habergüncel haber“Limasol Deklarasyonu AB Birleşik Denizcilik Politikasını teşvik ediyor”
yazarın tüm yazıları:

“Limasol Deklarasyonu AB Birleşik Denizcilik Politikasını teşvik ediyor”

Yeniçağ podcastını dinleyin

(KHA)— Limasol Deklarasyonu AB Birleşik Denizcilik Politikası “Limasol Deklarasyonu”ndan sonra yeni bir hız kazandı.

“Limasol Deklarasyonu”, AB-BDP’nın Lizbon’da başlamasından beş yıl sonra tarihi bir etkinlikte, 8 Ekim Pazartesi günü resmen sunuldu.

Limasol Deklarasyonu 7 Ekimd’de Lefkoşa’da Kıbrıs AB Başkanlığı’nın Gayrı Resmi Bakanlar Toplantısında kabul edilen Limasol Deklarasyonu, AB Birleşik Denizcilik Politikası’nın önemli altınızı çiziyor.

Deklarasyonun tam metni şöyle:

“Biz, Avrupa Birliği’nin Üye Ülkelerinin Birleşik Denizcilik Politikası, Hırvatistan ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nden sorumlu Bakanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthemios Flurentzu’nun başkanlığında ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Denizcilik ve Balıkçılık İşleri Komiseri Maria Damanaki’nin katılımında, 7 Ekim 2012’de Kıbrıs, Lefkoşa’da düzenlediğimiz Gayrı Resmi Bakanlar Toplantısında aşağıda üzerinde anlaşmaya vardık:

1. Şimdiki ekonomik içeriğin Avrupa Birliği için güzel, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyüme temelinde iyileşme için hızlı ve etkili bir yol bulması çağrısı yaptığını düşünerek; Üye Ülkelerin, yeni büyüme ve istihdam kaynaklarını ortaya çıkaracak yenilikçi perspektiflerden Avrupa 2020 hedeflerine yaklaşmak gerektiğini onaylıyoruz.

2. Deniz ve denizcilik sektörlerinin, AB ekonomisi için büyüme ve istihdamda önemli sürücü olduğunun farkındayız. Bu sektörlerin brüt katma değer miktarları 495 milyar Avro’yu buluyor, 5,4 milyon Avrupalı AB Üyesi ülkeler içerisinde bu sektörlerde istihdam ediliyor ve 88 milyon Avrupalı kıyı bölgelerinde çalışıyor.

3. AB Üyesi Ülkelerin çeşitli deniz havzalarını üçüncü ülkelerle paylaştıkları ve bu deniz havzalarının en dıştaki bölgeler oldukları ve deniz aşırı ülkeler ve bölgelerle ilişkileri dikkate alındığında, bunlar İç Piyasa içerisinde ve dışında stratejik geçitler olurlar, Birleşik Denizcilik Politikası’nın uygulanması ve gelişmesi için önem arz ederler.

4. 2007’den bu yana denizcilik işlerinin birleşik bir yaklaşımın gelişmesinin diğer sektörel politikalarla bağıntılı olarak okyanusların denizlerin ve kıyıların sürdürülebilir kullanımının azami kapasiteye çıkarılmasına katkıda bulunduğu onaylanırken aynı zamanda okyanus ve denizlerin sağlığıyla insanların güvenliğini de sağlar.

5. Deniz eko sistem malları ve hizmetlerinin değerleriyle deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir gelişme ve refah için önemli bir unsurdur.

6. Diyalogun devam etmesi, işbirliğinin artırılması ve bölgesel ve uluslararası düzeyde denizcilik işleriyle ilgili en iyi uygulama ve değişimin önemini vurgular, okyanuslarda ve denizlerde, BDP çerçevesindekiler de üstlendiğinde bütün faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşması (UNCLOS) ve diğer ilgili var olan uluslararası anlaşmaların belirlediği yasal çerçeveyle uyumlu yürütülmesi gerektiğini hatırlatırız. BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN DİNAMİK BİR DENİZ VE DENİZCİLİK GÜNDEMİ GEREKLİDİR.

7. Avrupa’nın denizleri ve okyanuslarının yenilik, sürdürülebilir büyüme ve istihdam için keşfedilmemiş alanlar sunduğu tekrarlanır.

8. Avrupa 2020 stratejisinin, büyümeyi, rekabet edilebilirliği ve istihdam yaratma potansiyelini destekleyen sürdürülebilir bir mavi ekonomiye doğru denizler ve okyanuslar için dinamik bir gündemle desteklenmesi gerektiği belirtilir.

9. Avrupa Kurumlarına, 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçeve bağlamında, deniz ve denizcilik faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimi için destekleme çağrısı yapılır. Uyum Politikası çerçevesi içerisinde devam etmekte olan görüşmelerin sonuçları için ön yargılı olmamak gibi.

10. Birleşik deniz havzası ve makro bölgesel stratejilerin uygulanması ve uygun gelişimini desteklemek, kıyı bölgelerinde sürdürülebilir büyümeyi sürdürmek için önemli platformlardır. Yukarıdakilere dikkate alarak bir Avrupa Deniz ve Denizcilik Gündemi için ortak hedeflerimiz yönünde çalışmak ve onaylamak.

11. AB denizcilik sektörünün rekabet edilebilirliğini artırmak, dünya genelinde lider rolünü sağlamak ve AB ticareti içinde kısa deniz denizciliğinin paylaşımını artırma, ayrıca AB limanlarının altyapı ve hizmetlerini geliştirmek.

12. Gemilerin çevresel performanslarını geliştirmek, yeni yeni gelişen sektörlerini çeşitlendirmek ve eğlence gemilerine talebi artırmada Avrupa gemi yapımı ve deniz ekipman endüstrisinde yenilik için fırsatları maksimuma çıkarmak.

13. AB 2020 Stratejisi’nin hedefleri için karbon emisyonu ve yenilenebilir enerjiye saygı duymak, deniz yenilenebilir enerji üretimini ve kullanımını artırarak yeni istihdam olanakları yaratmaya katkıda bulunmak ve AB’nin dünya liderlerin konumunu güçlendirmek.

14. Avrupa enerji piyasası ve ilgili hizmetlerinde, insan güvencesini, deniz ve okyanusların sağlığını riske atmadan kesintisiz uygunluk sağlamak.

15. Su kültürünün rekabet edilebilirliği ve sürdürülebilirliğini artırmak için yenilik ve araştırmayı desteklemek ve seçiciliği artırmak ve daha artı değerli ürünler yaratmak suretiyle sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini özellikle teşvik etmek.

16. Yosun su kültürünün büyüme potansiyelini teşvik etmek için suda yaşayan ürünlerin ve diğer bio ürünlerin işlenmesini gayretlendirmek. Mavi bio teknoloji sektörünü geliştirmeyi devam ettirmek ve genetik kaynakların kullanımından doğan paylaşmanın eşit ve adil paylaşımını ve erişimini teşvik etmek.

17. Avrupa’da, deniz ve kıyı mirası, gemi, yolcu gemisi ve eğlence faaliyetleri dahil deniz turizminin gelişimini desteklemek, rekabet edilebilirliği, sezonu, ürün çeşitliğini bağlantılı olmayı konuşmak.

18. Sanayi ve yeşil teknolojiler için ham maddelerin sürdürülebilir araştırma ve kullanımıyla deniz mineral birikiminin sürdürülebilir hasadı ve korunması için yeni teknolojiler geliştirmeyi teşvik etmek. GÜZEL, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAMLI BÜYÜME İÇİN MAVİ EKONOMİ. Büyümenin, mavi ekonominin tam gelişmesi için gerekli koşulları oluşturmada etkili ve uyumlu kamu düzeniyle artırılabileceğini yeniden teyit ederiz.

19. Özellikle Ufuk 2020 ile mavi ekonominin potansiyel yüksek büyümesini anlamak amacıyla enine araştırma yapmak ve hedefi sağlamak için deniz, denizcilik ve yenilik araştırmalarının artırılması.

20. 2020’ye kadar Üye Ülkelerin deniz sularının deniz yatağı haritası ve deniz bilimsel araştırması, deniz gözleminin artırılmasıyla özellikle deniz bilgisinin erişilebilirliği ve etkin gelişimi yönünde çalışmak.

21. AB çıkarlarını korumanın maliyet verimliliği yoluyla etkin biçimde 2020’ye kadar AB denizcilik alanı için aktif bir işlevsel Ortak Bilgi Paylaşım Çevresi’ne yönelik birleşik denizcilik gözetiminin desteklenmesi.

22. Daha temiz, daha güvenli ve daha korumalı deniz ve okyanuslar için rakip yetkiler arasında işlevler sergileyerek uygun düzeyde artan işbirliği dahil deniz yönetiminin artırılmasının önemini vurgulamak.

23. Üye ülkelere ve onların sınır ötesi bölgelerinde çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflerle uyum sağlayarak birleşik kıyı bölge yönetimi ve deniz mekansal planlama harekete geçirilerek ilgili sektörler ve paylaşımcılar arasında dengeli bir yaklaşım ve yatırım için şeffaflık planlarını geliştirmek.

24. Deniz Stratejisi Çerçevesi Yönetmeliği’nin yükümlülüklerini etkili olarak uygulamaya devam ederek, BDP’nin çevresel dayanağı olarak deniz koruma alanları uyumlu ağını geliştirerek ve 2020 AB Bio Çeşitlilik Stratejisi’ni uygulayarak 2020’ye kadar iyi çevresel deniz suyu sağlamak veya elde etmek.

25. İklim değişikliğinin etkileri için denizcilik faaliyetleri deniz eko sistemleri, kıyı bölgelerinin dirençliğinin artırılması için uygun idari, engelleme ve uyum uygulamalarının yapılması.

26. Eğitim, bilim ve sanayi arasındaki boşluğa köprü olarak deniz ve denizcilik iş hayatının çekiciliğini artırmak.

27. Yerel toplumların Avrupa’nın çevresel bölgelerinde iş gücünün katılımının ve faydasının, özellikle sosyal taraflarla işbirliği ve Avrupa denizcilik kümelenme yoluyla yenilikçi faaliyetlerin gelişimini sağlayacağından emin olmak.

28. Hem Üye Ülkeler hem de üçüncü ülkelerle, AB ile ayrıca uluslararası ve bölgesel teşkilatlarla deniz havzası paylaşımında, diyalogu teşvik etmek ve en iyi uygulamaların değişimini yapmak, sektörel ve kesitsel işbirliğini geliştirmek.

29. Konsey’e, Komisyon’a ve bundan sonraki Başkanlıklara, diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içerisinde, uygun girişimler üstlenerek ve dönüm noktaları oluşturarak, deklarasyonu bir temel olarak alarak, Birleşik Denizcilik Politikası’nın uygulanması ve daha da gelişmesi için prensiplerden oluşan bu gündemi, Birliğin büyüme ve istihdam için strateji olarak önemli bir bileşen olarak desteklemesi çağrısı yapıyoruz.

Christofias: Kıbrıs Ortak denizcilik politikasına büyük önem veriyor

(KHA) Cumhurbaşkanı Demetris Christofias, Kıbrıs’ın Avrupa Birliğinin ada ülkesi olarak ortak denizcilik politikasına büyük önem verdiğini söyledi.

Christofias, Kıbrıs’ın denizcilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, deniz altı doğal zenginliğin kullanılması ve kıyı turizmi alanlarını gelişmesi için yapılan çalışmaları desteklediğini söyledi.

“Limasol Deklarasyonu” Pazartesi günü Limasol’da yapılan AB Bakanları gayri resmi toplantısı sırasında resmi olarak sunuldu.

Tören sırasında konuşan Christofias, tüm AB üyesi ülkelerin AB Ortak Denizcilik Politikası çerçevesinde kendi ulusal politikalarını hazırladıklarını ve hazırlanan politikaların Ortak denizcilik politikasının temelinde uygulandığını belirtti.

Avrupa Birliği’nde yaşanan ekonomik kriz çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması amacıyla hızlı ve yapıcı bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Christofias, daha iyi sonuçlara varılması için politikaların hemen uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Avrupa 2020” stratejinin hemen uygulanmasının önemine işaret eden Christofias, yeni çalışma yerleri ve sosyal uyumla Avrupa ekonomisinin kalkınma sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Christofias, deniz ve okyanusların verdiği zenginliklerin Avrupa’nın sürdürülebilir kalkınmasına büyük yardımı olacağını ifade ederek Avrupa Birliği ve ulusal alanında deniz ve okyanusların zenginliğinden faydalanabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

Deniz ekonomisinin kalkınma dinamizmini Avrupa için bir fırsat olarak niteleyen Christofias, Avrupa’nın fırsatlardan faydalanabileceğini söyledi ve denizlerin temiz tutulmasının önemine işaret etti.

Christofias, denizcilik alanında toplam 5,4 milyon Avrupa vatandaşının çalıştığını ve gelirlerin 500 milyar olduğunu söyledi.

Denizcilikle ilgili yeni alanların yaratılması ve genişletilmesi için var olan engellerin kaldırılması, denizle ilgili araştırma ve yenililiğin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Christofias, deniz taşımacılığı ve kıyı turizmi alanlarının ve okyanusların yenilenebilir enerji gibi yeni alanlarda rekabetçiliğin artırılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ın ada olarak denizcilik politikasına büyük önem verdiğini ifade eden Christofias, Kıbrıs hükümetin son iki yılda Ulaştırma Bakanı’nın başkanlığında bir bakanlar arası komite ve bir Koordinasyon Komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi denizcilik politikasını belirlenmeye sürecinde olduğunu ifade eden Christofias, Kıbrıs’ın amacının adanın etrafında bulunan denizin zenginliğinden faydalanmak olduğunu söyledi.

Kıbrıs hükümetinin denizcilikle ilgili var olan tüm sorunlar ve parametrelerle ilgili meseleleri çözümlemesinin önemini vurgulayan Christofias, tüm konulara  çözüm bulunmasında kararlı olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığına değinen Christofias, Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığın Ortak Denizcilik Politikasının sevk ettiğini ve bunun Çerçevesinde Limasol Deklarasyonu hazırladığını söyledi.

Limasol Deklarasyonu Ortak Denizcilik Politikasının uygulanmasına yeni bir dinamizm yaratacağını emin olduğunu ifade eden Christofias, “sağlıklı bir deniz ekonomisi sağlanmalıdır” dedi.

Christofias, Limasol Deklarasyonu’nun Avrupa Birliğinin denizcilikle ilgili politikalarında dönüm noktası olacağını belirtti.

Avrupa Birliği yetkili bakanlarınca imzalanan deklarasyonda mavi kalkınmayı destekleyen girişimin uygulanması için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Christofias, bakanların Limasol Deklarasyonuyla ekonomik kalkınma için olumlu mesajlar verdiklerini söyledi.

Christofias, Avrupa’nın denizleri ve okyanuslarının üçüncü ülkelerle işbirliğinde  bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Limasol Deklarasyonuyla bölgesel ve uluslar arası alanda yaşanan denizcilikle ilgili meselelere pratik çözümler bulmak amacıyla çalışmaların yapılacağı taahhüdü verildiğini söyledi.

Christofias, Limasol Deklarasyonunda Ortak Denizcilik Politikası çerçevesinde yapılan tüm faaliyetlerin deniz hukuku (UNCLOS) temelinde yapılması gerektiğini vurgulandı ve tüm faaliyetlerin yasallık temelinde yapılmasının önemine işaret etti.

 

Barosso: Limasol Deklarasyonu Avrupa’da mavi ekonomiyi geliştirmek için güçlü bir temel

(KHA) Avrupa Komisyonu’nun Başkanı Jose Manuel Barosso, Limasol Deklarasyonun Avrupa Birliği Ortak Denizcilik Politikasının mavi ekonomiyi uygulaması için güçlü bir temel olacağından emin olduğunu söyledi.

Limasol’da yapılan gayri resmi AB Bakanlar toplantısında konuşan Barosso, Limasol Deklarasyonu’nun Avrupa 2020 Stratejisi için yeni bir deniz ayağı oluşturduğunu söyledi.

Barosso, Kıbrıs denizcilik politikasına önem verdiği için Cumhurbaşkanı Demetris Christofias’ı tebrik etti ve Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığının Limasol’da denizcilikle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Barosso, Limasol Deklarasyonu’nun imzalanması için Kıbrıs’tan daha iyi bir yer olmadığını ifade ederek, denizin Kıbrıs için önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Yaşanan zor ekonomik dönemde Denizcilik Gündeminin benimsenmesinin AB için belirleyici olduğu ifade eden yetkili, “büyüme ve iş için daha iyi bir zamanda gelemezdi. Avrupa Komisyonu uzun kısa vadeli düzeltmeler olmamasını istiyor” dedi.

İstikrarlı kamu maliyesi için dengeli önlemler alınmasının önemine işaret eden Barosso, alınan tedbirlerin kalkınmayı ve mavi ekonomiyi teşvik eden tedbirler olması gerektiğini söyledi.

Barosso, mavi ekonominin önemli bir alan olduğunu ve ekonomik kriz çerçevesinde bir alanın kalkınmasının “iyi haber” olduğunu söyledi.

Avrupa’nın deniz taşımacılığına önem verdiğini ifade eden Barosso, denizcilikte toplam 5,4 kişinin çalıştığını ve 2020 yılına kadar bu sayının 7 milyon olacağını diledi.

Barosso, deniz ve okyanusların Avrupa’nın ekonomik iyileşmesine yardımcı olabileceğini ifade ederek Avrupa Birliğinin Ortak Denizcilik Politikası’nın 2007 yılında sunulduğunu ve 2004 yılında Balıkçılıktan Sorumlu Komiserin denizcilikten sorumlu komiser de olduğunu söyledi.

Barosso, Limasol Deklarasyonun “sadece statükoyu açıklama değil, yarın için de iş yaratmak için ne yapılması gerektiği konusunda net bir vurgudur” dedi.

“Geleceğe yönelik bu bakış açısı çok önemlidir” diyen Barosso, “Avrupa’nın denizcilik potansiyelini kucaklaması gerekir ve bu güven ve dinamik bir gündem ile yapılabilir” dedi.

Yetkili “Limasol Deklarasyonu Avrupa mavi ekonomisini geliştirmek için güçlü bir temel oluşturmaktadır” diyerek Avrupa Komisyonu’nun mavi ekonomi hakkında öneriler sunduğunu ve gelecekte belli girişimler yapacağını söyledi.

Barosso, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığıyla Komisyonu’nun AB’nin Çok Yıllık Bütçesiyle ilgili önerisini tartıştıklarını ifade etti.

Yetkili, AB Çok Yıllık Bütçesi tartışmaları çerçevesinde mavi ekonomiyi destekleyen kalkınma ve araştırma alanlarıyla ilgili Horizon 2020 programının da ele alındığını söyledi.

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
261AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin