.Yeniçağyeniçağ güncelKıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Parlamentosu Seçim Yasası
yazarın tüm yazıları:

Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Parlamentosu Seçim Yasası

Yeniçağ podcastını dinleyin

european_parliamentAvrupa Parlamentosu seçimleri 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek…

Seçimlerin resmi sitesi: http://www.elections2014.eu/en 

Seçimler Kıbrıs’ta “Avrupa Parlamentosu Seçim Yasası” çerçevesinde yapılacak… Yasada son değişiklik Aralık 2013 tarihinde   ile 144(I)/2013 kabül edildi ve 6 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

Yasanın İngilizcesi: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_10/full.html

Yasanın Rumcası: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2004_1_10/full.html

Bu yasa çerçevesinde seçme seçilme hakkı konusunda Bakanlar Kurulu Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı olan tüm Kıbrıslı Türklerin seçmen listesine eklenmesine  yönelik 2/2014 nolu karar aldı, bu konuda yeni düzenleme daha sonra mecliste görüşülecek…

 

10(I)/2004 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİM YASASI

 

Değişikliklerin tarihçesi

10(I)/2004, 202(I)/2004, 207(I)/2004, 13(I)/2009, 144(I)/2013

 

Önsöz

(a)   “vatandaşı olmayan bir üye devlette ikamet eden Birlik vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olma ve oy verme hakkını kullanmaları için detaylı düzenlemeleri ortaya koyan 93/109/AP sayılı ve 6 Aralık 1993 tarihli Konsey Direktifi”(EE L 329,30 Aralık 1993,s. 34) başlıklı işlem ile uyumlaştırılmak ve

(b)   Avrupa Topluluğunun Kuruluş Antlaşmasının 19. maddesinin 2. paragrafı ile uyumlaştırılmak

amaçlarıyla Temsilciler Meclisi aşağıdakilere karar vermektedir:

 

I. BÖLÜM – GİRİŞ HÜKÜMLERİ

Kısa isim

 1. İşbu yasa, 10(I)/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu Seçim Yasası olarak isimlendirilecektir.

 

Tefsir

 1. (1)        İşbu yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe,

“yetkili makam”, Bakan ve de Bakan tarafından genel ya da bu amaçla özel olarak yetkilendirilmiş olan başka herhangi kişi anlamına gelmekte;

“Birlik Vatandaşı Tescil Belgesi”, 2007 tarihli Birlik vatandaşlarının ve de ailelerinin üyelerinin Cumhuriyette[i] serbest dolaşım ve ikamet etme hakkına ait olan Yasa uyarınca verilen tescil belgesi anlamına gelmekte;

“seçmenler için özel seçim listesi”, işbu Yasanın III. Bölümünün hükümleri uyarınca hazırlanan seçmenlerin kütüğü anlamına gelmekte;

“Topluluk seçmenleri için özel seçim listesi”, işbu Yasanın III. Bölümünün hükümleri uyarınca hazırlanan Topluluk seçmenlerinin kütüğü anlamına gelmekte;

“seçmen”, işbu Yasanın hükümleri uyarınca Cumhuriyette yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme hakkı olan Cumhuriyetin her vatandaşı anlamına gelmekte;

“Avrupa Parlamentosu seçimleri”, işbu Yasa ve de Direktif uyarınca Avrupa Parlamentosunun üyelerinin doğrudan genel seçim ile seçilmesi için düzenlenen seçimler anlamına gelmekte;

“seçim yasaları” –

(a)   Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin Yasa,

(b)   Nüfus Arşivi Yasası anlamına gelip

onları değiştiren ya da yerlerine geçen başka herhangi yasayı ve de Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi Yönetmeliğini veya yukarıda sözü geçen yasaların altında çıkarılan başka herhangi yönetmeliği içermektedir;

“aday”, işbu Yasanın hükümleri uyarınca Cumhuriyette yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olma hakkı olan Cumhuriyetin her vatandaşı anlamına gelmekte;

“Avrupa Parlamentosu”, Avrupa Birliğinin aynı ismi taşıyan kurumu anlamına gelmekte;

“referans tarihi”, her Avrupa Parlamentosu seçiminin günü anlamına gelmekte;

“Topluluk seçmeni”, işbu Yasanın hükümleri uyarınca Cumhuriyette yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme hakkı olan başka bir üye devletin her vatandaşı anlamına gelmekte;

“Topluluk adayı”, işbu Yasanın hükümleri uyarınca Cumhuriyette yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olma hakkı olan başka bir üye devletin her vatandaşı anlamına gelmekte;

“üye devlet”, Avrupa Birliğinin herhangi üye devleti anlamına gelmekte;

“geldiği üye devlet”, kişinin vatandaşı olduğu ve Cumhuriyetten farklı bir üye devlet anlamına gelmekte;

“oturduğu üye devlet”, kişinin ikamet ettiği ve Cumhuriyetten farklı bir üye devlet anlamına gelmekte;

“işlem”, Avrupa Birliği Konseyinin 20 Eylül 1976 tarihli kararına eklenen ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin doğrudan genel seçim ile seçilmesine ait olan işlem anlamına gelmekte;

“bakan”, İçişleri Bakanı anlamına gelmektedir.

(2)        İşbu yasa içerisinde kullanılan ve farklı bir şekilde yorumlanmayan başka terimler, onlara seçim yasaları tarafından verilmiş anlamı taşımaktadır.

10(I)/2004, 13(I)/2009

 

Seçim bölgesi

 1. Cumhuriyetteki Avrupa Parlamentosu seçimleri amacıyla Cumhuriyetin egemenliği altında bulunan bütün topraklar tek bir seçim bölgesi olarak sayılmaktadır.

10(I)/2004

 

II. BÖLÜM – OY VERME HAKKI

Oy verme hakkı

 1. Referans tarihinde on sekiz yaşını doldurmuş olan ve ikametgâhı, Nüfus Arşivi Yasasının 101. maddesinin (7) bendinde belirlenmiş seçme seçilme yeterliliğini kazanma gününden hemen önce en az altı ay için Cumhuriyette olan Cumhuriyetin bütün vatandaşlarının ve de başka bir üye devletin vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme hakkı var.

Ancak, işbu Yasanın amaçları için, Cumhuriyette seçme seçilme yeterliliğini kazanma gününden hemen önce en az altı aylık ikametgâh koşulu, Cumhuriyetin vatandaşı ya da başka üye devletin vatandaşı, duruma göre, seçmenler özel seçim listesine veya Topluluk seçmenleri için özel seçim listesine tescil olma gününde ikametgâhı Kıbrıs’ta olmak şartıyla, eşdeğer bir zaman süresi için başka herhangi üye devlet ikamet etmişse, yerine getirilmiş olduğu sayılmaktadır.

10(I)/2004

 

Oy verme hakkının kullanılması

 1. (1)        Topluluk seçmenleri, oy verme hakkını ya Cumhuriyette, ya da vatandaşı olduğu üye devlette kullanmaktadır.

(2)        Hiçbir kişi, aynı Avrupa Parlamentosu seçiminde oy verme hakkını bir defadan fazla kullanmaz.

(3)        Seçmenler için özel seçim listesine kaydedilmiş olan her seçmen ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme hakkını Cumhuriyette kullanmak niyetini dile getirmiş ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listesine kaydedilmiş olan her Topluluk seçmeni, işbu Yasanın 4. maddesi uyarınca kendisine verilen seçme hakkını kullanmalıdır.

10(I)/2004

 

Özel seçim listelerine kayıt

 1. İşbu Yasanın 7. maddesi uyarınca seçme hakkından yoksun bırakılmamış seçmenler ve Topluluk seçmenleri, işbu Yasanın III. Bölümünün hükümlerine göre sözü geçen bölümde öngörülen ilgili özel seçim listelerine kaydolmaktadır.

10(I)/2004

 

Seçme hakkından mahrumiyet

 1. (1)        Herhangi yasanın hükümlerine ya da mahkeme kararına göre seçme hakkından yoksun kılınan her kişi bu hakkını kullanamaz.

(2)        (1) bendin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir Topluluk seçmeni, vatandaşı olduğu üye devlette sivil veya ceza mahkemesinin kararı uyarınca seçme hakkından yoksun kılınmışsa, sözü geçen hakkını kullanamaz.

10(I)/2004

 

III. BÖLÜM– SEÇMENLER VE TOPLULUK SEÇMENLERİ İÇİN ÖZEL SEÇİM LİSTELERİ

Seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listeleri

 1. (1)        Seçmenler ve Topluluk seçmenleri, sırasıyla seçmenler ve topluluk seçmenleri için özel seçim listelerine kaydedilmektedir; sözü geçen listeler, işbu Yasanın amaçları için ve 4. maddesinin hükümleri altında seçme hakkı olan tüm seçmenler ile Topluluk seçmenlerini içermek için, kıyasen (mutatismutandis), Nüfus Arşivi Yasasında öngörülen prosedürlere ve de işbu Yasanın 9. maddesine göre Nüfus Arşivi ve Muhaceret Dairesi tarafından hazırlanıp doldurulmaktadır.

(2)        Seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerinin yayınlanması, denetilmesi, silinmesi, düzeltilmesi ve kesinleştirilmesi için, kıyasen, Nüfus Arşivi Yasasının hükümleri uygulanmaktadır.

10(I)/2004

 

Seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçmen listelerine kayıt

 1. (1)        Nüfus Arşivi ve Muhaceret Dairesi, seçmenler için özel seçim listesine aşağıdaki kişileri kaydetmektedir:

(a)   İşbu Yasanın Cumhuriyetin Resmi Gazetesinde yayınlanması tarihinde Nüfus Arşivi Yasası uyarınca daimi seçmen kütüğünde kaydedilmiş olan her seçmeni ve

(b)   İşbu Yasanın 4. maddesi uyarınca seçme hakkı olan ve Kaza İdarelerine ait olan Seçim listeleri Dairesine gidip seçmenler için özel seçim listesine kaydolmak için şekli Bakan tarafından belirtilen ve işbu Yasanın 4. maddesinde tespit edilen kayıt koşullarını yerine getirdiğini gösteren bir beyanname sunan başka her Cumhuriyet vatandaşını.

Ancak,  Cumhuriyetin vatandaşı, beyannamesinde Cumhuriyetteki adresini yazmaktadır.

(2)        Nüfus Arşivi ve Muhaceret Dairesi, Topluluk seçmenleri için özel seçim listesine, işbu Yasanın 4. maddesi uyarınca seçme hakkı olan, sözü geçen hakkını Cumhuriyette kullanmak isteyen ve Kaza İdarelerine ait olan Seçim listeleri Dairesine Cumhuriyet kimlik kartı veya Topluluk seçmeninin vatandaşı olduğu üye devletin makamları tarafından verilen geçerli pasaport veya geçerli kimlik kartı veya kendisine ait olan Birliğin vatandaşı tescil belgesini gösterip aşağıdakileri içeren bir beyanname sunan her Topluluk seçmenini kaydetmektedir:

(i)         tabiiyetini;

(ii)        vatandaşı olduğu üye devlette seçme hakkından mahrum olmadığını;

(iii)        geçerli olduğu durumlarda, vatandaşı olduğu üye devlette kaydolduğu son seçim listesini;

(iv)       Cumhuriyetteki adresini;

(v)        Cumhuriyetteki ya da başka üye devletteki ikametgâhı başlangıç tarihini;

(vi)       seçme hakkını sadece Cumhuriyette kullandığını.

(3)        Seçme seçilme yeterliliğini kazanan seçmenler ve Topluluk seçmenleri, duruma göre, seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerine kaydedilmeleri için ilgili Kaza makamlarına işbu maddenin (1) ve (2) bendinde öngörülenlere uygun olarak seçme hakkını kazandığı tarihten sonra otuz gün içinde dilekçe sunmaktadır.

Ancak, on sekiz yaşını referans gününde doldurduğu için Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme hakkını kazanan seçmenler ve Topluluk seçmenleri, seçim listelerine kaydedilmeleri ile ilgili dilekçelerini, her özel seçim listesinin hazırlanma tarihinden hemen önceki günden daha geç olmamak şartıyla, bu tarihten önce de sunabilmektedir.

(4)        İşbu maddenin (1) ve (2) bendi uyarınca sunulan bir beyannamede ya da böyle bir beyanname ile ilgili olarak, ya da seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerinin hazırlanması ile ilgili olarak, ya da işbu Yasanın hükümlerine göre Kaza makamlarınca yapılan herhangi araştırma ile ilgili olarak, bilerek gerçek olmayan bilgiler veren veya böyle herhangi bilgileri bilerek vermeği reddeden her kişi, altı ayı aşmayan hapis cezası veya dört yüz elli lirayı aşmayan para cezası veya her iki cezaya çarptırılmaktadır.

(5)        Nüfus Arşivi Yasasının 97. maddesinin (4), (5), (6) ve (8) bendinin hükümleri, işbu Yasanın hükümleri uyarınca, duruma göre, seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerinde kaydedilmiş olan seçmenler ve Topluluk seçmenleri için, kıyasen uygulanmaktadır.

10(I)/2004, 13(I)/2009

 

Seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerinden silinme

 1. (1)        Seçmenler ve Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerinden aşağıdaki kişiler silinmektedir:

(a)   İşbu Yasanın 7. maddesine göre seçme hakkından mahrum kılınmış her kişi;

(b)   İşbu Yasa uyarınca hazırlanan seçim listelerinde kaydedilmiş olmasına rağmen başka bir üye devlette oradaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılması amacıyla hazırlanan seçim listelerine kaydedilen her kişi;

(c)   Duruma göre, seçmenler ya da Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerine kendisi tabi olduğu kayıt koşullarından herhangi birinin geçerliliğinin geçtiği her kişi.

(2)        Topluluk seçmenleri, silinmesine ilişkin müracaatı referans tarihinden en az on beş gün önce sunabilmektedir.

(3)        Duruma göre, seçmenler ya da Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerinde kayıt edilmeyen veya sözü geçen listelerden silinmiş bulunan seçmenler ya da Topluluk seçmenlerinin, işbu Yasa uyarınca oy verme hakkı yoktur.

10(1)/2004

 

Oy verme koşulları

 1. Seçmen ya da Topluluk seçmeni, işbu Yasa uyarınca düzenlenen seçimlerde sadece aşağıdakiler tespit bulunmuş olduğu takdirde oyunu verebilmektedir:

(a)   (i)   Cumhuriyetin verdiği kimlik kartının ya da seçim cüzdanının gösterilmesi yoluyla seçmenin kimliği;

(ii)        9. madde uyarınca Topluluk seçmenleri için özel seçim listelerine kayıt edilmesi için Kaza makamlarına sunduğu belgenin gösterilmesi yoluyla Topluluk seçmeninin kimliği;

(b)   Duruma göre, seçmenler ya da Topluluk seçmenleri için özel listelerinde kaydedilmiş olduğu;

(c)   Cumhuriyette aynı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vermediği.

10(I)/2004, 202(I)/2004, 13(I)/2009

 

Topluluk seçmenlerinin oy verme hakkı ile ilgili detaylı bilgilendirilmesi

 1. Yetkili makam, Topluluk seçmenlerine Cumhuriyette yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme hakkına ilişkin koşullar ve detaylar ile ilgili olarak zamanında ve de uygun bir şekilde bilgi vermektedir.

10(I)/2004

 

IV. BÖLÜM – SEÇİLME HAKKI

Seçilme hakkı

 1.  

(a)   Yirmi birinci yaşını doldurmuş olan;

(b)   Sahtekârlık ya da ahlaksızlık içeren bir suçtan mahkûm olmayan veya mahkeme kararıyla herhangi bir seçim suçu nedeniyle seçilme hakkından mahrum olmayan;

(c)   Avrupa Parlamentosu üyeleri olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için onları yapamaz hale getiren bir akıl hastası olmayan

ve referans tarihinde işbu Yasanın 6. maddesinin kapsamındaki koşulları yerine getiren Cumhuriyetin vatandaşları ve de başka üye devletlerin vatandaşları, Cumhuriyette yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçilme hakkına sahiptirler.

10(I)/2004, 144(I)/2013

 

Adaylık sunmak

 1. (1)        Seçimlerde her adayın ve de Topluluk adayının adaylığı, kıyasen, Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin Yasanın 19. maddesinde öngörülen prosedüre göre sunulmaktadır.

(2)        Hiçbir Topluluk adayı, adaylığı ile birlikte aşağıdakileri de sunmaksızın adaylık sunamaz:

(a)        aşağıdakileri içeren beyanname:

(ı)         tabiiyetini,

(ıı)        Cumhuriyette ikamet ettiği adresi,

(ııı)       doğduğu tarih ve yeri,

(ıv)       aynı zamanda ne başka bir üye devlette, ne de Cumhuriyette, başka bir partinin birleşimi ya da işbirliğinde bulunan partilerin koalisyonu yoluyla Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olduğunu,

(v)        bir üye devletin vatandaşı olma tarihini,

(vı)       vatandaşı olduğu üye devlette seçme hakkından mahrum olmadığını,

(vıı)      geldiği üye devlette son adresini;

(b)        Cumhuriyetin makamları tarafından verilen kimlik kartı ya da Topluluk adayının vatandaşı olduğu üye devletin makamları tarafından verilen geçerli pasaport ya da kimlik kartı ve/ veya kendisine ait olan Birlik vatandaşı tescil belgesi.

(3)        İşbu Yasanın 9. maddesinin (4) bendinin hükümleri, işbu maddenin amaçları için de uygulanmaktadır.

10(I)/2004, 13(I)/2009, 144(I)/2013

 

Oturduğu üye devletin yetkili makamının talebi üzerine bildirme

 1. Cumhuriyetin bir vatandaşının, seçilme hakkını oturduğu üye devlette kullanma niyeti olduğu takdirde, yetkili makam, oturduğu üye devletin yetkili makamının talebi üzerine, başvurunun sunulma tarihinden beş (5) çalışma günü içinde sözü geçen kişinin seçilme hakkından mahrum olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir.

10(I)/2004, 144(I)/2013

 

Bağdaşmazlık

 1. İşbu Yasa uyarınca yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçilen Avrupa Parlamentosu üyelerinin üyeliği aşağıdakiler ile bağdaşmaz:

(a)   İşlemin (değiştirildiği gibi) 7. maddesinde belirtilen konumlar ile ofisler ve

(b)   Milletvekilliğin Anayasanın 70. maddesine göre bağdaşmadığı ofisler, üyelikler veya konumlar.

10(I)/2004

 

Seçilme hakkını kullanmanın yasaklanması

 1. Hiçbir kişi, işbu Yasanın hükümlerine ya da seçimler yasalarının uygulanan hükümlerine uymaması durumunda seçilme (aday olma) hakkını kullanamaz.

10(I)/2004, 144(I)/2013

 

Seçilme hakkını kullanma

 1. (1)        Adaylar ve de Topluluk adayları, kıyasen, uygulanacak olan Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin Yasa uyarınca seçilme (aday olma) hakkını kullanmaktadır.

(2)        Hiçbir kişinin, aynı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir defadan fazla üye devlette seçilme (aday olma) hakkını kullanamaz.

10(I)/2004

 

Seçilme hakkından mahrumiyet

 1. Cumhuriyetin ya da geldiği üye devletin sivil veya ceza mahkemesi kararına göre seçilme hakkından yoksun kılınmış her aday ya da Topluluk adayı bu hakkını kullanamaz.

10(I)/2004

 

Topluluk adayının adaylığının kabulü hakkında bilgilendirme

 1. Yetkili makam, Topluluk adaylarına adaylığının kabulü ile ilgili kararı hakkında zamanında ve uygun bir biçimde bilgi vermektedir.

10(I)/2004

 

Adaylık sunma belgelerine karşı itirazlar

 1. Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin Yasanın 21. maddesinin hükümleri, adaylık sunma belgelerine ve de Seçim memurunun olumsuz kararlarına karşı, kıyasen, uygulanmaktadır.

10(I)/2004

 

Topluluk seçmenlerinin[ii]seçilme hakkını kullanmaları hakkında detaylı bilgilendirilmesi

 1. Yetkili makam, Topluluk adaylarına[iii]Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçilme hakkını kullanmaları ile ilgili koşullar ve detaylar hakkında zamanında ve uygun bir biçimde bilgi vermektedir.

10(I)/2004

 

V. BÖLÜM – SEÇİMLERİN YAPILMASI

Seçimlerin yapılması

 1. (1)        Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılması için koltuk dağılımı, Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin Yasanın 32. maddesinin hükümlerine göre yapılmakta ve, boş koltuklar kalırsa, dağılım aynı yasanın 33. maddesi hükümlerinin yerine, işbu maddenin (2) ve (3) bentlerinde öngörüldüğü gibi Seçim memuru tarafından yapılmaktadır.

(2)  Boş kalan koltukların dağılımı, ilk dağıtımda herhangi bir koltuk kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın toplam geçerli oyların% 1,8’ni elde etmiş olan bağımsız partilerin, parti koalisyonlarının, bağımsız adayların kombinasyonunun adayları ya da bağımsız adayların arasında kullanılmamış olan dengelerin miktarı sırasına göre yapılmaktadır.

(3)  (2) bendin hükümleri uyarınca bağımsız bir parti, parti koalisyonu ya da bağımsız adayların kombinasyonuna verilen bir koltuk, sırasıyla en çok tercih işareti alan adayları tarafından alınmaktadır.

10(I)/2004, 207(I)/2004

 

Oy verme saatleri

23A      Oylar 07:00 ile 18:00 saatleri arasında verilmektedir; ayrıca 12:00’den 13:00’e kadar ara verilmektedir.

13(I)/2009, 144(I)/2013

 

VI. BÖLÜM – BAŞKA ÜYE DEVLETLER İLE BİLGİ DEĞİŞİMİ

Seçme veya seçilme hakkından mahrum kılmış olması ile ilgili bilgilerin iletimi

 1. (1)        Yetkili makam, duruma göre, seçme veya seçilme hakkını Cumhuriyette kullanmak niyeti olan başka bir üye devletin vatandaşının, geldiği üye devlette sivil ya da ceza mahkemesinin kararı sonucunda işbu hakkından mahrum olup olmadığını tespit etmektedir.

(2)        (1) bendin uygulanması amacıyla yetkili makam, işbu Yasanın 9. maddesinin (2) ve de 14. maddesinin (2) bendinde sözü geçen beyannameyi söz konusu kişinin geldiği üye devlete göndermektedir.

(3)        Beyannamenin içeriği geldiği üye devlet tarafından sağlanan bilgilerden doğrulanmazsa, yetkili makam, başka üye devletin vatandaşına Cumhuriyette, duruma göre, seçme ya da seçilme hakkını kullanmak için izin vermemek doğrultusunda tüm uygun tedbirler almaktadır.

(4)        Geldiği üye devlet tarafından iletilen bilgiler, sadece işbu Yasanın uygulanması için kullanılmaktadır.

(5)        Cumhuriyetin vatandaşının oturduğu üye devlet, seçimler yasalarına göre seçme hakkından mahrum olup olmadığını tespit etmek amacıyla o kişi hakkında bilgi isterse, yetkili makam, her seçimden önce makul bir zaman süresi içinde ve de uygun bir biçimde sadece işbu Yasanın uygulanması için gereken bilgileri göndermektedir.

10(I)/2004, 144(I)/2013 

 

Çift oy verme ve çift adaylığı önlemek için bilgi değişimi

 1. İşbu yasanın 5. maddesinin (1) ve (2) bentleri ve de 18. maddesinin (2) bendinin uygulanması için yetkili makam, işbu Yasanın 9. maddesinin (2) ve de 14. maddesinin (2) bendinde sözü geçen beyannameleri göregeldiği üye devlete, özel seçim listelerinde kaydedilmiş ya da Cumhuriyette adaylık sunmuş bulunan o devletin vatandaşları ile ilgili bilgileri her seçimden önce makul bir zaman süresi içinde ve de uygun bir biçimde göndermektedir.

10(I)/2004

 

Çift oy verme ve çift adaylığı önlemek için tedbirler

 1. Yetkili makam oturduğu üye devlet tarafından Cumhuriyetin vatandaşının seçme ya da seçilme hakkını sözü geçen devlette kullanma niyetinde bulunduğu hakkında bilgi aldığı takdirde, Cumhuriyetin vatandaşının çift oyu ve de çift adaylığını önlemek amacıyla seçimler yasalarında öngörülen tüm uygun tedbirleri almaktadır.

10(I)/2004

 

VII. BÖLÜM– NİHAİ HÜKÜMLER

Seçimler yasalarının uygulanması

 1. İşbu yasada öngörülmemiş hususlar ile ilgili olarak, kıyasen, seçimler yasalarının hükümleri uygulanacaktır;

Ancak, Nüfus Arşivi Yasalarının 97. maddesinin (7) bendinin ve de Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin yasanın 37. maddesinin (1) bendinin hükümleri uygulanmamaktadır.

Ancak da işbu Yasanın amaçlarıyla, Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin yasanın 48. maddesinin (1) bendinde ve de 49. maddesinin (1) bendinde anılan sırasıyla üç yüz liralık ve beş yüz liralık miktarların yerine, sırasıyla, beş bin avroluk ile kırk beş bin avroluk miktarları geçmektedir;

Bundan başka da işbu Yasanın amaçlarıyla, Temsilciler Meclisi üyelerinin seçilmesine ilişkin yasanın 19. maddesinin (5) bendinde anılan iki yüz elli liralık miktarın yerine bir bin avroluk miktarı geçmektedir.

10(1)/2004, 13(I)/2009

 

Suçlar ve cezalar

 1. (1)        İşbu yasanın hükümlerini ihlal eden her kişi, suç işlemektedir ve bu durumda seçimler yasalarının hükümleri, kıyasen, uygulanmaktadır.

Ancak, işbu yasanın 5. maddesinin (3) bendinin ve de 6. maddesinin hükümlerinin ihlali hiçbir ceza gerektirmemektedir.

(2)        (1) bendin genelliği saklı kalmak kaydıyla, aynı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hem Cumhuriyette, hem de başka bir üye devlette seçme ya da seçilme hakkını kullanmağa çalışan veya kullanan bir kişi bir yılı aşmayan hapsetme cezası ya da bin lirayı aşmayan para cezası ya da her iki cezayla cezalandırılmaktadır.

10(I)/2004

 

Yönetmelik kabul edilmesi

 1. (1)        Bakanlar Kurulunun, belirlenmesi gereken ya da belirlenebilen her konu ve genel olarak işbu yasanın hükümlerinin daha iyi bir biçimde uygulanması ile ilgili olarak Cumhuriyetin Resmi Gazetesinde yayınlanan yönetmelikler kabul etme hakkı var.

(2)        İşbu yasa ile ilgili olarak kabul edilen yönetmelikler sunulması ardından altmış gün içinde kabul ya da reddetme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisine sunulmaktadır. Temsilciler Meclisi yönetmelikleri onaylarsa ya da altmış gün süresi hiçbir eylem olmadan geçerse, Yönetmelikler Cumhuriyetin Resmi Gazetesinde yayınlanmaktadır ve yayınlanma tarihinden yürürlüğe konulmaktadır.

10(I)/2004

 

İşbu yasanın yürürlüğe geçmesi

 1. (1)        (2) bendin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işbu yasa Cumhuriyetin Avrupa Birliğinin tam üyesi olma tarihinde yürürlüğe geçmektedir.

(2)        Seçmenler ve Topluluklar seçmenleri için özel seçim listelerine kaydolmaları ile ilgili hükümler, işbu yasanın Cumhuriyetin Resmi Gazetesinde yayınlanma tarihinde yürürlüğe geçmektedir.

10(I)/2004[iv]

 [i]T.n. Bu metinde “Cumhuriyet” kelimesi, Kıbrıs Cumhuriyetini anlatmaktadır.

[ii]T.n. Orijinal metinde muhtemel tutarsızlık

[iii]T.n. 2. dipnota bknz.

[iv]18.986

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
204AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin