.Yeniçağyeniçağ güncelSuyun özelleştirilmesi için imzalanan anlaşma metni
yazarın tüm yazıları:

Suyun özelleştirilmesi için imzalanan anlaşma metni

Yeniçağ podcastını dinleyin

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

SU TEMİNİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN 

HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti (bundan böyle münferiden bahsedildiğinde “Taraf”, müştereken bahsedildiğinde “Taraflar” olarak anılacaktır), iki ülke arasındaki su temini ve yönetimi konusundaki işbirliğinin, aralarındaki tarihi bağlar ve ilişkiler çerçevesinde sürdürüleceğini beyanla,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma´sının hükümleri kapsamında, Türkiye’den KKTC’ye götürülecek suyun, gerektiğinde mevcut kaynaklarla desteklenerek, KKTC sınırları dâhilindeki işletimi, dağıtımı, kullanılan suyun toplanması, arıtılması ve zirai maksatla kullanılması dâhil bir bütün halinde yönetimi konusunda izleyen hususlarda mutabık kalmışlardır.

 

Madde1

Amaç

İşbu Anlaşma’nın amacı, temin edilen suyun etkin ve verimli bir şekilde yönetimi ve işletilmesinin sağlanarak, KKTC’nin içme-kullanma suyu, zirai sulama suyu ve atıksu arıtma ihtiyacının, uluslararası standartlar ve çevreye saygı esasları temelinde karşılanmasını sağlayacak hukuki bir çerçeve oluşturmaktır.

 

Madde 2

Kapsam

İşbu Anlaşma, temin edilen su ile gerektiğinde yerel suların yönetimine dair her türlü iş ve işlemleri, Taraflar ile İşletmecilerin mali ve idari yükümlülüklerini, hak ve sorumluluklarını kapsar.

 

Madde 3

Dayanak

İşbu Anlaşma, 19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma’ya ve 4 Aralık 2012 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne dayanmaktadır.

 

Madde 4

Tanımlar

Bu anlaşmada geçen;

Tesisler: Ana tesisler ve diğer tesisleri,

Ana tesisler: Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçitköy Barajı, Geçitköy Terfi Merkezi ve Çamlıbel İçme suyu Arıtma Tesisi ile bunlar arasındaki iletim hatlarını,

Diğer tesisler: Suyun teslim noktasından başlayan, ana tesisler hariç, içme ve sulama suyuna ilişkin ana isale hatlarını, su şebekelerini, terfi merkezlerini, su haznelerini, diğer içme suyu arıtma tesislerini, atıksu ve yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları ile atıksu arıtma tesislerini,

İdare: KKTC Su İşleri Dairesini,

İşletmeci: İçme ve kullanma suyu, atık su, yağmur suyu ve zirai sulama suyu tesislerinin işletme hakkının ihaleyle devredileceği gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini,

Uygulama Sözleşmesi: KKTC Hükümeti ile İşletmeciler arasında suyun işletilmesine ilişkin yapılacak ve bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasını,

Yerel su: KKTC’de bulunan yer altı ve yer üstü su kaynaklarını,

Temin edilen su:19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından tedarik edilen suyu,

Suyun işletilmesi:Temin edilen suyun KKTC sınırları içinde depolanması, içmesuyu kalitesine getirilmesi ve tüketiciye ulaştırılması, atıksuların arıtılması, uzaklaştırılması veya yeniden kullanımı ve zirai sulama suyunun tarım alanlarına ulaştırılması ile ilgili bütün iş ve işlemleri,

Suyun yönetimi: Suyun işletilmesinin İdare tarafından denetlenmesi ve gözetimine ilişkin faaliyetlerin tamamını,

Şebeke: İçme ve kullanma suyunun son kullanıcıya (bina girişine kadar),zirai sulama suyunun tarım alanlarına ulaşmasını sağlayan tüm iletim ve dağıtım sistemlerini, atıksu ve yağmur suyu toplama sistemlerini,

ifade eder.

 

Madde 5

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Sorumluluk ve Hakları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, KKTC’nin su ihtiyacından az olmamak kaydıyla yılda yetmiş beş (75) milyon metreküp hacme kadar su temin etmeyi kabul eder.

Türkiye’den gelen su üzerinden üçüncü ülkelere su satış hakkı münhasıran Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tesislerin işletme hakkı, Uygulama Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip İşletmeciye devredilir.

 

Madde 6

Suyun Teslimi ve Tahsisi

Temin edilen su, Güzelyalı Terfi Merkezi girişinde İdareye devredilir. KKTC Merkezi İhale Komisyonunun gerçekleştireceği ihale sonucu ihaleyi kazanan işletmeciye devralınan su İdare tarafından teslim edilir.

Temin edilen suyun işletmeciye teslim bedeli, Güzelyalı Terfi Merkezi’nin girişine konacak ölçüm cihazı ile ölçülen su miktarına göre hesaplanarak ve işletmeci tarafından T.C. hazinesine ödenir. Bedel ödenmediği takdirde T.C. işletmeci aleyhine Tahkime gidebilir.

Temin edilen su, öncelikle içme-kullanma sonra zirai sulamaya tahsis edilir.

 

Madde 7

Suyun Yönetimi

İdare, suyun yönetilmesi, su ihtiyacının planlanması ve tahsisinde temin edilensu ile yerel suyu bir bütün halinde değerlendirir.

Temin edilen sudan, içme ve kullanma suyu olarak tahsis edilen kısım KKTC sathında tek işletmeci tarafından işletilir. Temin edilen suyun işletilmesi İdarenin denetim ve gözetiminde yapılır.

Temin edilen su ile sulanacak zirai alanlar Tarafların ortak kararıyla belirlenir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetinde olan tesislerde İdare, T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)’nün işletme, bakım-onarım ve diğer teknik konularda uyarılarını dikkate alır. Ayrıca DSİ, İdarenin ihtiyaç duyacağı alanlarda teknik destek verir. Buna ilişkin esas ve usuller taraflar arasında yapılacak Protokol ile belirlenir.

 

Madde8

Suyun İşletilmesi

İçme-kullanma suyu, atıksu ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi ayrı ihale edilmek suretiyle imtiyaz hakkına sahip işletmeciler tarafından işletilir.

İdare tarafından Uygulama Sözleşmesi’ndeki şartları haiz olanlar arasından önerilecek iki adaydan biri işletmeci şirketin Genel Kurulunda hissedarlar tarafından Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak seçilir.

İşletmeci, işletme süresi boyunca imtiyaz sahibi olur ve bu dönemde herhangi bir özel sektör ve/veya kamu kurum ve kuruluşuna işletme hakkı devredilen alan ve konularla ilgili su işletmeciliği yapma izni ve hakkı verilmez.

Kamu kurum ve kuruluşları ile Uygulama Sözleşmesi kapsamındaki Belediyelere ait mevcut tesis ve şebekeler Uygulama Sözleşmesi ile İşletmeciye tahsis edilir ve İdare tarafından İşletmeciye teslim edilir.

Halen bir sözleşmeye dayanılarak işletilmekte olan tesisler de, sözleşmelerinin sona erme tarihi itibarıyla İşletmeciye devredilir. İşletmeci, halen devam etmekte olan bu sözleşmeleri, sona erme tarihlerinden önce, sözleşmelerin tarafları ile anlaşarak devir alma hakkına sahiptir.

İçme-kullanma suyu, atıksu ve yağmur suyu, zirai sulama tesislerine ilişkin Uygulama Sözleşmesi’nde belirlenen yatırımlar ile işletme dönemi boyunca ihtiyaç duyulacak yeni yatırımlar tamamen İşletmeci tarafından yapılır.

Uygulama Sözleşmesi’nde, “kullanan öder” prensibi çerçevesinde performansa dayalı bir tarife sistemi belirlenir. Tüm ülkede tek tarife sistemi uygulanır. Tarife sisteminde mesken, ticari, sınai, zirai ve şantiye amaçlı kullanımlar için farklı tarifeler oluşturulabilir. İşletmeci bu tarife sistemini uygular. Bunların dışında tarife belirlenemez, tarife altı veya üstü fiyatlandırma yapılamaz.

İçme-kullanma suyu şebekesinin bulunduğu yerlerde içme-kullanma suyu amacıyla yerel su kullanımına ilişkin yeni izinler/ruhsatlar verilmez. Zirai sulama şebekesinin bulunduğu yerlerde zirai sulama amacıyla yerel su kullanımına ilişkin yeni izinler/ruhsatlar verilmez. Şebekenin bulunmadığı yerlerde verilecek izin ve ruhsatlar ise ilgili şebekenin gelmesi ile birlikte iptal edilmek şartıyla verilir. KKTC Hükümeti, izinsiz/ruhsatsız su kullanımlarını önlemek için gerekli tedbirleri alır. İzinli/ruhsatlı su kullanımları sayaçlandırılarak bedeli, belirlenen tarifeye göre İdare tarafından tahsil edilir.

 

Madde 9

Yap – İşlet – Devret (YİD) İhalesi

İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi hakları, KKTC mevzuatı çerçevesinde ayrı ayrı yapılacak iki YİD ihalesiyle işletmecilere devredilir.Bunlardan birinin işletmesini üstlenen işletmeci diğerinin işletme ihalesine de teklif verebilir.

İhaleler, KKTC Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılır.

İhaleler,ön yeterlilik uygulaması yapılmak suretiyle, sadece gerekli uzmanlığa sahip teklif sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

Katılımcılar veya teklif sahipleri varsa ön yeterlilik ve ihale işlemlerinde eşit muamele etme ve ayrımcılık yapmama ilkesinin ihlal edildiği yönündeki yazılı itirazlarını beş iş günü içerisinde Maliye Bakanlığına yapar. İtirazlar KKTC Maliye Bakanlığı Müsteşarı, İdarenin bağlı olduğu Bakanlığın Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısından oluşan İtiraz Komisyonu tarafından yedi iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. Komisyon oybirliğiyle karar alır.

 

Madde10

Suyun Fiyatlandırılması

Temin edilen suyun İşletmeciye satış bedeli 19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma’nın üçüncü maddesinde düzenlenen şekilde belirlenir.

Suyun tüketicilere satış bedeli, birim metreküp bazında yapılacak ihale sonucunda belirlenecek ve İşletmeci ile yapılacak Uygulama Sözleşmesiyle düzenlenecek olan Tarife Yönetim Sistemi suretiyle uygulanır.

 

Madde11

KKTC Hükümetinin Sorumlulukları

KKTC Hükümeti görev ve sorumluluğundaki konularda, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını temin amacıyla ulusal mevzuat kapsamında gerekli olan tüm yasal ve idari düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlar. Diğer idari iş ve işlemleri zamanında yerine getirir.

KKTC Hükümeti, işletmede ve tesislerde çalışmasına ihtiyaç duyulan oturma ve çalışma iznine tabi personele bu izinlerin verilmesi konusunda gerekli kolaylıkları sağlar. İşletmenin müdür ve üstündeki yöneticileri ile Kilit Personel listesinde yer alan personelinden ülkede çalışma iznine tabi olanlar, çalışmak üzere KKTC’ye gelişlerinden önce işletmeci tarafından yazılı olarak bildirilmek şartıyla, ön izinden ve çalışma izninden muaftır.

KKTC Hükümeti, verilen hizmetin aksaksız bir şekilde yürütülmesi amacıyla bakım, onarım ve yapım işlemleri için zaruri tüm onay ve izin belgelerini ivedilikle sağlar.

 

Madde 12

Alım Garantisi

KKTC Hükümeti ihale şartnamesi nihai halini alıncaya kadar bütün Belediyelerin sisteme katılmaması halinde aşağıdaki şartlarda Alım Garantisi verir:

 1. İhale şartnamesindeki yatırımlar, tüm Belediye hudutlarındaki altyapı ihtiyacını gözeterek projelendirilir.
 2. Uygulama Sözleşmesinde yer almayan Belediyelere, (a) bendinde belirtilen proje çerçevesinde kendi belediye sınırları içerisinde kalan yatırımların şartnamede belirtilen süre içerisinde yapılması koşuluyla, temin edilen sudan, Uygulama Sözleşmesi kapsamındaki Belediyelerin ihtiyacı karşılandıktan sonra Alım Garantisi çerçevesinde belirlenecek miktardan artması halinde sağlanabilir. Bu suyun bedeli işletmecinin yatırım maliyeti düşülerek hesaplanacak ve Uygulama Sözleşmesi’nde belirtilecektir. Aksi takdirde, bu belediyelere yerel su kaynaklarından temin edilen su aynı fiyattan faturalandırılacaktır.
 3. Uygulama Sözleşmesi kapsamında İşletmeci tarafından yapılacak yatırımlar sadece Uygulama Sözleşmesi kapsamında olan Belediye sınırları dahilinde yapılacaktır.
 4. 16’inci madde uyarınca ciro üzerinden ödenecek pay sadece Uygulama Sözleşmesi kapsamındaki Belediyelere ödenir.
 5. Alım Garantisi verilecek yıllara sari asgari su miktarları ekli listede gösterilmiştir.
 6. Sisteme katılan Belediyelerin toplam tüketimi o yıl için geçerli Alım Garantisi verilen miktarın altında olduğu takdirde aradaki fark ihalede oluşan su fiyatı üzerinden KKTC Maliye Bakanlığınca İşletmeciye ödenir. Bu durumda, işletmeci tarafından T.C.’ne ödenecek tutar garanti dahil miktarın bedelinden daha az olmaz.

 

Madde 13

Kamulaştırma ve Tahsisler

Tesisler ve idari hizmetler için ihtiyaç duyulan tüm gayrimenkullerin temin ve tahsisi KKTC Hükümeti tarafından gerçekleştirilir.

İşletmenin faaliyetleri bakımından ihtiyaç duyulan gayrimenkuller, KKTC Hükümeti tarafından ivedilikle kamulaştırılır.

Kamulaştırılan ve/veya hali hazırda İdarenin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde bulunan gayrimenkullerden işletmenin faaliyetleri bakımından ihtiyaç duyulanlar İşletmeciye tahsis edilir ve bunlar üzerinde işletme süresi ile sınırlı olmak üzere İşletmeci lehine üst hakkı tesis edilir.

Kamulaştırma ve tahsislerle ilgili olarak İşletmeciden herhangi bir bedel talep edilmez.

Tesislerin işletilmesi için ihtiyaç duyulan enerji KKTC tarafından ortalama kullanım dilim ayrımı yapılmaksızın Endüstri Tarifesindeki elektrik enerjisi satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenecek bir tarife çerçevesinde kesintisiz olarak karşılanır.

İşletmeci tarafından talep edilmesi halinde, tesisler dâhil işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, gerekli kapasitede,çevre kirliliği yaratmayan enerji tesisi kurmak için KKTC Hükümeti tarafından gerekli izinler verilir. Ancak kurulacak tesislerin yatırım maliyeti de göz önünde tutularak işletme maliyetinde yaratacağı düşüşün yüzde 50’si tüketici satış bedeline doğrudan yansıtılır.

 

Madde 14

İşletmecinin Hak, Sorumluluk ve Yükümlülükleri

İşletmeci, işletme hakkını KKTC Hükümeti ile yapacağı Uygulama Sözleşmesi çerçevesinde kullanır.

İşletmeci, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan kayıp ve zarardan kusuru oranında sorumludur.

İşletmeci, suyun öngörülen kalitede ve kesintisiz bir şekilde tedariki için yeterli sayıda eğitilmiş personel istihdam eder. İşletmeci, yerel işgücünden yararlanmak konusunda KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür. İşletmeci, belediyelerin su konusunda hâlihazırda istihdam ettiği personelden öncelikli olarak yararlanır.

İşletmeci, çevrenin korunması ve çevreyle uyumlu teknoloji kullanılması konusunda gerekli dikkat ve hassasiyeti göstermek ve mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür.

Uygulama Sözleşmesinde, etkin tahakkuk ve tahsilat yapılması amacıyla tahakkuk ve tahsilata ilişkin usul ve esaslar da belirlenir.

 

Madde 15

Güvenlik

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, temin edilen suyun Türkiye’deki kara yapılarının ve deniz geçişi boru hattının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

KKTC Hükümeti, ülke sınırları içerisindeki tesislerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

İşletmeci, devraldığı tesislerin güvenliği ile ilgili olarak KKTC mevzuatı çerçevesinde her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

 

Madde 16

Mali Hususlar

Bu anlaşma çerçevesinde DSİ ve İşletmeci tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve kâğıtlar ile yapılacak işlemler KKTC’de Damga Vergisi ve Harçlar ile eşdeğer diğer mali yükümlülüklerden istisnadır.

İşletmeci, anlaşmanın imzalandığı tarihte KKTC’de yürürlükte olan vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalardan yararlanır. İşletmeciye, anlaşmanın imzalandığı tarihten sonra KKTC’de ek ya da yeni vergi veya mali yükümlülük getirilemez. Ancak vergi ve mali yükümlülüklerde indirim, istisna ve muafiyet olarak yapılacak yeni düzenlemeler İşletmeci için de uygulanır.  İşletmenin yeni indirim, istisna ve muafiyet dolayısıyla sağlayacağı ilave karın %50’si yardıma muhtaç abonelerin su tüketim bedellerinin desteklenmesinde kullanılmak üzere KKTC Maliye Bakanlığına yatırılır.

DSİ’nin bu anlaşma kapsamında yapacağı işlere ve İşletmecilerin bu anlaşma kapsamında yapacağı yatırımlara ilişkin mal ve hizmet alımları ile bunların ithali KKTC’de Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eşdeğer diğer mali yükümlülüklerden istisnadır.

Belediyelerin mülkiyetinde ve/veya işletmesinde bulunan ve işletmeciye tahsis ve teslim edilen tesislerin kullanım bedeline karşılık olmak üzere, İşletmeci tarafından elde edilen cironun %10’u KKTC Maliye Bakanlığına yatırılır. Bu tutarın,  devir alınan tesislerin fiili durumları ile yapım ve finansman şeklini dikkate alan bir hesaplama çerçevesinde belediyelere dağıtımı yapılır.

Su kullanım bedeli ile birlikte tahsil edilen mahalli vergiler belediyelere aktarılır. İşletmeci sadece tahsil ettiği vergilerden sorumludur. Kıst tahsilât halinde belediyelere aktarılacak vergi, verginin faturadaki nispeti dikkate alınarak hesaplanır.

İşletmeci ile Uygulama Sözleşmesinin feshi durumunda, gerçekleşen yatırım için kullanılan kredilerin üstlenimi ve kredi verenlerin müdahale haklarına ilişkin iş ve işlemler Uygulama Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde KKTC Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

 

Madde 17

Üst Düzey Ortak Komite

Anlaşmanın yorumu ve uygulanmasına ilişkin ihtilafların iyi niyet kuralları çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla bir Üst Düzey Ortak Komite kurulur.

Üst Düzey Ortak Komite, KKTC Hükümeti tarafından görevlendirilecek üç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından görevlendirilecek iki yetkilinin katılımıyla beş kişiden oluşur.

Üst Düzey Ortak Komite, dört üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. Komite, diğer çalışma usullerine ilişkin kuralları kendisi ayrıca belirler.

 

Madde 18

Mücbir Sebep

Öngörülemeyen ve Tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkması ileTarafların borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ya da zamanında yerine getirilmesini imkânsızlaştıran haller mücbir sebep olup,bu durumda taraflar mazur görülür.

Bu anlaşmanın uygulanması bakımından aşağıdaki hususlar mücbir sebep sayılır.

 1. Tabii afetler (aşırı hava koşulları, depremler, heyelanlar, kasırgalar, seller yangınlar, yıldırımlar, tsunami, volkanik patlamalar, deniz dibindeki çöküntüler, süpersonik basınç dalgaları, salgın hastalık veya veba ve diğer benzeri tabii afetler ),
 2. Felaketler (kazalar ve patlamalar, nükleer ve kimyasal kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyon ve benzeri),
 3. Savaş hali, ayaklanma, isyan, terörist eylemler, ihtilal veya sabotaj.

Taraflardan biri Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini veya bir kısmını mücbir sebep hallerinden birisi nedeniyle yerine getiremezse, derhal diğer Tarafa yazılı ihbarda bulunur. Bu ihbarda;

 1. Yerine getirilemeyen yükümlülükler,
 2. Mücbir sebep halinin bütün yönleri,
 3. Mücbir sebep halinin devam edeceği tahmini süre,
 4. Mücbir sebebin ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi için alınması önerilen tedbirlerin neler olduğu,belirtilir.

Mücbir sebep nedeniyle yükümlülükleri veya bir kısmını yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebebi ortadan kaldırmak veya gidermek ve yükümlülüğünü yerine getirmek için azami hassasiyeti gösterir.

Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesi hallerinde Taraflar, mücbir sebebin devam ettiği süre boyunca işletmenin uğrayacağı her türlü kayıp ve zararın hafifletilmesi için gerekli önlemleri alır.

 

Madde 19

Anlaşmanın Ekleri

Bu Anlaşma’ya dayanılarak imzalanacak Uygulama Sözleşmesi ve ekleri ile Protokoller bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlaşma, 19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma ile bir bütün teşkil eder.

Bu Anlaşma’ya göre KKTC Hükümeti ile İşletmeciler arasında imzalanacak uygulama sözleşmeleri ile ihale şartnameleri Tarafların ortak mutabakatıyla hazırlanıp imzalanacak bir protokole bağlanır.

Taraflar, içme-kullanma suyu ve atık suya ilişkin Uygulama Sözleşmesi ile ihale şartnamesinin bu Anlaşma’nın imzalanmasını takip eden üç ay içinde bir protokole bağlanmasını taahhüt eder.

 

Madde 20

Tahkim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İşletmeci arasında Uygulama Sözleşmesi’nin uygulanmasından, yorumlanmasından ve sonlandırılmasından doğacak uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi çerçevesinde tahkim yoluyla çözümlenir.

Türkiye Cumhuriyeti ile İşletmeci arasında işbu Anlaşmaya ilişkin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerden doğacak uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi çerçevesinde tahkim yoluyla çözümlenir.

Ancak uyuşmazlığın Anlaşma’nın yorum ve uygulanmasına ilişkin olması halinde Üst Düzey Ortak Komiteye başvurulur. Komite, kararını başvuruyu takip eden 60 gün içerisinde verir. Bu süre zarfında karar verilememesi veya Komitenin kararından tatmin olmaması halinde uyuşmazlığın tarafları tahkim yoluna gidebilir.

Tahkim ile ilgili diğer hususlar Uygulama Sözleşmesi’nde düzenlenir.

 

Madde 21

Gözden Geçirme

Taraflar, işbu Anlaşma’yı gözden geçirme ihtiyacı duydukları takdirde öngörülebilecek değişiklikler bu Anlaşma ile aynı usul çerçevesinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22

Geçiş Hükümleri

İşbu Anlaşma’nın dokuzuncu maddesi uyarınca yap-işlet-devret ihalesi yapılıp işletme hakkı devredilinceye kadar, Güzelyalı Terfi Merkezi’nden başlayarak, Geçitköy Terfi Merkezi, içmesuyu arıtma tesisi ve ana dağıtım isale hatları, İdareye başvuran belediyelerin su depolarına kadar DSİ tarafından İdareyle işbirliği içerisinde işletilir.

Gelecekte yapılacak yatırımları da dikkate alarak hazırlanacak geçiş dönemi su fiyatı taraflar arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

Çerçeve Andlaşma’nın üçüncü maddesine ve belediye depolarının girişindeki sayaca göre hesaplanacak su bedeli, KKTC Maliye Bakanlığı tarafından T.C. hazinesine ödenir.

 

Madde 23

Yürürlük

İşbu Anlaşma, Tarafların, ulusal mevzuatlarına uygun olarak onay işlemlerinin tamamlandığını diplomatik yollarla bildirdikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bu Anlaşma 23 (yirmiüç) madde ve 11 (onbir) sayfadan ibaret olup 2 (iki) asıl nüsha olarak …./03/2016 tarihinde, Ankara ve Lefkoşa’da imzalanmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

 Prof. Dr Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

Ömer Soyer KALYONCU

Başbakan

 

suyun özelleştirilmesi

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
200AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin