.Yeniçağyeniçağ güncelLTB ilgili Sayıştay raporu: ACABA SKANDALLARI NERESİNDEN TUTMALI?
yazarın tüm yazıları:

LTB ilgili Sayıştay raporu: ACABA SKANDALLARI NERESİNDEN TUTMALI?

Yeniçağ podcastını dinleyin

Lefkoşa Belediyesinde kabak Cemal Bulutoğlularında kafasında kırılmak isteniyor ve elbette kabahatin büyüğü onda ama ya Belediye Meclisi masum mu?

LTB Sayıştay Raporu yayınladı, dağıtımı da yapıldı… Alıp incelendiğinde, Lefkoşa Belediye Meclisi’nin aldığı kararlarla Belediyeler Yasası’nı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’nı çiğnediğini açıkça burda yazılmakta… Yani Belediye Meclisi usulsüz işler yapmış! Ama bu konuda usulsüzlük yapan tek onlar değil Sayıştay raporunda defalarca “Maliye Bakanlığı tarafından konu borçlanma için temlik verilmesi” Belediyeler Yasası’nın filan maddesine aykırı da denmekte… Yani yasanın çiğnenmesi için tek Belediye Meclisi kararı yeterli değil, Maliye de temlik vermiş, yani yasayı çiğneyen ayni zamanda Maliye Bakanlığı! Bu arada bankalar da bir ilginç! Normal yurttaş gitse onlarca belge, bulgu istenirken, Lefkoşa Belediyesine Belediye Meclisi Kararı olmaksızın krediler verilmiş? Bu usulsüz bir işlem değil mi? Merkez Bankası bu konuda bir şey yapacak mı? Son skandal kavgası verilen bazı çeklerin Sosyal Sigortalar Dairesi’nde çıkması…

Yani LTB o kadar çok skandal var ki, acaba bu skandalları neresinden tutmalı?

 

ÖRNEKLERLE YASA ÇİĞNEMELER

 • ‎belediyenin hesaplarının bulunduğu bir banka veya kooperatif kuruluşu olmayıp bir finans kuruluşu olan Çangar Finans Co. Ltd.’den kredi alınması ve buna yetki veren 64/2008 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Maliye Bakanlığı tarafından konu borçlanma için temlik verilmesi değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(c) maddesine aykırıdır.” yani BELEDİYE MECLİSİ ve MALİYE BAKANLIĞI yasaları çiğnedi! Yani “51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(c) maddesine aykırı” iş yaptılar!
 • Bu bağlamda belediyenin hesaplarının bulunduğu bir banka veya kooperatif kuruluşu olmayıp bir finans kuruluşu olan Çangar Finans Co. Ltd.’den kredi alınması, buna yetki veren MK90/2009 ve MK140/2009 sayılı Belediye Meclisi Kararları ve Maliye Bakanlığı tarafından konu borçlanmalar için temlik verilmesi değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(c) maddesine aykırıdır.”

Yazılanlar bazen insanların dudağını uçuklatan cinsinden, bu kararın alındığında Cemal M Bulutoğluları, Celal Cin, Bulent Çıraklı, Derviş Peynirci, Eribe Yağcıoğlü, Münur Salih Doratlı, Sevim Erkmen, Tayfun Zabit, Tolga Ahmet Raşit, Tolga Çağakan, Turgay Kara, Fatma Sabri toplantıya katılan üyelermiş ve “Tolga Çağakan red oyu vermiştir” notu kararın altında mevcut… Yani kalanlar aşağıdaki süper kararı hayata geçirip Başkanı kurtarmaya çalışan Belediye Meclisi üyeleri:

 • Yukarıda verilen izahatlardan da anlaşılabileceği üzere;

o Belediye Meclisi’nce konu kredinin alınmasına yetki veren MK60/2010 sayılı kararın Bakanlar Kurulu Kararı’ndan sonra üretildiği,

o Kredinin 21.04.2010 tarihli MK37/2010 sayılı Belediye Meclisi Kararı’na istinaden alındığı, konu kararın oyçokluğu sağlanamaması nedeniyle geçersiz olduğu, 12.05.2010 tarihinde aynı amaca yönelik MK60/2010 sayılı kararın üretildiği, diğer bir ifade ile kredinin Meclis onayından önce kullanıldığı,

o Belediye Meclisi Kararı’nda da belirtildiği üzere kredinin alınması aşamasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne olan tüm borçların kapatılması öngörülmüşken, bu krediden adı geçen daireye ödeme yapılmadığı,”

Bu raporda defalarca şu ifadeyi bulursunuz: “sayılı Belediye Meclisi Kararı ve Maliye Bakanlığı tarafından konu borçlanma için temlik verilmesi değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(c) maddesine aykırıdır” yani anılan işlem bir defa yanlışlık yapılmamıştır… Belediyeler Yasası defalarca çiğnenmiştir, Maliye Bakanı yasayı bilmez? Belediye Meclisi üyeleri yasayı bilmez? Ayrıca çiğneyen Belediye başkanı değil, Belediye Meclisidir!

Belediye Meclisi kararları ile başka yasalar da çiğnenmiştir:

 • 25.07.2011 tarihli 126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren 45/2011 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’nın 8(7). maddesine göre proje kredilerinin Devlet Planlama Örgütü tarafından uygun bulunma zorunluluğu aranmaktadır. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin devam etmekte olan üç ve bir de başlanmamış projesi; bu borçlanma kapsamında Devlet Planlama Örgütüne sunulmuş olup yasa gereği alınması gereken onay alınmıştır.

Ve bu yasanın birden fazla maddesi çiğnendi:

 • Bu bağlamda proje kredisi olarak alınan kredinin 3,927,230.79TL’lık kısmının cari harcamalarda kullanılması 45/2011 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’nın 7(5). ve 8(7). maddesine aykırı olduğu cihetle aynı yasanın 21(1). maddesinde belirtilen suç işlenmiştir

Yalnız yasalar değil LTB Mali İşler Tüzüğü de Belediye Meclisi kararları ile çiğnendi:

 • Bu bağlamda, söz konusu borçlanma Belediye Meclisi tarafından borç alınmasına yetki veren bir karar üretilmeden ve belirlenen limit üzerine çıkılarak gerçekleştirildiği cihetle değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(c) maddesine, ileri tarihli çek tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirildiği cihetle de, Lefkoşa Türk Belediyesi Mali İşler Tüzüğü’nün 39. maddesine aykırıdır.

Belediye Meclisi öyle kararlar üretmiş ki, akılları durgunluk verir

 • Yukarıda belirtildiği üzere; Belediye Meclisi’nin almış olduğu 27.01.2011 tarih ve MK5/2011 sayılı karar ile 7,500,000.00TL overdraft limiti belirlenmiş olmasına ve belediyenin overdraft borcunun 31.12.2011 tarih itibarıyla belirlenen limitin çok üzerine çıkılarak toplam (-)14,136,236.80TL bakiyeye ulaşılmasına rağmen, 14.02.2012 tarihinde toplanan Belediye Meclisi’nce; “Meclis, 5/2011 sayılı Meclis Kararında bahsedilen Yakın Doğu Bank Ltd. nezdindeki limitimize ilave olarak 2,500,000.-TL Nisan 2012 sonunda kapatılmak üzere eklenerek artırılmasına oybirliği ile.” şeklindeki MK11/2012 sayılı karar üretilmiştir”
 • dolayısıyla Belediye Meclisi tarafından 14.02.2012 tarihinde alınan MK11/2012 sayılı overdraft limitinin 10,000,000.-TL’na çıkarılmasına ilişkin karar, limit üzerinde olan overdraft miktarını yasallaştırmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilmektedir.
 • sadece Yakın Doğu Bank’taki cari hesap overdraft bakiyesi MK109/2009, MK104/2010 ve MK5/2011 sayılı Belediye Meclisi Kararları ve Lefkoşa Türk Belediyesi Mali İşler Tüzüğü’nün 38. maddesi hilafına aşılmış ve,
 • toplam borç bakiyesi 45/2011 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’nın 7(5) maddesinde belirtilen limit üzerine çıkmışken Belediye Meclisi tarafından belediyeye ek yükümlülük getirecek şekilde “ overfdraft kullanım limitinin yükseltilmesi” yönünde alınan MK11/2012 sayılı karar konu yasa maddesine aykırı olduğu gibi aynı yasanın 21(1). maddesine göre suç teşkil etmektedir.

Yani son kısımda da belirtiğidiği gibi yapılan işlemlerde suç da işlenmiştir!

Bu süreçte bankalar da bir ilginç

 • 03.05.2011 tarihinde açılan 10-118-001236 no’lu hesaptan alınan borçlar için Belediye Meclis Kararı alınmadığı gibi banka tarafından alınan faiz ve masraflar gider kalemlerinde gösterilmemiştir. Bu hesaptan cari hesaba aktarılan miktarlar ve cari hesaptan bu hesaba yapılan ödemeler Belediye hesaplarında görülmemektedir. “

Yani Universal Bank Belediye Meclisi kararı olmaksızın borç kullandırdı, neden? Tefecilik? Yüksek faiz? Merkez Bankası bu konuda birşey yapacak mı? Artı eğer Belediye Meclisi kararı yoksa, bu borç yasal değil, Universal Banka ödeme durdurulmalı (mı?) Bu durumda Universal Bank zora girerse mudilerin ne suçu olacak? Devam edelim okumaya;

 • ‎Bu bağlamda, Belediye Meclisi tarafından yetkilendirilmediği halde Belediye Başkanı’nın kendi inisiyatifi ile borç alması değiştirilmiş şekliyle 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(c) maddesine aykırı olduğu gibi, alınan borçla 45/2011 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’nın 7(5). maddesine de aykırı davranılmış ve aynı yasanın 21(1). maddesine göre suç işlenmiştir.

Konu o kadar ciddi ki yasa bunu suç işlemek olarak tanımlamış ancak Universal Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım Erkman Lefkoşa halkını çok mu seviyor, o yüzden bankasında paraları, Lefkoşalılar için dağıtmak için mi Belediye Başkanına verdi sorusu da mutlaka sorulmalı!

 

MALİ DURUM

Mali durum şu,

 • “2006 mali yılı sonunda 32,657,033.43TL gelire karşın toplam borç miktarı 7,357,360.25TL iken, borç artışının gelire oranla çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve 2011 mali yılı sonuna gelindiğinde 62,454,880.55TL gelire karşın, belediyenin sadece banka ve finans kuruluşlarına olan birikmiş borcunun 62,457,152.98TL ile gelirin üzerine çıktığı anlaşılmaktadır.”…

yani 2006dan 2011e borç 9 kat arttı! Durumun vahimliğini öğrenmek isterseniz:

 • L.T. Belediyesi’nin 31.12.2011 tarihi itibarıyla fiili gelirlerini (Devlet Katkısı + Yerel Gelirler) dikkate aldığımızda Belediye’nin ortalama aylık gelirinin 5,204,573.38TL olduğu görülmektedir.
 • Aylık Personel Giderleri – 3,060,207.45

yani teknik olarak belediye hem faiz ödeyip hem de 3 bin TL para bulması gerek, aylık geliri ise 5 bin TL…

 • ‎Görüleceği üzere, L.T. Belediyesi’nin gelirleri ve sabit giderleri dikkate alındığında Belediyenin elinde kalan kullanılabilir miktar aylık 175,065.68TL’dır.
 • Belediyenin geriye kalan (borç geri ödemeleri, personel giderleri hariç) giderlerine baktığımızda yıllık 35,332,328.85TL, aylık 2,944,360.74TL olduğu, buna bağlı olarak da 31.12.2011 verileri dikkate alındığında Belediyenin aylık 2,769,295.06TL (2,944,360.74TL – 175,065.68TL= 2,769,295.06TL) açık verdiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Belediyenin sürdürülebilir mali yapıya sahip olmadığını ve Belediye Yönetiminin ivedi olarak bunu ortadan kaldıracak ciddi radikal tedbirler alması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yani açık ve net olan gerçek Belediyedeki maaşlar bu mali yapı ile ödenemez…

 

LTB’de kayıp olduğu iddia edilen 3 milyon TL sosyal sigortalarda çıktı

Bu tartışmalar olurken Kıbrıs Gazetesi ilginç haber yayınladı, skandalın boyutları bir kademe daha artmış oldu. Kıbrıs’taki haber şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) kayıp olduğu ve “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanıldığı” ileri sürülen 3 milyon TL, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bulundu. 3 milyon TL’nin, belediye çalışanlarının sosyal sigorta primi olarak yatırıldığı ancak bir karışıklık nedeniyle fark edilmediği belirlendi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, 3 milyon TL kayıp miktar ile ilgili olarak yeni bir rapor yayınladı ve daha önceki raporlarında “kayıp” olarak belirledikleri 3 milyonun bulunduğunu duyurdu.

Korahan, 25 Mayıs 2012 tarihli raporunu Meclis Başkanı, Başbakan, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı, Hukuk Dairesi, LTB, LTB Meclis Üyeleri ve Belediye Emekçileri Sendikası’na (BES) gönderdi.

Raporda, LTB tarafından alınan krediler ve banka hesaplarına ilişkin önceki rapor hatırlatıldı.

Sürdürdükleri denetim çerçevesinde, bankalardan yapılan ödemelerin araştırılması aşamasında Yakın Doğu Bank’a ait 4 Mayıs 2010 tarih ve 484234 numaralı çekle, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 3 milyon TL tutarında bir ödeme yapıldığını tespit ettiklerini kaydeden Korahan, şunları ekledi:

“Bu tespitimiz doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden, teyit için yeniden bilgi talep edilmiştir. Ekte sunulan yazı ve belgeler bağlamında; yayınlanmış olan raporumuzun sonuç kısmı yedinci maddesinin dikkate alınmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.”

İlgili yedinci maddede, 3 milyon TL’nin akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

 

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin “ihmali”

Korahan’ın dağıtımını yaptığı raporun ekleri arasında, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpınar’ın konuyla ilgili yazısı da var.

Tekakpınar, Sayıştay Başkanlığı’na yazdığı yazı aynen şöyle:

“Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu’na katılmak üzere Konya’da bulunduğum 21.5.2012 tarihinde başkanlığınızın dairemizden talep etmiş olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Sosyal Sigorta prim ödeme tarihleri ile ilgili bilgi ve belgelerin aynı tarihte dairemizce verildiği malumunuzdur.”

 

“Çeki bilgisayara kaydetmemişiz!”

“Bu eksikliğin Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 29.4.2010 tarihinde prim borçlarını ödemek üzere dairemize vermiş olduğu Yakın Doğu Bank Ltd’e ait 484234 no’lu 3.000.000 TL’lik çekin karşılıksız çıkması sonucu yapılan işlemlerin bilgisayar kayıtlarımızda iptal edilmesinden kaynaklanmış olduğu tespit edilmiştir.”

 

“Fark edememişiz!”

“Ancak 4.5.2010 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne iadesi yapılmayan ve Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde bekletilen bahse konu bankanın çeki, karşılığı olduğunun teyit edilmesine müteakip belediye çalışanlarının Sosyal Sigorta prim borçlarına mahsuben işleme alınmış ve 3.000.000 TL’lik tahsilat yapılmıştır. Fakat bu durum ilgili bölüm çalışanları tarafından fark edilmemiş ve 21.5.2012 tarihinde Başkanlığınıza sehven eksik bilgi verilmiştir.”

 

LTB konusu PGM Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’ne aktarıldı

Başsavcılık, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) meydana gelen olaylarla ilgili Sayıştay’ın ara rapor ve eklerinin Başsavcılık’ta incelenmesinin ardından konunun ivedi olarak soruşturulması ve gereğinin yapılması için Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’ne aktarıldığını bildirdi.

Başsavcılık’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Bir süreden beri toplumun, hükümetin, Meclis’in gündeminde bulunan, hatta bir takım grev ve kitlesel eylemlerin de vuku bulduğu, kamuoyunun yakından ilgilendiği ve her gün gerek yazılı, gerekse görsel basında yer alan Lefkoşa Türk Belediyesi’nde meydana gelen olaylar ile ilgili  Sayıştay’ın ara rapor ve ekleri Başsavcılık’a intikal ettirilmiş ve Başsavcılık’ta yapılan inceleme sonucunda meselenin ivedi  olarak soruşturulması ve gereğinin yapılması,   keza tanzim edilecek dosyanın tekrar Başsavcılık’a gönderilmesi için konu Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’ne aktarılmıştır.”

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
248AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin