinin parti Tüzüğü ile Grup iç yönetmeliği kurallarına uyma ödevi devam eder.

3- Parti ve Gruptan geçici çıkarma cezasına uğrayan grup üyesi, ceza süresi içinde Partinin Grup çalışmalarına katılamaz. Gruba öneri yapamaz ve kendisine görev verilmez.

4- Gruptan kesin çıkarma cezası, partiden de kesin çıkarma anlamını doğurur.

     
    BÖLÜM VII- Parti Disiplin Kurulu
Madde 36:

Parti Disiplin Kurulu

  1- Parti Disiplin Kurulu, merkezi disiplin organı olarak, Kurultayca yenisi seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

2- Kurul ilk toplantısında bir sekreter ve bir sekreter yardımcısı seçer.

     
Madde 37:

Yasaklar

  Parti Disiplin Kurulu sekreteri ve üyeleri, Parti Meclis Grubu, Parti yerel kuruluş grupları, Kurultay ve Kongre üyelikleri dışında, partinin diğer organlarında görev alamazlar, partiye bir hizmet bağı ile bağlanamazlar, partiden hiçbir surette görev alamazlar.
     
Madde 38:

Parti Disiplin Kurulu Toplantı çağrı ve karar yöntemi

  Parti Disiplin Kurulu toplantıları:

1- Parti Disiplin Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu ve/ veya Örgütlenme Sekreteri ve/ veya Parti Sekretaryası tarafından toplantıya çağrılabilir.

2- Kurulun toplanma ve karar sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar gerekçeli olarak verilir.

     
Madde 39:

Parti Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

  Parti Disiplin Kurulunun görev ve yetkisi tüzüğe uygun olarak Parti üyelerine disiplin cezaları vermektir.
     
Madde 40:

Boşalmalar

  1- Özürsüz olarak üç toplantıya gelmeyen Parti Disiplin Kurulu üyeleri, Kurul kararı ile görevden affedilirler.

2- Bu suretle veya başka herhangi bir nedenle boşalan üyelikler Parti Meclisi tarafından seçim yoluyla doldurulur.

 

Madde 41:

Çalışma yöntemi

  Parti Disiplin Kurulu, çalışma yöntemini kendisi belirler. Bu kural, bu konuda yönetmelik yapılmasını engellemez.
     
    BÖLÜM VIII- Parti Denetleme Kurulu
Madde 42:

Parti Denetleme Kurulu

  Parti Denetleme Kurulu’nun oluşumu

1- Parti Denetleme Kurulu, Parti Meclisince, yenisi seçilinceye kadar görev yapmak üzere, Parti Meclisi üyeleri arasından seçilen iki denetçiden oluşur.

2- Kurul, ilk toplantısında kendisine bir başkan seçer.

     
Madde 43:

Toplantı ve Çalışma Yöntemleri

  Parti Denetleme Kurulu’nun toplantı ve çalışma yöntemleri Parti Meclisi tarafından hazırlanacak mali denetim yönetmeliğinde belirlendiği şekli ile gerçekleşir.
     
Madde 44:

Görev ve Yetkiler

 

  Parti Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Gerek Kurul olarak gerekse tek tek denetçi olarak gelir ve giderleri sürekli olarak denetlemek ve sonuçları Parti Sekretaryasına bildirmek;

2- Kurul olarak, kesin hesaplarla mali işler hakkında Parti Meclisine rapor sunmak;

3- Kurultaya kesin hesaplar hakkında rapor sunmak.

     
     

DÖRDÜNCÜ KISIM

Dal ve Alan Örgütleri

Madde 45:

Dal ve Kol Örgütleri

  Partinin genel merkezi dışındaki örgüt, ilçe merkezinde kurulan ilçe örgütleri ve bucak, belediye, şehir, köy ve mahallelerin gruplaştırılmalarıyla kurulan bölge örgütleri ile Parti Sekretaryasının gerekli görmesi halinde her sandık çevresinde kurulan sandık çevresi örgütlerinden oluşur.
     
    BÖLÜM I- İlçe Örgütü
Madde 46: Tanım   İlçe örgütleri, milletvekili seçim bölgeleri esas alınmak suretiyle kurulan örgütlerdir.
     
Madde 47:

İlçe Kongresi Oluşumu

  İlçe Kongresi, İlçe Örgütüne kayıtlı tüm üyelerinden oluşur.
     
Madde 48:

İlçe Kongresinin Toplanması

  1- İlçe Kongreleri olağan olarak üç yılda en az bir kez toplanır.

2- İlçe Kongrelerinin tarihleri, İlçe Yönetim Kurullarının görüşleri de alınarak Parti Meclisinde belirlenir ve en az yirmi gün önceden ilgili kurullara bildirilir.

3- İlçe Yönetim Kurulları, Kongre gününü, yerini, saatini ve gündemini en az yedi gün önceden duyurur.

4- Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı zaman, yarım saat beklenir; yarım saat sonra çoğunluk yine sağlanmamışsa kongre bir hafta sonraya ertelenir ve bu durum üyelere duyurulur. İlçe kongreleri ilgili ilçenin üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanmadan hiçbir surette toplanamaz.

5- İlçe Yönetim Kurulları en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler.

6- Kongrede, herhangi bir kurula aday olmak isteyenler için üye olmak koşulu yeterlidir.

7- Tüm organlar için aday olacaklar, Kongre tarihinden bir önceki gün saat 12’ye kadar İlçe sekreterine yazılı olarak başvururlar. Seçilecek organlara aday olanların sıraları soyadlarına göre sıralanır. Başvuru sayısı seçilecek sayıya eşit veya daha az ise, başvuruda bulunmuş olanlar seçilmiş sayılırlar.

8- Olağanüstü İlçe Kongreleri, Parti Meclisince toplanabileceği gibi ilçedeki üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu ile de toplanır. Olağanüstü toplantıların gündemi, toplantı çağrısını yapanlar tarafından saptanır. Olağanüstü İlçe kongreleri, istem tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde yapılır; toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az yedi gün önceden duyurulur.

     
Madde 49:

Seçimler ve Kongre Yönetimi

  1- İlçe organları seçimleri, gizli oy, açık ve aralıksız sayım yöntemi ile yapılır.

2- Kongre üyeleri kimliklerini kanıtladıktan sonra, listedeki isimlerinin karşısındaki yeri imzalayarak oy kullanırlar.

3- Kongre gündeminde, Açılış, Kongre Başkanlık Divanının oluşumu, ilgili döneme dair faaliyet raporunun ve kesin hesabın aklanmasını kabul veya reddeder, İlçe organları ile Delege seçimi usulü Kurultay tarafından kararlaştırılmışsa Kurultay delegelerinin seçimleri, ülke, toplum ve parti sorunları ile ilgili konular bulunur.

4- Kongre Başkanlık Divanı için, Parti üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçilir.

5- Parti Disiplin Kurulu üyeleri, başkanlık divanında görev alamazlar.

6- Gizlilik kararı alınmadıkça, toplantı açık olarak yapılır.

7- Kongrede, üyelere istem sırasına göre söz verilir. Çalışma raporu için 5, öteki gündem maddeleri için 3 üye konuşmadıkça, konuşma süreleri kısıtlanamaz; yeterlilik önergesi işleme konamaz.

 

Madde 50:

İlçe Kongresinin Görev ve Yetkileri

  İlçe Kongresinin görev ve yetkileri şunlardır:

1- İlçe Yönetim Kurulu’nun 3’ten az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağını belirler. İlçe Yönetim Kurulu üyelerini ve İlçe Denetçilerini seçer.

2- İlçe örgütünün kesin hesaplarının aklanmasını kabul veya reddeder.

3- İlçe Yönetim Kurulunu aklayabilir.

4- Kontenjan adayları dışında Partinin İlçe Milletvekili adaylarını seçer.

5- Parti amaçları, tüzük ve yönetmelikleri ile yasa sınırları içinde örgütlenme bölgesinin sorunları ve parti işlerini görüşür ve kararlar alır.

     
Madde 51:

Tutanaklar

  Tüm kongrelerde özet halinde tutanak yazılır ve Başkanlık Divanınca imzalanarak yerine göre İlçe Yönetim Kurulu veya Parti Sekretaryası tarafından saklanır.
     
Madde 52:

İlçe Yönetim Kurulu oluşumu

  1- İlçe Yönetim Kurulu, İlçe örgütünün yönetim organıdır.

2- İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Kongresinin belirlediği sayıda yönetim kurulu üyesinden oluşur.

     
Madde 53:

İlçe Yönetim Kurulu işbölümü

  İlçe Bölge Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir İlçe Sekreteri, bir Yazman ve bir Sayman seçer ve gerekli gördüğü diğer işbölümlerini yapar.
     
Madde 54:

İlçe Yönetim Kurullarının Toplanması

  1- İlçe Yönetim Kurulları, İlçe Sekreterleri tarafından toplantıya çağrılır.

2- Genel Merkez yetkili organları veya en az iki üyenin istemi üzerine de kurul toplantıya çağrılır.

3- Kurul toplantısı üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır; kararlar var olanların basit çoğunluğu ile alınır; eşitlik halinde, Sekreter ikinci bir oy kullanır.

4- İlçe Yönetim Kurulları olağan olarak haftanın belirli günleri toplanır.

5- İzinsiz veya özürsüz olarak üç toplantıya katılmayanlar çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

6- Kurul üyeliğinden çıkarılan üye, karar tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Parti Sekretaryasına itiraz edebilir. Parti Sekretaryasının kararı kesindir.

 

Madde 55:

İlçe yönetim Kurullarının görev ve yetkileri

 

  İlçe Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri:

1- Program, Tüzük, Yönetmelik, Kurultay, Parti Meclisi ve Parti Sekretaryasının karalarına ve yönergelere uygun olarak kendi görev ve bölgesindeki parti çalışmalarını verimli ve uyumlu biçimde yürütmek,

2- Parti Yürütme Kurulu üyeliği için, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri içinden birini görevlendirmek,

3- Partiyi seçimlere sürekli hazır bulundurmak,

4- Parti doğrultusunu gözetmek,

5- Yurttaşlarla parti arasında, parti üyeleriyle ilçe örgüt birimleri arasında, örgütü ile Genel Merkez arasında sürekli iletişim kurmak,

6- Üyeler arasında verimli dayanışmayı ve işbirliğini, üyelerin sürekli eğitimi ve katılımı için gereken olanakları sağlamak,

7- Üye sayısını parti siyasi programına ve Kurultay Kararlarına uygun olarak artırmak,

8- Üyelik aidatlarının düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamak,

9- Parti hesaplarını mali kurallara uygun olarak tutmak,

10- İlçelerde oluşturulan çalışma komisyonlarının amaçlarına uygun etkili çalışmalar ve katkılar yapmasını sağlamak,

11- Yönetim bölgesi içindeki partili yerel yönetim başkan ve belediye meclisi üyeleri ile işbirliği yapmak, seçim bildirgelerinde öngörülenlerin gerçekleşmesi için program ve raporlar hazırlamak, partili yerel yönetim başkan ve belediye meclisi üyelerin görüşlerini alarak çalışmalarını bir raporla Parti Sekretaryasına iletmek, yerel yönetim gruplarının oluşturulmasını sağlamak ve Meclis Grubu gibi çalışmalarını sağlamak. Bu fıkra amaçları bakımından yerel yönetim grupları için tüzüğün Meclis Grubu hakkında öngördüğü kurallar uygulanır.

     
Madde 56:

İlçe Sekreterinin Görevleri

  1- İlçe Sekreterleri, görev aldıkları ilçede partinin temsilcileridirler.

2- Tüzük kurallarına uygun olarak Yönetim Kurulunun uyumlu çalışmasını sağlar.

3- Parti örgütüyle, üyelerle, kamu kuruluşlarıyla ve yurttaşlarla ilişki kurar.

4- Yasa, program, tüzük ve yönergelerine uygun olarak görev yapar.

     
Madde 57:

Koşullar

  1- İlçe Sekreterleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, görevde bulundukları ilçede oturuyor veya iş yeri bulunuyor olmalıdırlar.

2- Kongrelerde, İlçe Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyeleri, üyesi oldukları kurulun aklanması için yapılan oylamalara katılamazlar.

     
Madde 58:

Yazman ve Saymanın Görevleri:

  1- Yazman üye, İlçe sekreteri bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Her türlü yazışmaları yürütür. Parti çalışmalarında ve görevlerinde başarılı olunması için İlçe sekreterine yardımcı olur.

2- Sayman üye kendi yönetim biriminin hesap işlerinden, gelir gider işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılmasıyla ve tüm hesapların kurullara uygun bir biçimde tutulmasıyla görevlidir. Partiye düzenli ve yeterli gelir sağlanmasına çalışır. Alt yönetim birimlerinin hesaplarını denetler.

     
Madde 59:

Yazman ve Saymanın Sorumlulukları

  Yazman üye ile Sayman üye, görevlerinden dolayı yönetim kurullarına karşı sorumludurlar. Yönetim kurullarının üye tam sayısının salt çoğunluğu ile görevlerinden alınabilirler.
     
Madde 60:

İlçe Yönetim Kurulunda Boşalmalar

  İlçe Yönetim Kurulundaki boşalmalar için, 2 üyeye kadar İlçe Yönetim Kurulunca atamalar yapılabilir. Toplam 2 üyeden fazla boşalma olması halinde, İlçe Kongresi, olağanüstü olarak yeni bir yönetim kurulu seçimi için toplantıya çağrılır.
     
Madde 61:

İlçe Yönetim Kurullarının Görevden alınması

 

  1- Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmeyen,

2- Program ve parti kararlarına uymayan,

3- Üst makamların verdiği görevleri yapmayan veya savsaklayan,

4- Üst organların süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan,

5- Parti çalışmalarını aksatan, İlçe Yönetim Kurulları üst yönetim tarafından yazılı olarak uyarılır. En çok otuz gün içerisinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen İlçe Yönetim Kurulları, Parti Sekretaryasının 2/3 çoğunluğu ve gizli oyla görevden alınırlar. Bu karara karşı itiraz mercii Parti Meclisidir ve en geç yedi gün içinde itiraz yapılmalıdır. Parti Meclisi kararı kesindir.

     
Madde 62:

İlçe Yönetim Kurulunun Görevden Çekilmesi

  İlçe Yönetim Kurulunun görevden çekilmesi, işten el çektirilmesi durumunda, tüzük kurallarına göre toplanacak kongreye kadar görev yapmak üzere, Parti Sekretaryasınca geçici yönetim kurulları oluşturulur. Geçici kurullarda, görevden çekilen veya işten el çektirilen kurul üyelerine görev verilmez.
     
Madde 63:

İlçe Denetçileri

  1- İlçe Kongresi, yerlerine yenileri seçilinceye kadar görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

2- İlçe Denetçileri İlçe örgütü ile ona bağlı tüm örgütlerin tüm mali işlerini, herhangi bir zamanda veya istek üzerine, kurul halinde veya tek başlarına denetlerler ve İlçe Yönetim Kuruluna rapor verirler.

3- İlçe örgütünün mali durumu ve kesin hesapları hakkında İlçe Kongresine rapor sunarlar, bilgi verirler.

     
    BÖLÜM II- Bölge Örgütleri
Madde 64:

Bölge Örgütlerinin Oluşumu

 

  Bölge örgütleri, gerek duyulduğu takdirde, İlçe Yönetim Kurullarının yazılı görüşleri de alınması koşulu ile Parti Sekretaryasının kararı ile oluşturulur. Bu bölümde yer alan tüzük maddeleri, bölge örgütlerinin oluşturulması halinde geçerlidir.

 

Madde 65:

Bölge Örgütleri

  Bölge örgütleri organları şunlardır:

1- Bölge Örgüt Kongresi,

2- Bölge Yönetim Kurulu

 

Madde 66:

Bölge Kongresinin

Oluşum

  Bölge Kongresi;

1- Bölgede daimî ikamet eden veya daimi iş yeri olan parti üyelerinden ve

2- İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

     
Madde 67:

Bölge Kongresinin Toplanması

  1- Bölge Kongreleri olağan olarak üç yılda en az bir kez toplanır.

2- Bölge Kongrelerinin tarihleri, ilgili İlçe ve Bölge Yönetim Kurullarının görüşleri de alınarak Parti Meclisinde belirlenir ve en az on beş gün önceden ilgili kurullara bildirilir.

3- Bölge Yönetim Kurulları, Kongre gününü, yerini, saatini ve gündemini en az yedi gün önceden duyurur.

4- Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı zaman, yarım saat beklenir; yarım saat sonra çoğunluk yine sağlanmamışsa kongre bir hafta sonraya ertelenir ve bu durum üyelere duyurulur.

5- Bölge Yönetim Kurulları en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler.

6- Kongrede, herhangi bir kurula aday olmak isteyenler için üye olmak koşulu yeterlidir.

7- Tüm organlar için aday olacaklar, Kongre tarihinden bir önceki gün saat 12’ye kadar Bölge sekreterine yazılı olarak başvururlar. Seçilecek organlara aday olanların sıraları soyadlarına göre sıralanır. Başvuru sayısı seçilecek sayıya eşit veya daha az ise, başvuruda bulunmuş olanlar seçilmiş sayılırlar.

8- Olağanüstü Bölge Kongreleri, Parti Meclisince ve İlçe Yönetim Kurullarınca toplanabileceği gibi bölgedeki üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu ile de toplanır. Olağanüstü toplantıların gündemi, toplantı çağrısını yapanlar tarafından saptanır. Olağanüstü Bölge kongreleri, istem tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde yapılır; toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az yedi gün önceden duyurulur.

 
Madde 68:

Seçimler ve Kongre Yönetimi

  1- Bölge organları seçimleri, gizli oy, açık ve aralıksız sayım yöntemi ile yapılır.

2- Kongre üyeleri kimliklerini kanıtladıktan sonra, listedeki isimlerinin karşısındaki yeri imzalayarak oy kullanırlar.

3- Kongre gündeminde, Açılış, Kongre Başkanlık Divanının oluşumu, ilgili döneme dair faaliyet raporunun ve kesin hesabın aklanmasını kabul veya reddeder, bölge organları ile ülke, toplum ve parti sorunları ile ilgili konular bulunur.

4- Kongre Başkanlık Divanı için, Parti üyeleri arasından bir Başkan ve bir yazman seçilir.

5- Parti Disiplin Kurulu üyeleri, başkanlık divanında görev alamazlar.

6- Gizlilik kararı alınmadıkça, toplantı açık olarak yapılır.

7- Kongrede, üyelere istem sırasına göre söz verilir. Çalışma raporu için 5, öteki gündem maddeleri için 3 üye konuşmadıkça, konuşma süreleri kısıtlanamaz; yeterlilik önergesi işleme konamaz.

 

Madde 69:

Bölge Kongresinin Görev ve Yetkileri

  Bölge Kongresinin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Bölge Yönetim Kurulu’nun 3’ten az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağını belirler. Bölge Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

2- Bölge örgütünün kesin hesaplarının aklanmasını kabul veya reddeder.

3- Bölge Yönetim Kurulunu aklayabilir.

4- Parti amaçları, tüzük ve yönetmelikleri ile yasa sınırları içinde örgütlenme bölgesinin sorunları ve parti işlerini görüşür ve kararlar alır.

 
Madde 70:

Tutanaklar

  Tüm kongrelerde özet halinde tutanak yazılır ve Başkanlık Divanınca imzalanarak yerine göre İlçe Yönetim Kurulu veya Parti Sekretaryası tarafından saklanır.
     
Madde 71:

Bölge Yönetim Kurulu oluşumu

  1- Bölge Yönetim Kurulu, Bölge örgütünün yönetim organıdır.

2- Bölge Yönetim Kurulu, Bölge Kongresinin belirlediği sayıda yönetim kurulu üyesinden oluşur.

 
Madde 72:

Bölge Yönetim Kurulu işbölümü

  Bölge Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Bölge Sekreteri, bir Yazman ve bir Sayman seçer ve gerekli gördüğü diğer işbölümlerini yapar.
 
Madde 73:

Bölge Yönetim Kurullarının Toplanması

  1- Bölge Yönetim Kurulları, Bölge Sekreterleri tarafından toplantıya çağrılır.

2- Genel Merkez yetkili organları, ilgili İlçe Yönetim Kurulları veya en az iki üyenin istemi üzerine de kurul toplantıya çağrılır.

3- Kurul toplantısı üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır; kararlar var olanların basit çoğunluğu ile alınır; eşitlik halinde, Sekreter ikinci bir oy kullanır.

4- İzinsiz veya özürsüz olarak beş toplantıya katılmayanlar çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

6- Kurul üyeliğinden çıkarılan üye, karar tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Parti Sekretaryasına itiraz edebilir. Parti Sekretaryasının kararı kesindir.

 

Madde 74:

Bölge yönetim Kurullarının görev ve yetkileri

 

  Bölge Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri:

1- Program, Tüzük, Yönetmelik, Kurultay, Parti Meclisi ve Parti Sekretaryasının karalarına ve yönergelere uygun olarak kendi görev ve bölgesindeki parti çalışmalarını verimli ve uyumlu biçimde yürütmek,

2- Partiyi seçimlere sürekli hazır bulundurmak,

3- Parti doğrultusunu gözetmek,

4- Yurttaşlarla parti arasında, parti üyeleriyle bölge örgüt birimleri arasında, örgütü ile Genel Merkez arasında sürekli iletişim kurmak,

5- Üyeler arasında verimli dayanışmayı ve işbirliğini, üyelerin sürekli eğitimi ve katılımı için gereken olanakları sağlamak,

6- Üye sayısını parti siyasi programına ve Kurultay Kararlarına uygun olarak artırmak,

7- Üyelik aidatlarının düzenli bir şekilde toplanmasına yardımcı olmak,

8- Parti hesaplarını mali kurallara uygun olarak tutmak,

9- Bölgelerde oluşturulan çalışma komisyonlarının amaçlarına uygun etkili çalışmalar ve katkılar yapmasını sağlamak,

10- Yönetim bölgesi içindeki partili yerel yönetim başkan ve belediye meclisi üyeleri ile işbirliği yapmak, seçim bildirgelerinde öngörülenlerin gerçekleşmesi için program ve raporlar hazırlamak, partili yerel yönetim başkan ve belediye meclisi üyelerin görüşlerini alarak çalışmalarını bir raporla İlçe Yönetim Kuruluna ve Parti Sekretaryasına iletmek.

     
Madde 75:

Bölge Sekreterinin Görevleri

  1- Bölge Sekreterleri, görev aldıkları Bölgede partinin temsilcileridirler.

2- Tüzük kurallarına uygun olarak Yönetim Kurulunun uyumlu çalışmasını sağlar.

3- Parti örgütüyle, üyelerle, kamu kuruluşlarıyla ve yurttaşlarla ilişki kurar.

4- Yasa, program, tüzük ve yönergelerine uygun olarak görev yapar.

     
Madde 76:

Koşullar

  1- Bölge Sekreterleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, görevde bulundukları Bölgede oturuyor veya iş yeri bulunuyor olmalıdırlar.

2- Kongrelerde, Bölge Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyeleri, üyesi oldukları kurulun aklanması için yapılan oylamalara katılamazlar.

     
Madde 77:

Yazman ve Saymanın Görevleri:

  1- Yazman üye, Bölge sekreteri bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Her türlü yazışmaları yürütür. Parti çalışmalarında ve görevlerinde başarılı olunması için Bölge sekreterine yardımcı olur.

2- Sayman üye kendi yönetim biriminin hesap işlerinden, gelir gider işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılmasıyla ve tüm hesapların kurullara uygun bir biçimde tutulmasıyla görevlidir. Partiye düzenli ve yeterli gelir sağlanmasına çalışır.

     
Madde 78:

Yazman ve Saymanın Sorumlulukları

  Yazman üye ile Sayman üye, görevlerinden dolayı yönetim kurullarına karşı sorumludurlar. Yönetim kurullarının üye tam sayısının salt çoğunluğu ile görevlerinden alınabilirler.
     
Madde 79:

Bölge Yönetim Kurulunda Boşalmalar

  Bölge Yönetim Kurulundaki boşalmalar için, 2 üyeye kadar Bölge Yönetim Kurulunca atamalar yapılabilir. Toplam 2 üyeden fazla boşalma olması halinde, Bölge Kongresi, olağanüstü olarak yeni bir yönetim kurulu seçimi için toplantıya çağrılır.
     
Madde 80:

Bölge Yönetim Kurullarının Görevden alınması

 

  1- Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmeyen,

2- Program ve parti kararlarına uymayan,

3- Üst makamların verdiği görevleri yapmayan veya savsaklayan,

4- Üst organların süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan,

5- Parti çalışmalarını aksatan, Bölge Yönetim Kurulları üst yönetim tarafından yazılı olarak uyarılır. En çok otuz gün içerisinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen Bölge Yönetim Kurulları, Parti Sekretaryasının 2/3 çoğunluğu ve gizli oyla görevden alınırlar. Bu karara karşı itiraz mercii Parti Meclisidir ve en geç yedi gün içinde itiraz yapılmalıdır. Parti Meclisi kararı kesindir.

 
Madde 81:

Bölge Yönetim Kurulunun Görevden Çekilmesi

  Bölge Yönetim Kurulunun görevden çekilmesi, işten el çektirilmesi durumunda, tüzük kurallarına göre toplanacak kongreye kadar görev yapmak üzere, Parti Sekretaryasınca geçici yönetim kurulları oluşturulur. Geçici kurullarda, görevden çekilen veya işten el çektirilen kurul üyelerine görev verilmez.
     
Madde 82:

Sandık Çevresi Örgütü

  Gerek duyulması halinde Parti Sekretaryası kararı ile, seçim sandığı çevresi esas alınarak örgütlenme yapılabilir. Bu örgütler, organ olarak, organ kademelerinin en alt basamağını oluştururlar. Sayısı, görev ve yetkileri Parti Sekretaryası kararıyla belirlenir ve belirlendiği tarihten sonraki ilk Parti Meclisi toplantısında üyelerin bilgisine getirilir. Parti Meclisinin kararı iptal etmek hakkı vardır.
     
Madde 83:

Parti Görevlilerinin belirlenmesi

  Köyler veya mahallerde parti işlerini yürütecek parti görevlileri, İlçe ve varsa Bölge Yönetim Kurulu ile istişare halinde Parti Sekretaryası tarafından belirlenebilir ve belirlendiği tarihten sonraki ilk Parti Meclisi toplantısında üyelerin bilgisine getirilir. Parti Meclisinin kararı iptal etmek hakkı vardır.
     

 

    BÖLÜM III – Parti Yardımcı Kollar ve Diğer Yardımcı Kuruluşlar
Madde 84:

Yardımcı Kuruluşlar

 

  1- Gençlik, kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTT, meslek grupları vb. gibi alanlarda partinin örgütlenme yaparak siyasi çalışmalarını yürütmesi için alan örgütleri kurulabilir.

2- Örgütlenme çalışmasını Parti Sekretaryası ile istişare halinde Örgütlenme Sekreteri yapar. Oluşumu ile ilgili kararı, denetleme görevini ve gerekmesi halinde feshini Parti Sekretaryasının raporları çerçevesinde Parti Meclisi yapar.

3- Her Alan örgütlenmesi çalışmalarını Parti Meclisinde onaylanmış yönetmenlik çerçevesinde yürütür.

4- Alan Örgütleri özerktir, kendi çalışma koşullarını oluşturur. Örgütlenme Sekreteri ile muhatap olacak bir temsilci aracılığı ile Parti Sekretaryası ile ilişkide olurlar. Temsilcinin seçimi prosedürünü alan örgütleri belirler.

5- Alan Örgütlenmelerinde seçim ve benzeri konularda ilgili yönetmenliklerinde aksi belirtilmedikçe bu tüzükte geçerli olan “Beşinci Kısım, Bölüm I- Örgütle ilgili Ortak Kurallar” geçerlidir.

     
    BEŞİNCİ KISIM

BÖLÜM I- Ortak Kurallar

Madde 85:

Ortak Kurallar

  1- Kurultay ve Kongre toplantıları açıktır. Çoğunluk kararıyla gizli oturum da yapılabilir.

2- Oturumlar için tutanak özeti yazılır. Tutanaklar başkanlık divanınca imzalanır ve ilgili yönetim kurulu veya Parti Sekretaryası tarafından saklanır. Kurultay ve Kongre toplantılarında Siyasal Partiler Yasasında belirtildiği gibi, Yüksek Mahkemeye verilmek üzere kesin hesapların aklanması kararı daha sonra Parti Sekretaryası tarafından ilgili kuruma iletilmek üzere başkanlık divanınca ayrıca tutanak olarak yazılır ve imzalanır.

3- Parti Merkez organlarına ve ilçe yönetim kuruluna getirilenlerin adları ve soyadları seçim veya atamadan itibaren bir ay içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilirler.

4- Pandemi, olağanüstü koşullar, uzun süreli sokağa çıkma yasağının olduğu dönemler veya toplantı yapılmasının imkânsız olduğu zamanlarda yetkili organlar çevrimiçi (online) ve/veya hibrit (mazereti olan bazı üyelerin çevrimiçi katılması) toplantı yapıp karar alabilir, alınan kararlar ilk olağan toplantıda adı geçen toplantıya katılanlar tarafından imzalanır ve defterlere işlenir. Çevrimiçi (online) toplantı kararlarına herhangi bir üye itiraz edebilir, itirazlar yazılı olarak Genel Sekretere iletilir, itirazın değerlendirileceği merci Parti Meclisidir, Parti Meclisinin çevrimiçi (online) kararları geçersiz kılma yetkisi vardı, itirazları Genel Sekreter ilk olağan Parti Meclis toplantısına getirmekle yükümlüdür, getirmemesi bir disiplin suçudur.

     
Madde 86:

Genel Karar Alma Yöntemi

  Bütün kurallarda, aksine kural olmadıkça, toplantı yeter sayısı her kurulla ilgili olarak üye tam sayısının salt çoğunluğudur ve kararlar toplantıda bulunanların basit çoğunluğu ile alınır.
     
Madde 87:

Seçimlerde

Gelen Kurallar

  1- Seçimler gizli oyla yapılır; seçilecek sayıdan fazla aday yoksa açık oylama da yapılabilir.

2- Oy pusulalarına, seçilecek kişi sayısına eşit isim yazılır veya o sayıda kişiye oy verilir. Seçilecek kişi sayısından fazla adaya oy verilmiş oy pusulaları geçersizdir.

3- Kurultay ve kongre toplantıları başkanlık divanlarını ve komisyonları, aksine karar almadıkça açık oyla seçerler.

4- Bir göreve seçilenlerin görev süresi, yetkili kurullarca yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ancak yetkili kurulların ilk olağan toplantılarının gündeminde seçimle ilgili madde konur.

5- Kurultay ve kongre toplantıları veya başka suretle yapılacak seçimlerde,

a- Seçim kurullarının kuruluşu, görev ve yetkileri,

b- Oyların sayım ve dökümünün nasıl yapılacağı,

c- Seçimle ilgili diğer konular,

d- Seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği, yönetmelikle düzenlenebilir.

     
Madde 88:

Parti Üst Kademesinin Hakları

  Üst Kademe Görevlileri;

1- Partili Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi görevli oldukları çevrenin Kongrelerinde bulunabilirler ve görevleri ile ilgili konularda genel söz alabilirler.

2- Parti Meclisi, Parti Sekretaryası ve Meclis Grubu üyeleri bütün toplantılara katılabilir ve her konuda söz alabilirler.

3- Gizli oturum kararları 1. ve 2. Fıkra kapsamına girenler uygulanmaz.

     
    BÖLÜM II- Disiplinle İlgili Genel Kurallar
Madde 89:

Disiplin Kuralları

  Disiplin kurulları üyeleri başka disiplin kurullarında görev alamayacakları gibi, Meclis Grubu, yerel yönetim grupları, kurultay ve kongre üyelikleri dışında, partinin hiçbir organında görev alamazlar. Partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar. Partiden hiçbir surette gelir sağlayamazlar.
 
Madde 90:

Disipline Sevk

  Parti Disiplin Kuruluna sevke, aşağıdaki istisnalar hariç Parti Sekretaryası yetkilidir:

1- Partili milletvekillerinin yalnızca grup disiplinine aykırı davranışları için kararı Meclis Grubu Yönetim Kurulu verir.

2- Parti Meclisi üyeleri, Parti Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile partili milletvekillerinin 1. fıkrası kapsamı dışındaki suçlarında sevk kararını Parti Meclisi verir.

3- Partinin üye sayısının 1/20’si kadar üye, herhangi bir görevli veya organı disiplin kuruluna sevk edebilir.

 
Madde 91:

Disiplin Cezaları

  1- Disiplin cezaları, uyarma, kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarmadır.

2- Uyarma, yazılı olarak dikkati çekmek; kınama, kusur bildirmektir.

3- Geçici çıkarma, partili üyenin bir yıla kadar, kesin çıkarma, süresiz olarak partiyle ilişkisinin kesilmesidir.

4- Çıkarma sürelerinde partililer, parti içinde hiçbir görev alamazlar.

 
    BÖLÜM III-Disiplin Suçları
Madde 92:

Disiplin Cezası Gerektiren Suçlar

  Partinin disiplin cezası gerektiren suçları şunlardır:

1- Gerçeğe aykırı olarak partice kendilerine görev ve yetki verilmiş gibi davranmak,

2- Herhangi bir görevi, kendileri veya başkaları için, menfaat sağlamak için kullanmak,

3- Partiye, partinin içinde açık ve tüzüğe uygun çalışmalar dışında, politik olarak saldırmak ve zarar vermek,

4- Partililerin kişilikleri ile uğraşmak,

5- Gizli oturum, konuşma ve kararlarını dışa yansıtmak,

6- Seçimlerde, aldığı görevleri, makul mazeret gösterip haber vermeden yerine getirmemek,

7- Kurulların işlem ve kararları ile seçim sonuçlarını tağyir etmek, ettirmek veya bunlara teşebbüs etmek,

8- Tüzük veya herhangi bir kuralını meşru değiştirme çabaları dışında çiğnemek,

9- Partinin yazılı politik kararlarına ters veya aykırı politikalar açıklanmasına katılmak.

 
Madde 93:

Tedbirli Sevk

  Geçici ve kesin çıkarma istemi ile disiplin organlarına sevk kararı veren organı, tedbir niteliğinde olmak üzere, ilgili partiliyi, parti içindeki görevinden derhal uzaklaştırma yetkisi vardır.
 
Madde 94:

Affetme

  Kesinleşen disiplin cezalarını affetme yetkisi yalnızca Parti Meclisinindir.
 
Madde 95:

Yönetmelik Yetkisi Mevzuatı

  1- Disiplin organları, yasalarla, parti, tüzük ve yönetmelikleri ile bağlıdır.

2- Parti Meclisi, yasalara ve parti tüzüğüne aykırı olmamak koşulu ile disiplin konusunda yönetmelikler yapabilir.

 
Madde 96:

Mali Kurallar

  Partinin gelir kaynakları, gelir ve giderlerde uygulanacak yöntem, bütçe ve kesin hesapları ile diğer mali kurallar yasalara ve tüzüğe uygun olarak yapılacak yönetmelikle saptanır.

Partinin gelirler kaynağı çeşitleri aşağıdakilerdir:

1- Parti üyelerinden alınan giriş aidatı ile yıllık veya aylık aidat;

2- Partili milletvekillerinden ve belediye başkanlarından alınan aidat;

3- Adaylık için müracaat edenlerden alınan aidat;

4- Parti yayınlarının satış bedelleri;

5- Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanan gelirler;

6- Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, defter ve kağıtlarının sağlanması karşılığı alınan paralar;

7- Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler;

8- Partice düzenlenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;

9- Partinin düzenlediği piyango gelirleri;

10- Parti malvarlığından elde edilen gelirler;

11- Özel bankalardan alınan krediler;

12- Bağışlar; ve

13- Yasaya göre Devletçe sağlanan yardımlar.

   

 

    ALTINCI KISIM

Önseçim, Seçimler ve Adaylıklar

Madde 97:

Seçimler ve Adaylıkla İlgili Hususlar

  Seçimlere katılma:

1- Kurultayda aksine karar alınmadıkça, Parti, gereklerini yerine getirebildiği milletvekili genel ve ara, cumhurbaşkanı ve yerel yönetim genel ve ara seçimlerine katılır. Bazı seçim ve seçim çevrelerinde seçimlere katılmama ve seçimin gereklerini yerine getirip getirmeme kararı Parti Meclisine aittir.

2- Partinin tüm örgüt birimleri ve üyeleri, bir seçime katılmak için yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yazılı koşulları eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle ve bu konuda yetkili organların vereceği görevleri yapmakla yükümlüdür.

3- Bu koşulların ve görevlerin gereğince yerine getirilip getirilmediğini, üst yönetim birimlerince, özenle ve öncelikle izlenir. Bu görevleri aksatan görevliler görevlerinden alınır.

 
Madde 98:

Kuralların Kapsamı

  Kapsam:

1- Bu tüzüğün seçimle ve adaylıklarla ilgili kuralları, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeleri, seçimlerinde gösterilecek parti adaylarının saptanmasında uygulanır.

2- Cumhurbaşkanı adayı tüzüğün 21. maddesinin 4. fıkrasındaki kurala göre belirlenir.

 
Madde 99:

Aday Adaylığı Koşulları

  1- Yürürlükteki yasalar bakımından parti üyesi olmasında engel bulunmayan yurttaşların aday adayı olabilmesi için aşağıdaki koşullar aranır;

a- Yasanın aradığı niteliklere sahip olmak.

b- Parti üyesi olmak,

c- Partiye herhangi bir aidat borcu olmamak,

d- Yıllık asgari ücretin ¼’ü karşılığı olan parayı aday adaylığı aidatı olarak ödemek.

e- Geçici veya kesin çıkarma cezasına çarptırılmamış olmak

2- Yürürlükteki yasalar bakımından parti üyesi olmasında engel bulunan yurttaşların aday adayı olabilmesi için aşağıdaki koşullar aranır;

a- 1. fıkranın a ve d bentlerinde kurallara uymak

b- Parti Sekretaryasınca aday adaylığı için uygun görülmüş olmak.

3- Yukarıdaki 2. Fıkranın b bendine göre aday adaylıkları Parti Sekretaryasınca reddedilmiş olanlar, 48 saat içerisinde Parti Meclisine başvurabilirler. Parti Meclisinin kararı kesindir.

4- Yukarıdaki fıkralara bakılmaksızın Parti Sekretaryası, Parti Meclisi ile de istişare halinde yasanın adaylık için aradığı niteliklere sahip olan kişilere aday adayı olması için resmen veya başvuru üzerine çağrıda bulunabilir. Bu gibi kişilerin aday adaylığı aidatı ödemeleri koşulu ile aday adaylığı ve diğer koşulları Parti Meclisince kararlaştırılır.

 
Madde 100:

Başvuru Tarihi

  Parti Sekretaryası, Parti adaylarının yasanın öngördüğü tarihten resmi makamlara bildirilmesine ve bu tüzükte öngörülen işlemlerin yapılmasına olanak verecek bir tarihi, aday adaylığı için son başvuru günü olarak saptar ve uygun gördüğü biçimde ilan eder. Saptanan gün ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
 
Madde 101:

Başvuru Tarihinin Duyurulması

  Aday adaylığı için başvuru, Parti Sekretaryasınca düzenlenecek basılı bir forma ile yapılır. Kontenjandan aday olmak isteyenler bunu ayrıca bir yazı ile bildirirler.
 
Madde 102:

Liste Sırası ve Tamamlanması

  1- Kontenjan adayları dışındaki tüm parti milletvekili adayları ilgili seçim çevresindeki tüm üyelerin katıldığı ön seçimle belirlenir. Sıralama, kontenjan adayları için ayrılan sıralar dışında, ya en çok oy alan en başta olmak üzere, oy çokluğu sırası izlenerek veya isme göre alfabetik sıra ile yapılır. Parti Meclisi, aday adaylık başvurusu kabul etmeye başlamadan önce hangi sıralama yolunu seçeceğini karar altına alır.

2- Genel seçimler için belirlenen seçim çevresi, ön seçim için de esas alınır.

3- Seçilme hakkı bulunan her parti üyesi, aday adaylığı için başvurusunu, seçime katılmak istediği İlçe Sekreterliğine yapar; karşılığında başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

4- Başvuru sahibi eğer parti üyesi değilse, hakkında İlçe Yönetim Kurulunca ayrıntılı bir rapor düzenlenerek Örgütlenme Sekreterine iletilir. Bu raporların hazırlanması için, İlçe Yönetim Kurulları gerek gördükleri takdirde ayrı kurullar oluşturulabilir.

5- Parti Sekretaryası bu raporları değerlendirir; gerek görürse başvuranlar hakkında inceleme yapar. Parti Sekretaryası tarafından haklarında olumsuz sonuca varılmayanların başvuruları geçici olarak kabul edilir ve sonuç Örgütlenme Sekreteri tarafından başvuranlara ve ilgili İlçe Sekreterlerine bildirilir.

6- Başvuruları kabul edilmeyenlerin aday adaylığı ödentileri, bu konudaki bildirim ile birlikte başvuru sahibine geri verilir.

7- Yapılan tüm inceleme, araştırma vs. sonucu aday adayı olmaya hak kazananların listesi Örgütlenme Sekreteri tarafından ilgili İlçe Yönetim Kurullarına gönderilir.

 
Madde 103:

Ön Seçim Seçmen Listeleri

  Parti Sekretaryası, her milletvekili seçim bölgesi için, milletvekili adaylarının saptanmasında oy kullanacak Parti üyelerini içeren seçmen kütüğünü genel merkez ile –varsa- İlçe merkezi binalarında 3 gün süreyle askıya alır ve bunu ilan eder. Bu süre içerisinde yapılan itirazlar, askıyı müteakip gün içinde değerlendirilir ve Parti Sekretaryasınca karar bağlanır. Parti Sekretaryasının kararı kesindir.
 
Madde 104:

Ön Seçim İlanı

  Milletvekili adaylarını seçmek için oy kullanma tarihi yeri ve saati Parti Sekretaryası tarafından belirlenir ve ilan edilir.
 
Madde 105:

Oy Pusulası

  1- Milletvekili adaylarının seçiminde kullanılacak oy pusulaları Parti Sekretaryası tarafından düzenlenir.

2- Oy pusulalarında aday adaylarının adları ve soyadları, adlara göre alfabetik olarak alt alta yazılır. Her ismin karşısında, işaretlenmesi için uygun büyüklükte bir alan bulunur.

 
Madde 106:

Sandık Kurulu

  1- Parti Sekretaryası oy verme işlemlerini yürütmek üzere, her seçim bölgesi için en az 3 kişiden oluşan birer sandık kurulu görevlendirilir.

2- Sandık Kurulu tüm işlemlerini tutanak düzenleyerek yürütür. Tutanaklar, sandık kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanarak geçerlilik kazanır.

 
Madde 107:

Oy Verme Yeri ve Düzeni

  1- Oy verme işlemleri, varsa İlçe binalarında, yoksa Parti Sekretaryasınca saptanan yerlerde yapılır. Bu yerlerde gizli oy kullanabilecek uygun sayıda bölme bulunur.

2- Dileyen aday adayları oy verme yerinde birer gözlemci bulundurabilir.

 
Madde 108:

Tutanak ve Diğer İşler:

  1- Aday seçiminde kullanılacak oy pusulaları, zarfları, oy sandığı ve diğer gerekli evrak, oy verme saatinden önce Parti Sekretaryası temsilcisi tarafından sandık kurulu başkanına tutanak karşılığı teslim edilir.

2- Teslim edilen oy pusulalarının arkası ve zarfların uygun bir yeri Örgütlenme Sekreteri tarafından imzalanır ve kaşelenir.

 
Madde 109:

Oy verme İşlemi

  1- Oy verme işlemi sabah saat 9.00’da başlar ve aynı gün akşamı saat 17.00’de sona erer.

2- Oy verme işlemi başlamazdan önce, oyların içine atılacağı sandığın boş olduğu açık olarak saptanır ve tutanağa geçirilir.

 
Madde 110:

Sandık Başı İşleri

  1- Seçmen kütüğünde ismi bulunan Partilinin önce kimliği saptanır.

2- Seçmen kütüğündeki ismin karşısına imza koyar.

3- Seçmen, sandık kurulu başkanından genel sekreter tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş oy pusulaları ile zarfını alıp kapalı bölgede oyunu kullanır.

4- Oy verme işlemi aday adaylarının karşısındaki boş yere işaret koyma suretiyle yapılır.

5- Her oy pusulasında, seçilecek aday sayısı kadar aday adayına oy verilir.

 
Madde 111:

Karar Yöntemi

  Oy verme işlemi sırasında çıkacak durumlar için, sandık kurulu salt çoğunlukla karar verir ve kararını tutanağa işler.
 
Madde 112:

Son Oy Kullanma

  Saat 17.00’de oy verme işlemi sona erer. Ancak bu saatte oyunu kullanmak için beklemekte olanlar varsa, bunların isimleri teker teker tutanağa geçirilir ve onların da oy kullanmasından sonra başka hiç kimseye oy kullandırılmaz.
 
Madde 113:

Oylama Sonrası İşlemleri

  1- Oy verme işlemi bittikten sonra, geriye kalan ve kullanılmayan oy pusulaları sayılarak tutanağa geçirilir ve koruma altına alınır.

2- Bu işlemden sonra sandık açılır ve içerisinden çıkan zarflar sayılır.

3- Sandıktan çıkan zarf sayısı ile artan zarf sayısı toplanır ve oy verme işlemi öncesi denkliği denetlenir.

4- Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla ise sandıktan çıkan zarflardan geçersiz olanlar ayrılır, yine denklik sağlamıyorsa, fazla sayı kadar zarf imha edilerek denklik sağlanır.

 
Madde 114:

Geçersiz oy pusulaları

  1- Üzerinde Örgütlenme Sekreterinin imzası ile kaşesi ve sandık kurulu başkanının imzası bulunmayan zarf ve oy pusulaları,

2- Üzerinde oy kullananın kimliğini belli edecek işaret veya imza bulunan oy pusulaları,

3- Seçilecek aday sayısından az veya çok sayıda aday adayına oy verilmiş oy pusulaları.

4- Bir zarftan birden fazla sayıda çıkan oy pusulaları, geçersiz sayılır.

 
Madde 115:

Oy Sayımı Ve Dökümü

  1- Sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır.

2- Sonuç, tüm aday adaylarının aldığı oy sayısını gösteren bir tutanakla saptanır.

3- İki suret olarak düzenlenen tutanağın bir sureti Örgütlenme Sekreterliğine, bir sureti de İlçe Sekreterliğine teslim edilir.

 
Madde 116:

Sayım/döküm Sonu işleri

  1- Sayılan oy pusulaları bir paket halinde hazırlanır, üzerine sayısı yazılarak imzalanır. Daha önce artan diğer boş zarf ve oy pusulaları ile birlikte Örgütlenme Sekreterliğine teslim edilir ve bunlar genel merkezce korumaya alınır.

2- Seçim işlemleri ile sonuçlarına itirazı olan aday adayları veya partili, oy verme gününü izleyen günün akşamı saat 17.00’ye kadar, Parti Sekretaryasına yazılı olarak ve gerekçelerini de göstererek itirazda bulunabilir. Parti Sekretaryasının kararı kesindir.

3- Tüm itirazlar karara bağlandıktan sonra, Parti Sekretaryası, seçimde en çok oy alan aday adaylarını sıra ile aday listesine yerleştirir ve bu listeyi ilan eder. Aday listesinde, listenin seçim kurullarına verileceği ana kadar boşalmalar olursa, bu boşluklar Parti Sekretaryası tarafından doldurulur.

4- Milletvekili aday listelerde her bir seçim bölgesinde her cinsiyetten en az % 30 oranında aday gösterilir. Bunun sağlanması için ön seçim sonuçlarından yararlanılır. Yeter sayıda aday olmaması durumunda Parti Sekretaryası listenin tamamlanmasını sağlar.

 
Madde 117:

Milletvekili Ara Seçimlerinin Kapsamı

  Milletvekili ara seçimlerinde de bu tüzükteki seçimlerle ilgili maddeler uygulanır.
 
Madde 118:

Listedeki Eksiklikleri Tamamlama

  1- Yeterli sayıda aday adayı yoksa, gerekli aday kadar, Parti Sekretaryası tarafından partili üyelere görev verilerek tamamlanır.

2- Aday sayısı, ilgili İlçenin çıkaracağı milletvekili sayısına eşit ise aynen korunur.

3- Bu gibi durumlarda adayların sıralama yöntemini Parti Sekretaryası belirler.

 

Madde 119:

Belediye Seçimler ile İlgili İşlemler

  1- Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayı olmak isteyenler, saptanan gün ve saate kadar İlçe Sekreterliklerine, Parti Sekretaryası tarafından önceden hazırlanmış basılı formlar üzerinde başvururlar.

2- Başvuruda bulunan adaylar için milletvekilliği aday adayları için uygulanan işlemlerin aynısı uygulanır.

3- Belediye Başkan adayları ile Belediye Meclis üyeliği adaylarındaki ön seçim, milletvekili adaylarının saptanmasındakinin aynıdır; seçmenler ise, ilgili seçim çevresinin kayıtlı üyeleridir.

4- Belediye Meclis üyeliği aday listelerde her cinsiyetten en az % 30 oranında aday gösterilir. Bunun sağlanması için ön seçim sonuçlarından yararlanılır. Yeter sayıda aday olmaması durumunda Parti Sekretaryası listenin tamamlanmasını sağlar.

5- Belediye Başkan adaylığı için birden fazla aday varsa, adaylardan herhangi birinin talebi ile ön seçim yapılır. Ön seçim milletvekili adaylarının saptanmasındakinin aynıdır; seçmenler ise, ilgili seçim çevresinin kayıtlı üyeleridir. Ön seçim yapılmayacaksa belediye başkanları tüzüğün 21. maddesinin 4. fıkrasındaki kurala göre belirlenir.

 
Madde 120:

İtirazlar

  Yerel yönetim aday adaylıkları ile ilgili olarak gerek aday adaylarının kendileri, gerekse herhangi bir parti üyesi gerekçe göstererek Parti Sekretaryasına yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar hakkında Parti Sekretaryasının kararı kesindir.
 
Madde 121:

Boşlukların doldurulması

  Saptanan yerel yönetim adaylıklarında boşalmalar olması halinde, boşluklar İlçe Yönetim Kurulunca süratle doldurulur.
 
Madde 122:

Disiplin Suçu

  Parti Meclisi, herhangi bir parti üyesini aday göstermek isterse, o üye adaylığı kabul etmekle yükümlüdür; aksi takdirde disiplin suçu işlemiş olur.
 
Madde123

Kontenjan adaylar

  Kontenjan adaylarının sayısı, aday listesindeki sırası ve saptanma yöntemi, her seçimin kendi koşulları içinde değerlendirilerek, Parti Sekretaryası tarafından tüm İlçe ve Bölge örgütleri ile en az bir toplantı yapıldıktan sonra Parti Meclisi tarafından, aday adaylık başvurusu kabül edilmeden karara bağlanır ve açıklanır.
     
Madde 124:

Adaylık

Aidatı

  Adaylığı kesinleşenler asgari ücretin ¼’ü karşılığı parayı adaylık aidatı olarak öderler.
 
    YEDİNCİ KISIM

Asli görevler

Madde 125:

Partinin Tüm Yönetim Kurullarının asli Görevleri

  1- Aşağıdaki hususlar Partinin bütün yönetim kurullarının asli görevidir;

a- Sorunlar ve siyasal olaylarla ilgilenip bunlar hakkında bilgi toplamak ve tedbir düşünmek,

b- Partinin program, prensip ve görüşlerini halka benimsetmek, parti aleyhine yöneltilen propagandaları karşılamak,

c- Diğer partilerin çalışmalarını izlemek,

d- Partinin üye sayısını ve taraftarlarını çoğaltmak.

2- Parti örgütü bu maddede belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla uygun yer ve zamanlarda siyasal toplantılar düzenler; gazete, internet, teyp, dergi, plak, film, kitap, bildiri gibi araçlarla yayınlar yapar.

3- Toplantılarda, parti mevzuatınca konu edilip düzenlenmemiş usulleri uyguladıktan sonra gerekçeli olarak not etmek ve parti organlarına dağıtmak ve teamül oluşturmak.

4- Toplantıların, önceki dönemde yapılanların bilgilerini olanak çerçevesinde yazılı not olarak vermekle başlaması, toplantıda tutanak tutulması ve toplantıda alınan kararların uygulamasının kimler tarafından nasıl ve ne zaman yapılacağının belirlenmesi ve toplantıya gelecek toplantının gündemi hakkında bir toparlama yapılmadan son verilmemesi için yöntem izlenmesi suretiyle yapmak. Her halükârda toplantı tutanağını okuyup imzalamadan toplantıyı terk etmemek.

 
    SEKİZİNCİ KISIM

Tüzük ve Programda Değişiklik

Madde 126:

Tüzük ve Programın Değiştirilmesi

  Bu tüzük ve parti programı Kurultaya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Değişiklik önerileri,

a- Parti Sekretaryası,

b- Parti Meclisi, veya

c- Kurultay üyelerinin beşte biri

tarafından yazılı olarak yapılır.

 
Madde 127:

Partinin Tasfiyesi

  Partinin hukuki varlığına, Kurultay üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile son verilebilir. Tasfiyenin nasıl yapılacağı aynı kararda belli edilir.