toplumsal muhalefettoplumsal hareketlerKıbrılıların Sesi basın bildirisi
yazarın tüm yazıları:

Kıbrılıların Sesi basın bildirisi

Yeniçağ podcastını dinleyin

kıbrıslıların sesiİki toplumlu “KIBRISLILARIN SESİ” Forumu kritik bir noktaya gelmiş olan Kıbrıs müzakere süreci ve ilgili konular hakkında, şu anda politik düzeyde ve sivil toplum örgütleri düzeyinde acilen harekete geçilmesi gerektiği düşüncesi ile aşağıdaki konuların dikkate alınmasını önerir.

 1. Şu andaki gerçekler: Müzakere eden taraflar, gerçekleri, ortak bir bakış açısı ve ortak bir stratejik perspektiften değerlendirmelidirler. Müzakerelerde uzlaşma sağlanabilmesi için; coğrafik bölünmenin olumsuz etkileri, evliliklerle oluşan ve gelen göçmen toplumların yerel toplumlarla uyum sağlamanın yarattığı demografik değişiklikler,  BM Güvenlik Konseyi kararları, 1977ve 1979 Doruk Anlaşmaları, kapsamlı çözüm için BM planı, Federal Kıbrıs Cumhuriyetinin federal karakteri ve iki kurucu devletin eşitliği ile ilgili 2008 Anlaşması dikkate alınmalıdır.
 2. Ortak bir vizyon: Kıbrıs sorununun çözümü için yol haritası, açık fikirlilikle ve esnek bir yaklaşımla, sorunun temel nedenleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. (karşılıklı güvenmeme hali, korkular, uzun süre ayrı yaşama, adaletsizlikler, geçmiş üzücü olaylar, belirsizlikler ve güvensizlikler)
 3. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti: 1977 ve 1979 Doruk Anlaşmaları ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Kıbrıs’ta çözüm iki toplumlu iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacaktır. Federasyonun tek egemenliği tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olacak ve iki oluşturucu devletten oluşacaktır. Yeni anketler Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının her ikisinin büyük çoğunluklarının desteklediği tek çözüm modeli federal çözümdür. Diğer bütün çözüm modelleri toplumların birisi veya diğeri tarafından reddedilmektedir. (Tek uniter Devlet, iki bağımsız devlete dayalı çözüm veya konfederal çözüm.) Oluşacak olan Federal Cumhuriyet, Birleşmiş milletlerdeki ve Avrupa Birliğindeki üyeliğini devam ettirecek ve Federal Cumhuriyette yaşayan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Latin ve diğer bütün vatandaşlar,  kaynaklarından ve avantajlarından istifade edeceklerdir.
 4. Güven yaratma: Politik çözüm arayışlarında müzakere masasında etken olan karşılıklı güven eksikliği halklara da yansımaktadır.”  Her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmamıştır” zarar verici doktrini üzerinde ısrar etmek, verimliliği tamamıyla ortadan kaldırmaktadır.  Anlaşmaya varılma süreci,  daha önceki müzakere süreçlerinde sağlanan yakınlaşmalar üzerine inşa edilmelidir. Teknik komitelerdeki varılan anlaşmalar, hayata geçirilerek güven yaratılmasına katkı koymalıdır. Güvensizliği artırdığı ve verimsizliği artırdığı için karşılıklı suçlama taktikleri son bulmalıdır. Kıbrıslılar fırsat verildiğinde işbirliği yapmaktaki istekliliklerini fırsat verildiğinde göstermişlerdir.
 5. Çözüm Kültürü: Güven yaratıcı önlemler konusunda varılacak herhangi bir uzlaşı, karşılıklı işbirliği ve bağımlılıkları artıracak, çözümü kolaylaştırmanın yanında federal çözümün sürdürülebilir olması için gerekli olan işbirliği kültürünün oluşmasına da katkı koyacaktır. Bu G.Y. önlemler  “Maraş’ın BM kontrolünde açılması, eski Mağusa şehrinin UNESCO tarihi bölgesi olması önerisi yapılarak, kabulü için gerekli çalışmaların yapılması, Kıbrıslı Türklerin gümrük birliğine dahil edilmesi, Kuzey Kıbrıs’taki limanların AB gözetiminde açılması, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyetine liman ve hava limanlarını açması ve dolayısı ile Türkiye AB ilişkilerinin iyiye gitmesi” gibi kapsamlı bir önlemler paketi olabileceği gibi, Kıbrıs içi Mobil telefonlar dahil telefon hatlarının çalışır duruma getirilmesi, ülke içerisinde veya uluslararası düzeyde atletizm ve diğer spor dallarında ortak yapılar ve organizasyonlar gerçekleştirilebilir, ortak kültürel faaliyetler, üç lisanda trafik işaretleri devreye sokulabilir, tek sigortanın tüm adada geçerli olması sağlanabilir. Bu faaliyetler BM tarafından başlatılıp iki toplumun aktif katılımı ve AB ve garantör ülkelerin katkısı ile gerçekleşmelidir. Üzerinde anlaşılan ve uygulamaya konulan bu projeler kazan kazan sonucunu doğuracak ve Türkiye ve uluslararası aktörler dahil tüm ilgili tarafların pozitif katkı koymalarını teşvik edecektir. Çözüm bir son değil bir başlangıçtır ve liderlerin önereceği anlaşma metni referandumlarla onaylanırsa tüm bu süreçlerin devam etmesi gerekli olacaktır.
 6. Çözümün kazanımları: Müzakere sonucu Kıbrıs sorununun çözülmesi, maddi ve politik dinamikleri büyük oranda iyileştirecek ve bu gelişmenin yerel, bölgesel ve uluslararası politik etkileri çarpılarak ortaya çıkacaktır. Müzakere sonucu ulaşılacak çözüm, sadece Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini değil tüm konuların köklü çözümünü sağlamalıdır.

Çözüm fırsatının değerlendirilmesinin faydaları şunları içermektedir:

a)   Adanın iki kısmında benzeri şekilde var olan kötü ekonomik koşullar olumlu olarak etkilenecektir.

b)   Doğal gazın Avrupa’ya satılmasının daha az maliyetli yolu olan Türkiye üzerinden boru hatları ile satılması amacı ile Türkiye, oluşturulacak uluslararası bir ortaklıkta Kıbrıs Cumhuriyeti ile eşit şartlarda yer alacaktır.

c)   Öncelikle alınacak tedbirlerden biri olarak vatandaşların Maraş’a serbest olarak erişimi sağlanması halinde inşaatların yeniden yapılması süreci ekonomiye ciddi finans akışını sağlayacak ve oluşacak ekonomik istikrar ortamı uluslararası sermaye akışını da tetikleyecektir.

d)   Türkiye hava sahasını ve limanlarını kullanmanın anında sağlayacağı tasarruf ve konu ile ilgili olarak turizm ve transit ticarette oluşacak sinerji.

e)   Uzun vadede su ve elektriğin Türkiye’den Kıbrıs’a mukayeseli olarak çok daha ucuza transfer edilmesinin pozitif etkileri.

f)    İşbirliği kültürünün gelişmesi ile süreç içerisinde gelişecek karşılıklı güven ortamı, eğitim, kültür ve turizm alanlarında ve insan kaynaklarının karşılıklı değişimi ile ilgili fırsatların önünü açacaktır.

g)   Barışçıl ilişkiler ve istikrar ortamı politik literatürde Kıbrıslıları uluslararası haritadaki” etnik sorunlu ülkeler” yerine barışçıl metotlarla etnik sorunlarını çözenler  kategorisinde yer almasını sağlayacaktır.

 1. Ayrımcılığa karşı olma ve eşitlik: Müzakere sürecinde yapılacak tartışmalarda,  sonucunda varılacak anlaşmada ve oluşacak anayasada, cinsiyet eşitliği ve her düzeyde ayrımcılığın yapılmayacağı yer almalıdır. Eksik olan bu kültür BM GK’nin 1325(2000) numaralı kararında belirtildiği şekliyle barışın yapılandırıldığı süreçte müzakere masasında kadınların sesi ve varlığı yer almalıdır. Bu katılımcı demokrasi, kalkınma ve insan hakları konusudur. Bu amaçla Kıbrıslı kadınların danışma gurubu( GAT), yönetim, vatandaşlıklar, mülkiyet ve ekonomi konusunda cinsiyet bakış açısından somut öneriler hazırlamıştır. Kıbrıslı liderleri etkilemek amacı ile sivil toplum örgütleri ve activist gruplarla konsültasyona ihtiyaç vardır.
 2. Kültürel Miras: Ortak kültürel miras, Kıbrıs sorununun çözümü için motivasyonu artırmak ve etnik ve sosyal takdir duygusunun ortaya çıkmasını sağlayıcı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. İlgili iki toplumlu süreçlerce desteklenen tarihi eserlerin restorasyonu, iki toplumdaki negatif güçler tarafından engellemeler olmasına rağmen meyve verici sonuçlar doğuran bir gelişme örneğidir. Bu kazanımlar, komite üyelerinin açık fikirli, disiplinli ve sıkı çalışmaları sonucunda ilerletilebilmiştir
 3. Partiler arası çalışmalar: KIBRISLILARIN SESİ’nin inancı odur ki bazı veya birçok konuda fikir ayrılıkları olan siyasi partilerin, herkesin çıkarına olabilecek sonuçlar elde edebilmek amacıyla birlikte çalışmaları gereklidir ve bu amaçla, Kıbrıs’taki politik kültürün değişmesinin çok büyük önemi vardır.  Bu amaca yönelik nüfusların büyük çoğunluklarını temsil eden siyasi güçlerin müzakere sonucu ulaşılacak bir anlaşmanın kabul edilip uygulanması için işbirliği yapmaları çağrısında bulunuruz.
 4. Barış ve istikrar: Kıbrıslıların Sesi’nin inancı odur ki şu anda Kıbrıs sorununun çözümü için yerel, bölgesel ve uluslararası dinamikler bu imkanı sağlamaya hazırdır. Bizler her iki liderin bir an önce görüşmelere başlamak amacı ile ortak bir deklarasyonda anlaşarak en erken zamanda kapsamlı çözüme ulaşmaları için onları teşvik ederiz. Ayrıca sivil toplum örgütlerini, medyayı ve çözümü destekleyenleri bu sürece aktif olarak katkı koymaları için çağrıda bulunuyoruz. Çözüm her iki toplumun yaşam standartlarını yükseltmek için hayati öneme sahip olduğu gibi ilgili tüm tarafların faydasınadır ve bölgede oluşacak barış ve istikrar ortamına da olumlu katkı koyacaktır.

Basın Bildirisi no 24 – Kıbrıslıların Sesi 03/12/2013

 

Ανακοίνωση ΦΩΝΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ

Η δικοινοτική  πλατφόρμα« Φωνή Κυπρίων », αφού συζήτησε την παρούσα κατάσταση σχετικά με  τις κυπριακές διαπραγματεύσεις και τα συναφή ζητήματα τα οποία φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άμεση και επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση κυρίως στην πολιτική σφαίρα και στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, και προτείνει να εξεταστούν  τα ακόλουθα :

 1.  Τρέχουσα Πραγματικότητα : Τα διαπραγματευόμενα μέρη πρέπει να αξιολογήσουν τις πραγματικότητες και να τις προβάλουν από μια κοινή στρατηγική προοπτική. Η επίτευξη συναίνεσης στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρνητική επίδραση  του γεωγραφικού διαχωρισμού, τη δημογραφική αλλαγή που προκαλείται από μικτούς γάμους και την εισροή μεταναστών καθώς και την ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες,  τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών , τις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και του 1979 , το σχέδιο του ΟΗΕ για μια συνολική λύση , και τη συμφωνία του 2008 σχετικά με την ομοσπονδιακή δομή της Νέας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Κύπρου και της ισοτιμίας των δύο συνιστούντων κρατών
 2. Κοινό όραμα : Πρέπει να ετοιμαστεί ένας οδικός χάρτης για τη διευθέτηση του κυπριακού με ανοιχτό μυαλό και ευελιξία λαμβάνοντας υπόψη μερικά από τα βασικά αίτια του προβλήματος ( καχυποψία , φόβος, μακρόχρονος διαχωρισμός, αδικίες , παλιά παράπονα, αβεβαιότητα και ανασφάλεια) .
 3. Η νέα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου : Οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1979 του ΟΗΕ, προτείνουν ότι οποιαδήποτε λύση θα είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, βασισμένη στην πολιτική ισότητα. Η ομοσπονδία θα πρέπει να έχει μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή εκπροσώπηση και να περιλαμβάνει δύο συνιστώσες πολιτείες. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μοναδική διευθέτηση που  υποστηρίζεται από σαφείς πλειοψηφίες των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι μια ομοσπονδιακή λύση . Όλες οι άλλες εναλλακτικές διευθετήσεις έχουν απορριφθεί από τη μία ή την άλλη κοινότητα . (δηλ. ενιαίο κράτος , λύση που θα βασίζεται σε δύο ανεξάρτητα κράτη ή συνομοσπονδιακή λύση ). Η μελλοντική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου θα διατηρήσει τη συμμετοχή της στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι πολίτες της θα απολαμβάνουν τα οφέλη και τους πόρους από μια τέτοια λύση, Έλληνες, Τούρκοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι, καθώς και τυχόν άλλοι πολίτες που θα διαμένουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
 4. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης : Το στοιχείο που λείπει από την αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που κυριαρχεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μεταφέρεται στους απλούς ανθρώπους. Είναι εντελώς αντιπαραγωγική η εμμονή στο καταστροφικό  δόγμα « τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα ». Οι συγκλίσεις που επετεύχθησαν σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την πορεία προς μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων. Οι συμφωνίες των Τεχνικών Επιτροπών μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Η κοινή τακτική του παιχνιδιού επίρριψης ευθυνών, πρέπει να σταματήσει , γιατί είναι αντιπαραγωγική και ενισχύει τη δυσπιστία . Οι Κύπριοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, και έχουν αποδείξει αυτήν την προθυμία όταν δημιουργήθηκαν τέτοιες ευκαιρίες..
 5. Κουλτούρα διευθέτησης : . Οποιαδήποτε συμφωνία για εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συμβάλουν θετικά στην αύξηση της αλληλεξάρτησης και της συνεργασίας μεταξύ των  κοινοτήτων δεν θα διευκόλυναν μόνο τη λύση, αλλά επίσης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια συνεργατική κουλτούρα που απαιτείται για τη βιωσιμότητα της ομοσπονδιακής λύσης . Τα μέτρα αυτά μπορούν να κυμαίνονται από ένα μεγάλο πακέτο όπως το «άνοιγμα των Βαρωσίων κάτω από τον έλεγχο του  ΟΗΕ, η  Παλιά Πόλη της Αμμοχώστου που προτείνεται  να χαρακτηριστεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ, οι Τουρκοκύπριοι να περιλαμβάνονται στην τελωνειακή ένωση, το άνοιγμα των λιμένων της Βόρειας Κύπρου υπό την εποπτεία της ΕΕ, να ανοίξει η Τουρκία τα λιμάνια και τον εναέριο χώρο στη Δημοκρατία της Κύπρου που σίγουρα θα οδηγήσει στη βελτίωση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας.  Άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της εσωτερικής τηλεφωνικής επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων GSM, κοινές δομές και οργανωτικές διευθετήσεις σχετικά με τον αθλητισμό στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διεθνές πεδίο, προώθηση των κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χρήση τρίγλωσσων οδικών επιγραφών και χρησιμοποίηση κοινής ασφάλειας αυτοκίνητου. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και να εμπλέκουν ενεργά τις κοινότητες, καθώς επίσης και την ΕΕ και τις εγγυήτριες δυνάμεις . Εφαρμογή από κοινού συμφωνημένων προτάσεων θα οδηγήσει σε αποτελέσματα  αμοιβαίου κέρδους (win-win ) και θα ενθαρρυνθεί η θετική σκέψη από όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και άλλους διεθνείς παράγοντες . Η διευθέτηση του Κυπριακού  δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή και όλες οι διαδικασίες  θα πρέπει να συνεχίσουν με την έγκριση της συμφωνίας που θα προταθεί από τις ηγεσίες και θα εγκριθεί με δημοψηφίσματα.
 6. Τα οφέλη της λύσης : Μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων στην Κύπρο θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και πολιτική δυναμική, οι οποίες με τη σειρά τους θα πολλαπλασιάσουν τις πολιτικές συνέπειες, τόσο τοπικά όσο και στην περιοχή και διεθνώς . Μια συμφωνία με την Τουρκία θα πρέπει να διασφαλίζει πραγματική διευθέτηση όλων των σχετικών ζητημάτων και όχι απλά εξομάλυνση των σχέσεων. Τα οφέλη που θα μπορούσε να επιφέρει η λύση, στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας, περιλαμβάνουν:

α)  Θετικές  επιδράσεις και στα δύο τμήματα του νησιού που βρίσκονται τώρα κάτω από ανάλογες οικονομικές πιέσεις.

β)  Η συμμετοχή της Τουρκίας σε μια διεθνή κοινοπραξία επί ίσοις όροις με την Κυπριακή  Δημοκρατία για πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγού που θα διέρχεται από το έδαφός της Τουρκίας.

γ)  Η αποκατάσταση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, ακόμη και μόνο στα Βαρώσια ως άμεσο μέτρο, θα προκαλέσει εκπληκτικές χρηματοοικονομικές ροές στην οικονομία ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανοικοδόμησης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς επενδύσεις που θα προσελκύσει η οικονομική σταθερότητα.

δ) Άμεση εξοικονόμηση από τη χρήση του τουρκικού εναέριου χώρου και των λιμένων και τις συναφείς συνέργειες επί του τουρισμού και διαμετακομιστικού εμπορίου.

ε) Μακροπρόθεσμο θετικό αποτέλεσμα από τη μεταφορά νερού και ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία σε συγκριτικά πολύ χαμηλότερο κόστος.

στ) Μια κουλτούρα συνεργασίας και  σταδιακής εμπιστοσύνης θα ανοίξει ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα , και τον τουρισμό , καθώς και ανταλλαγές ανθρώπινου δυναμικού

ζ) Ένα κλίμα σταθερότητας και ειρηνικών σχέσεων θα θέσουν τους Κυπρίους στον διεθνή χάρτη της πολιτικής φιλολογίας της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων αντί της «μελέτης των εθνοτικών συγκρούσεων ” .

 1. Ισότητα χωρίς έμφυλες διακρίσεις  : Τα θέματα της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συζήτηση όλων των πτυχών μιας υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας καθώς και στο μελλοντικό Σύνταγμα  Αυτό που λείπει είναι η κουλτούρα η οποία πρέπει να ενισχυθεί με την αποδοχή και την εφαρμογή  του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 (2000)το  οποίο ορίζει ότι οι φωνές και η παρουσία των γυναικών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης. Αυτό είναι ένα θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , της συμμετοχικής δημοκρατία και της ανάπτυξης . Για το σκοπό αυτό η Συμβουλευτική Ομάδα των Κυπρίων γυναικών (GAT) έχει ετοιμάσει συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις  από τη προοπτική του φύλου στα θέματα της διακυβέρνησης, της ιθαγένειας, της ιδιοκτησίας και της οικονομίας . Οι διαβουλεύσεις με ομάδες ακτιβιστών και ακτιβιστριών,  και ΜΚΟ είναι χρήσιμες για εξάσκηση πίεσης πάνω στους Κύπριους ηγέτες ώστε να ενσωματωθούν οι πρόνοιες για την ισότητα των φύλων.
 2. Κοινή Πολιτιστική Κληρονομιά : Η κοινή πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να εμπνεύσει μια διευθέτηση του Κυπριακού και να επιτύχει αποτελέσματα τα οποία να βοηθήσουν την ανάπτυξη ηθικής και κοινωνικής αμοιβαίας εκτίμησης. Η αποκατάσταση των μνημείων, που προωθείται από τις σχετικές δικοινοτικές διαδικασίες, είναι ένα παράδειγμα μιας διαδικασίας η οποία, αν και εμποδίζεται από τις δυνάμεις της αρνητικότητας και στις δύο κοινότητες, παράγει μοναδικά καρποφόρα αποτελέσματα, μέσα από το σκληρό μεθοδικό και ανοιχτόμυαλο έργο των μελών της σχετικής τεχνικής επιτροπής.
 3. Διακομματική συνεργασία: Η Φωνή Κυπρίων πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας να αλλάξει η πολιτική κουλτούρα στην Κύπρο, έτσι ώστε τα μέρη που διαφωνούν για μερικά ή περισσότερα ζητήματα να μπορούν να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να ωφελήσουν όλους. Για το σκοπό αυτό καλούμε για συνεργασία τις κύριες πολιτικές δυνάμεις  που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, να εργαστούν επιμελώς για την αποδοχή και την εφαρμογή μιας συμφωνημένες διευθέτησης.
 4. Ειρήνη και σταθερότητα: Η  Φωνή Κυπρίων πιστεύει ακράδαντα ότι οι σημερινή τοπική, περιφερειακή και διεθνής δυναμική προσφέρει την ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού. Ενθαρρύνουμε τους δύο ηγέτες να συμφωνήσουν σε μια κοινή δήλωση, ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του προβλήματος. Καλούμε επίσης τις ΜΚΟ, τα Μέσα ενημέρωσης και όσους θέλουν μια διευθέτηση να υποστηρίξουν και να προωθήσουν ενεργά τη διαδικασία αυτή. Μια διευθέτηση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των προτύπων ζωής των πολιτών, θα είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα συμβάλει θετικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής .

Ανακοίνωση αρ. 24 – Φωνή Κυπρίων 26/11/2013


Communiqué by CYPRIOTS’ VOICE

The bi-communal forum “CYPRIOTS’ VOICE”,  having discussed the Cypriot negotiations and related issues  which seem to have reached a critical point, believe that at this time there is an immediate and urgent need to undertake action mainly at the political and civil society levels, and propose to consider the following:

 1. Current Realities: The negotiating  parties  must evaluate the realities  and view  them from  a shared strategic perspective. The attainment for a consensus in the negotiations should take into account  the negative impact of  geographical division;  the demographic change caused via inter-marriages and influx of migrant communities as well as their integration into the local communities;  the UN Security Council resolutions, the High Level Agreements of 1977 and 1979, the UN plan for a comprehensive solution;  and the 2008 agreement regarding the Federal Structure of the New Federal Republic of Cyprus and the parity of the two Constituent states.
 2. A shared vision: A road map for the Cyprus settlement must be prepared with open-mind and flexibility taking into consideration  some of the root causes   of the problem  (mistrust, fear, long separation, injustices, past grievances, uncertainty and insecurity).
 3. The new Federal Republic of Cyprus: The high level agreements of 1977 and 1979  and the relevant UN Security Council resolutions proposed  that any settlement will be a bi-zonal, bi-communal federation based on political equality. The federation should have a single sovereignty, single citizenship and single international representation and comprising two constituent states. Recent polls show that the only settlement supported by clear majorities of Greek and Turkish Cypriots is a federal solution. All other settlement alternatives are rejected by one or the other community. (ie. unitary state, solution based on two independent states or con-federal solution).The  future  Federal Republic of Cyprus  will retain its membership to the  UNO and  the European Union and all its citizens will enjoy the benefits and resources  from such  a solution-Greeks, Turks,  Maronites, Armenians and Latins, and any other citizen  residing in the Federal  Republic
 4. Building trust:  The missing element in the political search for a settlement is the lack of trust which prevails at the negotiating table and is transferred  down to the people. It is totally unproductive to insist upon the damaging doctrine “nothing is agreed until everything is agreed”.  The convergences reached in  previous negotiations need to be built upon  in the process towards a negotiated settlement.  The agreements of the Technical Committees can be implemented as part of building trust. The common tactic of the blame game, needs to stop because it is counterproductive and reinforces mistrust. Cypriots are ready to cooperate, as they have demonstrated this willingness  when  opportunities  were created.
 5. Culture for a settlement:. Any agreement on confidence building measures which would contribute positively to increase inter-dependence and cooperation among the  communities would facilitate not only  the solution but also  create a  cooperative  culture needed for the sustainability of the federal solution.  These measures could range from a major package such as “opening Varosha under UN control; the Old Famagusta City suggested to be designated as an  UNESCO site; Turkish Cypriots being included in the Customs Union; opening the ports in northern Cyprus under EU supervision; Turkey opening its  ports and airspace to the Republic of Cyprus will definitely  lead to the improvement of Turkey-EU negotiations”.  Other facilitative initiatives could include  the  restoration of internal telephone communication including GSMs; common structures and organisational arrangements in sports and athletics within the country and at  the international level; promotion of common cultural activities; put up  tri-lingual road signs and use the same car insurance applications.  These actions  should be initiated by the UN and actively involve the communities, as well as the EU and the Guarantor Powers. Implementing jointly agreed proposals will lead to a win-win outcome and encourage positive thinking by all concerned including Turkey and other international actors. A Settlement is not an end but a beginning and all these processes will need to continue should referenda support agreements proposed by the leadership .
 6. The Outcomes of a Settlement: A negotiated Cyprus settlement would greatly improve the financial and political dynamics which would in turn multiply the political effects both locally and in the region and internationally. A negotiated agreement needs to ensure a real settlement of all issues and not simply a normalisation of the relationship with Turkey.

The benefits that could result from such an opportunity include:

 1. Positive effects on the economies  in both parts of the island which are now under similar economic strain;
 2.  Turkey would be part of  an international consortium on equal terms with the Republic of Cyprus for the sale of natural gas to Europe via a cheaper pipeline through Turkey;
 3. Free access of citizens, if only to Varosha as an immediate measure, could create  astounding financial flows to the economy as a result of the reconstruction process along with the related international investments that could be triggered by economic stability;
 4. Immediate savings from using Turkish air space and ports and related synergies to tourism and transit trade;
 5. Long term positive effect from the transfer of water and electricity from Turkey at very low comparative cost;
 6. A culture of cooperation and gradual trust will open up opportunities in the educational and cultural fields, and tourism, as well as exchanges of human resources;
 7. A climate of stability and peaceful relations will put Cypriots on the international map of peaceful conflict resolution political literature instead of the “study of ethnic conflict”.
 8. Equality and non-discrimination: The issues of gender equality and non-discrimination at all levels should be included in the discussion of all aspects of a negotiated agreement and in the future constitution. This missing culture should be reinforced through acceptance  and implementation of  the UNSC resolution 1325 (2000) which states that women’s voices and presence at the negotiating table and in the peace building process  should be included. This is a matter of human rights, participatory democracy and development. To this end the Cypriot women’s Advisory Team (GAT) has prepared concrete recommendations from a gender perspective on the issues of governance, citizenship, property and economy. Consultations with activist groups, NGOs are needed so as to influence the Cypriot leaders to pay attention to the gender equality provisions.
 9. Common Cultural Heritage: The common cultural heritage may inspire a settlement of the Cyprus issue and help achieve results developing ethical and social appreciation.  The restoration of monuments, promoted by the relevant bicommunal processes, is one example of a process which, although obstructed by forces of negativity in both communities, has produced fruitful results, through the hard methodical and open minded work of the relevant technical committee members.
 10. Cross Party cooperation:  Cypriots’ Voice believes that it is of paramount importance to change the political  culture  in Cyprus so that parties who disagree on some or most issues can work together to reach outcomes  that could benefit all.  To this effect we call  for cooperation of the main political forces representing the vast majority of the population, to work diligently towards the acceptance and implementation of the  negotiated  settlement.
 11. Peace and stability: Cypriots’ Voice strongly believe that the present  domestic, regional and international  dynamics for the solution of the Cyprus problem offer this opportunity. We encourage both Leaders to agree  to a common declaration so as  to start negotiations and produce a settlement as soon as possible. We also invite the NGOs, the media and those who want a settlement to actively support and  promote  this process.  A settlement is vital to  improve the  standard of life of  all the citizens, it is beneficial to all parties concerned and will also contribute positively to the peace and stability in the region.

Communiqué no 24 – Cypriots’ Voice 26/11/2013

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin