Yeni Kıbrıs Partisi Tüzüğü

7 Nisan 2012 tarihindeki 11. Kurultay’da değiştirilmiş hali ile

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Öğeler

Madde 1:

Partinin Adı, Merkezi ve Amblemi

 

Partinin Adı: Yeni Kıbrıs Partisi, kısaltılmış adı YKP’dır.

Merkezi: Partinin Merkezi Lefkoşa’dadır

Amblemi: Partinin amblemi; barış ve evrenselliği simgeleyen mavi zemin üzerinde sarı renkli Kıbrıs haritasıdır.

Madde 2:

Partinin amacı ve

 

tefsir

 

1. YKP, ileriye doğru değişmeye açık, demokratik, sosyal hukuk devletini eksiksiz gerçekleştirmeyi, Kıbrıs’taki tüm emekçi sınıf ve katmanları kucaklayarak emeğin globalleşmesini erek alır ve başta AB solu olmak üzere dünya soluyla işbirliğini amaçlar.

2.a) “forma” veya “Forum”, parti işlerinin düzenlenmesi için yetkili organ tarafından hazırlanan ve fakat makul olarak ve bu tüzükte belirtilen belgeleri içeren herhangi bir kayıt olarak tutulabilen forma veya forumu,

b) “Dal ve Kol Örgütleri” bu tüzük’ün dal ve bölge örgütleri bölümünde yer alan ve görevlerini yapma yetkisi olan ama bir PYK kararıyla çalışmaya başlayan ve gereklilik olmadıkça bu tüzükteki kadar sayıya ulaştırılmasına veya delege usulüne geçilmesine gerek olmayan organları,

c) “gündem”, gündemli çalışmalar temel çalışmalardır, onun için çatısı başlıklar halinde kurulan ve içinde maddeler halinde ilgi toplantıda ele alınacak konuları, taslakları ve ilgili bilgileri içeren toplantı nesnesini ve çatı başlığı olarak gündem dışı konuşmalar bölümü yer almışsa yalnız konuyu,

d) “Teamül”, karar organlarında, açık kuralların yetmediği yerde konsensüs ile uygulanan ve gerekçeli olarak tutanağa geçirilen usule ilişkin uygulamaları (tutanağa geçirilenler tüzüğe ek olarak yazılır),

e) “üye”, Kıbrıs’ın AB üyesi olmasından sonra Kıbrıs’ta yaşayan tüm AB yurttaşlarını ve yurttaşlıktan başka yasalara göre partilere üye olmasında sakınca bulunmayan her kişiyi,

(Ancak, bu tüzükte yurttaşlara verilen tüm haklardan eksiksiz olarak yararlanabilecek olan kişilerin, yasalar buna uygun olarak değişinceye kadar yasalara göre üye olabilecek olanların hak ve yetkilerini ihlal etmeyecek şekilde, hak ve yetkilerini kullanmalarına olanak verecek şekilde, seçme yapılarak tüzük uygulanır ve ayrı listeler düzenlenir.)

anlatır.

 

 

İKİNCİ KISIM

Üyelik

Madde 3:

üyelik 

 

Parti Programını, tüzüğünü ve politikalarını benimseyen ve siyasi partilere üye olmalarında herhangi bir yasal engel bulunmayan kişiler partiye üye olabilir.

Üye, Partinin asıl öğesi olup yerine göre asli üye olarak belirtilir; bu tüzükte hiçbir kural onun partiden ve organlarından bilgi almasına, üye kayıtlarını, hesaplarını ve tüm kararlarını görmesine engel olur diye yorumlanamaz, PYK üyeleri dahil, hiçbir üyenin parti örgütlenmesi gereği yüklendiği görev ve yetkileri dışında, başka bir üyeden ayrıcalığı yoktur. Bu tüzük kurallarına göre üye olunur.

Madde 4:

Üyelik çeşitleri 

 

Parti üyeliği iki çeşittir.

1. Aday üye

2. Asli üye

Madde 5:

Aday üyelik

ve asil üyeliğe geçiş:

 

1. Her iki üyelik için de ayrı ayrı başvuru yapmak gerekir.

2. Aday üyelik için başvuru, isteklinin sürekli oturduğu veya sürekli işyerinin bulunduğu ilçenin sekreterliğine;

a) Şekli Parti Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş basılı bir forma ile ve üç kopya halinde yapılır.

b) Başvuru sahibine başvurunun bir kopyası ilçe sekreterliğince alındı kaşesi ile kaşelenerek ve tarih yazılarak geri verilir.

c) Başvuruyu alan ilçenin yönetim kurulu, başvuran kişinin aday üyeliği konusundaki kararını başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde verir. 30 gün içerisinde herhangi bir karar verilmezse, başvuru reddedilmiş sayılır.

d) İlçe Yönetim Kurulu, başvuru konusundaki kararını, karar tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, başvurunun bir kopyası ile beraber Parti Yönetim Kuruluna gönderir.

e) Aday üyelik için karar yetkisi; başvuruyu alan İlçe Yönetim Kurulu’nundur. Aday üyeliğin reddi halinde başvuru sahibine herhangi bir gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur. Ancak Parti Yürütme Kuruluna ret gerekçesi yazılı olarak bildirilir.

f) Aday üyelik başvurusunda bulunan bir kişi hakkında, gerekli görülmesi halinde İlçe sekreterliğince yöredeki partililerden görüş istenebilir.

g) Aday üyelik başvurusu reddedilen kişi kararın kendisine bildirdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde PYK’ya başvurabilir. Parti Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

h) Tüm başvuru forumlarının birer kopyası hem ilçe merkezinde hem de genel merkezde ayrı ayrı ve soyadına göre alfabetik olarak dosyalanır.

i) Aday üyelik süresi en az 6 ay, en çok 2 yıldır. 2 yıl sonunda üyeler, asli üyelere verilen hak ve görevler dışında kalan tüm hak ve görevlere sahiptirler.

3.a) Asli üyelik için başvuru aday üye tarafından bağlı bulunduğu ilçe sekreterliğince yapılır. Bu başvuru da yine şekli Parti Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş basılı bir forma ile ve üç kopya halinde yapılır. İlçe Yönetim Kurulu başvuru konusunda ikinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yazılı olan usulü uygular.

b) Asli üyelik için başvuran aday üye ile Partinin ilgili sekreteri tarafından görevlendirilen birisi önceden belirlenmiş bir tarihte ve yerde görüşme yapar. Bu görüşmenin tutanağı PYK’na verilir. Asli üyelik hakkındaki karar bu tutanak da dikkate alınarak verilir.

c) Karar, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Üyeliğin reddi halinde başvuru sahibine herhangi bir gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.

d) Başvurusu reddedilen kişi yazıyı aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Parti Meclisine başvurulabilir. Parti Meclisinin kararı kesindir.

Madde 6

Asli üyelerin

Kaydı ve kütük

Asli üyelere birer kayıt numarası verilir. Bu kayıt numarasına göre genel merkezde ve ona paralel olarak ilgili ilçe merkezinde birer üyelik kütüğü tutulur ve üye adına bir kart açılır. Bu karta üyenin parti örgütünde ve partiden ayrı diğer örgütlerde aldığı tüm görevler ve yaptığı tüm eylemler düzenli olarak yazılır.

Ayrıca, köy, mahalle ve bölge örgütlerinde de ilçe yönetim kurulunun talimat ve gözetiminde bir yerel kütük tutulur.

Esas olan genel merkezde tutulan kütüktür. PYK’nın gerekli gördüğü hallerde üyelere üyelik belgesi verilebilir.

Madde 7

Üyelik ödentisi

Partinin aday ve asli üyeleri girişte aylık asgari ücretin %5’ini; ve aylık, asgari ücretin %1’i tutarında üyelik ödentisi vermekle yükümlüdür.
Madde 8

Üyelik ödentisi ödemeyenler

1. Takvim yılı sonuna kadar üyelik ödentisini ödemeyenlere, ilçe yönetim kurulu tarafından bir uyarı yazısı gönderilerek 1 aylık ek süre tanınır. Bu süre sonunda ödentisini ödemeyenler genel kurul, kongre ve kurultaylara katılamazlar; oy kullanamazlar; herhangi bir şekilde parti adayı olamazlar; ayrıca haklarında disiplin işlemi yapılır.

2. İlçe yönetim kurulu; bu madde kapsamına giren üyeler için gerekli işlemleri yapılmasını sağlamak; kurulun yetkileri dışında kalan konularda PYK’na yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.

Madde 9

Üyelerin seçileceği Kurullar

 

Üyeler, kayıtlı bulundukları ilçe örgütü ve Merkez örgütü dışındaki kurullara seçilemezler.
Madde 10

Üyelerin hak ve ödevleri

1. Parti üyelerinin hak ve ödevleri şunlardır.

a) Partiye giriş ve üyelik ödentisi ödemek.

b) Seçimlerde partili adaylarına oy vermek, onların seçilmeleri ve partinin başarısı için çalışmak.

c) Partinin programını, tüzüğünü, doğrultusunu, ilkelerini, genel tutumunu, kararlarını ve seçim bildirgelerini, çalışmalarını, açıklamalarını, girişimlerini ve hizmetlerini yurttaşlara duyurmak, anlatmak benimsetmek;

d) Toplum sorunları, yerel kamu işleri ve bu konulardaki parti çalışmaları ile ilgilenmek, düşünce ve görüşlerinden parti organları ve partinin yararlanmasını sağlamak;

e) Üyesi oldukları parti kurullarının toplantı ve çalışmalarına katılmak ve kendilerine verilen görevleri yapmak;

f) Parti içi seçimlere katılmak, tüm genel, yerel ve ara seçimlerde parti adayı olmak;

g) Partide ve partinin kazandığı kamu hizmetlerinde üzerlerine aldıkları görevleri yerine getirmek, görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmak, haklı bir gerekçe olmadıkça bu görevlerden çekilmemek;

h) Partiye gelir sağlanmasında yardımcı olmak;

i) Parti yandaşlarının seçmen listelerine doğru olarak yazılmalarına ve sandık başına gidip oy kullanmalarına yardımcı olmak;

j) Parti üyeliğini veya görevlerini hiç bir şekilde kendileri veya görevlerini hiç bir şekilde kendileri veya başkaları için kişisel çıkar konusu yapmamak;

k) Parti içinde emekçi sınıf ve katmanların varlığı, partide kanatların oluşmasını hem kaçınılmaz hem de yararlı görür. Parti içindeki çelişmeler teorik yapılanmanın motorudur. Partinin kanatlarının ve üyelerinin topluma karşı programı ve temel siyasetleri savunma sorumlulukları vardır. Bununla birlikte programın daha ileriye doğru değişmesini önermek ve gerekçeleri açıklamak her üyenin hakkıdır.

Birbirine yakın görüşte olan üyeler toplantılar yapabilir, parti içi seçimlerinde birlikte liste çıkarabilir. Ancak bu toplantılar partiden gizli ve kapalı olamaz. Bu toplantılarda bağlayıcı kararlar alınamaz ve parti içi ikinci bir disiplin kurulamaz; parti dışında herhangi bir örgütsel merkezden talimat alınamaz.

2. Parti organları içerisinde yer alsın veya almasın her üyeye, durumuna ve olanaklarına göre, sürekli veya süreli görevler verilir. Partide görevsiz üye olmaması temel amaçtır.

3. Üyelerin siyasal çalışmalara olduğu kadar, sosyal çalışmalara katılmaları, birer yurttaş olarak kendi alanlarında toplumsal örgütlenmeye etkin katkıda bulunmaları, yöresel sorunların çözümü için yöre halkı ve birbirleri ile dayanışma içerisinde çaba göstermeleri gerekir.

4. Üyelerin, partinin yazılı hukuku, politikası ve mali denetimi için, her üye ve organ hakkında yetkili bir organa, o organa başvuru koşullarına uygun olarak başvuru yetkileri ve koşulsuz olarak şikayet hakkı vardır ve görevleridir.

Madde 11

Üye alımındaki İstisnalar

Parti Yürütme Kurulu istisna olmak kaydıyla; yasal olarak siyasi parti üyesi olma niteliğini kazanan ve partinin üye olmadan yararlanamayacağı bütün hizmetlerinden yararlanmak için aday üyelik süresinin beklenmesinde sakınca bulunan kişiler; her halükarda İlçe Yönetim Kurullarına bilgi vermek ve görüş almak koşuluyla PYK tarafından doğrudan asil üyeliğe alınır.
Madde 12

Üyeliğin Silinmesi

1. Aşağıda belirtilen durumlardaki kişilerin üyelik kayıtları silinir.

a) Ölenler.

b) Parti üyeliğinden kendi isteği ile çekildiğini yazılı olarak bildirenler.

c) Disiplin kurulları kararı ile üyelikten çıkarılanlar.

d) Parti yetkili organlarının izni olmadan bağımsız veya başka bir partiden aday olanlar.

e) Partiden çekildiklerini veya başka bir partiye girdiklerini kamuoyuna açıkladıkları saptananlar.

f) Başvuru formunda yanlış bilgi verdiği saptananlar.

g) Yasanın öngördüğü nitelikleri taşımadığı veya bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılanlar.

2. Üyelikten kaydı silme işlemi PYK veya PYK’nun ilgili üyesi tarafından yapılır ve ilgili ilçe örgütüne de bilgi verilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Merkez Örgütü

Madde 13

Merkez Örgütü

Partinin merkez örgütü aşağıdaki organlardan oluşur

1) Parti Kurultayı

2) Parti Meclisi

3) Parti Yürütme Kurulu

4) Parti Meclis Grubu

5) Yüksek Disiplin Kurulu

6) Parti Denetleme Kurulu

 

 

BÖLÜM I- Kurultay

Madde 14:

Parti Kurultayı

1. Parti Genel Kongresi Kurultay’dır.

2. Kurultay Madde 3’te anlatılan asil üyelerden oluşur.

3- Kurultayın üye tam sayısı 2.’nci fıkraya göre saptanır.

Madde 15:

Kurultayın Toplanması

1. Kurultay olağan olarak iki yılda en az bir kez toplanır. Olağan toplantının gündemi Parti Meclisi tarafından hazırlanır; buna ilaveten Kurultay üyelerinin en az yirmide birinin yazılı önerisi ile diğer konular da gündeme alınır.

2. Parti Meclisi, PYK veya Kurultay üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Kurultay başvurma tarihini izleyen on beş gün içinde PYK tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantının gündemi Kurultayın toplanmasını isteyenler tarafından saptanır.

3. Kurultayın, toplantı günü, yeri ve saati olağan toplantılarda en az bir ay, olağanüstü toplantılarda en az 15 gün önce ilan edilir.

4. Kurultayın olağan toplantılarında seçimler; tüzük ve program kabulü ve değişiklikleri ile ilgili gündem maddeleri yer alabilir. Kurultayın olağanüstü toplantılarında bu maddeler yer almaz. Olağan veya olağanüstü toplantı için çağrı gününden itibaren bir ayı geçmeyen bir süre içinde toplantı günü belirlenir. Her iki halde de toplantı gün, yer ve saati açıklanırken basın yoluyla gündemin kısımları da ilan edilir. Gündemde yer alan karar önergeleri, toplantı gününden on beş gün önce kurultay üyelerine dağıtılmış olmalıdır; dağıtım, ulaştırmadaki makul süreler dikkate alınarak yeterli bir süre önce başlamalıdır. Her iki halde de önceden dağıtılmamış karar önergeleri görüşülemez, kararlaştırılamaz; karar önergelerine değişiklik önergeleri verilebilir ve önce oylanır.

5. Kurultay gündeminde, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyeleri seçimi ile ilgili maddeler yer alırsa, bu yerlere adaylıklarını koyacak olan partililer, en geç kurultaydan bir önceki gün saat 12.00’ye kadar PYK’na yazılı olarak başvurmalıdırlar. Başvuru sayısı seçilecek sayıya eşit veya daha az ise, başvuruda bulunmuş olanlar seçilmiş sayılırlar. Eksiklikler kurultay toplantısı sırasında tamamlanır.

Madde 16:

Kurultay Toplantısı genel usulleri ve Yeter Sayı 

 

1. Kurultay toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Toplantının açılışında yeter sayı yoksa otuz dakika beklenir. Otuz dakika sonunda yine yeter sayı yoksa, toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saate ertelenir ve bu durum ilan edilir.

Ancak hiçbir surette üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanmadan kurultay toplanamaz.

2. Kurultay PYK’a tarafından belirlenmiş bir üye tarafından açılır.

3. Kurultay, bir başkan ile ve 2 yazmandan oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

4. Toplantı yöntemi, tüzükte düzenlenmeyen konularda Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğündeki gibidir.

Madde 17:

Kurultayın Yetki ve görevleri

Kurultay, partinin en yüksek karar organıdır.

Bu sıfatla;

1. Parti tüzük ve programında değişiklik yapabilir.

2. Parti Meclisi’nin bu konudaki yetkileri saklı kalmak koşulu ile Parti Meclisi üyelerini ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini gizli oy açık sayım ilkesine göre seçer.

3. Parti kesin hesabını kabul veya reddeder.

4. Parti Meclisini aklayabilir.

5. Parti amacı, yasa ve tüzük kuralları içinde toplum ve ülke sorunları ile parti işlerini görüşür ve karar alır.

6. Devlet ve toplumu ilgilendiren konularla kamu işleri ve parti politikası konusunda genel nitelikte olmak koşulu ile temenni kararları ve bağlayıcı kararlar alır.

7. Partinin kapatılmasına, başka bir parti ile birleşmesine, tüzel kişiliğine son verilmesine ve bu durumda mal varlığının tasfiye ve intikal biçimine ilişkin kararlar verebilir.

Madde 18:

Kurultay Kararlarının duyurulması

Kurultay Kararları bütün parti organları ile üyelerini bağlar. Bu kararlar ilgililere yazı veya ilan yolu ile duyurulur.
 

 

Bölüm II- Parti Meclisi

Madde 19:

Parti meclisinin oluşumu

1. Parti Meclisi

a) Kurultayca seçilecek 25 üyeden

b) İlçe Yönetim Kurulu Sekreterlerinden

c) Partiden ücret alan ve menfaat bağı ile partiye bağlı olan biri Parti Meclisine üye olamaz.

2. Yukarıdaki birinci fıkranın c bendindeki Parti Meclisi üyeleri Parti Yürütme Kuruluna seçildikleri takdirde, kendilerini parti meclis üyesi yapan görevlerinden çekilirler. Ancak daha sonra Parti Yürütme Kurulu’ndan ayrılsalar bile, Kurultayca yeni Parti Meclisi seçilinceye kadar Parti Meclisi üyelikleri devam eder.

3. Parti Meclisi üyeleri, mahalle, köy, bölge, ilçe ve yardımcı kol ve kuruluş organlarında sekreterlik hariç görev alamazlar.

Madde 20:

Parti meclisinin Toplanması

1. Parti Meclisi en az iki ayda bir toplanır. Her toplantı sonunda gelecek toplantının gün, yer ve saati saptanır.

2. Parti Yürütme Kurulunun gerekli görmesi veya Parti Meclisi üyelerinin en az üçte birinin yazılı istemi halinde de Parti Meclisi toplantıya çağrılır.

3. Parti Meclisinin Başkanı örgüt sekreteridir. Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi Toplantısını en yaşlı üye yönetir.

4. Parti Meclisi’nin gündemi Parti Yürütme Kurulu tarafından saptanır. Ancak en az beş üyenin görüşülmesini istediği konularda gündeme alınır. Her halükarda gündemin kısımları ve gündemde yer alacak konuları, karar önerisi ve seçim maddeleri 48 saat önce üyelere duyurulur.

5. Parti Meclisi toplantı yöntemlerini kendisi saptar.

Madde 21:

Parti Meclisinin Yetki ve görevleri

Parti Meclisi partinin Merkez karar organıdır ve Parti Kurultayından sonra gelen en yüksek organdır. Bu sıfatla;

1. Partinin yasal varlığına son verilmesi, program ve Tüzüğün değiştirilmesi ve Kurultay kararları dışında bütün kararları alabilir.

2. Parti Yürütme Kurulu’nu ve denetçilerini seçer.

3. Parti Yürütme Kurulu’nu denetler ve yeni Yürütme kurulu seçilmesine karar verir.

4. Partinin Cumhurbaşkanı adayını gösterir veya herhangi bir adayı desteklemeye karar verir.

5. Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye veya ayrılmaya karar verir.

6. Parti Programına ve Kurultay kararlarına uymak koşulu ile Parti politikalarını saptar, seçim bildirgelerini hazırlar. Bunların gerçekleştirilmesi ile ilgili önlem ve kararları alır. Parti Programı ve tüzüğünü yorumlama münhasır yetkisini kullanır.

7. Partiyi her an seçim yapılacak şekilde hazırlar.

8. Parti örgütünün çalıştırılması, geliştirilmesi ve denetlemesiyle propaganda ve seçim işlerini Parti Yürütme Kurulu eliyle yürütür.

9. Parti yönetmeliklerini yapar, yönergeler yayınlar.

10. Parti Yürütme Kurulunun hazırladığı bütçeyi inceler ve karara bağlar.

11. Kurultaya siyasal olaylar ve Parti çalışmaları hakkında rapor sunar.

12. Parti Meclisinde ve Yüksek Disiplin Kurulundaki boşalmaların yerine yenilerini seçer.

13. Zorlayıcı nedenler dolayısıyla Kurultayın toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verebilir.

14. Tüzükte belirtilen diğer yetkileri kullanır, görevleri yapar.

15. Toplantılara özürsüz üç kez katılmayan üyelerin üyeliklerini iptal eder ve yerine yenilerini seçer.

 

 

BÖLÜM III- Yürütme Kurulu

Madde 22:

Parti Yürütme Kurulu

1- Parti Yürütme Kurulu, Partinin Merkez Yürütme organıdır.

2- PYK yedi Sekreterden oluşur ve Parti Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir.

3-PYK Sekreterleri görev ve yetkileri bakımından eşit statüye sahiptirler

4-PYK üyeleri aynı görevde iki dönemden fazla (4 yıl) kalamazlar.

Madde 23:

PYK iş bölümü

Parti Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından 1) Yürütme Kurulu Sekreteri, 2)Eğitim Sekreteri, 3)Örgütlenme Sekreteri, 4) Mali Sekreter, 5) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri, 6)Sosyal İlişkiler ve Etkinlikler Sekreteri, 7)Dış ilişkiler Sekreteri görevlendirir.
Madde 24:

PYK’nın görev Ve yetkileri

1- Yürütme Kurulu Sekreteri, Parti Yürütme Kurulu toplantı sekreterini anlatır ve bu sıfatla görev ve yetkileri şunlardır:

a) PYK’nın görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

b) Partiyi mahkemelerde, devlet daire ve kuruluşlarında ve üçüncü kişilerle yasal işlem ve ilişkilerinde temsil etmek,

c) Parti Yürütme Kurulunun, Parti örgütünün haberleşme ve başvurma yeri olarak görev yapmasını sağlamak,

d) Tüzüğün, Parti Meclisinin ve Parti Yürütme Kurulunun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

e) Bu Sekreterin yokluğunda ona vekalet edecek sekreter PYK tarafından saptanır.

2- Dış İlişkileri Sekreteri, dış ilişkileri düzenler.

3- Örgüt Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Partiyi, tüzükte öngörüldüğü biçimde örgütlemek için program yapmak,

b) Tüm üye kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

c) Parti Yürütme Kurulu aldığı kararların ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.

4- Mali Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Parti Bütçesini ve kesin hesaplarını hazırlamak ve ilgili organlara sunmak,

b) Mali yönetmeliğe uygun olarak Partinin tüm mali işlerini yürütmek.

5- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterinin görev ve yetkileri:

a) Partinin basın ve yayın organlarıyla ilişkilerini düzenlemek,

b) Partinin propaganda işlerini yürütmek,

c) Parti yetkili organlarının açıklamalarını duyurularını basın ve yayın organlarına iletmek,

d) Demokratik kitle örgütleriyle parti arasında diyalog kurmak ve ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.

6- Eğitim Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Parti üyelerinin, Parti program ve tüzüğü ile ilke ve politikalarını öğrenmeleri için her türlü düzenlemeyi yapmak,

b) Ülke içerisinde konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

7- Sosyal İlişkiler ve Etkinlikler Sekreterinin görev ve yetkileri:

a) Parti program, tüzük ve politikalarına uygun olarak hizmet amaçlı veya gelir getirici etkinlikler yapmak,

b) Partiye mali katkı sağlamak amacıyla mali sekretere yardımcı olmak, bu konuda program ve rapor hazırlamak.

8- PYK, bir devletin tüm organlarının politikalarını tasnif ederek sekreterler arasında ilgileneceği politikalar olarak görev dağılımı yapar ve her politik konunun ilgili sekreter tarafından derinliğine işlenmesini ve politik kararlar alınmasını amaçlar.

Madde 25:

Parti Yürütme Kurulunun Toplanması

1- Parti Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır.

2- En az iki üyesinin istemi üzerine de PYK’nı toplantıya çağırır.

3- PYK olağan olarak her hafta toplanır. Her toplantının yeri ve saati bir önceki toplantıda saptanır.

4- Toplantı gündemi toplantı çağrısını yapanlar tarafından saptanır.

Madde 26:

Parti Yürütme Kurulu’nun Yetki ve görevleri

Parti Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Parti Programında açık bir şekilde belirtilmemiş, seçim bildirgelerinde yer almamış ve Kurultay veya Parti Meclisi kararı olmayan herhangi bir konuda, Partiyi bağlayıcı demeç ve tebliğler yayınlamak veya bu konuda yetki vermek;

2- Tüzüğün yönetmelikle düzenlemesini öngördüğü, ancak gerekli yönetmeliğin henüz yapılmadığı konularda yönetmelik gücünde kararlar vermek;

3- Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olarak partiyi örgütlemek, güçlendirmek, geliştirmek ve denetlemek;

4- Kurultay ve Parti Meclisi kararlarını uygulamak;

5- Parti ilkelerini ve programını yaymak ve benimsetmek;

6- Parti çalışmaları ve siyasal olaylar hakkında Parti Meclisine bilgi vermek, kurultaya sunulacak Parti Meclisi rapor tasarısını hazırlamak;

7- Bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmış bütçeyi uygulamak;

8- Yönetmelik tasarılarını hazırlamak;

9- Partinin bütün kongre ve seçimlerinin yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygunluğunu denetlemek.

10- Olağan ve olağanüstü kurultayların toplanmalarıyla ilgili her türlü işlem ve hazırlık çalışmaları yapmak;

11- Parti Müfettişleri atamak;

12- Tüzük ve yönetmeliklerde kural ve Parti Meclisi kararı olmayan konularda bağlayıcı karar almak;

13- Görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanmak için gerekli tedbirleri almak;

14- Tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak.

 

 

BÖLÜM IV- Parti Meclis Gurubu

Madde 27:

Parti Meclis Grubu

Parti milletvekilleri, Parti Meclisi Grubunu oluştururlar.

Grup çalışma, görüşme ve seçim usulleri, Tüzüğe uygun olarak grupça yapılacak bir iç yönetmelikle düzenlenir.

Madde 28:

Grup Yönetim Kurulu

1. Grup Yönetim Kurulu;

a) Grup Başkanından,

b) İki Grup Başkan Vekilinden oluşur.

2. Grup Yönetim Kurulu olağan olarak her yasama yılı başında seçilir.

Madde 29:

Grup Sözcüsü

 

Grubun doğal sözcüsü, Grup Başkanıdır. Milletvekilleri, konularına göre sözcüdürler.
Madde 30:

Grup Üyelerinin Görevleri

1. Meclis çalışmalarında, partinin ilke ve programı ile parti yetkili organları ile grup kararlarına uymak ve bunları desteklemekle yükümlüdürler.

2. Özürlü olmadıkça, Meclis, Grup ve Komite toplantılarına katılırlar.

3. Grupça karara bağlanmayan hallerde, Meclis’teki konuşmalarında ve oy vermede serbesttirler.

4. Partiye, net aylık maaşlarının %10’u oranında aylık aidat öderler.

5. Bir görev alanı belirlenip tüm görev alanları için görevli milletvekili bulunmasını sağlamak amacıyla, her milletvekili bir görevle görevlendirilir.. Herhangi bir boşluk ortaya çıkarsa gurup başkanı bir milletvekilini görevlendirir. Milletvekili her toplantıda bu not sunmakla görevlidir.

Madde 31:

Gruptan Çıkarma

1- Bir Grup üyesinin, Yüksek Disiplin Kurulunca, partiden ve Gruptan geçici veya kesin çıkarma istemi ile sevk eden Grup Yönetim Kurulu veya Parti Meclisi, ilgiliyi Parti veya Gruptaki kesinleşinceye kadar, uzaklaştırma yetkisi vardır.

2- Parti ve Gruptan kesin çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası verilen Grup üyesinin Parti Tüzüğü ile Grup iç yönetmeliği kurallarına uyma ödevi devam eder.

3- Parti ve Gruptan geçici çıkarma cezasına uğrayan grup üyesi, ceza süresi içinde Partinin Grup çalışmalarına katılamaz. Gruba öneri yapamaz ve kendisine görev verilmez.

4- Gruptan kesin çıkarma cezası, partiden de kesin çıkarma anlamını doğurur.

 

 

BÖLÜM V- Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 32:

Yüksek Disiplin Kurulu

1. Yüksek disiplin kurulu, Kurultayca yenisi seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

2. Kurul ilk toplantısında bir sekreter ve bir sekreter yardımcısı seçer.

Madde 33:

Yasaklar

Yüksek Disiplin Kurulu sekreteri ve üyeleri, Parti Meclis Grubu, Parti yerel kuruluş grupları, Kurultay ve Kongre üyelikleri dışında, Partinin diğer organlarında görev alamazlar; Partiye bir hizmet bağı ile bağlanamazlar; Partiden hiçbir surette görev alamazlar.
Madde 34:

Yüksek Disiplin Kurulu Toplantı çağrı ve karar yöntemi

Yüksek Disiplin Kurulu toplantıları:

1- Yüksek Disiplin Kurulu, Örgüt Sekreteri ve, veya Y Kurulu Sekreteri tarafından toplantıya çağrılabilir.

2- Kurulun toplanma ve karar sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar gerekçeli olarak verilir.

Madde 35:

Yüksek Disiplin Kurulunun Yetki ve Görevleri

Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Tüzüğe uygun olarak Parti üyelerine disiplin cezaları vermek.

2- İlçe örgütlerinde disiplin kurulları kurulduğu takdirde, bu kurulların kararlarına karşı yapılacak itirazları kesin karara bağlamak.

Madde 36:

Boşalmalar

1- Özürsüz olarak üç toplantıya gelmeyen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Kurul kararı ile görevden affedilirler.

2- Bu suretle veya başka herhangi bir nedenle boşalan üyelikler Parti Meclisi tarafından seçim yoluyla doldurulur.

Madde 37:

Çalışma yöntemi

Yüksek Disiplin Kurulu, çalışma yöntemini kendisi belirler. Bu kural, bu konuda yönetmelik yapılmasını engellemez.
 

 

BÖLÜM VI – Parti Denetleme Kurulu

Madde 38:

Parti Denetleme Kurulu

Parti Denetleme Kurulu’nun oluşumu

1- Parti Denetleme Kurulu, Parti Meclisince, yenisi seçilinceye kadar görev yapmak üzere, Parti Meclisi üyeleri arasından seçilen üç denetçiden oluşur.

2- Kurul, ilk toplantısında kendisine bir sekreter seçer.

Madde 39:

Toplantı ve Çalışma Yöntemleri

 

Parti denetleme kurulu, toplantı ve çalışma yöntemlerini kendisi saptar.
Madde 40:

Görev ve Yetkiler

 

Parti denetleme kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Gerek Kurul olarak gerekse tek tek denetçi olarak gelir ve giderleri sürekli olarak denetlemek ve sonuçları Parti Yürütme Kuruluna bildirmek;

2- Kurul olarak, kesin hesaplarla mali işler hakkında Parti Meclisine rapor sunmak;

3- Kurultaya kesin hesaplar hakkında rapor sunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Dal ve Alan Örgütleri

Madde 41:

Dal ve Kol Örgütleri

Partinin genel merkezi dışındaki örgüt, ilçe merkezinde kurulan ilçe örgütleri, şehir köy ve mahallelerin gruplaştırılmalarıyla kurulan bölge örgütleri, şehir, köy ve mahallelerde kurulan şehir, köy ve mahallelerde kurulan şehir, köy ve mahalle örgütleri ile Parti Yürütme Kurulunun gerekli görmesi halinde her sandık çevresinde kurulan sandık çevresi örgütlerinden oluşur.
 

 

BÖLÜM 1- İlçe Örgütü

Madde 42:

Tanım

 

İlçe örgütleri, milletvekili seçim bölgeleri esas alınmak suretiyle kurulan örgütlerdir.
Madde 43:

İlçe Kongresi Oluşumu

 

İlçe Kongresi, İlçe Örgütüne kayıtlı tüm asil üyelerinden oluşur.
Madde 44:

İlçe Kongresinin Görev ve Yetkileri

İlçe Kongresinin görev ve yetkileri şunlardır:

1- İlçe Yönetim Kurulu üyelerini, İlçe Disiplin Kurulu üyelerini ve İlçe denetçilerini seçer.

2- İlçe örgütünün kesin hesaplarını kabul veya reddeder.

3- İlçe Yönetim Kurulunu mali yönden aklayabilir.

4- Kontenjan adayları dışında Partinin İlçe Milletvekili adaylarını seçer.

5- Ülke ve toplum sorunları üzerinde görüşmeler yapar; Parti sorunlarını görüşür ve tavsiye kararları alır.

Madde 45:

İlçe Yönetim Kurulu

1- İlçe Yönetim Kurulu, İlçe örgütünün yönetim organıdır.

2- İlçe Yönetim Kurulu, bir ilçe sekreteri ve 4 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

Madde 46:

İlçe Yönetim Kurulu seçimi

1- İlçe Yönetim Kurulu üyeleri arasından;

a) Bir İlçe sekreteri

b) Bir yazman

c) Bir Sayman seçer.

2- İlçe yönetim kurulu toplantı sekreteri, İlçe sekreteridir.

Madde 47:

Yazman ve saymanın Görevleri:

1. Yazman üye, İlçe sekreteri bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Her türlü yazışmaları yürütür. Parti çalışmalarında ve görevlerinde başarılı olunması için İlçe sekreterine yardımcı olur.

2. Sayman üye kendi yönetim biriminin hesap işlerinden, gelir gider işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılmasıyla ve tüm hesapların kurallara uygun bir biçimde tutulmasıyla görevlidir. Partiye düzenli ve yeterli gelir sağlanmasına çalışır. Alt yönetim birimlerinin hesaplarını denetler.

Madde 48:

Yazman ve Sayman üyenin Sorumlulukları

 

Yazman üye ile Sayman üye, görevlerinden dolayı yönetim kurullarına karşı sorumludurlar. Yönetim kurullarının üye tam sayısının salt çoğunluğu ile görevlerinden alınabilirler.
Madde 49:

İlçe yönetim Kurullarının görev ve yetkileri

 

İlçe Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri:

1- Program, Tüzük, Yönetmelik, Kurultay, Parti Meclisi ve Parti Yürütme Kurulunun karalarına ve yönergelere uygun olarak kendi görev ve bölgesindeki parti çalışmalarını verimli ve uyumlu biçimde yürütmek,

2- Partiyi seçimlere sürekli hazır bulundurmak.

3- Parti doğrultusunu gözetmek,

4- Yurttaşlarla parti arasında, parti üyeleriyle ilçe örgüt birimleri arasında, örgütü ile Genel Merkez arasında sürekli iletişim kurmak;

5- Üyeler arasında verimli dayanışmayı ve işbirliğini, üyelerin sürekli eğitimi ve katılımı için gereken olanakları sağlamak,

6- Üye sayısını sol anlayışa uygun olarak ve dengeli bir şekilde artırmak,

7- Üyelik ödentilerinin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamak,

8- Parti hesaplarını mali kurallara uygun olarak tutmak,

9- İlçelerde oluşturulan, genelde danışma kurulları, özelde diğer çalışma gruplarının amaçlarına uygun etkili çalışmalar ve katkılar yapmasını sağlamak,

10- Yönetim bölgesi içindeki partili yerel yönetim başkan ve üyeleri ile işbirliği yapmak, seçim bildirgelerinde öngörülenlerin gerçekleşmesi için program ve raporlar hazırlamak, partili yerel yönetim başkan ve üyelerin görüşlerini alarak çalışmalarını bir raporla Parti Yürütme Kurulu’na iletmek, yerel yönetim gruplarının oluşturulmasını sağlamak ve Meclis Grubu gibi çalışmalarını sağlamak.

11- Bu fıkra amaçları bakımından yerel yönetim grupları için Tüzüğün Meclis Grubu hakkında öngördüğü kurallar uygulanır.

Madde 50:

İlçe Yönetim Kurulunun Görevden Çekilmesi

İlçe Yönetim Kurulunun görevden çekilmesi, işten el çektirilmesi durumunda, Tüzük kurallarına göre toplanacak kongreye kadar görev yapmak üzere, Parti Yürütme Kurulunca geçici yönetim kurulları oluşturulur. Geçici kurullarda, görevden çekilen veya işten el çektirilen kurul üyelerine görev verilmez.
Madde 51:

İlçe Sekreterinin Görevleri

1- İlçe Sekreterleri, görev aldıkları ilçede partinin temsilcileridirler.

2- Tüzük kurallarına uygun olarak Yönetim Kurulunun uyumlu çalışmasını sağlar.

3- Parti örgütüyle, üyelerle, kamu kuruluşlarıyla ve yurttaşlarla ilişki kurar.

4- Yasa, program, tüzük ve yönergelerine uygun olarak görev yapar.

Madde 52:

Koşullar

1- İlçe Sekreterleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, görevde bulundukları ilçede oturuyor olmalıdırlar.

2- Kongrelerde, İlçe Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyeleri, üyesi oldukları kurulun aklanması için yapılan oylamalara katılamazlar.

Madde 53:

İlçe Yönetim Kurullarının Görevden alınması

 

1- Yasa, Tüzük ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmeyen,

2- Program ve parti kararlarına uymayan,

3- Üst makamların verdiği görevleri yapmayan veya savsaklayan,

4- Üst organların süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan,

5- Parti çalışmalarını aksatan, İlçe Yönetim Kurulları üst yönetim tarafından yazılı olarak uyarılır. En çok otuz gün içerisinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen İlçe Yönetim Kurulları, Parti Yürütme Kurulunun 2/3 çoğunluğu ve gizli oyla görevden alınırlar. Bu karara karşı itiraz mercii Parti Meclisidir ve en geç yedi gün içinde itiraz yapılmalıdır. Parti Meclisi kararı kesindir.

Madde 54:

İlçe Kongresinin Toplanması

1. İlçe Kongreleri olağan olarak iki yılda en az bir kez toplanır.

2. İlçe Kongrelerinin tarihleri, İlçe Yönetim Kurullarının görüşleri de alınarak Parti Meclisinde belirlenir ve en az yirmi gün önceden ilgili kurullara bildirilir.

3. İlçe Yönetim Kurulları, Kongre gününü, yerini, saatini ve gündemini en az yedi gün önceden duyurur.

4. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı zaman, yarım saat beklenir; yarım saat sonra çoğunluk yine sağlanmamışsa kongre bir hafta sonraya ertelenir ve bu durum üyelere duyurulur. İlçe kongreleri ilgili ilçenin üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanmadan hiçbir surette toplanamaz.

5. İlçe Yönetim Kurulları, İlçe Disiplin Kurulları ve İlçe Denetçileri, en çok iki yıl görev yapmak üzere seçilirler.

6. Kongrede, herhangi bir kurula aday olmak isteyenler için asli üye olmak koşulu yeterlidir.

7. Tüm organlar için aday olacaklar, Kongre tarihinden bir önceki gün saat 12’ye kadar İlçe sekreterine yazılı olarak başvururlar. Seçilecek organlara aday olanların sıraları soyadlarına göre sıralanır. Başvuru sayısı seçilecek sayıya eşit veya daha az ise, başvuruda bulunmuş olanlar seçilmiş sayılırlar.

8. Olağanüstü İlçe Kongreleri, Parti Meclisince toplanabileceği gibi ilçedeki üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu ile de toplanır. Olağanüstü toplantıların gündemi, toplantı çağrısını yapanlar tarafından saptanır. Olağanüstü İlçe kongreleri, istem tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde yapılır; toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az yedi gün önceden duyurulur.

Madde 55:

Seçimler ve Kongre Yönetimi

1- İlçe organları seçimleri, gizli oy, açık ve aralıksız sayım yöntemi ile yapılır.

2- Kongre üyeleri kimliklerini kanıtladıktan sonra, listedeki isimlerinin karşısındaki yeri imzalayarak oy kullanırlar.

3- Kongre gündeminde, Açılış, Kongre Başkanlık Divanının oluşumu, çalışma ve mali raporlarının okunması ve görüşülmesi, oylanması, İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması, İlçe organları ile Delege seçimi usulü Kurultay tarafından kararlaştırılmışsa Kurultay delegelerinin seçimleri, ülke, toplum ve parti sorunları ile ilgili konular bulunur.

4- Kongre Başkanlık Divanı için, Parti üyeleri arasından bir Başkan ve iki Yazman seçilir.

5- Disiplin Kurullarının Sekreter ve üyeleri, başkanlık divanında görev alamazlar.

6- Gizlilik kararı alınmadıkça, toplantı açık olarak yapılır.

7- Kongrede, üyelere istem sırasına göre söz verilir. Çalışma raporu için 5, öteki gündem maddeleri için 3 üye konuşmadıkça, konuşma süreleri kısıtlanamaz; yeterlilik önergesi işleme konamaz.

Madde 56:

İlçe Yönetim Kurullarının Toplanması

1- İlçe Yönetim Kurulları, İlçe Sekreterleri tarafından toplantıya çağrılır.

2- Genel Merkez yetkili organları veya en az iki üyenin istemi üzerine de kurul toplantıya çağrılır.

3- Kurul toplantısı üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır; kararlar var olanların basit çoğunluğu ile alınır; eşitlik halinde, Sekreter ikinci bir oy kullanır.

4- İlçe Yönetim Kurulları olağan olarak haftanın belirli günleri toplanır.

5- İzinsiz veya özürsüz olarak üç toplantıya katılmayanlar çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

6- Kurul üyeliğinden çıkarılan üye, karar tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Parti Yürütme Kuruluna itiraz edebilir. PYK’nun kararı kesindir.

Madde 57:

İlçe Yönetim Kurulunda Boşalmalar

1- İlçe Yönetim Kurulundaki boşalmalar için, 3 üyeye kadar İlçe Yönetim Kurulunca atamalar yapılabilir. Toplam 3 üyeden fazla boşalma olması halinde, İlçe Kongresi, olağanüstü olarak yeni bir yönetim kurulu seçimi için toplantıya çağrılır
Madde 58:

Tutanaklar

Tüm kongrelerde özet halinde tutanak yazılır ve Başkanlık Divanınca imzalanarak yerine göre Parti Görevlisi, İlçe Yönetim Kurulu veya PYK tarafından saklanır.
Madde 59:

İlçe Denetçileri

1- İlçe Kongresi, yerlerine yenileri seçilinceye kadar görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

2- İlçe Denetçileri İlçe örgütü ile ona bağlı tüm örgütlerin tüm mali işlerini, herhangi bir zamanda veya istek üzerine, kurul halinde veya tek başlarına denetlerler ve İlçe Yönetim Kuruluna rapor verirler.

3- İlçe örgütünün mali durumu ve kesin hesapları hakkında İlçe Kongresine rapor sunarlar, bilgi verirler.

Madde 60:

İlçe Danışma Kurulu

1- İlçelerde 4 ayda bir danışma nitelikli toplantılar düzenlenerek, Tüzük, Program, Yönetmelik ve yönergeler ile Kurultay ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda; Parti ve seçim çalışmaları, bu çalışmaların verimini artırmak için yapılması gerekenler, yerel ve genel sorunlar görüşülür; örgüt çalışmalarının eşgüdümü sağlanır.

2- İlçe Danışma Kurulu toplantısında, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Bölge Sekreterleri, İlçe Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve Parti Merkez örgütünde görevli üyeler katılırlar.

3- Bu toplantılarda açıklanan görüşler ve öneriler, bir rapor halinde İlçe Sekreterliğince Genel Merkeze iletilir.

 

 

BÖLÜM II – İlçe Disiplin Kurulu

Madde 61:

İlçe Disiplin Kurulu

1- İlçe Disiplin Kurulu, İlçe Kongresi tarafından seçilen 3 asil üyeden oluşur.

2- Kurul, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Sekreter seçer.

Madde 62:

Çalışma yöntemi

1- İlçe Disiplin Kurulu en az iki üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

2- Özürsüz olarak arka arkaya 3 toplantıya katılmayan üye Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten affedilir. Görevinden affedilen üye, en geç 7 gün içerisinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. Yüksek Disiplin Kurulunun kararı kesindir.

3- Görevlerini gerektiği şeklinde yapmayan İlçe Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından görevden alınabilir. Bu durumda Yüksek Disiplin Kurulu, İlçede kayıtlı üyeler arasından yeni İlçe Disiplin Kurulu oluşturur.

4- İlçe Disiplin Kurulu toplantılarında izlenecek yöntem, Yüksek Disiplin Kurulundaki gibi olup, Disiplin Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

 

 

BÖLÜM III – Parti Yardımcı Kollar ve Diğer Yardımcı Kuruluşlar

Madde 63:

Yardımcı Kuruluşlar

 

a-     Gençlik, kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTT, meslek grupları vb. gibi alanlarda partinin örgütlenme yaparak siyasi çalışmalarını yürütmesi için alan örgütleri kurulabilir.

b-     Örgütlenme çalışmasını Yürütme Kurulu ile istişare halinde Örgütlenme Sekreteri yapar. Oluşumu ile ilgili kararı, denetleme görevini ve gerekmesi halinde feshini Yürütme Kurulu’nun raporları çerçevesinde Parti Meclisi yapar.

c-     Her Alan örgütlenmesi çalışmalarını Parti Meclisinde onaylanmış yönetmenlik çerçevesinde yürütür.

d-     Alan Örgütleri özerktir, kendi çalışma koşullarını oluşturur. Örgütlenme Sekreteri ile muhatap olacak bir temsilci aracılığı ile Yürütme Kurulu ile ilişkide olurlar. Temsilcinin seçimi prosedürünü alan örgütleri belirler.

e-     Alan Örgütlenmelerinde seçim ve benzeri konularda ilgili yönetmenliklerinde aksi belirtilmedikçe bu tüzükte geçerli olan “BÖLÜM V Örgütle ilgili Ortak Kurallar” geçerlidir.

 

 

BÖLÜM IV- Bölge Örgütleri

Madde 64:

Bölge Örgütlerinin Oluşumu

 

Bölge örgütleri, gerek duyulduğu takdirde, İlçe Yönetim Kurullarının yazılı görüşleri de alınması koşulu ile Parti Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulur. Bu bölümde yer alan tüzük maddeleri, bölge örgütlerinin oluşturulması halinde geçerlidir.
Madde 65:

Organlar

Bölge örgütünün organları şunlardır:

1- Bölge Kongresi,

2- Bölge Yönetim Kurulu

Madde 66:

Bölge Kongresinin

Oluşum

Bölge Kongresi;

1- Bölge örgütüne kayıtlı tüm parti üyelerinden,

2- İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Madde 67:

Bölge Kongresinin

Görev ve yetkileri

Bölge Kongresinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Bölge Yönetim Kurulunu seçer.

2. Bölge Yönetim kurulu’nun raporlarını görüşür.

3. Bölge Yönetim Kurulunu mali yönden aklayabilir.

4. Bölge, Parti ve toplum sorunlarını görüşür; bu konulardaki görüşlerini bağlı olduğu parti kademelerine duyurmak üzerine saptar.

Madde 68:

Bölge Yönetim Kurulunun oluşumu

1. Bölge Yönetim Kurulu, ilgili bölge kongresi tarafından seçilen 3 üyeden oluşur.

2. Bölge Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir sekreter ve bir sayman seçer; ve gerekli gördüğü diğer işbölümlerini yapar.

Madde 69:

Bölge Sekreterinin Görev ve Yetkileri

 

Bölge Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Bölgede partiyi temsil eder,

2- Bölge yönetim kurulu kararları ile yetkili üst kademe organlarının karar ve yönergelerini uygular.

3- Bölgedeki şehir, köy, mahalle ve sandık çevresi örgütleri ile bölge örgütü ve bölge örgütü ile üst kademe organları arasındaki koordinasyonu sağlar.

4- İlçe Yönetim Kurulunun kendisine verdiği diğer görevleri yapar.

Madde 70:

Yazman ve Saymanın Görevleri

1- a) Bölge Yazmanı Bölge Sekreterine görevlerinde yardımcı olur ve gerektiğinde ona vekillik eder.

b)Bölgenin yazışma işlerini yürütür.

2-Bölge saymanı, bölgedeki tüm mali işlerin yürütülmesinde, İlçe saymanı ile koordinasyon halinde çalışır.

Madde 71:

Bölge Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bölge yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

1- Program, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak partiyi bölgede seçime sürekli hazır bulundurmak,

2- Bölgede, parti çalışmalarını verimli ve uyumlu şekilde sürdürmek,

3- Yurttaşlarla Parti arasında; Parti üyeleriyle bölge örgüt birimleri arasında; bölge örgütü ile ilçe örgütü

arasında sürekli iletişim kurmak,

4- Üyeler arasında sürekli dayanışma, işbirliği, sürekli eğitim ve katılım için olanak sağlar,

5- Üyelik ödentilerinin sürekli ve düzenli olmasını sağlar,

6- İlçe Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar.

Madde 72:

Bölge Yönetim Kurulunun Toplantı

Yöntemi

1- Bölge Yönetim Kurulu olağan olarak en az 15 günde bir toplanır.

2- Bölge Sekreteri ve İlçe Sekreteri de gerekli gördüğünde bölge yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

3- Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır.

Madde 73:

Köy ve Mahalle Örgütleri

Köy ve mahalle örgütleri organları şunlardır:

1. Örgüt Genel Kurulu,

2. Örgüt Yönetim Kurulu

Madde 74:

Köy ve Mahalle Genel Kuralları Oluşumu

Köy ve mahalle Genel Kurulları şu şekilde oluşur:

1. En az 10 üyesi olan köy veya mahalle örgütlerinde genel kurul toplantıları yapılır. Genel Kurul, üyelerin tümünden oluşur.

2. 10 üyeden az olan örgütlerde genel kurul yapılmaz; üyelerin tümü komite halinde toplanır ve çalışır.

Madde 75:

Örgüt Genel Kurulu Görev Ve Yetkileri

1- Genel Kurul ilgili parti örgütünün en yüksek organıdır, bu sıfatla:

a) Örgüt yönetim kurulu üyelerini seçer.

b) Örgütün kesin hesabını kabul veya reddeder,

c) Örgüt Yönetim Kurulunu mali yönden aklayabilir,

d) Parti amaçları, tüzük, ve yönetmelikleri ile yasa sınırları içinde örgüt bölgesinin sorunları ve parti işlerini görüşür ve kararlar alır.

2- Genel Kurul toplantısı yapılmayan örgütlerde komite halinde toplanan parti üyeleri, Genel Kurulların yetki ve görevlerini kullanır ve yerine getirir.

Madde 76:

Köy ve Mahalle Örgütleri Oluşumu Ve Çalışması

1- Her köy ve mahalle örgütünde bir örgüt yönetim kurulu kurulur.

2- Üye sayısı en az 10 olan örgütlerde yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 3 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Görevleri yerlerine yenisi seçilinceye kadar sürer.

örgütün faaliyet gösterdiği köy veya mahalle belediye başkanlığına veya muhtarlığına seçilen parti üyeleri de yönetim kurulunun doğal üyesidirler; oylamalara katılırlar.

3- Üye sayısı 10’dan az olan örgütler komite olarak çalışırlar.

Madde 77:

Yönetim Kurulları İşbölümü

1- Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Sekreter ve bir Sekreter yardımcısı seçer.

2- Yönetim kurulları, uygun gördükleri takdirde başka işbölümleri de yapabilirler.

Madde 78:

Örgüt Sekreterinin Görevleri

 

Örgüt, Sekreteri örgütün başkanıdır. Bu sıfatla;

1- Örgüt bölgesinde partiyi temsil eder,

2- Tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu ve üst organların verdiği görevleri yerine getirir.

Madde 79:

Örgüt Yönetim Kurullarının Görevleri

Yönetim kurulları örgütün yönetim organıdır. Bu sıfatla;

1- Program, tüzük, yönetmeliklere uygun olarak partiyi, ilgili yerleşim biriminde seçime sürekli hazır tutar.

2- Parti çalışmalarını verimli ve uyumlu bir şekilde sürdürür.

3- Yurttaşlarla örgüt arasında, parti üyeleriyle üst organlar arasında sürekli iletişim kurar.

4- Üyeler arasında sürekli dayanışmayı, işbirliğini, eğitimi ve katılımı sağlar.

5- İlçe Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar, Genel Kurul kararlarını uygular.

Madde 80:

Çalışma Yöntemi

1- Yönetim Kurulu veya Komite, Sekreterinin veya en az 2 üyesinin istemi ile toplanır. Toplantılarda nisap aranmaz; kararlar basit çoğunlukla alınır.

2- Üst organların istemi üzerine de yönetim kurulu veya komite, Sekreter tarafından toplantıya çağrılabilir.

Madde 81:

Sandık Çevresi Örgütü

Parti Yürütme Kurulu kararı ile ve gerek duyulması halinde, seçim sandığı çevresi esas alınarak örgütlenme yapılabilir. Bu örgütler, organ olarak, organ kademelerinin en alt basamağını oluştururlar. Sayısı, görev ve yetkileri Parti Yürütme Kurulu kararıyla belirlenir.
 

 

BEŞİNCİ KISIM

BÖLÜM I- Örgütle ilgili Ortak Kurallar

Madde 82:

Örgütlerle İlgili Ortak Kurallar

1- Kurultay, Kongre ve Genel Kurul toplantıları açıktır. Çoğunluk kararıyla gizli oturum da yapılabilir.

2- Oturumlar için tutanak özeti yazılır. Tutanaklar başkanlık divanınca imzalanır ve ilgili yönetim kurulu veya Parti örgüt sekreterince saklanır.

3- Her kademedeki Parti organları ile –varsa- devamlı nitelikteki yardımcı kollar kurullarına ve köy ve mahallelerdeki parti örgütüne seçilenler ile Parti tüzüğünde belirtilen bir parti makamına getirilenlerin adları, soyadları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgahları, o yerin en büyük mülkiyet amirliğine seçim ve atanmadan başlayarak 1 hafta içerisinde yazı ile bildirilir.

4- Merkez organlarında görevlendirilenler ile Merkezdeki Parti makamlarına getirilenler için bu bildiri Bakanlığa verilir.

Madde 83:

Genel Karar Alma Yöntemi

Bütün kurallarda, aksine kural olmadıkça, toplantı yeter sayısı her kurulla ilgili olarak üye tam sayısının salt çoğunluğudur ve kararlar toplantıda bulunanların basit çoğunluğu ile alınır.
Madde 84:

Seçimlerde Gelen Kurallar

1- Seçimler gizli oyla yapılır; seçilecek sayıdan fazla aday yoksa açık oylama da yapılabilir.

2- Oy pusulalarına, seçilecek kişi sayısına eşit isim yazılır veya o sayıda kişiye oy verilir. Ancak, seçilecek kişi sayısı 20’yi aşarsa, en az 20 adaya oy verilmiş olan oy pusulaları da geçerlidir. Seçilecek kişi sayısından fazla adaya oy verilmiş oy pusulaları ile yukarıdaki kurala uymayan oy pusulaları geçersizdir.

3- Kurultay, kongre ve genel kurullar, başkanlık divanlarını ve komisyonları, aksine karar almadıkça açık oyla seçerler.

4- Bir göreve seçilenlerin görev süresi, yetkili kurullarca yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ancak yetkili kurulların ilk olağan toplantılarının gündeminde seçimle ilgili madde konur.

5- Kurultay, kongre ve genel kurullarda veya başka suretle yapılacak seçimlerde;

a) Seçim kurullarının kuruluşu, görev ve yetkileri;

b) Oyların sayım ve dökümünün nasıl yapılacağı;

c) Seçimle ilgili diğer konular;

d) Seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği, yönetmelikle düzenlenir.

Madde 85:

Parti Üst Kademesinin Hakları

Üst Kademe Görevlileri;

1- Partili Belediye Başkanları, Partili Belediye Meclisi veya İhtiyar Heyeti Üyeleri görevli oldukları çevrenin kademe kongrelerinde bulunabilirler ve görevleri ile ilgili konularda genel söz alabilirler.

2- Parti Meclisi, Parti Yürütme Kurulu ve Meclis Grubu üyeleri bütün toplantılara katılabilir ve her konuda söz alabilirler.

3- Gizli oturum kararları 1. ve 2. Fıkra kapsamına girenler uygulanmaz.

 

 

BÖLÜM II- Disiplinle İlgili Genel Kurallar

Madde 86:

Disiplin Kuralları

Disiplin kurulları üyeleri başka disiplin kurullarında görev alamayacakları gibi, Meclis Grubu, yerel yönetim grupları, kurultay ve kongre üyelikleri dışında, partinin hiçbir organında görev alamazlar. Partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar. Partiden hiçbir surette gelir sağlayamazlar.
Madde 87:

Disipline Sevk

1- İlçe disiplin kurullarına sevke ilgili ilçe yönetim kurulu yetkilidir.

21- Yüksek Disiplin Kuruluna sevke, aşağıdaki istisnalar hariç Parti Yürütme Kurulu yetkilidir:

a) Partili milletvekillerinin yalnızca grup disiplinine aykırı davranışları için kararı Meclis Grubu Yönetim Kurulu verir.

b) Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile partili milletvekillerinin (a) fıkrası kapsamı dışındaki suçlarında sevk kararını Parti Meclisi verir.

3- Siyasal Partiler Yasası uyarınca, Başsavcı tarafından Partiden çıkarılması istenen parti üyesi, Parti örgüt Sekreterince derhal Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilir.

4- Partinin üye sayısının 1/20’si kadar üye, herhangi bir görevli veya organı disiplin kuruluna sevk edebilir.

Madde 88:

Disiplin Yetkisi

1- Parti Meclisi, Meclis Grubu, Yüksek Disiplin Kurulu, İlçe yönetim kurulları, yardımcı dal ve alan örgütleri yönetim kurulları başkan ve üyeleri ile ilçe denetçileri ve partili belediye başkanları tarafından işlenen suçlara Yüksek Disiplin Kurulu bakar.

2- Yukarıdaki 1. fıkra kapsamı dışında kalanların işledikleri suçlara ilçe disiplin kurulları bakar.

Madde 89:

Disiplin Cezaları

1- Disiplin cezaları, uyarma, kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarmadır.

2- Uyarma, yazılı olarak dikkati çekmek; kınama, kusur bildirmektir.

3- Geçici çıkarma, partili üyenin bir yıla kadar, kesin çıkarma, süresiz olarak partiyle ilişkisinin kesilmesidir.

4- Çıkarma sürelerinde partililer, parti içinde hiçbir görev alamazlar.

 

 

BÖLÜM III-Disiplin Suçları

Madde 90:

Disiplin Cezası Gerektiren Suçlar

Partinin disiplin cezası gerektiren suçları şunlardır:

1- Gerçeğe aykırı olarak partice kendilerine görev ve yetki verilmiş gibi davranmak,

2- Herhangi bir görevi, kendileri veya başkaları için, menfaat sağlamak için kullanmak,

3- Partiye, partinin içinde açık ve tüzüğe uygun çalışmalar dışında, politik olarak saldırmak ve zarar vermek,

4- Partililerin kişilikleri ile uğraşmak,

5- Gizli oturum, konuşma ve kararlarını dışa yansıtmak,

6- Seçimlerde, aldığı görevleri, makul mazeret gösterip haber vermeden yerine getirmemek,

7- Kurulların işlem ve kararları ile seçim sonuçlarını tağyir etmek, ettirmek veya bunlara teşebbüs etmek.

8- Tüzük veya herhangi bir kuralını meşru değiştirme çabaları dışında çiğnemek,

9- Partinin yazılı politik kararlarına ters veya aykırı politikalar açıklanmasına katılmak.

Madde 91:

Tedbirli Sevk

Geçici ve kesin çıkarma istemi ile disiplin organlarına sevk kararı veren organı, tedbir niteliğinde olmak üzere, ilgili partiliyi, parti içindeki görevinden derhal uzaklaştırma yetkisi vardır.
Madde 92:

Affetme

 

Kesinleşen disiplin cezalarını affetme yetkisi yalnızca Parti Meclisinindir.
Madde 93:

Yönetmelik Yetkisi Mevzuatı

1- Disiplin organları, yasalarla, parti, tüzük ve yönetmelikleri ile bağlıdır.

2- Parti Meclisi, yasalara ve parti tüzüğüne aykırı olmamak koşulu ile disiplin konusunda yönetmelikler yapabilir.

Madde 94:

Mali Kurallar

Partinin gelir kaynakları, gelir ve giderlerde uygulanacak yöntem, bütçe ve kesin hesapları ile diğer mali kurallar yasalara ve tüzüğe uygun olarak yapılacak yönetmelikle saptanır.
 

 

ALTINCI KISIM

Önseçim, Seçimler ve Adaylıklar

Madde 95:

Seçimler ve Adaylıkla İlgili Hususlar

Seçimlere katılma:

1- Kurultayda aksine karar alınmadıkça, Parti gereklerini yerine getirebildiği milletvekili genel ve ara, cumhurbaşkanı ve yerel yönetim genel ve ara seçimlerine katılır. Bazı seçim ve seçim  çevrelerinde seçimlere katılmama ve seçimin gereklerini yerine getirip getirmeme kararı Parti Meclisine aittir.

2- Partinin tüm örgüt birimleri ve üyeleri, bir seçime katılmak için yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yazılı koşulları eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle ve bu konuda yetkili organların vereceği görevleri yapmakla yükümlüdür.

3- Bu koşulların ve görevlerin gereğince yerine getirilip getirilmediğini, üst yönetim birimlerince, özenle ve öncelikle izlenir. Bu görevleri aksatan görevliler görevlerinden alınır.

Madde 96:

Kuralların Kapsamı

Kapsam:

1- Bu tüzüğün seçimle ve adaylıklarla ilgili kuralları, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeleri, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri seçimlerinde gösterilecek parti adaylarının saptanmasında uygulanır.

2- Cumhurbaşkanı adayı tüzüğün 21. maddesinin 4. fıkrasındaki kurala göre belirlenir.

Madde 97:

Aday Adaylığı Koşulları

1- Yürürlükteki yasalar bakımından Parti üyesi olmasında engel bulunmayan yurttaşların aday adayı olabilmesi için aşağıdaki koşullar aranır;

a) Yasanın aradığı niteliklere sahip olmak.

b) En az 6 aydan beri Parti üyesi olmak,

c) Partiye herhangi bir ödenti borcu olmamak,

d) Yıllık asgari ücretin ¼’ü karşılığı olan parayı aday adaylığı ödentisi olarak ödemek.

e) Geçici veya kesin çıkarma cezasına çarptırılmamış olmak

2- Yürürlükteki yasalar bakımından parti üyesi olmasında engel bulunan yurttaşların aday adayı olabilmesi için aşağıdaki koşullar aranır;

a) Birinci fıkranın a) ve d) bent’lerinde kurallara uymak

b) Parti Yürütme Kurulunca aday adaylığı için uygun görülmüş olmak.

3- Yukarıdaki 2. Fıkranın b bendine göre aday adaylıkları parti yürütme kurulunca reddedilmiş olanlar, 48 saat içerisinde Parti meclisine başvurabilirler. Parti Meclisinin kararı kesindir.

4- Yukarıdaki fıkralara bakılmaksızın Parti Yürütme Kurulu, yasanın adaylık için aradığı niteliklere sahip olan ve Partiye büyük yararlar sağlayacağına inandığı kişilere aday adayı olması için resmen veya başvuru üzerine çağrıda bulunabilir. Bu gibi kişilerin aday adaylığı ödentisi ödemeleri koşulu ile aday adaylığı ve diğer koşulları Parti Meclisince kararlaştırılır.

Madde 98:

Başvuru Tarihi

Parti Yürütme Kurulu, Parti adaylarının yasanın öngördüğü tarihten resmi makamlara bildirilmesine ve bu tüzükte öngörülen işlemlerin yapılmasına olanak verecek bir tarihi, aday adaylığı için son başvuru günü olarak saptar ve uygun gördüğü biçimde ilan eder. Saptanan gün ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
Madde 99:

Başvuru Tarihinin Duyurulması

 

Aday adaylığı için başvuru, Parti Yürütme Kurulunca düzenlenecek basılı bir forum ile yapılır. Kontenjandan aday olmak isteyenler bunu ayrıca bir yazı ile bildirirler.
Madde 100:

Liste Sırası ve Tamamlanması

1. Kontenjan adayları dışındaki tüm parti milletvekili adayları ilgili seçim çevresindeki tüm üyelerin katıldığı ön seçimle belirlenir. Sıralama, kontenjan adayları için ayrılan sıralar dışında, en çok oy alan en başta olmak üzere, oy çokluğu sırası izlenerek yapılır.

2. Genel seçimler için belirlenen seçim çevresi, ön seçim için de esas alınır.

3. Seçilme hakkı bulunan her parti üyesi, aday adaylığı için başvurusunu, seçime katılmak istediği İlçe Sekreterliğine yapar; karşılığında başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

4. Başvuru sahibi eğer parti üyesi değilse, hakkında İlçe Yönetim Kurulunca ayrıntılı bir rapor düzenlenerek örgüt sekreterine iletilir. Bu raporların hazırlanması için, İlçe Yönetim Kurulları gerek gördükleri takdirde ayrı kurullar oluşturulabilir.

5. Parti Yürütme Kurulu bu raporları değerlendirir; gerek görürse başvuranlar hakkında inceleme yapar. Parti Yürütme Kurulu tarafından haklarında olumsuz sonuca varılmayanların başvuruları geçici olarak kabul edilir ve sonuç örgüt sekreteri tarafından başvuranlara ve ilgili İlçe Başkanlıklarına bildirilir.

6. Başvuruları kabul edilmeyenlerin aday adaylığı ödentileri, bu konudaki bildirim ile birlikte başvuru sahibine geri verilir.

7. Yapılan tüm inceleme, araştırma vs. sonucu aday adayı olmaya hak kazananların listesi örgüt sekreteri tarafından ilgili İlçe yönetim kurullarına gönderilir.

Madde 101:

Ön Seçim Seçmen Listeleri

Parti Yürütme Kurulu, her milletvekili seçim bölgesi için, milletvekili adaylarının saptanmasında oy kullanacak Parti üyelerini içeren seçmen kütüğünü genel merkez ile –varsa- İlçe merkezi binalarında 3 gün süreyle askıya alır ve bunu ilan eder. Bu süre içerisinde yapılan itirazlar, askıyı müteakip gün içinde değerlendirilir ve Parti Yürütme Kurulunca karar bağlanır. PYK’nın kararı kesindir.
Madde 102:

Ön Seçim İlanı

Milletvekili adaylarını seçmek için oy kullanma tarihi yeri ve saati Parti Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Madde 103:

Oy Pusulası

1- Milletvekili adaylarının seçiminde kullanılacak oy pusulaları Parti Yürütme Kurulu tarafından düzenlenir.

2- Oy pusulalarında aday adaylarının adları ve soyadları, soyadlarına göre alfabetik olarak alt alta yazılır. Her ismin karşısında, işaretlenmesi için uygun büyüklükte bir alan bulunur.

Madde 104:

Sandık Kurulu

1- Parti Yürütme Kurulu oy verme işlemlerini yürütmek üzere, her seçim bölgesi için en az 3 kişiden oluşan birer sandık kurulu görevlendirilir.

2- Sandık Kurulu tüm işlemlerini tutanak düzenleyerek yürütür. Tutanaklar, sandık kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanarak geçerlilik kazanır.

Madde 105:

Oy Verme Yeri ve Düzeni

1- Oy verme işlemleri, varsa İlçe binalarında, yoksa Parti Yürütme Kurulunca saptanan yerlerde yapılır. Bu yerlerde gizli oy kullanabilecek uygun sayıda bölme bulunur.

2- Dileyen aday adayları oy verme yerinde birer gözlemci bulundurabilir.

Madde 106:

Tutanak ve Diğer İşler:

1- Aday seçiminde kullanılacak oy pusulaları, zarfları, oy sandığı ve diğer gerekli evrak, oy verme saatinden önce Parti Yürütme Kurulu temsilcisi tarafından sandık kurulu başkanına tutanak karşılığı teslim edilir.

2- Teslim edilen oy pusulalarının arkası ve zarfların uygun bir yeri örgüt sekreteri tarafından imzalanır ve kaşelenir.

Madde 107:

Oy verme İşlemi

1- Oy verme işlemi sabah saat 9.00’da başlar ve aynı gün akşamı saat 17.00’de sona erer.

2- Oy verme işlemi başlamazdan önce, oyların içine atılacağı sandığın boş olduğu açık olarak saptanır ve tutanağa geçirilir.

Madde 108:

Sandık Başı İşleri

1- Seçmen kütüğünde ismi bulunan Partilinin önce kimliği saptanır.

2- Seçmen kütüğündeki ismin karşısına imza koyar.

3- Seçmen, sandık kurulu başkanından genel sekreter tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş oy pusulaları ile zarfını alıp kapalı bölgede oyunu kullanır.

4- Oy verme işlemi aday adaylarının karşısındaki boş yere işaret koyma suretiyle yapılır.

5- Her oy pusulasında, seçilecek aday sayısı kadar aday adayına oy verilir.

Madde 109:

Karar Yöntemi

 

Oy verme işlemi sırasında çıkacak durumlar için, sandık kurulu salt çoğunlukla karar verir ve kararını tutanağa işler.
Madde 110:

Son Oy Kullanma

Saat 17.00’de oy verme işlemi sona erer. Ancak bu saatte oyunu kullanmak için beklemekte olanlar varsa, bunların isimleri teker teker tutanağa geçirilir ve onların da oy kullanmasından sonra başka hiç kimseye oy kullandırılmaz.
Madde 111:

Oylama Sonrası İşlemleri

1- Oy verme işlemi bittikten sonra, geriye kalan ve kullanılmayan oy pusulaları sayılarak tutanağa geçirilir ve koruma altına alınır.

2- Bu işlemden sonra sandık açılır ve içerisinden çıkan zarflar sayılır.

3- Sandıktan çıkan zarf sayısı ile artan zarf sayısı toplanır ve oy verme işlemi öncesi denkliği denetlenir.

4- Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla ise sandıktan çıkan zarflardan geçersiz olanlar ayrılır, yine denklik sağlamıyorsa, fazla sayı kadar zarf imha edilerek denklik sağlanır.

Madde 112:

Geçersiz oy pusulaları

1- Üzerinde Örgüt Sekreterinin imzası ile kaşesi ve sandık kurulu başkanının imzası bulunmayan zarf ve oy pusulaları,

2- Üzerinde oy kullananın kimliğini belli edecek işaret veya imza bulunan oy pusulaları,

3- Seçilecek aday sayısından az veya çok sayıda aday adayına oy verilmiş oy pusulaları.

4- Bir zarftan birden fazla sayıda çıkan oy pusulaları, geçersiz sayılır.

Madde 113:

Oy Sayımı Ve Dökümü

1- Sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır.

2- Sonuç, tüm aday adaylarının aldığı oy sayısını gösteren bir tutanakla saptanır.

3- İki suret olarak düzenlenen tutanağın bir sureti Örgüt Sekreterliğine, bir sureti de İlçe Sekreterliğine teslim edilir.

Madde 114:

Sayım/döküm Sonu işleri

1- Sayılan oy pusulaları bir paket halinde hazırlanır, üzerine sayısı yazılarak imzalanır. Daha önce artan diğer boş zarf ve oy pusulaları ile birlikte örgüt sekreterliğine teslim edilir ve bunlar genel merkezce korumaya alınır.

2- Seçim işlemleri ile sonuçlarına itirazı olan aday adayları veya partili, oy verme gününü izleyen günün akşamı saat 17.00’ye kadar, Parti Yürüme Kuruluna yazılı olarak ve gerekçelerini de göstererek itirazda bulunabilir. PYK’nın kararı kesindir.

3- Tüm itirazlar karara bağlandıktan sonra, PYK, seçimde en çok oy alan aday adaylarını sıra ile aday listesine yerleştirir ve bu listeyi ilan eder. Aday listesinde, listenin seçim kurullarına verileceği ana kadar boşalmalar olursa, bu boşluklar Parti Yürütme Kurulu tarafından doldurulur.

Madde 115:

Milletvekili Ara Seçimlerinin Kapsamı

 

Milletvekili ara seçimlerinde de bu tüzükteki seçimlerle ilgili maddeler uygulanır.
Madde 116:

Listedeki Eksiklikleri Tamamlama

1- Yeterli sayıda aday adayı yoksa, gerekli aday kadar, Parti Yürütme Kurulu tarafından partili üyelere görev verilerek tamamlanır.

2- Aday sayısı, ilgili İlçenin çıkaracağı milletvekili sayısına eşit ise aynen korunur.

3- Bu gibi durumlarda adayların sıralama yöntemini Parti Yürütme Kurulu belirler.

Madde 117:

Belediye Seçimler ile İlgili İşlemler

1- Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayı olmak isteyenler, saptanan gün ve saate kadar İlçe Sekreterliklerine, Parti Yürütme Kurulu tarafından önceden hazırlanmış basılı formlar üzerinde başvururlar.

2- Başvuruda bulunan adaylar için milletvekilliği aday adayları için uygulanan işlemlerin aynısı uygulanır.

3- Belediye Başkan adayları ile Belediye Meclis üyeliği adaylarındaki ön seçim, milletvekili adaylarının saptanmasındakinin aynıdır; seçmenler ise, ilgili seçim çevresinin kayıtlı üyeleridir.

Madde 118:

Köy yönetimleri İle İlgili İşlemler

 

Muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin saptanması ise, ilgili köy, mahalle veya sandık çevresi örgütlerine kayıtlı üyelerin katılacağı genel kurul tarafından seçilir. Genel Kurul toplantısı yapılmayan örgütlerde seçimi ilgili komite yapar.
Madde 119:

Disiplin Suçu

 

Parti Meclisi, herhangi bir parti üyesini aday göstermek isterse, o üye adaylığı kabul etmekle yükümlüdür; aksi takdirde disiplin suçu işlemiş olur.
Madde 120:

 İtirazlar

Yerel yönetim aday adaylıkları ile ilgili olarak gerek aday adaylarının kendileri, gerekse herhangi bir parti üyesi gerekçe göstererek Parti Yürütme Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar hakkında PYK’nın kararı kesindir.
Madde 121:

Boşlukların doldurulması

 

Saptanan yerel yönetim adaylıklarında boşalmalar olması halinde, boşluklar ilçe yönetim kurulunca süratle doldurulur.
Madde 122:

Adaylık

Ödentisi

Adaylığı kesinleşenler asgari ücretin ¼’ü karşılığı parayı adaylık ödentisi olarak öderler.
 

 

YEDİNCİ KISIM

Asli görevler

Madde 123:

Partinin Tüm Yönetim Kurullarının asli Görevleri

1- Aşağıdaki hususlar Partinin bütün yönetim kurullarının asli görevidir;

a) Sorunlar ve siyasal olaylarla ilgilenip bunlar hakkında bilgi toplamak ve tedbir düşünmek,

b) Partinin program, prensip ve görüşlerini halka beğendirmek, benimsetmek, parti aleyhine yöneltilen propagandaları karşılamak,

c) Diğer partilerin çalışmalarını izlemek,

d) Partinin üye sayısını ve taraftarlarını çoğaltmak.

2- Parti örgütü bu maddede belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla uygun yer ve zamanlarda siyasal toplantılar düzenler; gazete, internet, teyp, dergi, plak, film, kitap, bildiri gibi araçlarla yayınlar yapar.

3- Toplantılarda, parti mevzuatınca konu edilip düzenlenmemiş usulleri uyguladıktan sonra gerekçeli olarak not etmek ve Parti organlarına dağıtmak ve teamül oluşturmak.

4- Toplantıların, önceki dönemde yapılanların bilgilerini olanak çerçevesinde yazılı not olarak vermekle başlaması, toplantıda tutanak tutulması ve toplantıda alınan kararların uygulamasının kimler tarafından nasıl ve ne zaman yapılacağının belirlenmesi ve toplantıya gelecek toplantının gündemi hakkında bir toparlama yapılmadan son verilmemesi için yöntem izlenmesi suretiyle yapmak. Her halükarda toplantı tutanağını okuyup imzalamadan toplantıyı terk etmemek.

 

 

SEKİZİNCİ KISIM

Tüzük ve Programda Değişiklik

Madde 124:

Tüzük ve Programın Değiştirilmesi

Bu tüzük ve parti programı Kurultaya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Değişiklik önerileri,

a) PYK,

b) Parti Meclisi, veya

c) Kurultay üyelerinin beşte biri

tarafından yazılı olarak yapılır.

Madde 125:

Partinin Tasfiyesi

Partinin hukuki varlığına, Kurultay üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile son verilebilir. Tasfiyenin nasıl yapılacağı aynı kararda belli edilir.