.Yeniçağyeniçağ güncelTelekomünikasyon dairesi özelleştirme yasa taslağı!
yazarın tüm yazıları:

Telekomünikasyon dairesi özelleştirme yasa taslağı!

Yeniçağ podcastını dinleyin

Aralık ayı sonunda meclise sevk edilen Telekomünikasyon dairesi özelleştirme yasa taslağı da denebilecek yasa tasarısının son hali:

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASA TASARILARI İLE KAMU REFORMU YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTENİN “ELEKTRONİK HABERLEŞME YASA TASARISI (Y.T.NO:33/2/2010)”NA İLİŞKİN RAPORUDUR

 

Komitemiz, 13, 20 ve 31 Mayıs, 7, 14, 17 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 26 Ağustos, 6 Eylül, 4, 11 ve 25 Ekim ve 29 Kasım 2011 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılara ileveten birçok kez teknik çalışmalar da yaparak Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Yayın Yüksek Kurulu, KamuNet Üst Kurulu, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Vodafone Mobile Operations Ltd., Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, TEL-SEN, Elektrik Mühendisleri Odası ve Bilişim Derneği yetkililerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Komitemiz, Tasarının “Kısa İsim” yanbaşlıklı 1’inci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Tefsir” yanbaşlıklı 2’nci maddesinde aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

-“Bakan” ve “Bakanlık” tefsirini Bayındırlık işleriyle görevli Bakanlık yerine elektronik haberleşmeden sorumlu Bakanlık olarak değiştirmiş;

-“Elektromanyetik Enterfrans”, “Erişim”, ve “Sinyal” tefsirlerini daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme almış;

-“Haberleşme Sağlayıcı” tefsirini Tasarının içeriğine uygun olarak “Elektronik Haberleşme Sağlayıcı/Haberleşme Sağlayıcı” olarak değiştirmiş;

-“Kurul” tefsirini Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu olarak değiştirmiş;

-Tasarının içerisinde geçen ancak tanımlanmamış olan “Bireysel Kullanım Hakkı”, “Elektronik Haberleşme”, “Elektronik Haberleşme Sektörü”,”Elektronik Kimlik Bilgisi”, “Elektronik Posta”, “Evrensel Hizmet”, “Genel Yetkilendirme”, “Telsiz”, “Ulusal Dolaşım” ve “Veri Kontrolörü” tefsirlerini maddeye eklemiş;

-Tasarının 12’nci maddesi tahtındaki “Sekreterya” oluşumunu “Hizmet Birimi” olarak değiştirmiş ve buna paralel olarak “Sekreterya” tefsirini de “Hizmet Birmi” olarak değiştirmiş;

-“Karar”, “Talep Üzerine Verilen Görsel-İşitsel Hizmet”, “Televizyon veya Radyo Yayını”, “Telsiz Lisanı” ve “Teknik Tebliğ” tefsirlerini metnin içerisinde geçmediği gerekçesiyle Tasarıdan çıkarmıştır.

Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Amaç” yanbaşlıklı 3’üncü maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Kapsam” yanbaşlıklı 4’üncü maddesinin ancak koşul bendi ile düzenlenen ve hangi haberleşme şebekelerinin Tasarı kapsamında olmayacağı kuralına Cumhurbaşkanlığını da eklemiş, buna bağlı olarak Polis Genel Müdürlüğünün kamuya açık olan haberleşme şebekesini de bu kapsamdan çıkarmıştır. Ayrıca Komitemiz, maddeye Tasarının 29’uncu maddesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsadığı kuralını ekleyerek maddeyi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Kurumun Oluşumu ve Atanma” yanbaşlıklı 5’inci maddesinde aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

-Kurumun bağımsız ve özerk bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla yeniden kaleme almış;

-Kurum üyelerinin atanma şekli maddeye eklenmiş;

-Tasarının 11’inci maddesi altında düzenlenmiş olan Kurul Başkan ve Yardımcısının ödeneklerini bu madde altında düzenlemiş ve buna bağlı olarak Kurul üyelerinin maaşlarını da maddeye eklemiş;

-Yukarıda yapılan değişikliklere ve maddenin içeriğine uygun olarak yanbaşlığını “Kurumun Oluşumu, Üyelerin Atanması ve Ödenekleri” olarak değiştirmiştir.

Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Kurula atanacak adaylarda aranan nitelikleri düzenleyen Tasarının 6’ncı maddesindeki 60 yaş sınırını kamu görevlilerinin atanması ile ilgili kuralları maddenin içeriğini değiştirdiği gerekçesiyle maddeden çıkarmış ve üyelerin aranan eğitim şartına uluslararası ilişkiler bölümünü ve boşalan üyeliğe atanacak üyenin atandığı üyenin kalan süresini tamamlayacağı kuralını maddeye eklemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kurul üyelerinin görev sürelerini düzenleyen Tasarının 7’nci maddesine görev süresi dolan Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin Kurum ile ilişiğinin kesileceği kuralı eklenmiş ve madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Kurulun çalışmalarını kolaylaştırmak ve kolaylaştırırken de Kurumun özerkliğini korumak amacıyla Kurulun karar yeter sayısını toplantıya katılanların sayısına göre yeniden düzenlemiş ve Kurulun toplantı şekliyle ilgili kuralları da maddeye eklemiş ve Tasarının 8’inci maddesini yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Kurul üyeliğinin sona ermesini düzenleyen Tasarının 9’uncu maddesindeki görev süresi tamamlanmadan görevi sona eren üyelerle ilgili kuralları Tasarının 6’ncı maddesi altında düzenlediği nedeniyle maddeden çıkartmıştır. Ayrıca Tasarının 7’nci maddesi ile kamu görevlileri ile ilgili yapılan düzenlemeye paralel olarak kamu görevlileri ile ilgili kuralı da maddeden çıkaran Komitemiz, maddeyi yapılan değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen Tasarının 10’uncu maddesine, Kurulun olağan günlük işlerinin daha kolay yapılabilmesi amacıyla Kurul tarafından alınacak bir kararla başkanın görevlendirilebileceği kuralını eklemiş ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemeyle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Başkan ve Başkan Yardımcısının Görevleri” yanbaşlıklı 11’inci maddesinde düzenlenmiş olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer üyelerin maaşları ile ilgili kuralları Tasarının 5’inci maddesi altında düzenlediği gerekçesiyle maddeden çıkarmış ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemeyle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Sekreterya” yanbaşlıklı 12’nci maddesinde aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

-Kurulun hizmetinde çalışması öngörülen sekreteryayı hizmet birimi olarak değiştirmiş ve buna paralel olarak da maddenin yanbaşlığını da “Hizmet Birimi” olarak değiştirmiştir;

-Hizmet biriminde çalışacak olan ve 35 kişiyi geçmemesi öngörülen personelin görev alanları ile ilgili kurallar eklemiş;

-Sözleşmeli personelin maaşları ile ilgili olarak Kamu Görevlileri Yasası uygulanacağı kuralını 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kamuya girecek olanlara Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa kuralları uygulanacağı gerekçesiyle yeniden kaleme almış;

-Personelin maaşlarının Kurul tarafından belirleneceği kuralına, maaşlar belirlenirken Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasındaki baremlerin esas alınacağı kuralını eklemiştir.

Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Temel İlkeler” yanbaşlıklı 13’üncü maddesine her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin işletilmesinin ve verilecek elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların düzenlenmesi yapılırken gözönüne alınacak ilkelere savaş, doğal afet ve acil durum ihtiyaçlarının gözetilmesi kuralını ekleyen Komitemiz, maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri” yanbaşlıklı 14’üncü maddesi daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle yeniden kaleme alınmış ve madde yapılan değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Kurumun Görev ve Yetkileri” yanbaşlıklı 15’inci maddesini daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle yeniden kaleme alan Komitemiz, ayrıca maddeye Bakanlar Kurulunun yanında Yasayı yürütecek olan Bakanlığa da görüş ve öneri bildirme, haberleşme sağlayıcılar veya haberleşme sağlayıcı ile kullanıcılar arasındaki sorunları çözme, Tasarının 97’nci maddesi uyarınca yapılması öngörülen soruşturmayı yürütme ve elektronik haberleşme sektöründe rekabeti sağlamak ve korumak amacıyla yapacağı düzenlemeler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Rekabet Kurulunun da görüşlerinin alınması kurallarını da görevlerine eklemiştir. Ayrıca maddede geçen işletmeci kelimesi de metinde terim birliğini sağlanmak amacıyla haberleşme sağlayıcı olarak değiştirlirken, buna paralel olarak metinde geçen tüm işletmeciler de haberleşme sağlayıcısı olarak değiştirilmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Yayın Yüksek Kurulu uhdesinde olan ve frekans bandı ve kanal tahsisi bireysel kullanım hakları ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının “İstisnalar” yanbaşlıklı 16’ncı maddesini tekrar kaleme almış ve yanbaşlığını da içeriğine paralel olarak “Frekans Bandı ve Kanal Tahsisi Bireysel Kullanım Hakkının Verilmesi Yükümlülüğünün Devri” olarak değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Rekabetin Sağlanması” yanbaşlıklı 17’nci maddesindeki etkin piyasa gücü ile ilgili kural Tasarının etkin piyasa gücü ile ilgili maddesinde düzenlendiği gerekçesiyle maddeden çıkarılmış ve ayrıca etkin rekabet ortamının sağlanması amacıyla Kurum ile Rekabet Kurulunun protokal yapacağı kuralı da maddeye eklenmiş ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, bilgi ve belge toplama ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının 18’inci maddesini yeniden düzenleyerek (1)’inci (2)’nci fıkrayı aynı konunun devamı olduğu gerekçesiyle birleştirmiş; ayrıca “Tüzük Yapma Yetkisi” yanbaşlıklı Tasarının 111’inci maddesindeki bu madde ile ilgili tüzük yapma kuralını da maddeye yeni (2)’nci fıkra olarak eklemiştir.

Buna paralel olarak Komitemiz, Tasarının 111’inci maddesindeki Yasanın tüm maddeleri ile ilgili tüzük yapma kurallarını her maddenin içeriğinde yer alması gerekliliğinden hareket ederek tüm maddelere eklemiştir.

Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının eski 21’inci yeni 19’uncu maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kurum bütçesi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski 22’nci yeni 20’nci maddesi yasama tekniği açısından yeniden kaleme alınmış ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Kurumun Gelirleri” yanbaşlıklı eski 23’üncü yeni 21’inci maddesinde aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

-Kurulun gelirleri arsında öngörülen Kurula yapılacak bağışlar, hibe yardımları ve benzer ödemelere açıklık getirmek amacıyla proje temelinde temin edilecek uluslararası katkılar olarak değiştirmiş;

-İdari ücret için öngörülen binde beşlik miktarı az bularak yüzde bire yükseltmiş;

-Yüzde bire yükseltilen ücretin ödenmesi ile ilgili kural eklemiş;

-Kurumun özerkliğini korumak amacıyla, Devlet bütçesinden alınması öngörülen katkı veya avansı maddeden çıkartmış;

-Tasarının 64’üncü maddesi ile çıkılması öngörülen ihalenin bedelinin Kurumun gelirlerine dahil olmadığını maddeye herhangi bir karışıklığa neden olmamak amacıyla açıkça maddeye yazmış;

-Kurum, belirleyeceği ciro miktarının altında cirosu bulunan haberleşme sağlayıcılarını korumak amacıyla yüzde birlik ücreti ödemekten muaf tutabileceği kuralını maddeye eklemiş; ve

-Kurumun işlevlerinin kesintisiz devamını sağlamak amacıyla, bir yılda giderler gelirlerden fazla olursa Kurulun herhangi bir bankadan borçlanabilmesi kuralını maddeye eklemiştir.

Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kurumun giderlerini düzenleyen Tasarının eski 24’üncü yeni 22’nci maddesine hizmet alımının yapılabilmesi sağlanmak amacıyla hizmet alımı da eklenmiş ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının eski 25’inci yeni 23’üncü maddesini daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme almış ve kullanım hakkının verilmesi ile ilgili kuralları da Tasarının ilgili maddesi altında düzenlenmiş olduğu nedeniyle maddeden çıkartmıştır. Ayrıca yetkilendirilmiş bir elektronik haberleşme sağlayıcısının faaliyetlerini durdurması ile ilgili kurallar maddeye eklenmiş ve madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının eski 26’ncı yeni 24’üncü maddesini yeniden kaleme alan Komitemiz, maddeye genel yetkilendirme ile ilgili tüm kuralları eklemiştir. Ayrıca maddeyi bağlı Birinci Cetveli de daha anlaşılabilir olması nedeniyle tekrar kaleme alan Komitemiz, yükümlülüklerin taşınmasıyla ilgili kuralların Tasarıda geçmediği nedeniyle, mevzuat uyarınca yetkili ulusal makamlarca yurttaşların yasal olarak dinlenme ile ilgili kuralı da Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Cetvelden çıkartmıştır. Madde ve maddeye bağlı Cetveli yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “İlave Yükümlülükler” yanbaşlıklı eski 19’uncu yeni 25’inci maddesi maddeye bağlı İkinci Cetveliyle birlikte yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Genel Yetkilendirme Kapsamındaki Haklar” yanbaşlıklı eski 27’nci yeni 26’ncı maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Yetkilendirme Ücreti” yanbaşlıklı eski 28’inci maddesi ve “İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri” yanbaşlıklı eski 29’uncu maddesi, Tasarının ilgili maddeleri altında düzenlendiği gerekçesiyle; “Tarifelerin Düzenlenmesi” yanbaşlıklı eski 30’uncu maddesi ve “Tarifelerin Düzenlenmesine İlişkin İlkeler” yanbaşlıklı eski 31’inci maddesi, tarifeler üzerinde herhangi bir kontrol uygulanması için bir haberleşme sağlayıcısının belirli bir perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip olması gerektiği gerekçesiyle; ve “Hizmet Kalitesi” yanbaşlıklı eski 32’nci maddesi de kalite ile ilgili genel bir düzenleme yapılamayacağı nedeniyle Tasarıdan oybirliğiyle çıkarılmıştır. Ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Komitemiz, haberleşme sağlayıcılarının ön yükümlülükleri ile ilgili kuralları düzenleyen “Ön Yükümlülükler” yanbaşlıklı yeni 27’nci maddeyi oybirliğiyle Tasarıya eklemiştir.

Tasarının “Denetim” yanbaşlıklı eski 33’üncü yeni 28’inci maddesindeki genel denetim hakkı ile ilgili kuralların Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde izin verilmediği gerekçesiyle maddeden çıkarılmış ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Telsiz Haberleşme Sisteminin Kullanılması” yanbaşlıklı eski 34’üncü yeni 29’uncu maddesini daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle yeniden kaleme almış ve ayrıca maddede eksik bırakılan frekans ücretleri ile ilgili kuralları da maddeye eklemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Numaraların Kullanımı” yanbaşlıklı eski 35’inci yeni 30’uncu maddesini daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle yeniden kaleme almış ve ayrıca maddede eksik bırakılan numaralandırma ücretleri ile ilgili kuralları da maddeye eklemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Erişim Kapsamı” yanbaşlıklı eski 36’ncı yeni 31’inci maddesindeki sanal şebeke hizmetlerine erişimde rekabet ortamınında dikkate alınması kuralı erişimin rekabet ile ilgisi olmadığı gerekçesiyle sanal şebeke sistemlerine erişim olarak değiştirilmiş ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Erişim ve Ara Bağlantı Yükümlülüğü” yanbaşlıklı eski 37’nci yeni 32’nci maddesi daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alınmış ve ayrıca başka madde altında düzenlenen süreler bu madde altında yeniden düzenlenmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Kurumun İşlevleri ve Yetkileri” yanbaşlıklı eski 38’inci yeni 33’üncü maddesini yeniden düzenleyen Komitemiz, ayrıca maddede öngörülen ve erişim veya ara bağlantıya yönelik ticari müzakere ile ilgili süreyi ilgili madde altında düzenlediği gerekçesiyle maddeden çıkarmış ve daha anlaşılabilir olması amacıyla maddeye bağlı Üçüncü Cetveli ve Dördüncü Cetveli tekrar kaleme almıştır. Madde ve maddeye bağlı Cetvelleri yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Erişim Anlaşmazlıkları ve Uzlaşmazlıkların Çözümü” yanbaşlıklı eski 39’uncu ve “Erişim Tarifeleri” yanbaşlıklı eski 40’ıncı maddeleri Avrupa Birliği kuralları ile uyumsuz olduğu gerekçesiyle Tasarıdan oybirliğiyle çıkarılmış ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Tasarının “İlave Düzeltici Tedbirler” yanbaşlıklı eski 41’inci yeni 34’üncü ve “Etkin Piyasa Gücünün Tespit Edilmesi” yanbaşlıklı eski 42’nci yeni 35’inci maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Düzeltici Tedbirler” yanbaşlıklı eski 43’üncü yeni 36’ncı maddesi ve maddeye bağlı Beşinci Cetvel yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Düzeltici Tedbirlerin Konulması” yanbaşlıklı eski 44’üncü yeni 37’nci maddesini etkin piyasa gücüne sahip olduğu belirlenmemiş haberleşme sağlayıcılarına ek yükümlülük getirilemeyeceği ve ilgili bir piyasa gücünün olup olmadığına bakılmaksızın uluslararası normlara uygunluk sağlamak amacıyla tedbirler uygulanabileceği gerekçesiyle yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi” yanbaşlıklı eski 45’inci yeni 38’inci maddesi daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alınmış ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Asgari Kiralık Hatlar Seti” yanbaşlıklı eski 46’ncı yeni 39’uncu maddesi ile “Perakende Hizmetler Üzerindeki Kontroller” yanbaşlıklı eski 47’nci yeni 40’ıncı maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Genel İlkeler” yanbaşlıklı eski 48’inci yeni 41’inci maddesi daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alınmış ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının abonelik sözleşmeleri ile ilgili kuralları düzenleyen eski 49’uncu yeni 42’nci maddesinde öngörülen aboneleri, faturalı hat abonesi ve faturasız hat abonesi olarak ikiye ayırmış ve maddeye bunlarla ve abonelik sözleşmelerinin feshi ile ilgili kurallar da eklemiştir. Ayrıca Komitemiz maddeye bağlı Altıncı Cetveli daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme almıştır. Madde maddeye bağlı Cetveliyle birlikte yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirme” yanbaşlıklı eski 50’nci yeni 43’üncü, “Şebeke Bütünlüğü” yanbaşlıklı eski 51’inci yeni 44’üncü ve “Coğrafi Olmayan Numaralar” yanbaşlıklı eski 52’nci yeni 45’inci maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Numara Taşınabilirliliği” yanbaşlıklı eski 53’üncü yeni 46’ncı ve “Taşıyıcı Seçimi” yanbaşlıklı eski 54’üncü yeni 47’nci maddelerini daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Evrensel Hizmetin Kapsamı” yanbaşlıklı eski 55’ini yeni 48’inci maddenin daha iyi uygulanması amacıyla bu madde tahtında çıkarılması öngörülen tüzüğün çıkarılmazdan önce sadece Kurumun önerisinin alınmasının yeterli olacağı görüşünde olan Komitemiz, haberleşme sağlayıcılarının da görüşünün alınması kuralını maddeden çıkarmış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Bu Kısım ile İlgili İlkeler” yanbaşlıklı eski 56’ncı maddesini gereksiz bulan Komitemiz, maddeyi oybirliğiyle maddeden çıkarmış ve ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır.

Komitemiz, Tasarının eski 57’nci yeni 49’uncu maddesini daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Evrensel Hizmet Sağlayıcısının Sorumlulukları” yanbaşlıklı eski 58’inci maddesini Tasarının içerisindeki ilgili maddelerde düzenlendiği gerekçesiyle oybirliğiyle maddeden çıkarmış ve ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır.

Komitemiz, Tasarının “Erişimin Sağlanması” yanbaşlıklı eski 59’uncu yeni 50’nci maddesinde aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

-Maddenin daha anlaşılabilir olması nedeniyle maddeyi yeniden kaleme alımış;

-Maddedeki evrensel hizmet ile ilgili kuralların “Evrensel Hizmetin Kapsamı” yanbaşlıklı 48’inci maddede yer aldığı gerekçesiyle maddeden çıkarmış;

-Maddenin içeriğine paralel olarak yanbaşlığı da “Evrensel Hizmet Sağlama Yükümlülüğü” olarak değiştirmiştir.

Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Rehber Sorgu Hizmetleri” yanbaşlıklı eski 60’ıncı yeni 51’inci, “Ödemeli Genel Telefonlar” yanbaşlıklı eski 61’inci yeni 52’nci ve “Fiziksel Engelli Kullanıcılar” yanbaşlıklı eski 62’nci yeni 53’üncü maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Harcamaların Kontrol Edilmesi” yanbaşlıklı eski 63’üncü yeni 54’üncü maddesini teknik düzenlemeye tabi tutan Komitemiz, yanbaşlığı da maddenin içeriğine paralel “Abonelerin Harcamalarını Kontrol Edebilmesi ve Ek İmkanların Sağlanması” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının eski 64’üncü yeni 55’inci maddesini daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Yükümlülüklerin Finansmanı” yanbaşlıklı eski 65’inci yeni 56’ncı maddesini daha anlaşılabilir olması amacıyla tekrar kaleme alan Komitemiz, maddeye net maliyelerin haberleşme sağlayıcıları arasında nasıl paylaştırılacağı ile ilgili kuralları ve öngörülen miktarın ödenmesinin gecikmesi halinde uygulanacak kuralları da maddeye eklemiştir. Ayrıca net maliyetlerin sadece Devlet katkılarıyla karşılanmasına olanak sağlayan kural da Kurumun özerkliğini korumak amacıyla maddeden çıkarılmış ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Kurumun İşlevleri” yanbaşlıklı eski 66’ncı yeni 57’nci maddesinin yanbaşlığını daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle içeriğine paralel olarak “Kurumun Telsiz Haberleşmesi İle İlgili İşlevleri” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Kurumun Görevleri” yanbaşlıklı eski 67’nci yeni 58’inci maddesinin yanbaşlığını içeriğine paralel olarak “Kurumun Telsiz Haberleşmesi İle İlgili Görevleri” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Danışmanlık Hizmetleri” yanbaşlıklı eski 68’inci yeni 59’uncu maddesine alınacak danışmanlık ücretinin nasıl belirleneceği ile ilgili kural eklenmiş ve madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Spektrum Kullanımı” yanbaşlıklı eski 69’uncu yeni 60’ıncı maddesini yeniden kaleme alan Komitemiz, maddeye spektrum planının Bakanlar Kurulu tarafından düzenlendiği ve Kurumun da spektrum kullanımlarına ilişkin görevlerini yerine getirirken bu düzenlemelere uymakla yükümlü olduğu kurallarını da eklemiş ve maddenin yanbaşlığını da içeriğine parelel “Spektrum Planının Değiştirilme Yöntemi” olarak değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Sınırlamalar” yanbaşlıklı eski 70’inci yeni 61’inci maddesi daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme alınmış ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Lisanslar ve Muafiyetler” yanbaşlıklı eski 71’inci yeni 62’nci maddesindeki lisans herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek amacıyla kullanım hakkı olarak değiştirilmiş ve buna paralel olarak metindeki tüm lisan geçen yerler de kullanım hakkı olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca maddenin yanbaşlığı da “Kullanım Hakkı ve Muafiyetler” olarak yeniden düzenlenmiştir. Madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Ücretler” yanbaşlıklı eski 72’nci yeni 63’üncü, “Telsiz Frekansı Kullanım Hakkı İçin Teklifler Verilmesi” yanbaşlıklı eski 73’üncü yeni 64’üncü ve “Kullanım Hakkının Tadil ve İptal Edilmesi” yanbaşlıklı eski 74’üncü yeni 65’inci maddelerini daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle yeniden kaleme almış ve maddeleri yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Spektrum Sicili” yanbaşlıklı eski 75’inci yeni 66’ncı maddesindeki telsiz haberleşme kullanım haklarının verilmesi, yenilenmesi, devri, tadili veya iptali ile ilgili bilgileri içeren sicilen herkes tarafından incelenebileceği kuralını günümüz koşullarına göre Kurumun resmi internet sayfasında yayımlar olarak düzenlemiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Bu Kısım İle İlgili Genel Kurallar” yanbaşlıklı eski 76’ncı yeni 67’nci maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

“Uyum” yanbaşlıklı eski 77’nci yeni 68’inci maddenin yanbaşlığı içeriğine uygun olarak “Terminal Donanımlarının Uygunluğu” olarak değiştirilmiş ve madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Temel Gerekler” yanbaşlıklı eski 78’inci yeni 69’uncu, “Terminal Donanımları için Teknik Gereklilikler” yanbaşlıklı eski 79’uncu yeni 70’inci, “Bağlama ve Reddetme” yanbaşlıklı eski 80’inci yeni 71’inci, “Uygunluk Değerlendirmesi” yanbaşlıklı eski 81’inci yeni 72’nci, “İşaretleme” yanbaşlıklı eski 82’inci yeni 73’üncü, “Bilgi Yayımlama” yanbaşlıklı eski 83’üncü yeni 74’üncü, “Uygunluk Değerlendirmesinde Ücretler” yanbaşlıklı eski 84’üncü yeni 75’inci ve “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” yanbaşlıklı eski 85’inci yeni 76’ncı maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının taşınmaz mallarla ilgili kurallarını düzenleyen eski 86’ncı yeni 77’inci maddesini yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme alan Komitemiz, maddeyi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Bu Kısım Uyarınca Denetleme Yetkisi” yanbaşlıklı eski 87’nci yeni 78’inci maddesinin yanbaşlığı içeriğine paralel olarak “Kontrol, Tamir ve Kurulum Yetkisi” olarak değiştirilmiş ve madde yapılan değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının şebeke sağlayıcılarının sorumluluğunu düzenleyen eski 88’inci yeni 79’uncu maddesindeki haberleşme sağlayıcısının doğal aşınma veya yıpranma nedeniyle sorumlu tutulamayacağı kuralı herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi amacıyla maddeden çıkarılmış ve ayrıca doğabilecek zararların tazmini ile ilgili kurallar da maddeye eklenmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “İş Yapılmasında Alınacak Tedbirler” yanbaşlıklı eski 89’uncu yeni 80’inci ve “Şebekeye Müdahale Teşkil Eden Eylemler” yanbaşlıklı eski 90’ıncı yeni 81’inci maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Çalışma İzinleri Alınması” yanbaşlıklı eski 91’inci yeni 82’nci maddesinin yanbaşlığını içeriğine paralel olarak “Taşınmaz Mallardaki Çalışmalar İle İlgili İzinler” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Kapsam” yanbaşlıklı eski 92’nci maddesi yasa tekniği açısından Tasarıdan oybirliğiyle çıkarılmış ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Tasarının “Şebekenin ve Hizmetlerin Güvenliği” yanbaşlıklı eski 93’üncü yeni 83’üncü ve “Gizlilik ve Veri Koruma” yanbaşlıklı eski 94’üncü yeni 84’üncü maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının trafik ve faturalama verilerini düzenleyen eski 95’inci yeni 85’inci maddesindeki arayanların ve arananların kimliklerini gizli tutma hakları ile ilgili kuralların daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alan Komitemiz maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili kuralları düzenleyen eski 95’inci yeni 86’ncı maddesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği ile ilgili kuralları düzeneleyen eski 96’ncı yeni 87’nci maddesine abonelik ile ilgili kurallar ekleyen Komitemiz, maddeyi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının teknik uyumluluk ile ilgili kurallarını düzenleyen eski 106’ncı yeni 88’inci maddesini yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, bilgi ve ihbar çağrı merkezi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski 107’nci yeni 89’uncu maddesine çağrı merkezinin işletilmesinin üçüncü tarafa yaptırılacak olması halinde ihaleye çıkılacağı ve ihale yönteminin de tüzükle belirleneceği kuralını eklemiş ve maddenin yanbaşlığını da içeriğine paralel olarak “Bilgi ve İhbar Çağrı Merkezi”olarak değiştirmiştir. Madde yapılan bu değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir

Tasarının “Mekan Verileri” yanbaşlıklı eski 96’ncı yeni 90’ncı maddesinin yanbaşlığını daha anlaşılabilir olması gerekçesiyle “Konum Verileri” olarak değiştiren Komitemiz, maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının arayan ve aranan hatların tanımlanması ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski 97’nci yeni 91’inci maddesi yapılan teknik düzenlemlerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “İstisnalar” yanbaşlıklı eski 98’inci yeni 92’nci maddesini daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alan Komitemiz, yanbaşlığı da içeriğine paralel olarak “Arayan Hattın Hat Tanımlanma İmkanının Engellenmesinin Kaldırılması” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Otomatik Arama Aktarması” yanbaşlıklı eski 99’uncu yeni 93’üncü ve “Abone Telefon Rehberi” yanbaşlıklı eski 100’üncü yeni 94’üncü maddeleri yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “Talep Edilmeyen Haberleşme” yanbaşlıklı eski 101’inci yeni 95’inci maddesini daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alan Komitemiz, maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Kurumun Yetkileri” yanbaşlıklı eski 102’nci yeni 96’ncı maddesini teknik düzenlemeye tabi tutan Komitemiz, yanbaşlığı da “Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ve Kurumun Bu Kısım Uyarınca Yetkisi” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Soruşturma ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski 103’üncü yeni 97’nci maddesini daha anlaşılabilir olması nedeniyle yeniden kaleme alan Komitemiz, maddeye soruşturmanın yöntemi ve sonuçlanması ile ilgili kurallar eklerken idari suçlar ile ilgili kuralları da ilgili madde altında düzenleyerek maddeden çıkarmış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi” yanbaşlıklı eski 112’nci yeni 98’inci maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “İdari Para Cezası” yanbaşlıklı eski 108’inci yeni 99’uncu maddesini yeniden kaleme alan Komitemiz, Kurumun vereceği ceza miktarı ile, idari para cezası verilen haberleşme sağlayıcısının mahkeme yolunun açık olduğu kurallarını maddeye eklemiştir. Ayrıca Kurul tarafından tahsil edilecek idari para cezalarının Maliye Bakanlığına yatırılacağı ve verilen para cezasının haksız olduğunun Mahkemece karara bağlanması halinde alınan paranın kim tarafından ödeneceği ile ilgili kurallar maddeye eklenmiş ve madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının “İdari Ceza” yanbaşlıklı eski 109’uncu maddesi 99’uncu madde altında düzenlendiği gerekçesiyle Tasarıdan oybirliğiyle çıkarılmış ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Komitemiz, ceza verilirken dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemek amacıyla “Nisbi İdari Para Cezası” yanbaşlıklı yeni 100’üncü ve “İdari Para Cezalarında Dikkat Edilecek Hususlar” yanbaşlıklı yeni 101’inci maddeleri oybirliğiyle Tasarıya eklemiş ve ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırılmıştır.

Komitemiz, Tasarının “Suç ve Cezalar” yanbaşlıklı eski 110’uncu yeni 102’nci maddesine eksik bırakılan suç ve cezaları eklemiş ve ayrıca idari suç olan suçları da maddeden çıkartmışır. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Tüzük Yapma Yetkisi” yanbaşlıklı eski 111’inci maddesi tüzük yapma ile ilgili kuralların tümünü, ilgili maddelerin altında düzenlediği gerekçesiyle oybirliğiyle Tasarıdan çıkarmış ve suçun tekrarı ile ilgili kuralları düzenleyen “Suçun Tekrarı” yanbaşlıklı yeni 103’üncü maddeyi Tasarıya oybirliğiyle ekleyerek ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır.

Komitemiz, Kurul üyeliklerinin ilk kez yenilenmesi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının Geçici 1’inci Maddesini yeniden kaleme almış ve Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan üye için öngörülen süreyi az bularak artırmış, ayrıca Başkan, Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan üye dışındaki diğer dört üye için öngörülen süreleri de aralarında eşitliği sağlamak amacıyla hepsine aynı süreyi öngörmüş ve maddeyi yapılan yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Sekreterya” yanbaşlıklı Geçici 2’nci Maddesini teknik düzenlemeye tabi tutmuş ve yanbaşlığını da “Hizmet Biriminin Oluşturulması” olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının Geçici 4’üncü Maddesini yeni Geçici 3’üncü Madde altında düzenlemiş ve sabit telefonda kullanım hakkının verileceği tarihin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği kuralına, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle sabit telefon hizmetlerinde bireysel kullanım hakkının verilemeyeceği kuralını da eklemiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının Geçici 5’inci Maddesini yeni Geçici 4’üncü madde altında tekrar kaleme alan Komitemiz, maddeye mevcut sözleşmelerin haklarının korunacağı kuralını da eklemiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının tarifelerle ilgili kurallarını düzenleyen Geçici 6’ncı Maddesi yeni Geçici 5’inci madde altında yeniden kaleme alınmış ve uygulama için öngörülen süre Komitemizce az bulunularak altı aydan yirmidört aya çıkartılmıştır. Ayrıca maddenin yanbaşlığı da içeriğine paralel olarak “Sabit Hat Perakente Tarifeleri” olarak değiştirilmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının etkin piyasa gücü ile ilgili kuralları düzenleyen Geçici 7’nci Maddesini yeni Geçici 6’ncı Madde altında yeniden kaleme almış ve ayrıca maddeye tarifeler ile ilgili kurallar da eklemiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının eski Geçici 8’inci Maddesini yeni Geçici 7’nci maddesini altında daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut abonelik sözleşmeleri ile ilgili kurallar Tasarıya yeni Geçici 8’inci madde oybirliğiyle eklenmiş ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut haberleşeme sağlayıcılarının teknik uyumlulukları ile ilgili kurallar Tasarıya yeni Geçici 9’uncu madde olarak oybirliğiyle eklenmiş ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde haberleşme sektöründeki rekabet ortamını düzenleyebilmek amacıyla Rekabet Kurulu ile Kurumun protokol yapacağı kuralını düzenleyen yeni Geçici 10’uncu madde Tasarıya oybirliğiyle eklenmiş ve ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır.

Kurumun ilk bütçesi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski Geçici 9’uncu Maddesi yeni Geçici 11’inci Madde altında düzenlenmiş ve madde yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının öngördüğü tüzüklerin bir yıl içerisinde tamamlanmasını öngören yeni Geçici 12’nci Madde Tasarıya oybirliğiyle eklenmiştir.

Komitemiz, “Yürütme Yetkisi” yanbaşlıklı Tasarının eski 113’üncü, yeni 104’üncü maddesini Bakanlık tefsirinde yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, “Yürürlüğe Giriş” yanbaşlıklı Tasarının eski 114’üncü, yeni 105’inci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komite üyelerinden Sayın Teberrüken Uluçay, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesininde görüşülmeye devam etmesi ve kendisinin de bu Komitenin Başkan Vekili olması nedeniyle son oylamaya katılmamıştır.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Elektronik Haberleşme Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIMGenel Kurallar
Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Abone”, bir haberleşme sağlayıcı ile bu hizmetlerin verilmesi için yapılmış bir sözleşmeye taraf olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Ara Bağlantı”, bir haberleşme sağlayıcının kullanıcılarının aynı veya bir başka haberleşme sağlayıcının kullanıcılarıyla haberleşmesini veya bir başka haberleşme sağlayıcının sağladığı hizmetlere erişmesini temin etmek için aynı veya farklı haberleşme sağlayıcılar tarafından kullanılan elektronik haberleşme şebekelerinin fiziksel ve mantıksal olarak birbirine bağlanmasını anlatır.
“Bakan”, elektronik haberleşmeden sorumlu Bakanı anlatır.
“Bakanlık”, elektronik haberleşmeden sorumlu Bakanlığı anlatır.
“Bilgi Toplumu Hizmetleri”, Veri işlenmesi (dijital sıkıştırma dahil) ve depolanması için elektronik donanım yoluyla bedel karşılığında uzaktan ve bir hizmetin alıcısının bireysel talebi üzerine sağlanan herhangi bir hizmeti anlatır.
“Bireysel Kullanım Hakkı”, haberleşme sağlayıcısına 9 kHz ile 3000 GHz frekansı arasında elektromanyetik enerji ve numara kullanımına ilişkin spesifik haklar tanıyan veya sözkonusu hakları Kurulun onayını almaksızın kullanma yetkisi bulunmadığı durumlarda, haberleşme sağlayıcısının faaliyetlerini, ilgili hallerde, bir genel yetkiyi tamamlayan spesifik yükümlülüklere tabi tutan, yetkiyi anlatır.
“CE”, Conformitee Europeene, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek ve bu kapsama giren ürünlerin ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren işareti anlatır.
“MCKS (CEIR)”, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemini anlatır.
“DTMF”, çift tonlu, çok frekanslı iletişimi anlatır.
“MCKT (EIR)”, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını anlatır.
“Elektromanyetik Enterferans”, ilgili diğer mevzuat kurallarına uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi anlatır.
  “Elektronik Haberleşme”, elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını anlatır.

 

“Elektronik Haberleşme Hizmeti”, telekomünikasyon hizmetleri ve yayıncılık için kullanılan şebekelerdeki iletim hizmetleri dahil (elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden iletilen içeriğin sağlanmasından veya bunun üzerinde editoryal kontrol icra edilmesinden oluşan hizmetler ile bilgi toplumu hizmetleri hariç) elektronik haberleşme şebekeleri üzerinde sinyaller iletilmesinden tamamen veya kısmen oluşan ve normal olarak bir bedel karşılığında verilen bir hizmeti anlatır.
  “Elektronik Haberleşme Sağlayıcı/Haberleşme Sağlayıcı”, bir elektronik haberleşme şebekesinin operatörü veya elektronik haberleşme hizmetleri sağlayan tüzel kişiyi anlatır ve Telekomünikasyon Dairesini de kapsar.
“Elektronik Haberleşme Sektörü”, elektronik haberleşme hizmeti verilmesi, elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili sektörü anlatır.
“Elektronik Haberleşme Şebekesi”, iletilen bilgi çeşidine bakılmaksızın uydu şebekeleri, sabit (internet dahil, devre ve paket anahtarlı) ve mobil karasal şebekeler, sinyal gönderme amacıyla kullanıldıkları ölçüye kadar elektrik kablo sistemleri, radyo ve televizyon yayıncılığı için kullanılan şebekeler ve kablolu televizyon şebekeleri dahil, kablo, telsiz, optik veya başka elektromanyetik araçlar yoluyla sinyaller gönderilmesine imkan veren bir iletim sistemi ve sözkonusu olduğunda, anahtarlama veya yönlendirme donanımı ve diğer kaynakları anlatır.
“Elektronik Kimlik Bilgisi”, elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını anlatır.
“Elektronik Posta”, kullanıcının erişimine kadar şebekede veya kullanıcının kendi terminalinde depolanabilen, kamusal haberleşme şebekesi üzerinden gönderilen her türlü yazılı, sesli veya görüntülü mesajları anlatır.
“Erişim”, bu Yasada belirtilen şartlar altında, elektronik haberleşme şebekesi, destekleyici altyapı ve/veya bağlantılı hizmetlerin başka haberleşme sağlayıcıların kullanımına sunulmasını anlatır.
“Etkin Piyasa Gücü”, bir elektronik haberleşme şebekesinin bir operatörünün bireysel olarak veya başkalarıyla birlikte, ilgili elektronik haberleşme piyasasında rakipleri, müşterileri ve nihai olarak, tüketicilerden belirgin ölçüde bağımsız hareket edebilmesine imkan veren ekonomik gücü anlatır.
“Evrensel Hizmet”, coğrafi konumlarından bağımsız olarak, bütün son kullanıcılara açık olan belirli kalitede, belirli ulusal coğrafi koşullar ışığında makul fiyatlı asgari hizmet dizinini anlatır.
“Genel Yetkilendirme”, elektronik haberleşme şebeke ve hizmetleri sağlanmasına dair hakları veren ve bu Yasaya uygun olarak tüm veya özel elektronik haberleşme şebeke ve hizmetleri türlerine uygulanabilecek sektöre özgü yükümlülükleri belirleyen hukuki bir çerçeveyi anlatır.
Girme Yetkisi”, elektronik haberleşme şebekesi ve altyapısının inşa edilmesi, kaldırılması, bakımı, onarımı ve benzeri için kamusal ve özel mülkiyet alanları altından, içinden ve üzerinden geçmek üzere haberleşme sağlayıcılara verilen hakları anlatır.
“Haberleşme Sağlayıcılar Sicili”, genel yetkilendirme alan elektronik haberleşme sağlayıcılarının listesinin tutulduğu sicil defterini anlatır.

 

“Herkesçe Kullanılabilir Telefon Hizmeti”, ulusal veya uluslararası numaralandırma planındaki bir numara veya numaralar yoluyla ulusal ve uluslararası çağrılar başlatmak ve almak ve olağanüstü durum hizmetlerine erişmek için herkes tarafından kullanılabilen bir hizmet ve ayrıca, uygun olduğunda, haberleşme sağlayıcısı yardımı, rehber sorgu hizmetleri ve rehberler sağlanması, ödemeli genel telefonlar sağlanması, özel şartlar üzerinden hizmet sağlanması, fiziksel engelli veya özel sosyal ihtiyaçları olan müşteriler için özel kolaylıklar sağlanması ve/veya coğrafi olmayan hizmetlerin sunulmasını anlatır.
“Hizmet Birimi”, bu Yasanın 12’nci maddesi ile oluşturulan birimi anlatır.
“İlgili Piyasa”, herhangi bir türden elektronik haberleşme hizmetlerine ait veya bunların yerini tutabilecek başka elektronik haberleşme hizmetlerine ait bir piyasayı anlatır.
“Kamusal Elektronik Haberleşme Şebekesi”, herkesçe kullanılabilen bir elektronik haberleşme şebekesini anlatır.
“Kamusal Haberleşme Sağlayıcı”, kamusal haberleşme şebekesi üzerinden kamuya elektronik haberleşme hizmetleri veren heberleşme sağlayıcısını anlatır ve Telekomünikasyon Dairesini de kapsar.
“Kamusal Telefon Şebekesi”, herkes tarafından kullanılabilen telefon hizmetleri sunmak için kullanılan bir elektronik haberleşme şebekesini anlatır; bu şebeke, konuşmaların ve ayrıca faks ve data gibi başka haberleşme biçimlerinin şebeke sonlanma noktaları arasında transferini destekler.
89/2007  “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”, Kişisel Verilerin Korunması Yasası uyarınca kurulan Kurulu anlatır.
“Koşullu Erişim Sistemi”, radyo ve televizyon yayın sistemlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi anlatır.
“Kullanıcı”, bir abone olsun veya olmasın, elektronik haberleşme hizmetleri kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Kurul”, bu Yasa tahtında kurulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun Yönetim Kurulunu anlatır.
“Kurum”, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunu anlatır.
“Lisans”, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen bireyesel kullanım hakkını anlatır.
“Medya Hizmeti Sağlayıcı”, görsel-işitsel medya hizmetinin görsel-işitsel içeriğinin seçilmesi için editoryal sorumluluk taşıyan ve bunun nasıl organize edileceğini belirleyen gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Numara”, şebeke sonlanma noktasını tanımlayan ve ses, veriler ve görüntülerin o noktaya yönlendirilmesini sağlayan, (uygun olduğunda) abone, uygulama, operatör veya hizmet sağlayıcıya ait bilgiler içerebilen, harfler ve/veya rakamlar veya sembollerden oluşan bir dizi veya kombinasyonu anlatır.
“Numara Taşınabilirliği”, abonenin, abone numarasını değiştirmeden, operatörü, coğrafi konumu ve/veya hizmet çeşidini değiştirebilmesine imkan veren bir hizmeti anlatır.
36/2009 “Rekabet Kurulu”, Rekabet Yasası uyarınca kurulan Kurulu anlatır.
  42/2010
“Şebeke Sonlanma Noktası”, bir abonenin bir elektronik haberleşme şebekesine eriştiği fiziksel noktayı anlatır.
“Sinyal”, konuşma, müzik, sesler, görsel imajlar veya iletiler veya herhangi bir türdeki verilerin iletilmesine veya cihazların işletilmesi veya kontrol edilmesine hizmet eden sinyalleri anlatır.
“Son Kullanıcı”, bir kamusal elektronik haberleşme şebekesini işletmeyen ve kamusal elektronik haberleşme hizmetleri sunmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Spektrum”, elektronik haberleşme için kullanılan ve frekansı 9 kHz-3000 GHz arasında değişen elektronik dalgaların frekans aralığı ve uluslararası düzenlemeler kapsamında elektronik haberleşmeye tahsis edilen 3000 GHz üzerindeki frekansları anlatır.
  “Tarife”, bir haberleşme sağlayıcısının, elektronik haberleşme hizmetleri karşılığında veya bir elektronik haberleşme şebekesine erişim karşılığında kullanıcılara uyguladığı, herhangi değişik ücret kalemlerinden oluşan listeyi anlatır.
“Taşıyıcı”, çağrı başlatma, çağrı sonlandırma veya çağrı taşımayla ilgili hizmetlerin tamamı veya bir kısmını sunan bir elektronik haberleşme şebekesi operatörünü anlatır.
“Taşıyıcı Ön Seçimi”, kullanıcıların, bir taşıyıcı seçim kodu çevirmeksizin bir taşıyıcıyı önceden seçmeleri için kullanılan bir yöntemi anlatır.
“Taşıyıcı Seçimi”, kullanıcıların bir taşıyıcı seçim kodu çevirmek yoluyla bir taşıyıcı seçmelerinin yöntemini anlatır.
“Telsiz”, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri anlatır.
“Telsiz Haberleşmesi”, şifreli, şifresiz veya kriptografik sesler, görüntüler ve dalgaların iletilmesi veya alınması veya hem iletilmesi, hem alınması için, iletimin kaynağı ve varış noktası arasında fiziksel bağlantılar olmaksızın, elektromanyetik dalgalar kullanarak iletim yapmanın bir yöntemini anlatır.
“Terminal Donanımı”, bir kamusal elektronik haberleşme şebekesi üzerindeki bir şebeke sonlanma noktasında dolaylı veya dolaysız olarak herhangi bir yoldan bağlanmak için tasarlanmış olan ve sinyallerin iletilmesine olanak veren cihazı anlatır.
“Tüketici”, ticari veya mesleki olmayan amaçlar için elektronik haberleşme hizmetleri kullanan veya talep eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Ulusal Dolaşım”, ülkedeki bir haberleşme sağlayıcısına ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak üzere, diğer bir haberleşme sağlayıcısının abonelerine (son kullanıcılarına) ait ekipmanlar üzerinden sunulmasına veya diğer bir sistemin ara bağlantısına imkan sağlayan sistemlerarası dolaşımı anlatır.
“Ulusal Numaralandırma Planı”, yönlendirme, adresleme, fiyatlama veya hizmet türü hakkında bilgi vermek amacıyla numaralar için yapıları tanımlayan, numaralandırma planını anlatır.
89/2007 “Veri Kontrolörü”, Kişisel Verilerin Korunması Yasasındaki kontrolörü anlatır.
39/199734/2003

36/2010

42/2011

“Yayın Yüksek Kurulu”, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası uyarınca kurulan Yayın Yüksek Kurulunu anlatır.
“Yerel Ağ”, bir sabit elektronik haberleşme şebekesinde, abonenin mekanlarındaki şebeke sonlanma noktasını ana dağıtım çatısına veya eşdeğer tesise bağlayan erişim devresini anlatır.

 

Amaç 3. Bu Yasanın amacı, elektronik haberleşmeyi düzenlemek için bağımsız bir organın kurulması, elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve korunması amacıyla düzenlemelerin yapılması, ülke genelinde elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam 4. Elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi bu Yasaya tabidir.Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının ve Polis Genel Müdürlüğünün kamuya açık olanlar hariç olmak üzere elektronik haberleşme donanımları, sistemleri ile şebekelerini ve Cumhurbaşkanlığının ve Dışişleri Bakanlığının sadece kendi amaçları için kullanılan elektronik haberleşme şebekelerini bu Yasanın 29’uncu madde kuralları saklı kalmak koşuluyla kapsamaz.
İKİNCİ KISIMKurum ile İlgili Kurallar
Kurumun Oluşumu, Üyelerin Atanması 5. (1) Bu Yasa kuralları uyarınca mali ve idari özerkliğe sahip bir tüzel kişi olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu kurulur. Kurum işlevlerinde bağımsızdır.
(2) Kurum, yedi üyeden oluşan Kurul tarafından yönetilir.
ve Ödenekleri (3) Kurul, bir üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, üç üyesi Bakanın önerisi ile Bakanlar Kurulu tarafından, iki üyesi Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan ve en fazla üyeye sahip iki siyasal parti tarafından sunulup Cumhuriyet Meclisi tarafından ve bir üyesi Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odasının birlikte belirleyecekleri ve Bakanlar Kurulu tarafından atanacak toplam yedi üyeden oluşur.
(4) Kurul üyelerinin atanmaları aşağıdaki şekilde olur:
(A) Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan ve en fazla üyeye sahip iki siyasal partinin göstereceği adayların atanması aşağıdaki şekilde olur:
(a) Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan ve en fazla üyeye sahip iki siyasal parti, adaylarını Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunar.

 

(b) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, adaylara ilişkin dosyaları, adayların bu Yasanın 6’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına ilişkin değerlendirmeyi yapmak üzere Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine iletir. Komite değerlendirme sonuçlarını içeren bir Rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar.
(c) Raporun Genel Kurulda kabulünden sonra atama işlemi gerçekleşir.
(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu Yasanın 6’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan bir kişiyi Kurul üyesi olarak atar.
(C) Bakan tarafından önerilen üç aday Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bakan adayları Bakanlar Kuruluna önerirken Başkan ve Başkan Yardımcısını da belirler.
(Ç) Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odasının kendi aralarında uzlaşarak seçecekleri bir kişiyi Bakanlar Kurulu üye olarak atar. Tümünün ortak bir adayda uzlaşamamasına rağmen en az ikisinin ortak bir adayda uzlaşmaları halinde uzlaşılan bu aday Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Hiç uzlaşı sağlanamaması halinde ise Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odasının ayrı ayrı göstereceği adaylar arasından Bakan tarafından belirlenecek bir kişi Bakanlar Kurulu tarafından atanır.
(5) İlgili kurumların, üyeliğin boşalmasının Kurum tarafından kendilerine bildirildiği tarihten başlayarak 30 gün içerisinde aday göstermemeleri halinde, bu Yasanın 6’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan kişiyi veya kişileri Bakan o kurumların yerine aday gösterir.
(6) Kurul üyelerinin ödenekleri aşağıdaki şekildedir:
47/2010  (A) Kurul Başkanının aylık ödeneği Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına Ek’li Birinci Cetvel’de Barem 18A’nın ilk basamağı için öngörülen miktar kadardır. Ayrıca Kurul Başkanı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında Barem 18A için uygulanan kademe ilerlemesine teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak her yıl alır.
(B) Kurul Başkan Yardımcısının aylık ödeneği Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına Ek’li Birinci Cetvel’de 18B’nin ilk basamağı için öngörülen miktar kadardır. Ayrıca Kurul Başkan Yardımcısı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında Barem 18B için uygulanan kademe ilerlemesine teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak her yıl alır.
(C) Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı dışındaki diğer Kurul üyelerine toplantı başına aylık asgari ücretin 1.5 (Bir Buçuk) katının 1/4 (Dörtte Biri) oranında ödenek verilir.
     Ancak Kurul üyelerine verilecek aylık toplam ödenek herhalükarda aylık asgari ücretin 1.5 (Bir Buçuk) katını aşamaz.
           
Kurula 6. (1) Kurul üyesi olarak atanacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
Atanacak (A) KKTC yurttaşı olmak;
Adaylarda Aranan (B) Erkek adaylar için askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş veya askerlikten muaf tutulmuş olmak;
Nitelikler (C) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunun, bilgi teknolojileri ve haberleşme veya ilgili mühendislik, hukuk, ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler veya ilgili dallarda en az lisans mezunu olmak ve en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak;
(Ç) Kamu görevinden yasaklı olmamak;
(D) Bir yıldan fazla bir hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya sonradan affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas veya benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;
      (E) Atanma tarihinden itibaren kendisi veya birinci dereceden akrabaları yoluyla, Kurumca düzenlenen piyasada herhangi bir ticari menfaat sahibi olmamak;
(F) Atanma tarihinden itibaren herhangi bir siyasal partinin yetkili organlarında görevli olmamak.
(2) Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak atanacak kişilerde, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen genel nitelikler yanında, ilgili sektörde en az 10 yıl çalışmış olmak veya doktora mezunu olup sorumluluk taşıyan bir görevde en az 5 yıl çalışmış olma koşulu aranır.
(3) Boşalan Başkan veya Başkan Yardımcısı veya bir diğer Kurul üyeliğine, bir ay içinde eski üyenin önerilme ve atanma koşullarına uygun şekilde atama yapılır ve atanan üye yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.
(4) Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyeleri, görev sürelerinin dolması halinde, sadece bir defa daha yeniden atanabilir.
(5) Kamu görevlileri Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı veya üye olarak atanamazlar.
Kurul Üyelerinin 7. (1) Kurul üyelerinin görev süreleri 5 yıldır. Her üye en fazla iki dönem görev yapabilir.
Görev Süreleri ve (2) Bu Yasanın 9’uncu madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, üyelerin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez.
Görev Süreleri Sona Erenlerle (3) Görevi sona eren Kurul üyelerinin Kurum ile ilişiği kesilir.
İlgili Kurallar    

 

Kurulun Çalışma 8. (1) Kurul toplantılarına Başkan, yokluğunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
Esasları (2) Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısı beş veya beşden az ise, karar yeter sayısı en az üç üyenin kabul oyudur, diğer hallerde ise karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Kabul ve ret oyların eşit olması halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır. Kurul toplantılarında çekimser oy karar yeter sayısı açısından dikkate alınmaz.
(3) Kurul, olağan olarak Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. İvedi durumlarda ise Kurul Başkanı veya en az dört üyenin imzasıyla da toplantıya çağrılabilir.
(4) Kurul toplantılarının tarihi, yeri, saati ve gündemi kırksekiz saat önceden üyelere duyurulur.
Ancak ivedi durumlar için çağrı, kırksekiz saatlik süreye bakılmaksızın daha kısa bir süre içinde de yapılabilir.
(5) Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
Kurul 9. Kurul üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
Üyeliğinin (1) Üyenin ölümü veya yazılı istifası halinde;
Sona Ermesi (2) Üyenin özürsüz ve izinsiz olarak 1 yıl içinde 3 kurul toplantısına katılmaması halinde;
(3) Sağlık Kurulu Raporuyla görevini yapamayacağının belgelenmesi halinde;
(4) Bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen kurallara aykırılık oluşması ve/veya tespit edilmesi halinde.
Kurulun 10. (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
Görev (A) Kurum adına karar almak;
ve Yetkileri (B) Kurumun stratejik planını, performans ölçülerini, hedeflerini ve hizmet kalitesi standartlarını tespit etmek;
(C) Kurum için bir yıllık bütçe hazırlamak ve yayımlamak; bütçenin uygulanmasını gözlemek ve Kurumun kesin hesaplarını hazırlamak ve yayımlamak;
(Ç) Yıllık çalışma planları ve yıllık raporlar hazırlamak ve yayımlamak, performans kriterleri ve hedeflerine göre Kurumun faaliyetlerini değerlendirmek;
(D) Hizmet birimini yönetmek; ve
(E) Bu Yasanın ve diğer yasaların kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.
(2) Kurul, Kurumun olağan idari işleri ile ilgili karar almak üzere Başkanı görevlendirebilir.

 

Başkan ve Başkan 11. (1) Başkan, Kurumun baş icra yetkilisidir. Kurum için tam zamanlı çalışır ve başka herhangi bir işle uğraşamaz.
Yardımcı- (2) Başkan aşağıdaki görevleri yerine getirir:
sının (A) Kurumu yurt içinde ve dışında temsil etmek,
Görevleri (B) Kuruma bu Yasa ve diğer yasalarda verilen görev ve yetkilerin kullanılmasını sağlamak,
(C) Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını izlemek, ve
(D) Hizmet birimi personeli çalışmalarını izlemek, gözlemek ve personelin verimliliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak.
(3) Başkan Yardımcısı, Kurum için tam zamanlı çalışır ve başka herhangi bir işle uğraşamaz, Başkana görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur ve ayrıca Başkan tarafından kendisine zaman zaman devredilen görevleri yerine getirir ve Başkanın yokluğunda Başkana vekalet eder.
Hizmet Birimi 12. (1) Hizmet Birimi, Kurulun yönetiminde, toplamda 35 kişiyi geçmeyecek şekilde 3 hukukçu, 3 sekreter, 3 katip, 2 arşiv memuru ve 2 odacı/şoför ve ihtiyaç duyulan alana göre konularında uzman 22 uzman personelden oluşur.
(2) Hizmet Birimi personeli sözleşmeli olarak görev yapar.
47/2010 (3) Sözleşmeli personelin göreve alınmalarında, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasanın 6’ncı maddesi kuralları uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya başka bir ülkede emekliye ayrılan hiç kimsenin sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği; sözleşmeli personel ile imzalanacak sözleşmelerin sürelerinin ise her defa için iki yılı aşamayacağı ve herhangi bir zamanda iptal edilebileceği kuralları uygulanır.
(4) Hizmet biriminin personeli Kurul tarafından işe alınır ve personelin hizmet şartları Kurul tarafından hazırlanacak sözleşmelerde belirlenir.
(5) Hizmet Birimi personelinin maaşları, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında öngörülen baremlere göre, eğitim durumları gözönünde tutularak verilir ve her yıl Kurum bütçesinde yer alır.
(6) Hizmet birimi personeli, Kurul, Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirir.
(7) Kurul üyeleri ve hizmet birimi personeli, görevleriyle bağlantılı olarak öğrendikleri üçüncü taraflara ait gizli, ticari veya mali bilgileri, yetkili makamlar dışında kimseye iletemez ve kendi çıkarları için kullanamaz. Bu sorumluluk, bilgilerin gizliliğini koruduğu sürece ve Kurum içindeki görevleri bittikten sonra da devam eder.

 

ÜÇÜNCÜ KISIMBirinci Bölüm

Elektronik Haberleşme ile İlgili Temel İlkeler ve Sektördeki Yetkili Organlar

Temel İlkeler 13. Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin işletilmesinin ve verilecek elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların düzenlenmesi bu Yasa kuralları uyarınca Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu konuda yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler gözönünede bulundurulur.
(1) Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,
(2) Ülkenin her yerinde, geniş kapsamlı elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması,
(3) Tüketici hak ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesi,
(4) Herkesin makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,
(5) Bu Yasa kurallarınca aksi gerektirmedikçe niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, ve kaynakların verimli kullanılmasının gözetilmesi,
(6) Elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesinde karar almada şeffaflık, tarafsızlık ve nesnelliğin sağlanması ve karar almadan önce geniş ölçüde danışma yapılması,
(7) Teknolojik tarafsızlığın, teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımların teşvik edilmesi,
(8) Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerin teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özel ihtiyaçlarının dikkate alınması,
(9) Bilgi güvenliği, haberleşme ve kişisel veri gizliliğinin gözetilmesi,
(10) Elektro-manyetik spektrumun etkin ve verimli kullanımının gözetilmesi ve onu kullanmak isteyen kişilerin farklı ihtiyaç ve amaçlarının dikkate alınması,
(11) Hizmet kalitesinin artırılmasının teşvik edilmesi,
(12) Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerin kurulması ve işletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari uluslararası normların dikkate alınması,
(13) Elektronik haberleşme şebekeleri ve elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesinin uluslararası normlara uygun olması,
(14) Savaş, doğal afet ve acil durum ihtiyaçlarının gözetilmesi, ve
(15) Şebeke ve hizmetlerin birlikte çalışabilirliğinin teşvik edilmesi ve şebeke erişiminin kolaylaştırılması.
Bakanlar Kurulunun 14. Bakanlar Kurulunun elektronik haberleşme sektörüne ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:
Görev ve Yetkileri (1) Bakanlık eliyle Kurum ile istişare ederek ve yazılı görüşünü aldıktan sonra, numaralandırma, internet alan adları, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin ulusal politikayı belirlemek;

 

(2) Bakanlık eliyle Kurum ile istişare ederek ve yazılı görüşünü aldıktan sonra;
(A) Bu Yasa uyarınca herhangi bir evrensel hizmet gerekliliğinin kapsamını tespit etmek,
(B) Frekans tahsislerinin ulusal tablosunu ve ulusal telsiz spektrumu planını hazırlamak ve onaylamak.
(3) Elektronik haberleşme sektörünün serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmeye ve bilgi toplumuna dönüşümünün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke ve stratejileri belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak,
(4) Bu Yasanın 64’üncü madde kuralları uyarınca öngörülen ihaleye çıkılmasına gerek olup olmadığına karar vermek,
(5) Devlet kurum ve kuruluşlarına kamuya özel sürekli, kaliteli ve güvenilir şebekeleri sağlamak,
(6) Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü durumlar nedeniyle kesintiye uğramasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu teşvik etmek, ve
(7) Olağanüstü durumlar ve savaş halleri durumunda elektronik haberleşme hizmetlerini planlamak ve gerekli işlemleri yapmak veya bunların yapılması için üçüncü tarafları görevlendirmek.
Kurumun 15. Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:
Görev ve Yetkileri (1) Elektronik haberleşme ile ilgili konular üzerine Bakanlar Kuruluna ve Bakanlığa görüş ve önerilerini bildirmek,
(2) Kendi yetki alanı içinde Bakanlığın gözetiminde elektronik haberleşme sahasında ulusal politikayı uygulamak,
(3) Elektronik haberleşme şebekeleri işletme ve/veya elektronik haberleşme hizmeti sağlama başvurularını almak ve incelemek ve zaman zaman, bu Yasanın Beşinci Kısmı kapsamında, yetkilendirme genel şartlarına ve telsiz frekansı ve numara kullanımı bireysel haklarına ait duyuruları yapmak,
(4) Elektronik haberleşme sektöründe rekabeti sağlamak ve korumak, rekabeti engelleyici, bozucu veya sınırlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları Rekabet Kurulunun da görüşlerini alarak belirlemek,
(5) Elektronik haberleşme sektörüne yönelik piyasa analizleri yapmak ve herhangi bir haberleşme sağlayıcının ilgili herhangi bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olup olmadığını tespit etmek ve etkin piyasa gücüne sahip olduğu tesbit edilen haberleşme sağlayıcıları üzerinde ilave düzeltici tedbirleri bu Yasa kuralları uyarınca uygulamak,
(6) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını izlemek, denetlemek veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak ve idari para cezalarını ve diğer yaptırımları uygulamak,
(7) Elektronik haberleşme ile ilgili olarak, yetkilendirme şartları, tarifeler, erişim, girme yetkisi, numaralandırma, spektrum yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil gerekli düzenlemeler ile izleme ve denetlemeleri yapmak,
(8) Verilen hizmetlerden ücret almak,

 

(9) Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri, izleme ve denetlemeleri yapmak,
(10) Bu Yasa kuralları uyarınca, evrensel hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi ve standartları da dahil olmak üzere, gerektiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, izlemek, denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,
(11) Erişim, ara bağlantı, numara taşınabilirliği, taşıyıcı seçimi ve ön seçimi ile ilgili gereken düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, mevzuata veya tüketici menfaatlerine aykırı kurallar içermemesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve mevzuatın öngördüğü diğer tedbirleri almak,
(12) Erişim ve ara bağlantı veya diğer düzenlenen konular ile ilgili olarak haberleşme sağlayıcılar arasındaki ihtilafların ve haberleşme sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki ihtilafların çözüme bağlanması için açık prosedürler oluşturmak,
(13) Bu Yasanın 97’nci maddesi uyarınca öngörülen şekilde soruşturmaları yürütmek ve haberleşme sağlayıcılar arasında toplantılar için çağrıda bulunmak ve bir haberleşme sağlayıcı aleyhine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde telsiz frekansı ileten bir kişi aleyhine yapılmış herhangi bir şikayeti değerlendirmek,
(14) Elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini izlemek ve soruşturmak, yaptırım uygulamak, mevzuatın öngördüğü hallerde elektronik haberleşme sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda Rekabet Kurulundan görüş almak,
(15) Kanallar ve frekans bantlarının kullanımı ve iletilen elektromanyetik sinyallerin teknik ve operasyonel özellikleri hakkında genel ölçümler yapmak ve bunları kontrol etmek ve denetlemek,
(16) Yetkisiz telsiz vericilerini ve yüksek frekanslı elektromanyetik emisyon ve telsiz enterferans kaynaklarını tespit etmek ve engellemek, telsiz spektrumunun verimli kullanımıyla ilgili başka sorunları çözmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,
(17) Elektronik haberleşmede farklı tiplerde telsiz vericileri tarafından telsiz frekans spektrumunun verimli ve kaliteli kullanımını teşvik etmek ve mevcut yerlerin verimli kullanılmasını garanti etmek amacıyla her türden radyo vericilerinin yerleştirilmesini koordine etmek,
(18) Elektronik haberleşme sektöründe kullanılan şebeke ve terminal donanımıyla ilgili uygunluk belgeleri düzenlemek ve vermek,
(19) Elektronik haberleşme sektöründe kullanılan teknik donanım ve telsiz vericiler için standartlar geliştirmek, yayımlamak, izlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
(20) Bu Yasa kapsamında izin verildiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetleri için hizmet kalitesi ve standartlarını izlemek ve denetlemek veya bunların denetlenmesi için gereğini yapmak,
(21) Ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin elektronik haberleşme sektöründe gereğince korunmasını sağlamak amacıyla mevzuatta belirlenen tedbirleri almak,

 

(22) Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak,
(23) Haberleşme sağlayıcılarının ticari sırları ile kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerin kapsamını bu Yasa kuralları uyarınca belirlemek, haberleşme sağlayıcılarının ticari sırları ile yatırım ve iş planlarının gizliliğini korumak ve bunları adli makamların talepleri dışında muhafaza etmek,
(24) Kurul kararlarını gerekçeleriyle birlikte resmi internet sitesinde ilan etmek ve bu Yasa kurallarının yürütülmesi için tebliğler yayımlamak,
(25) Görevi ile ilgili yabancı veya uluslararası kuruluşlara, Bakanın onayı ile üye olmak,
(26) Şebeke ve bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğini gözetmek, ve
(27) Bu Yasanın ve diğer yasaların kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.
İkinci BölümHaberleşme Hizmetleri ile İlgili Kurallar
Frekans Bandı ve Kanal 16. Kurum yayıncılık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca frekans bandı ve kanal tahsisi bireysel kullanım haklarının verilmesi yükümlülüğünü Yayın Yüksek Kuruluna devreder.
Tahsisi Bireysel Kullanım Hakkının Verilmesi Yükümlü-lüğünün Devri Ancak Kurum, frekans spektrum planlamasının bu Yasa kuralları uyarınca yeniden düzenlenmesi halinde, frekans bandı ve kanal tahsisi bireysel kullanım hakları ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilir veya Yayın Yüksek Kuruluna devrettiği haklarını geri alabilir.
(20)   (1) Telsiz frekansı bireysel kullanım haklarının verilmesi yükümlülüğünü; ve
    (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren programların düzenlenmesinde yetkilerini,
    Yayın Yüksek Kuruluna devredebilir.
Rekabetin Sağlanması36/2009

42/2010

17. (1) Kurum, Rekabet Yasası kuralları saklı kalmak koşuluyla, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re’sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve Rekabet Kuruluyla istişare içinde, rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.
(2) Rekabet Kurulu, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır.
(3) Bu maddede öngörülen kuralları düzenlemek amacıyla Kurum ile Rekabet Kurulu aralarında bir protokol yapar.

 

Bilgi ve Belge 18. (1) Kurul, bu Yasa ile kendisine verilen görevleri yerine getirirken elektronik haberleşme ile ilgili olarak;
Toplama (A) Haberleşme sağlayıcılar veya telsiz frekansı kullanıcılarından;
(B) Geçmişte bir haberleşme sağlayıcısı olmuş kişilerden;
(C) Bu Yasa kuralları uyarınca yetkilerini kullanabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilere sahip olan kişilerden; ve
(Ç) Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerden,
ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi gerekçelerini belirterek isteyebilir.
(2) Bilgi ve belge toplamaya ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Haczedil-mezlik ve Haberleş-

me

19. (1) Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile haberleşme sağlayıcılarının yetkilendirilmeleri hiçbir şekilde haczedilemez.
Hizmetleri-nin Sürekliliği (2) Ulusal güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum tarafından belirlenmiş olanlar her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğratılamaz.
(3) Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuat uyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz.
DÖRDÜNCÜ KISIMKurumun Bütçesi ve Mali Kurallar

 

Kurumun Bütçesi 20. (1) Kurumun mali yılı, her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.
(2) Kurul, her mali yılın başından en az 3 ay önce yıllık bütçe hazırlar ve uluslararası işbirliği, uyumlulaştırma ve standartlaştırma, piyasa analizi, uzman istihdam etme, uyumu izleme ve diğer piyasa kontrol çalışmaları, bu Yasa tahtında çıkarılacak mevzuat ve Kurumun alacağı kararların hazırlanması ve uygulanmasını içine alan düzenleme çalışmalarının maliyetleri dahil, Kurumun bütün tahmini gelir ve giderlerini bütçeye koyar.
(3) Kurumun bütçesi, Devletin yıllık mali bütçesinden bağımsız olur ve bu Yasada ve ilgili diğer yasalar veya tüzüklerde öngörülen muhasebe, raporlama ve diğer mali kurallara uygun olmak şartıyla Kurulun kontrolü altında Başkan tarafından yönetilir.

 

(4) Kurumun bütçesi, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur ve daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından onay için Meclise sunulur. Bütçe, onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Kurum bütçeye karşı harcamaların yıllık bir özetini de resmi internet sayfasında yayımlar.
(5) Kurumun bütçesi Sayıştay denetimine tabidir.
(6) Kurum tarafından hazırlanan Kesin Hesap Yasa Tasarı ve Ek’li Hesap Cetvelleri, ilgili oldukları Mali Yılın sonundan başlayarak en geç bir yıl içinde Bakanlık eliyle Bakanlar Kurulunca Cumhuriyet Meclisine sunulur. Sayıştay Başkanlığı, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu Kesin Hesap Yasa Tasarısının verilmesinden başlayarak altı ay içinde Cumhuriyet Meclisine sunar.
(7) Bütçe Yasa Tasarısının yeni mali yılın başlayacağı tarihe kadar herhangi bir nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisince onaylanmaması halinde, yeni mali yıl Bütçe Yasası yürürlüğe girinceye kadar, geçmiş mali yıl Bütçe Yasasına bağlı gider cetvellerinde öngörülen ödeneklerin 1/12’sinin, aylık olarak uygulanmasına ve gelirlerin tahsilinin devamına Kurum yetkilidir.
Kurumun 21. (1) Kurumun gelirleri şunlardır:
Gelirleri (A) Bu Yasa uyarınca yetkilendirilmiş haberleşme sağlayıcılarından önceki yıl cirolarının %1 (Yüzde Bir)’ini aşmamak üzere alınacak Kurum tarafından belirlenen ve Ocak ayı sonuna kadar Kuruma yatırılacak ücret,
(B) Telsiz, frekans spektrumu ve numaralar gibi sınırlı kaynakları kullanma hakkının verilmesi karşılığında alınan ücretler,
Ancak bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca alınması öngörülen ihale bedeli bu kapsam dışındadır.
(C) Proje temelinde temin edilecek uluslararası katkılar,
(Ç) Belgeler ve formlar yayımlanmasından elde edilen gelirler, ve
(E) Kurumun vereceği tüm hizmetlerden alınacak ücretler.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca alınacak ücretin Ocak ayının son gününe kadar ödenmemesi halinde, bu Yasanın 99’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (Ç) bendi kuralları uygulanır.
Ancak bu ücretlerin öngörülen süre içerisinde yatırılmamasının doğal afet, sağlık, iflas ve benzeri mücbir nedenlerden dolayı yerine getirilemediğinin belgelenmesi halinde Kurumca 15 günlük ek bir süre verilir.

 

(3) Kurum, her mali yıl için Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla belirleyeceği bir seviyenin altında cirosu olan haberleşme sağlayıcılarını yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinde öngörülen ücreti ödemekten muaf tutabilir.
(4) (A) Tescil edilmiş elektronik haberleşme sektöründeki haberleşme sağlayıcıları, her yıl 1 Haziran tarihine kadar, önceki mali yıla ait yıllık cirolarını Kuruma bildirmek zorundadır.
(B) Haberleşme sağlayıcısının 1 Hazirana kadar yıllık cirosunu Kuruma bildirmemesi halinde, Kurul, Gelir ve Vergi Dairesi ile işbirliği yapmak suretiyle, haberleşme sağlayıcısının yıllık ciro miktarını re’sen hesaplayabilir.
(5) Bir mali yılda gelirler giderlerden fazla olursa, fazlalık bir sonraki mali yıla aktarılır ve bir sonraki mali yılın giderlerini karşılamak üzere kullanılır.
(6) Haberleşme sağlayıcılarının yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendi uyarınca ödemesi gereken ücreti ödememesi nedeniyle ilgili mali yılda giderlerin gelirlerden fazla olması halinde, Kurum bu Yasada öngörülen görevleri yerine getirebilmek amacıyla bankalardan borçlanabilir.
Ancak Kurumun toplam borcu herhalükarda ilgili yıl için öngörülen bütçenin yarısını aşamaz.
Kurumun 22. Kurumun giderleri şunlardır:
Giderleri (1) Kurumun kırtasiye, ofis, bina harcamaları,
(2) Sözleşmeli personelin ödemeleri,
(3) Elektronik haberleşmenin geliştirilmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili yapılacak harcamalar,
(4) Hizmet alımları,
  (5) Bu Yasa ve diğer yasalarla kendisine verilen görevleri yerine getirmesi için gerekli olan diğer giderler.
BEŞİNCİ KISIMBirinci Bölüm

Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yetkilendirilmesi ve Denetimi ile İlgili Kurallar

Elektronik Haberleş-me Hizmetle-

rinin Yetkilendi-

23. (1) Bu Yasa kuralları uyarınca, herhangi bir kişi, genel bir yetkilendirme kapsamında veya (istisnai hallerde) telsiz frekansları veya numaraların kullanılmasına ilişkin bireysel bir kullanım hakkı kapsamında bir elektronik haberleşme şebekesi kurabilir ve/veya işletebilir ve/veya elektronik haberleşme hizmetleri verebilir.
rilmesi (2) Kurum, bireysel kullanım haklarının verilmesinden ve genel yetkilendirme şartlarının tespit edilmesinden sorumludur.
(3) Kaçınılmaz yetersizlik nedeniyle bireysel kullanım haklarının sayıca kısıtlanması gerektiğinde, bu hakların tahsis edilmesi objektif, şeffaf, ayrımcılıktan uzak ve orantılı bir biçimde yapılacaktır.

 

(4) Bireysel kullanım hakkının gerekli olmaması halinde bir genel yetkilendirme uyarınca elektronik haberleşme şebekesi kurmak veya işletmek veya elektronik haberleşme hizmetleri vermek isteyen bir haberleşme sağlayıcısı, Kurumca belirlenen bir formda resmi bir bildirimin Kuruma sunulmasından sonra ve bu hakları vermeye yetkili olan ilgili diğer makamlardan gerekli izinleri almak koşuluyla, böyle bir şebekeyi kurabilir veya işletebilir ve/veya elektronik haberleşme hizmetleri verebilir.
(5) Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle, Kurum, şeffaflık, tarafsızlık ve nesnelliğin sağlanması ilkelerine uygun olarak bir başvuru sahibinin yetkilendirilmesinden sonra herhangi bir zamanda, başvuru sahibinin elektronik haberleşme şebekeleri veya hizmetleri sağlamasını yasaklayan veya sınırlayan gerekçeli bir karar çıkarabilir.
(6) Kurum, resmi internet sitesinde, telsiz frekansı veya numaraların bireysel kullanım haklarının gerekli olup olmayacağı ile ilgili kararı ilan edecektir.
(7) Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca telsiz frekansı veya numaraların bireysel kullanım haklarının kıtlık nedeniyle kısıtlı sayıda verilecek olması halinde, Kurum, resmi internet sitesinde hakların verilmesi ile ilgili aşağıdaki hususları ilan eder:
(A) Kısıtlı sayıda sunulacak hakları tanımlayan bilgiler dahil, konuyla ilgili bütün bilgiler,
(B) Bireysel kullanım hakları için yapılan başvuruların alınması ve değerlendirilmesi konusunda Kurumca öngörülen kriterler,
(C) Bireysel kullanım hakları için başvuru yapanlarda aranacak şartlar.
(8) (A) Bildirimler, Kurumca özel bir Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar Siciline kaydedilir.
(B) Haberleşme sağlayıcılar bildirimde yaptıkları bilgi değişikliklerini değişikliğin yapıldığı tarihten başlayarak en geç 30 gün içerisinde Kuruma bildirmek zorundadır.
(9) Yetkilendirilmiş bir elektronik haberleşme sağlayıcısı bu alandaki faaliyetlerini durdurma kararı alması halinde, faaliyetini durduracağı tarihi en geç 3 ay öncesinden Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Elektronik haberleşme sağlayıcısı bu süreçte, başta abonelerinin mağdur edilmemesi olmak üzere, bu Yasada öngörülen kurallara uymak ve gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.
Ancak 3 ay önceden Kuruma bildirilmesinin doğal afet, sağlık, iflas ve benzeri mücbir nedenlerden dolayı mümkün olmaması halinde, haberleşme sağlayıcısı faaliyetini durdurduğunu durdurma tarihinden başlayarak en geç 1 ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

 

(10) Bir haberleşme sağlayıcısının bir genel yetkilendirme uyarınca faaliyet göstermekte olup olmadığı konusu mahkemeye intikal ederse, Kurumun tutmakta olduğu sicile göre, belirtilen tarihte veya dönemde, sözkonusu haberleşme sağlayıcısının o tarihten hemen önce veya o dönemde bir elektronik haberleşme şebekesi işletme veya elektronik haberleşme hizmetleri sunma başvursunun olup olmaması delil olarak kabul edilecektir.
Ancak yayın ve radyo yayıncılığı ile ilgili yürürlükteki mevzuat kuralları saklıdır.
(11) Elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Genel Yetkilen-dirmeler 24. (1) (A) Kurum, haberleşme sağlayıcılarının uyması gereken yükümlülükleri ve diğer şartları bir genel yetkilendirme  uyarınca belirler.
BİRİNCİ CETVEL (B) Kurum, gerekli gördüğü durumlarda belli tip veya sınıflarda haberleşme sağlayıcıları için bazı şartların geçerli olmayacağını tesbit edebilir.
(2) Kurum, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel’de belirlenen yükümlülük veya kısıtlamalardan biri veya birden çoğunu bir genel yetkilendirmeye dahil edebilir. Kurum, bir haberleşme sağlayıcısına, bu Yasayla açıkça öngörülen yükümlülük ve kısıtlamalar dışında herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama getiremez.
(3) Genel yetkilendirmeye yeni şartlar eklenmesi ve herhangi bir tip veya sınıftaki haberleşme sağlayıcıları için bazı şartların uygulanmaması, ilgili elektronik haberleşme şebekesi veya elektronik haberleşme hizmetleri bakımından objektif şekilde haklı nedenlere dayandırılacak ve ayrımcılık olmaksızın, orantılı ve şeffaf olacaktır.
(4) Genel yetkilendirme kapsamında yetkilendirilmiş haberleşme sağlayıcısı, kendi tip ve sınıfı için geçerli olan genel yetkilendirmeye bağlanmış şartlara uyacaktır.
(5) Yürürlükteki ilgili diğer mevzuat uyarınca varolan yükümlülükler genel yetkilendirmeye bir şart olarak ilave edilmeksizin geçerliliğini koruyacaktır.
(6) Kurum, bu madde kuralları uyarınca, haberleşme sağlayıcılarının hizmet kalitesi veya hizmet kalitesiyle ilgili verilerin yayımlanması hakkında özel yükümlülükler koyabilir.
(7) Bu madde uyarınca;
(A) Genel yetkilendirme ve bireysel kullanım haklarının şartlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar,
(B) Haberleşme sağlayıcılarının uyması gereken yükümlülükler ve diğer şartlar ile gerekli durumlarda belli tip veya sınıflardaki haberleşme sağlayıcıları için hangi şartların geçerli olmayacağı ile ilgili kurallar,

 

(C) Haberleşme sağlayıcılar üzerine, hizmet kalitesi hakkında veya hizmet kalitesiyle ilgili verilerin yayımlanması hakkında özel yükümlülükler ile ilgili kurallar, ve
(Ç) Bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel’de belirlenen yükümlülük veya kısıtlamaların hangi hallerde genel yetkilendirmeye dahil edileceği ile ilgili kurallar,
Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
İlave Yükümlü-Lükler

İKİNCİ CETVEL

25. (1) Kurum, bir kamusal telefon şebekesi işleten veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sunan herhangi bir haberleşme sağlayıcısından, teknik fizibilitesi ve ekonomik karlılığı olmak şartıyla, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı İkinci Cetvel’de öngörülen imkanları son kullanıcılara sunmasını talep edebilir.
(2) İlave yükümlülükler ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
(3) Bu Yasa uyarınca bu maddeye bağlı İkinci Cetvel’de öngörülen kamusal telefon şebekeleri ile ilgili şartlar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Genel 26. Genel yetkilendirmelerde:
Yetkilen-dirme Kapsamın- (1) Haberleşme sağlayıcısı, Kurum düzenlemeleri ve yetkilendirilmesinde öngörülen şartlara uygun olarak yetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkına sahiptir.
daki Haklar (2) Haberleşme sağlayıcısı, genel yetkilendirme kuralları uyarınca kamusal veya herhangi bir elektronik haberleşme şebekeleri sağlamak amacıyla kamusal veya özel mülklerde tesisler kurmak için başvurabilir.
(3) Yetkilendirilmiş bir haberleşme sağlayıcısı, kamusal elektronik haberleşme şebekesi kurmakta veya elektronik haberleşme hizmetleri vermekte olduğu hallerde, genel yetkilendirme; ayrıca, haberleşme sağlayıcısının herkesçe kullanılabilir bir elektronik haberleşme şebekesi veya hizmeti vermek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Türkiye’de veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yetkili olan başka haberleşme sağlayıcıları ile ara bağlantıyı müzakere etmesine ve (ilgili durumlarda) onlara erişim veya onlardan ara bağlantı elde etmesine izin verir
(4) Bu Yasanın Onbirinci Kısım kuralları uyarınca öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere haberleşme sağlayıcısının belirlenmesine de izin verir.
(5) Yukarıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen giriş hakkı ve buna bağlı taşınmaz mal edinilmesi bu Yasanın Ondördüncü Kısım kuralları uyarınca yapılır.

 

(6) Kurum, tescil edilmiş herhangi bir haberleşme sağlayıcıdan bir başvuru alınması üzerine başvurunun alındığı tarihten başlayarak bir hafta içerisinde, Kurumun belirleyeceği satandartta:
(A) Haberleşme sağlayıcının bu Yasanın 23’üncü maddesi kuralları uyarınca bir bildirim vermiş olduğunu teyit eden, ve
(B) Genel yetkilendirmeye göre elektronik haberleşme şebekeleri ve elektronik haberleşme hizmetleri sunan herhangi bir haberleşme sağlayıcının hangi durumlarda:
(a) Kamusal veya özel mülkler üzerinde, yukarısında veya altında tesisler kurmak için haklar verilmesi amacıyla müracaat edebileceğini,
(b) Erişimi müzakere edebileceğini, ve
(c) Erişim veya ara bağlantı elde edebileceğini,
ayrıntılı olarak gösteren bir yetkilendirme belgesini haberleşme sağlayıcısına verir.
Ön Yükümlü-lük 27. Haberleşme sağlayıcıları, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden ulusal güvenlikle ilgili mevzuat ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat uyarınca getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik alt yapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür.
Denetim 28. (1) Kurum re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayet üzerine, bu Yasada belirlenen görevleri ile ilgili olarak haberleşme sağlayıcılarını izleyebilir, denetleyebilir ve denetlettirebilir. Kurum, bu Yasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü hallerde, mahallinde de izleme, inceleme ve denetim yapabilir ve/veya yaptırabilir. Mülki amirler, Polis Örgütü mensupları ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları, inceleme veya denetimle görevlendirilenlere, her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler. İnceleme veya denetimle görevlendirilenler, inceleme veya denetime giderken yanlarında denetimin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar.
(2) İzleme ve denetimle görevlendirilenler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak ve emtianın, elektronik ortamdaki bilgilerin, elektronik haberleşme alt yapısının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarının incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Denetime tabi tutulanlar, denetimle görevli kişilere her türlü kolaylığı göstermek, yukarıda belirtilen konularla ilgili taleplerini belirlenen süre içinde yerine getirmek, cihaz, sistem, yazılım ve donanımları denetlemeye açık tutmak, denetim için gerekli alt yapıyı temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Aykırı davranışta bulunanlara bu Yasa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat kurallarına göre cezai işlem uygulanır.

 

(3) Kurum, bu Yasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, bu görevleri ile ilgili gerekli gördüğü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir. Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda uzman personel talep edebilir.
(4) Denetim ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
ALTINCI KISIMTelsiz Haberleşmesi ve Numaraların Kullanımı ile İlgili Kurallar
Telsiz Haberleş-me Sisteminin 29. (1) Kurumun bir haberleşme sağlayıcıya spektrum kullanmak için bireysel haklar vermeyi gerekli bulması halinde, bu haklar, başvuru sahibine, bu maddenin (2)’nci fıkra kuralları uyarınca yapılan bir yazılı talebi müteakip verilecektir.
Kullanıl-ması (2) Kurum, bu madde kapsamında yapılan bir başvuruyu değerlendirirken, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf olarak hareket edecek ve telsiz frekanslarının kullanımıyla ilgili uluslararası anlaşmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ulusal Frekans Planını, zararlı enterferanstan kaçınma ihtiyacını, yeni elektronik hizmetlerin uygulamaya sokulmasını kolaylaştırmak için frekans aralıklarını muhafaza etme ihtiyacını ve konuyla ilgili tüm faktörleri dikkate alır.
(3) Kurum, telsiz frekansı kullanmak için bireysel bir hak kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir haberleşme sağlayıcısından, bu Yasaya bağlı Birinci Cetvelin Kısım A’daki kurallarına ek olarak Kısım B’deki kurallarından da talep edebilir.
(4) Telsiz frekansı kullanmak için bireysel bir hakka verilecek uygun bir sürede yerine getirilmek şartıyla teknik gelişmelere ait şartlar ilave edilmesi ve herhangi bir tip veya sınıftaki haberleşme sağlayacısına bazı şartların uygulanmaması, ilgili elektronik haberleşme şebekesi veya elektronik haberleşme hizmetleri yönünden objektif gerekçelere dayandırılacak ve ayrımcılıktan uzak, orantılı ve şeffaf olacaktır.
(5) Kurum, telsiz frekansı kullanmak amacıyla bireysel haklara getirdiği ilave şartları veya herhangi bir sınıftaki haberleşme sağlayıcılarına uygulanacak olan şartları, gerekçeleriyle birlikte Kurumda arşivlemekle yükümlüdür.
(6) Telsiz frekansı kullanmak için bireysel bir hak çerçevesinde yetkilendirilen haberleşme sağlayıcıları, bu hak ile ilgili öngörülen tüm şartlara ve kendisiyle ilgili herhangi bir genel yetkilendirme ile öngörülen bütün şartlara uyacaktır.

 

(7) (A) Haberleşme sağlayıcıları, kendilerine tahsis edilen bir çift frekans için, bir defaya mahsus olmak üzere 5.000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’nı aşmayan frekans tahsis ücretini Kuruma öder.
(B) Haberleşme sağlayıcısı, her yıl frekans kullanım ücretini Kuruma öder.
Ancak bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca verilen kıt kaynaklar ile ilgili bedel bu madde kapsamında değildir.
(8) Telsiz haberleşme sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ile frekans tahsisi ve frekans kullanım ücreti Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Numarala-rın 30. (1) (A) Kurum, ulusal numaralandırma planını hazırlar ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapar.
Kullanımı (B) Numara kaynaklarının tahsisi, etkin ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konular Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
(C) Kurum, elektronik haberleşme hizmeti için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapar ve numara kaynaklarının adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan ilkeler çerçevesinde yönetimini sağlar.
(2) Kurum, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını güvence altına almaya yönelik olarak yapacağı düzenlemeler veya ilgili uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir. Haberleşme sağlayıcılarının bu değişiklikleri uygulayıp gerekli önlemleri alabilmeleri için uluslararası normlara uygun olacak şekilde süre verilir.
(3) Kurum, haberleşme sağlayıcılara, numaralar ve/veya bir dizi numaraların kullanma haklarını, kendileri tarafından kullanılmak ve kendi abonelerine tahsis edilmek üzere verir.
(4) Kullanma hakkının verildiği tarihten başlayarak bir yıl içinde kullanılmayan numaraların, kullanım hakları, Kurumca geri alınabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum herhangi bir yükümlülük altına girmez.
(5) Kurum, bu maddenin (6)’ncı fıkrası uyarınca başvuru olması halinde bir haberleşme sağlayıcısına ulusal numaralandırma planından numaralar kullanmak üzere bireysel haklar verebilir.
(6) Bu madde kapsamında yapılan bir başvuruyu değerlendirirken, Kurum, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf olup, uluslararası numaralandırma düzenlemelerini, ulusal numaralandırma planını, yeni elektronik hizmetlerin uygulamaya girmesini kolaylaştırmak için numara aralıklarını muhafaza etme ihtiyacını ve diğer ilgili, objektif faktörleri dikkate alır.

 

(7) (A) Kurum, bireysel hak kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir haberleşme sağlayıcısına numara kullanmak için bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel Kısım A’da öngörülen yükümlülüklere ek olarak, bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel Kısım C’sinde belirlenen yükümlülüklerden biri veya birden fazlasını da öngörebilir.
(B) Kurumca bireysel hak çerçevesinde kullandırılacak numaralardan kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren tip ve sınıflar için haberleşme sağlayıcılarından, bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel Kısım C’de belirtilen şartlardan bazıları adil, şeffaf ve objektif gerekçelere dayandırılarak aranmayabilir.
(8) Numaralar kullanmak için bireysel bir hak çerçevesinde yetkilendirilen bir haberleşme sağlayıcı, bu hak ile ilgili ve kendisiyle ilgili genel yetkilendirme kuralları uyarınca öngörülen bütün şartlara uyacaktır.
(9) Kurum numara kullanma haklarının verilmesiyle ilgili kararlarını, 3 hafta içerisinde sonuçlandırarak başvuru sahiplerine bildirir ve resmi internet sitesinde yayımlar.
(10) (A) Haberleşme sağlayıcıları kendilerine tahsis edilen numaralar için bir defaya mahsus olmak üzere 5.000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’nı aşmayan numara tahsis ücretini Kuruma öder.
(B) Haberleşme sağlayıcısı her yıl numara kullanım ücretini Kuruma öder.
(11) Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde haberleşme sağlayıcıları, ücretsiz olarak, kullanıcıların acil çağrı numaralarına ve Kurumca belirlenebilecek diğer acil çağrı numaralarına sunmakta oldukları hizmetin kapsam ve kalitesine uygun olarak erişimlerini sağlamak ve acil yardım talebinde bulunan kullanıcıların yerlerini tespit ederek ilgili kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.
(12) Numara tahsisine ilişkin usul ve esaslar ve numara kullanım ücreti, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
YEDİNCİ KISIM
Erişim ve Ara Bağlantı ile İlgili Kurallar
Erişimin 31. Erişim kapsamında aşağıdakiler yer alır:
Kapsamı (1) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim ve veri akış erişimini de içerecek şekilde elektronik haberleşme şebekesi bileşenlerine ve ilgili tesislerine her türlü yöntemle erişim,
(2) Binalar, borular ve direkleri de içerecek şekilde mevcut erişim seçeneklerini de dikkate alarak fiziksel alt yapıya erişim,
(3) İşletim destek sistemlerini de içerecek şekilde ilgili yazılım sistemlerine erişim,
(4) Numara dönüşümüne veya eşdeğer işlevselliğe sahip sistemlere erişim,
(5) Sanal şebeke sistemlerine erişim,
(6) İki elektronik haberleşme şebekesi arasındaki bağlantı,
(7) Ulusal dolaşım da dahil olmak üzere sabit ve mobil şebekelere erişim,
(8) Koşullu erişim sistemlerine erişim,
(9) Yeniden satış amacıyla hizmetlerin toptan seviyede sunulması,
(10) Kurum düzenlemeleri ile belirlenen diğer hallerdeki erişim.
Erişim ve Ara 32. (1) Herhangi iki haberleşme sağlayıcı kendi aralarında erişim ve/veya ara bağlantı için teknik ve ticari anlaşma yapabilir.
Bağlantı Yükümlü-lüğü (2) Bu Yasa kuralları uyarınca, tüm kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcıları, herhangi bir yetkilendirilmiş haberleşme sağlayıcı tarafından talep gelmesi halinde, talep tarihinden itibaren en geç 25 iş günü içerisinde herkesçe kullanılabilir elektronik haberleşme hizmetleri sağlamak amacıyla birbirleriyle ara bağlantı anlaşmaları yapmak için görüşmekle yükümlüdürler. 25 iş günü sonunda Kurumdan, uzlaşmak amacıyla makul nedenlere dayananan ek süre talep edilmesi halinde Kurum tarafından 15 iş gününü aşmamak üzere ek süre verilebilir. Kurum, tarafların verilen sürelerde anlaşamamaları halinde, haberleşme sağlayıcılarına erişim veya ara bağlantı koşullarını belirleyen nihai kararı üretir.
(3) Bir erişim veya ara bağlantı anlaşmasına girmeden önce veya sonra bir başka haberleşme sağlayıcısından bilgi elde eden herhangi bir haberleşme sağlayıcı, bu bilgiyi sadece veriliş amacı için kullanmalı ve bundan bir rekabet avantajı elde edebilecek olan başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarmamalıdır.
(4) Kurum, bu Yasanın 34’üncü, 35’inci, 36’ncı ve 37’nci madde kurallarına bakılmaksızın, kamusal elektronik haberleşme şebekelerinin operatörlerine, bu Yasa tahtında kendisine verilen görevler çerçevesinde diğer haberleşme sağlayıcılarına erişim ve ara bağlantı sağlama yükümlülüğü getirebilir.
(5) Haberleşme sağlayıcıları, diğer haberleşme sağlayıcılarına eşdeğerli erişim ve/veya ara bağlantı hizmetlerini haberleşme sağlayıcılarının net maliyetleri ile ilişkili ve aynı şartlar temelinde sunar.
Kurumun İşlevleri veYetkileri

ÜÇÜNCÜ CETVEL

DÖRDÜN-CÜ CETVEL

33. (1) Kurum, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Üçüncü Cetvel’de belirtilen hedefleri dikkate alarak, elektronik haberleşme şebekelerine uygun erişim ve bunların uygun ara bağlantısını ve elektronik haberleşme hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini teşvik edecek ve uygun olduğunda, temin edecektir. Bunu yaparken, verimliliği ve sürdürülebilir rekabeti geliştiren ve son kullanıcılara azami fayda sağlayan bir biçimde sorumluluğunu yerine getirecektir.

 

(2) Bu Yasa uyarınca etkin piyasa gücüne sahip haberleşme sağlayıcılarına uygulanabilecek ilave tedbirler saklı olmak koşuluyla, Kurum :
(A) Elektronik haberleşme hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini veya uçtan uca bağlantıyı sağlamak için, kullanıcılara erişimi kontrol eden operatörler dahil haberleşme sağlayıcılara, elektronik haberleşme şebekeleri ve elektronik haberleşme hizmetlerine erişimle veya bunların ara bağlantısıyla ilgili haklar verebilir ve yükümlülükler koyabilir, ve
(B) Yeni kullanıcılara erişimi kontrol eden bir haberleşme sağlayıcısından, bükümlü metalik çift yerel ağa ayrık erişim (unbundled access to the twisted metallic pair local loop) için bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Dördüncü Cetvel’deki kurallar uyarınca bir Referans Teklif düzenlemesini isteyebilir.
(3) Bu madde uyarınca erişim sağlamak için bir haberleşme sağlayıcı üzerine yükümlülükler koyarken, Kurum, ilgili elektronik haberleşme şebekesinin normal işleyişini temin etmek için gerekiyorsa bu erişimin sağlayıcısı veya kullanıcıları tarafından bu Yasa kuralları uyarınca yerine getirilecek teknik veya operasyonel şartlar tespit edebilir.
(4) Kurum, erişim veya ara bağlantıya yönelik ticari müzakerenin bu Yasada öngörülen süre içerisinde sonuçsuz kalması halinde erişim veya ara bağlantı koşullarını belirleyen bir karar üretebilir. Böyle bir durumda Kurumun kararı nihai karardır.
(5) Bu madde çerçevesinde konulan yükümlülükler ve şartlar; objektif, şeffaf, orantılı ve ayrımcılıktan uzak kriterlere dayalı, erişim ve ara bağlantı şartlarını düzenleyen bir kararda öngörülen prosedürlere göre uygulanmalıdır.
(6) Kurum, bu madde veya bu Yasada öngörülen politika hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, haberleşme sağlayıcıları arasında uygun bir anlaşmaya varılamaması halinde, kendi girişimiyle veya ilgili taraflardan biri veya diğerinin talebi üzerine müdahale edebilmesi ile ilgili kurallar Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirler.
(7) Kurum, tüm erişim ve ara bağlantı anlaşmalarının bu Yasanın amaç ve kapsamına uygun olarak tesis edilmesine ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapar.
(8) Kurumun erişim ve ara bağlantı işlevleri ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

 

SEKİZİNCİ KISIM
Etkin Piyasa Gücü ile İlgili Kurallar
İlaveDüzeltici

Tedbirler

 

34. (1) Kurum, ilgili bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğunu tespit ettiği herhangi bir haberleşme sağlayıcısına, bu Yasanın bu Kısmı çerçevesinde öngörülen ilave düzeltici tedbirlerin birini veya birden fazlasını öngörebilir.
(2) Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının etkin piyasa gücüne sahip olduğu yolunda bir karar almadan önce, bu gücün kullanılmakta olduğu veya kullanılmasının muhtemel olduğu ilgili piyasayı belirler.
(3) Kurum ilgili piyasanın tanımlanması veya etkin piyasa gücünün tespit edilmesi hakkında bir karar almadan önce ilgili kurumlarla istişare ederek orantılı, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf bir tarzda ve uluslararası alanda kabul görmüş uygulamaya göre hareket eder.
(4) Kurum, iki veya daha çok haberleşme sağlayıcısının birlikte piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduklarını tespit edebilir. Bir veya birden fazla haberleşme sağlayıcısının belirli bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, sözkonusu piyasada sahip olunan piyasa gücü onunla yakından bağlantılı olan bir başka piyasada kullanılabilecek gibi ise ve bu durum ilgili haberleşme sağlayıcısının piyasa gücünü güçlendiriyorsa, haberleşme sağlayıcısının bağlantılı piyasada da etkin piyasa gücüne sahip olduğu kabul edilebilir.
 
(5) Kurum tarafından yapılan piyasa analizleri, Kurumun bir sonraki piyasa incelemesine kadarki dönem boyunca beklenen veya öngörülen teknolojik veya ekonomik gelişmeleri dikkate alması amacıyla, ileriye yönelik olur.
(6) Kurum, bu Kısımdaki işlevlerini yerine getirirken, bu işlevleri uluslararası mevzuattaki uygulamalar ile uyumlu bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla gerekli gördüğü her türlü bilgileri bütün haberleşme sağlayıcılarından ister.
(7) İlgili piyasaların tanımlanmasını, piyasa analizlerinin yapılmasını ve uygun ve orantılı düzeltici tedbirlerin belirlenmesini içine alan piyasa inceleme süreci, Kurum tarafından, en az iki yılda bir veya ihtiyaç hissedildiğinde yapılır.
(8) Karar alma süreci, etkin piyasa gücünün olduğu düşünülen piyasanın tanımlanması ve bu piyasalarda etkin rekabetin olup olmadığının değerlendirilmesi ile ilgili yöntem, takip edilecek süreç, takvim ve ilave düzeltici tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.

 

EtkinPiyasa Gücünün

Tespit

35. (1) Kurum, belirlenen bir piyasadaki rekabet durumuna ilişkin analizi sonucunda, bu piyasada haksız rekabet olduğunu belirlerse bir veya birden fazla haberleşme sağlayıcısını bu piyasada etkin piyasa gücüne sahip olarak belirleyebilir.
Edilmesi (2) Kurum bir piyasada etkin rekabet olduğu sonucuna varırsa, bu Kısımda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini uygulamaya koymaz veya uygulamadaki yükümlülükleri ilgili piyasadan kaldırır. Kurum, düzenleyici yükümlülüklerin kaldırılmasından etkilenen taraflara uygun ihbar süresi verilmesini sağlar.
DüzelticiTedbirler

BEŞİNCİ CETVEL

 

36. (1) Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının ilgili bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğunu tespit ederse, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Beşinci Cetvel kuralları uyarınca bir veya birden fazla makul düzeltici tedbiri haberleşme sağlayıcısına uygulayabilir. Bu tedbirler, bu Yasaya bağlı Üçüncü Cetvel’de belirlenen amaçlar ile orantılı olmalıdır.
(2) Kurum, etkili rekabetin sürdürülmesine yönelik uygun bir düzeltici tedbiri seçerken, tedbirin teknolojik bakımdan tarafsız olmasını gözönünde bulundurur.
(3) Düzeltici tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
DüzelticiTedbirlerin

Konulması

37. (1) Kurum, ilgili bir etkin piyasa gücünün olup olmadığına bakılmaksızın elektronik haberleşme sağlayıcısına bu Yasanın 24’üncü, 25’inci, 30’uncu, 32’nci, 38’inci, 45’inci, 46’ncı, 47’nci, 83’üncü, 84’üncü ve 85’inci maddelerindeki kurallar ile ilgili uluslararası normlara uygunluk sağlamak amacıyla bu Yasanın 36’ncı maddesinde öngörülen tedbirleri uygulayabilir.
(2) Kurum, gerekçeli olarak açıklayacağı istisnai durumların mevcut olması halinde etkin piyasa gücüne sahip haberleşme sağlayıcılarına, bu Yasaya bağlı Beşinci Cetvel’de belirlenenler dışında erişim veya ara bağlantı için yükümlülükler koyar.
(3) Bu madde uyarınca erişim veya ara bağlantı ile ilgili ek düzeltici yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

 

DOKUZUNCU KISIMMuhasebe, Kiralık Hatlar ve Perakende Hizmetler ile İlgili Kurallar

 

Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebe-si 38. (1) Kurum, kamusal telefon şebekeleri veya herkesçe kullanılabilen telefon hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcılara hesap ayrımı yükümlülüğü getirebilir. Hesap ayrımı yükümlülüğü getirilen haberleşme sağlayıcılar, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında faaliyet alanları ve iş birimleri için ayrı ayrı hesap tutmak ile yükümlüdür ve ayrıca sözkonusu şebekeler veya hizmetler ile bağlantılı faaliyetleri yapısal olarak ayırmak ile yükümlü tutulabilirler.
(2) Kurum, kamusal telefon şebekeleri veya herkesçe kullanılabilen telefon hizmetleri sağlayan ve perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip olan haberleşme sağlayıcıların hesaplarını denetleyebilir veya denetim yetkisi vermek suretiyle denetletebilir veya haberleşme sağlayıcılara hesaplarını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletme yükümlülüğü getirebilir. Denetçiler, bu Yasa ve hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin yürürlükteki mevzuat kuralları çerçevesinde inceleme ve denetimden sorumludurlar. Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi kapsamında yapılan denetime ilişkin giderler, ilgili haberleşme sağlayıcılar tarafından karşılanır.
(3) Kurum, haberleşme sağlayıcılara; hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülükleri kapsamında hazırladıkları bilgi ve belgeleri yayımlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri kendisi de yayımlayabilir. Yayımlanacak bilgi ve belgelerin kapsamı Kurum tarafından belirlenir.
(4) Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Asgari Kiralık Hatlar Seti 39. (1) Kurum, bu Yasanın Sekizinci Kısım kuralları uyarınca yapılan piyasa analizi sonucunda, asgari kiralık hatlar setinin bir kısmının veya tamamının sağlanmasına yönelik piyasada etkili rekabet olmadığını belirlerse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sonlanan veya başlayan uluslararası kiralık hatlar dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sözkonusu kiralık hatların bütün veya belirli unsurlarının sağlanmasında etkin piyasa gücüne sahip olan haberleşme sağlayıcısına yükümlülükler koyabilir.
(2) Kurum, etkili rekabet ortamının tekrardan sağlanması halinde yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca uygulanan yükümlülükleri kaldırır.
(3) Asgari kiralık hatlar setine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

 

Perakende 40. (1) Kurum, bu Yasanın Sekizinci Kısım kuralları uyarınca;
Hizmetler Üzerindeki (A) Yapılan piyasa analizi sonucunda, belirlenen bir perakende piyasada etkili rekabet olmaması; ve
Kontroller (B) Konulacak yükümlülüklerin bu Yasada öngörülen amaçların gerçekleşmesi sonucunu vermeyecek olması,
halinde perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit edilen haberleşme sağlayıcısına düzenleyici yükümlülükler koyabilir.
(2) Kurum tarafından yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca konulan yükümlülükler, tespit edilen sorunun çözülmesine yönelik, orantılı ve bu Yasada belirlenen amaçlar doğrultusunda geçerli nedenlere dayalı olmalıdır. Konulan yükümlülüklerle, tespit edilen haberleşme sağlayıcısının;
(A) Aşırı fiyatlarlar uygulaması;
(B) Piyasaya girişi engellemesi;
(C) Rekabeti kısıtlayıcı fiyatlar uygulaması;
(Ç) Belirli son kullanıcılara haksız öncelik göstermesi; veya
(D) Hizmetleri makul olmayan bir tarzda tek bir paket içinde birleştirmesi,
engellenecektir.
(3) Son kullanıcı çıkarlarını korumak amacıyla, etkili rekabeti teşvik ederken bu madde kuralları uyarınca Kurum tarafından uygulanabilecek olan tedbirler arasında, uygun perakende fiyat sınırlama tedbirleri, bireysel tarifeleri kontrol etmeye yönelik tedbirler veya tarifeleri benzer piyasalardaki fiyatlar veya maliyetlere doğru yönlendirmeyi amaçlayan tedbirler olabilir.
(4) (A) Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının perakende tarife düzenlemesine veya başka ilgili perakende kontrollerine tabi olması halinde, gerekli ve uygun maliyet muhasebesi sistemlerinin uygulanmasını sağlar.
(B) Kurum, Resmi Gazete’de yayımlayacağı kararlarla kullanılacak usulü ve muhasebe yöntemini belirler. Maliyet muhasebesi sistemine uygunluk, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler tarafından doğrulanır ve bunun masrafları ilgili haberleşme sağlayıcı tarafından karşılanır. Kurum, uygunluk hakkında bir beyanın her yıl yayımlanmasını sağlar.
(C) Kurum, haberleşme sağlayıcısının hazırlayacağı maliyet muhasebesinin, masrafları haberleşme sağlayıcısı tarafından karşılanması şartıyla, bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesini isteyebilir.
(5) Perakende hizmetler üzerindeki kontrollere ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

 

ONUNCU KISIMTüketici Hakları
Genel İlkeler 41. Kullanıcılara ve abonelere bu Kısımda tanınan haklar; bu Yasanın Sekizinci Kısmı çerçevesinde haberleşme sağlayıcısının etkin piyasa gücüne sahip olduğunun tespit edilmesine bağlı değildir ve bu haklar son kullanıcılar ve abonelerin bu Yasanın Onbirinci Kısmı kuralları uyarınca elde edebilecekleri haklara eklenir.
Abonelik SözleşmeleriALTINCI 42. (1) (A) (a) Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine faturalı hat abonesi olurken bu hizmeti sağlayan haberleşme sağlayıcıyla sözleşme yapar.
CETVEL (b) Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine 3 ayı geçmeyecek kullanım süresi için faturasız hat abonesi olurken sözleşme yapma zorunluluğu yoktur.
Ancak;
(i) Faturasız hat abonesinin hat kullanımı 3 aydan fazla sürecekse kullanıcının kimlik bilgisi alınması zorunludur.
(ii) Abonenin sözleşme yapılmasını talep etmesi halinde herhalükarda sözleşme yapılır.
(B) Abonelik sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunur:
(a) Elektronik haberleşme hizmeti sağlayan hizmet sağlayıcısının adı ve adresi,
(b) Sunulacak hizmetler,
(c) Hizmet kalitesi ve ilk bağlantının zamanı,
(ç) Sunulacak bakım ve onarım hizmetlerinin çeşitleri,
(d) Uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilerin nasıl elde edilebileceği,
(e) Sözleşmenin süresi, sona ermesi, yenilenmesi ve fesih şartlarına ilişkin koşullar,
(f) Sözleşmedeki hizmet kalitesi seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat veya para iadesine ilişkin düzenlemeler, ve
(g) Abone ile haberleşme sağlayıcı arasında uzlaşmazlık çıkması halinde uygulanacak çözüm yöntemleri.
(C) Kurum, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Altıncı Cetvel’de belirlenen bilgilerin haberleşme sağlayıcısı tarafından tüketiciye sunulmasını sağlar.

 

(2) (A) Haberleşme sağlayıcısı tarafından abonelik sözleşme koşullarında değişiklik yapıldığının aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahiptir.
(B) Haberleşme sağlayıcıları, sözleşmede yapılacak değişiklikler yürürlüğe girmeden en az 30 gün önce abonelerini bilgilendirmek ve sözkonusu değişikliklerin abone tarafından kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi fesh edebilme haklarının bulunduğunu aboneye bildirmekle yükümlüdürler.
(C) Aboneler yazılı olarak bildirmek koşuluyla aboneliklerini istedikleri zaman sonlandırabilirler.
(3) (A) Kurum, re’sen veya şikayet üzerine abonelik sözleşmelerini haberleşme sağlayıcılarından isteyerek inceleyebilir ve bu Yasa tahtında değiştirilmesini uygun gördüğü hususları haberleşme sağlayıcısına yazılı olarak bildirir.
(B) Haberleşme sağlayıcısı yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde konu hakkındaki görüşlerini Kuruma sunar.
(C) Kurum yukarıdaki (B) bendinde belirtilen sürenin sonunda nihai kararını vererek haberleşme sağlayıcısına bildirir.
(Ç) Haberleşme sağlayıcısı Kurumun kararına uymakla yükümlüdür.
(4) Bu maddedeki kurallar bu Yasa ve ilgili diğer yasalar tahtında verilmiş diğer tüketici koruma tedbirlerine halel getirmez.
(5) Abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirme 43. (1) Kurum, kullanıcı ve tüketicilerin azami olarak yararlanmalarını sağlamak ve hizmetlerin şeffaflık ilkesine uygun olarak sunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler ile tarife paketlerinin yayımlanmasına ve benzer konularda abonelerin bilgilendirilmesine yönelik olarak haberleşme sağlayıcılara yükümlülükler getirebilir.
(2) Haberleşme sağlayıcılar, özellikle hizmetler arasında seçim yaparken ve abonelik sözleşmesi imzalarken tüketicilerin karar vermelerine yardımcı olacak bilgiyi vermekle yükümlüdür.
(3) Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

 

Şebeke Bütünlüğü 44. (1) Kurum, herhangi bir nedenden dolayı şebekenin çökmesi halinde, kamusal telefon şebekesinin ve herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerinin devamını sağlamak amacıyla, bu Yasa tahtında verilen genel yetkilendirme kuralları çerçevesinde, haberleşme sağlayıcılara makul ve hizmetin gereği ile orantılı bazı yükümlülükler veya kısıtlamalar uygulayabilir.
(2) Kurum, belirleyeceği kurallar çerçevesinde veya genel yetkilendirme kuralları uyarınca haberleşme sağlayıcılarının, sabit yerlerde herkesçe kullanılabilir telefon hizmeti sunmalarını ve olağanüstü durum hizmetlerine kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla gerekli bütün önlemleri almalarını sağlar.
Coğrafi Olmayan Numaralar 45. Kurum, bir kamusal telefon şebekesi işleten veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sunan bir haberleşme sağlayıcısının, teknik ve ekonomik fizibilitesi olması koşuluyla, başka ülkelerden kullanıcıların ülke içindeki coğrafi olmayan numaralara erişimlerini sağlamak amacıyla, uyması gereken kuralları alacağı bir kararla belirler.
Numara Taşınabilirliği 46. (1) Bir mobil hizmet dahil, herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sunan haberleşme sağlayıcısı, böyle bir hizmetin abonesinin, Kurumun da izninin alınması şartıyla, talep ettiğinde, kendi numarasını, hizmeti sunan haberleşme sağlayıcısından bağımsız olarak elde tutabilmesini temin eder.
Ancak sabit hatlı hizmet için verilmiş numara mobil hizmet için, mobil hizmet için verilmiş numara da sabit hatlı hizmet için kullanılamaz.
(2) Kurum, yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca numara taşınabilirliğinin sağlanmasına ilişkin ara bağlantı fiyatlandırmasının maliyet esaslı olmasının ve eğer varsa, abonelere yapılan doğrudan ücretlendirmelerin bu olanakların kullanılmasını engelleyecek nitelikte olmamasını sağlar.
(3) Numara taşınabilirliği ve ücretlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Taşıyıcı Seçimi  47. (1) Kurum, etkin piyasa gücüne sahip olduğu belirlenen haberleşme sağlayıcılarından, ara bağlantılı herhangi bir sağlayıcının hizmetlerine kendi aboneleri tarafından:
(A) Bir taşıyıcı seçim kodunu çevirmek yoluyla çağrı bazında; ve
(B) Başka bir taşıyıcı tercih edecekse, önceden seçtiğini geçersiz hale getirmek suretiyle, seçilen taşıyıcının kodunu kullanarak çağrı yapmak amacıyla,
erişim imkanı verilmesini sağlar.

 

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen imkanların başka şebekelerde veya başka yollardan uygulanabilmesine yönelik kullanıcı talepleri, bu Yasa kuralları uyarınca belirlenen piyasa analizi prosedürüne uygun olarak değerlendirilir ve bu Yasaya uygun olarak gerçekleştirilir.
(3) Taşıyıcı seçimi veya taşıyıcı ön seçimi dolayısıyla aboneye yansıyacak ücretler abonelerin bu hizmeti almalarını caydırıcı nitelikte olamaz.
(4) Abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit veya mobil telefon hizmeti sunan haberleşme sağlayıcıları ile bu şebekeler üzerindeki abonelere hizmet veren diğer haberleşme sağlayıcıları arasında, abonenin birden fazla fatura almasını önlemek amacıyla, tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde faturalama anlaşması yapılabilir.
(5) Taşıyıcı seçimi ve abonelere ait fatura bilgileri ile ilgili usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
ONBİRİNCİ KISIM
Evrensel Hizmetler ile İlgili Kurallar
EvrenselHizmetin

Kapsamı

48. (1) Evrensel hizmet;
(A) Kamusal telefon şebekesine bağlantı ve herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerine erişimi,
(B) Ankesörlü telefon hizmetlerini,
(C) Basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber hizmetlerini,
(Ç) Özürlü, engelli veya bakıma muhtaç son kullanıcılar için özel tedbirleri,
(D) Abone ekonomik nedenlerden dolayı erişimi belirli coğrafi alanlar ile sınırlamayı seçmiş olmadıkça ve teknik/ekonomik bakımdan fizibilitesi olması şartıyla, coğrafi olmayan numaralara erişimi,
(E) Acil yardım çağrı hizmetlerini
(F) İnternet hizmetlerini, ve
(G) Haberleşme sağlayıcı yardım hizmetlerini,
kapsar.
(2) Evrensel hizmetin kapsamı, ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartları da gözönünde bulundurularak, 3 yılı aşmamak üzere belirli aralıklarla, sektördeki ilgililerle yapılacak bir kamusal danışma sonrasında Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

 

Evrensel Hizmet Sağlayıcısının Belirlenmesi 49. (1) Kurum, bu Yasanın 14’üncü ve 48’inci madde kuralları uyarınca, evrensel hizmet kapsamının belirlenmesini izleyen 6 ay içinde yürürlükteki mevzuat uyarınca ihale yoluyla bir veya daha fazla evrensel hizmet sağlayıcısını tüm veya herhangi bir evrensel hizmeti vermek üzere belirler.
(2) Kurum, bu Yasanın gereklerine uygun olarak, tüm veya bazı evrensel hizmetleri sunacak olan bir veya daha çok haberleşme sağlayıcısını, maliyet-fayda değerlendirmesi çerçevesinde, verimli, objektif, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf bir ihale ile seçmek için kriterleri tespit eder. Yükümlülük süresi, bu hizmetin kesintisiz ve bu Yasanın 56’ncı maddesinde belirtilen finansal kaynak dışında bir finansal destek olmaksızın sürdürülebilmesini teminen amortisman süreleri de gözönünde bulundurularak asgari 5 yıl olarak belirlenir.
(3) Kurum, yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca bir sonuca ulaşamaması halinde, ilgili mevzuat kuralları uyarınca haberleşme sağlayıcılar arasından geçici evrensel hizmet sağlayıcısını belirler. Kurum, evrensel hizmet sağlayıcısının bu Kısım uyarınca yükümlü tutulduğu hizmetlerin net maliyetini bu Yasanın 55’inci ve 56’ncı madde kuralları uyarınca öder.
(4) Kurum belirlenen haberleşme sağlayıcısını “Evrensel Hizmet Yükümlülük Belgesi” verir.
(5) Evrensel hizmet sağlayıcısının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Evrensel Hizmet Sağlama 50. (1) Evrensel hizmetleri vermek için belirlenen haberleşme sağlayıcısı, bu Kısım uyarınca Kurum tarafından belirlenen evrensel hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.
Yükümlülüğü (2) Evrensel hizmet sağlayıcısı, herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmez veya getirmeyi reddederse, yükümlülüğün yerine getirilmesinde talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiye uzlaşmazlığın çözülmesi için Kuruma başvuruda bulunabileceği bilgisini verir.
(3) Evrensel hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Rehber Sorgu 51. (1) Evrensel hizmet sağlayıcısı;
Hizmetleri (A) Kurumca onaylanmış abone rehberinin matbu ve elektronik ortamda her yıl güncellenerek son kullanıcılara sunulmasını, ve
(B) Kapsamlı bir telefon rehberi sorgu hizmetinin, ödemeli genel telefonların kullanıcıları dahil olmak üzere bütün son kullanıcılara sunulmasını,
sağlar.

 

(2) Evrensel hizmet sağlayıcısı:
(A) Bu Yasanın güvenlik, gizlilik ve veri koruma ile ilgili kuralları düzenleyen Onbeşinci Kısmında öngörülen kurallara uymakla,
(B) Yukarıdaki bend kuralları saklı kalmak koşuluyla, sabit numaralı, kişisel numaralı ve mobil numaralı aboneler dahil olmak üzere, veri tabanına kayıt olmayı kabul eden ülkedeki tüm abonelerin kaydını tutarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rehber veritabanını oluşturmakla, ve
(C) Başka herhangi bir haberleşme sağlayıcısının veya kişinin bu fıkra uyarınca oluşturulan veritabanındaki tüm bilgilere erişimine izin vermekle,
yükümlüdür.
(3) (A) Tüm haberleşme sağlayıcıları, rehberlik ve rehber sorgu hizmetlerinin oluşturulması amacıyla gerekli bilgileri evrensel hizmet sağlayıcısına vermekle yükümlüdür.
(B) Yukarıdaki (A) bendinde öngörülen bilgiler evrensel hizmet sağlayıcısına Kurumca belirlenecek şekilde sunulur.
(4) Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:
(A) Rehberlik ve rehber sorgu hizmetlerinin oluşturulması amacıyla verilecek bilgiler ile ilgili usul ve esasalar, ve
(B) Bağlantı ve bilgiye erişim sağlanması ile ilgili usul ve esaslar.
Ödemeli Genel 52. (1) Kurum, üreteceği bir kararla;
Telefonlar (A) Son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ödemeli genel telefonlar sağlanmasını temin etmek üzere, bu Yasanın 49’uncu madde kuralları uyarınca belirlenmiş evrensel hizmet sağlayıcısına bazı yükümlülükler getirir.
(B) Coğrafi kapsam, telefonların sayısı, fiziksel engelli kullanıcılar tarafından bunlara ulaşılabilirliği ve bunlar yoluyla sağlanacak hizmetlerin kalitesini belirler.
(C) Bu fıkra uyarınca öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ödemeli genel telefonların sunulması için geçerli olacak usul ve easasları belirler.
(2) Kurum, ödemeli genel telefon hizmetine yönelik ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yeterli sayıda ödemeli genel telefon veya benzer hizmetlerin mevcut olduğuna karar verirse, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen yükümlülükleri uygulamaz.
(3) Ödemeli genel telefon sağlamakla yükümlü olan bir evrensel hizmet sağlayıcısı, jeton, kart ve benzeri herhangi bir ödeme aracı kullanmadan, acil çağrı numaralarına erişimi sağlamakla yükümlüdür.

 

Fiziksel Engelli Kullanıcılar 53. (1) Kurum, evrensel hizmet sağlayıcısına fiziksel engelli son kullanıcıların herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerine erişebilmeleri ve bunların karşılanabilir tarifelerle verilmesi amacıyla bazı yükümlülükler uygular.
(2) Kurum, ülke koşullarını da dikkate alarak, fiziksel engelli kullanıcıların, kullanıcıların çoğunluğuna sağlanan haberleşme sağlayıcısını seçme hakkına sahip olabilmesi için gereken özel önlemleri alır.
Abonelerin Harcamalarını Kontrol 54. (1) Evrensel hizmet sağlayıcısı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde, evrensel hizmetlerin yanında bu Yasaya bağlı İkinci Cetvelin A Kısmındaki özel hizmet ve imkanları da sunar.
Edebilmesi ve Ek İmkanların Sağlanması (2) Kurum, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate aldıktan sonra, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen hizmetlerin veya imkanların yaygın olarak mevcut olduklarına karar verirse, bu madde kapsamında konulan herhangi bir yükümlülüğü kaldırabilir.
(3) Kurum, bütün kamusal haberleşme sağlayıcılarından, teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir olması koşuluyla, bu Yasaya bağlı İkinci Cetvelin B Kısmındaki hizmetlerin son kullanıcılara sunulmasını isteyebilir.
(4) (A) Haberleşme sağlayıcısı, yukarıdaki (3)’üncü fıkrada öngörülen hizmetlerin sağlanmasının mümkün olmadığına karar verirse, Kuruma gerekçeleri ve görüşünü destekleyici bilgilerle birlikte yazılı olarak itiraz edebilir.
(B) Kurumun, bu fıkranın (A) bendi uyarınca yapılan itirazı uygun bulmaması halinde, yukarıdaki (3)’üncü fıkra kuralları uygulanır.
(5) Kurum, ilgili tarafların görüşlerini değerlendirdikten sonra bu imkanlara yeterli erişimin mevcut olduğuna karar verirse yukarıdaki (3)’üncü fıkra kapsamında konulan herhangi bir yükümlülüğü kaldırabilir.
(6) Bu Yasaya bağlı İkinci Cetvel’de öngörülen harcamaların kontrol edilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Evrensel Hizmet Yükümlülük-lerinin Maliyeti 55. (1) Evrensel hizmet sağlayıcısı, bu Yasanın 54’üncü maddesinin (3)’üncü fıkra kuralları hariç olmak üzere, bu Yasanın 48’inci, 49’uncu, 50’nci, 51’inci, 52’nci, 53’üncü ve 54’üncü maddelerinde öngörülen hizmetleri yerine getirirken, kendisine haksız bir külfet getirildiğini düşünmesi halinde, verilecek hizmet için bu maddede öngörülen net maliyet oranını aşmaması koşuluyla, Kurumdan külfetin karşılanmasını isteyebilir.
(2) Kurum, verilecek hizmetlerin net maliyetinin hesaplanmasının sağlanması amacıyla evrensel hizmet sağlayıcısından bilgi isteyebilir.

 

(3) (A) Kurum, yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca verilen bilgiler ışığında, haksız bir külfet olduğuna karar verirse, bu maddenin (5)’inci fıkrası tahtında çıkarılacak tüzük uyarınca evrensel hizmet sağlayıcısına tahakkuk eden herhangi bir piyasa faydasını dikkate alarak, yükümlülüğü yerine getirmenin net maliyetlerini hesaplar.
(B) Kurum, bir yükümlülüğün haksız bir külfet olmadığına karar verirse, evrensel hizmet sağlayıcısına, makul olan en kısa zamanda, gerekçeli kararını gönderir.
(4) Evrensel hizmet sağlayıcısı tarafından verilen net maliyetin hesaplanmasında temel oluşturan hesap veya diğer bilgilerin doğruluğu, Kurum veya Kurumun uygun gördüğü, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Bu denetim masrafları evrensel hizmet sağlayıcısı tarafından karşılanır.
(5) Bu madde uyarınca öngörülen net maliyetlerin hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Yükümlülük-lerin Finansmanı

 

56. (1) Kurum, bu Yasanın 55’inci maddesi uyarınca öngörülen net maliyet hesaplaması temelinde, bu Yasanın 49’uncu madde kapsamında bir yükümlülüğü yerine getirmenin net maliyetlerinin ilgili haberleşme sağlayıcı üzerinde haksız bir külfet olduğuna karar verirse, sözkonusu haberleşme sağlayıcıdan yazılı bir talebin alınması üzerine ve bir karar yoluyla net maliyetlerin diğer haberleşme sağlayıcıların hepsi veya bazıları arasında paylaşılmasına yönelik bir düzenleme yapar.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca öngörülen paylaştırma, şeffaflık, ayrımcılıktan uzak ve orantılılık ilkelerine uygun ve piyasayı asgari seviyede etkileyecek şekilde yapılır.
Ancak Kurum tarafından ihale tarihinden önce ilan edilecek ciro seviyesinin altında cirosu olan haberleşme sağlayıcıları bu maddede öngörülen paylaşım tutarından muaftır.
(3) Kurum, bir evrensel hizmet yükümlülüğünün net maliyetlerini paylaşması gereken her bir haberleşme sağlayıcısına, yapması gereken ödemelerin tutarı, yöntemi ve zamanı dahil, sözkonusu maliyetlere yapması gereken katkıyı yazılı olarak bildirir. Kurumca belirlenen bir tutarı ödemekle yükümlü olduğu bu fıkra kapsamında kendisine bildirilmiş olan bir haberleşme sağlayıcı, bu tutarı, Kurumun belirttiği zamanda ve şekilde ödemekle yükümlüdür.

 

48/197728/1985

31/1988

Ancak zamanında ödenmeyen net maliyetin tutarı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
  31/199123/1997

54/1999

35/2005

  59/2010
(4) Kurum, ticari gizlilik ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, maliyetleri paylaşan bütün hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan katkıları ve lehlerine tahakkuk etmiş olabilecek piyasa faydalarını da içeren bir rapor yayınlar.
(5) Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:
(A) Net maliyetlerin kamusal haberleşme sağlayıcılarının paylaşımına ilişkin usul, esas ve düzenlemeler hakkında.
(B) Paylaşım ile ilgili olarak paylaşım ödemelerinin tutar hesaplaması, ödeme yöntemi, ödeme zamanı ve şekli ile ilgili usul ve esaslar hakkında.
ONİKİNCİ KISIMTelsiz Haberleşmesi ile İlgili Kurallar
Kurumun Telsiz Haberleşmesi ile İlgili İşlevleri 57. (1) Kurum, radyo ve televizyon yayınları ile ilgili yürürlükteki mevzuat kuralları saklı kalmak koşuluyla, telsiz haberleşme hizmetlerinin sağlanması amacıyla spektrum kullanımı hakkında Bakana tavsiyelerde bulunmak; spektrumun bu amaçlar için kullanılmasını kolaylaştırmak veya yönetmek veya uluslararası yükümlülüklere uyulmasının sağlanması amacıyla kayıt tutmak, ilgili araştırmaları yapmak ve benzeri başka hizmetleri vermekle yükümlüdür.
(2) Kurum, belli amaçlar için ayrılmış olup verilmeye hazır durumdaki frekansları ve değişik frekansların tahsis amaçlarını gösteren Telsiz Frekans Planını bu madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirlenen zamanlarda yayınlamakla yükümlüdür.
(3) Kurumun, yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen görevleri yerine getirirken uyması gereken usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Kurumun 58. Kurum, bu Kısımdaki görevlerini yerine getirirken;
Telsiz Haberleşmesi (1) Telsiz frekans spektrumunun telsiz haberleşmesi için mevcut durumda veya gelecekte hangi ölçüde kullanılabilir olduğunu,
ile İlgili Görevleri (2) Haberleşme için telsiz frekans spektrumunun kullanımına yönelik mevcut ve olabilecek taleplerini,
(3) Telsiz frekans spektrumunun telsiz haberleşmesi ve diğer amaçlar için kullanılabilir kısmının verimli yönetimi ve kullanımını,
(4) Telsiz haberleşmesi kullanımından doğabilecek ekonomik ve başka yararları,
(5) Yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesini, ve
(6) Elektronik haberleşme hizmetleri sunulmasında rekabeti,
dikkate alır.
Danışmanlık Hizmetleri 59. Kurum, telsiz haberleşmesinde enterferanstan şikayetçi olan kişilere danışmanlık ve yardım hizmeti verebilir. Kurum, bu hizmetleri karşılığında bu Yasanın 63’üncü maddesi uyarınca çıkarılacak tüzüklerde belirlenen ücreti talep edebilir.
Spektrum Planının Değiştirilme Yöntemi 60. Bakanlar Kurulu, günün koşullarına uygun olarak spektrum planında yapacağı bir değişikliği gerekçeli ve yazılı olarak Kuruma bildirir ve Kurum, spektrum kullanımlarına ilişkin görevlerini bu karar doğrultusunda yerine getirir.
Sınırlamalar 61. (1) Kurum, aşağıda öngörülen hususları dikkate alarak üreteceği gerekçeli bir kararla, elektromanyetik spektrumun verimli kullanımını sağlamak amacıyla, telsiz frekansları için verilecek kullanım haklarının sayısına sınırlama koyabilir:
(A) Kullanıcılara azami fayda sağlanması,
(B) Rekabetin gelişmesinin sağlanması,
(C) Kullanıcı ve tüketiciler dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara getirilmesi planlanan sınırlamalar ile ilgili görüş verme hakkının verilmesi.
(2) Kurum, bu kararın gerekçelerini düzenli olarak ve/veya etkilenen elektronik haberleşme sağlayıcısının talebi üzerine gözden geçirerek yeni kararlar alabilir.
Kullanım Hakkı ve Muafiyetler 62. (1) (A) Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili mevzuatta belirtilen kurallar saklı kalmak koşuluyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulan telsiz cihazı veya telsiz sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ve telsiz kullanma izni ile telsiz frekans kullanım hakkı almak zorundadır.
(B) Yukarıdaki (A) bendi kapsamında olan kullanıcılar, telsiz cihaz veya sistemlerini, bu Yasada ve bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzüklerde belirtilen kurallara uygun olarak ve ücretini ödemek koşuluyla kurmak ve kullanmak zorundadırlar.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca alınması gereken bir telsiz kurma ve kullanma izni olmaksızın veya böyle bir izine aykırı olarak telsiz haberleşme cihazları kurmak veya kullanmak yasaktır.
Ancak;
(A) Televizyon veya radyo programlarını izlemek amacıyla televizyon veya radyo alıcıları kurulması veya kullanılması,
(B) Telsiz haberleşme cihazlarının tesis edilmesi, kurulması veya kullanılması, ve

 

(C) Kurum tarafından belirli tipteki cihazların kullanılmasının telsiz haberleşmesinde enterferans oluşturma ihtimali bulunmadığına karar verilen cihazların tesis edilmesi, kurulması veya kullanılması,
bu fıkra kapsamına girmez.
(3) Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:
(A) Telsiz kurma ve kullanma izni verilmesi, bu iznin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı konulara ilişkin usul ve esaslar hakkında.
(B) Muafiyetler ile ilgili usul ve esaslar hakkında.
Ücretler 63. (1) Bu Yasa uyarınca telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz izni ve telsiz yıllık kullanım ücretleri, teknik denetleme ve benzeri hizmetler karşılığında Kurumca alınacak ücretler Kuruma gelir olarak kaydedilir.
(2) Kurumdan yetki almak koşuluyla, kamusal haberleşme sağlayıcılar, kendi sistemlerine dahil her türlü aktif abonenin bu Yasa kuralları uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz izni ve telsiz yıllık kullanım ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına yatırmakla yükümlüdürler.
(3) (A) Kurum, alacağı bir kararla, özel durumda bazı kullanıcı sınıflarını telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz izni ve telsiz yıllık kullanım ücretlerini ödemekten muaf tutabilir.
(B) Kurum, yukarıdaki (A) bendi uyarınca muafiyet hakkı tanınmış olanlara ilgili mali yıl için ödedikleri ücretlerin tamamını veya bir kısmını iade edebilir.
(C) Herhangi bir muafiyet veya geri ödeme, şeffaf ve kullanıcılar arasında ayrımcılık yaratmayacak gerekçelere dayandırılmalıdır.
(4) Bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca yapılan bir ihalede teklif edilen herhangi bir tutar, bu madde kapsamına girmez.
(5) Kurum, spektrum verimliliğini sağlamak ve bu Yasanın 58’inci maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla oluşabilecek maliyetleri de dikkate alarak frekans kullanım hakkı için ilgili tüzüklerde belirlenmesi koşuluyla farklı ücretler talep edebilir.
(6) Bu Kısımda belirtilen ücretlerin belirlenmesi ve ücretlerin hesaplanma yöntemi hakkında, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır.

 

Telsiz Frekansı Kullanım Hakkı İçin Teklifler Verilmesi 64. (1) Telsiz frekansının en etkin şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, telsiz frekans spektrumundaki bazı bandların kullanım hakları, yürürlükteki mevzuat uyarınca çıkılacak bir ihale ile belirlenir.
(2) Kurum, bu madde kapsamında başvuru sahibince ödenmesi gereken ihaleye başvuru ücretini ve ihale teklif bedelini tahsil eder.
Ancak ihalede teklif edilen bedel Kurum tarafından Maliye Bakanlığına yatırılır.
(3) Telsiz frekans kullanım hakları başvuruları ile kullanım hakkının verilmesinde izlenecek usuller, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
Kullanım Hakkının 65. (1) Kurum, bir karar ile, bu Kısım çerçevesinde verilen bir izin veya telsiz frekans kullanım hakkını tadil veya iptal edebilir.
Tadil ve İptal Edilmesi (2) İzin veya telsiz frekans kullanım hakları aşağıda öngörülen gerekçelerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, makul bir süre verildikten sonra tadil veya iptal edilebilir:
(A) Uluslararası gereklilikler,
(B) Ulusal güvenlikle bağlantılı sebepler,
(C) Spektrum verimliliğine ilişkin sebepler, ve
(Ç) Kurumun verilen bir izin veya frekans kullanım hakkının herhangi bir şartının, kuralının veya sınırlanmasının ihlalini tesbit etmesi.
(3) Bu madde kuralları uyarınca frekans kullanım haklarının tadil ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Spektrum Sicili 66. (1) Kurum, telsiz haberleşme kullanım haklarının verilmesi, yenilenmesi, devri, tadili veya iptali ile ilgili bilgileri içeren bir sicil tutar.
(2) Kurum, belirleyeceği kurallar çerçevesinde yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca tutacağı sicili resmi internet sayfasında yayınlar.
ONÜÇÜNCÜ KISIMTerminal Donanımı ile İlgili Kurallar
Bu Kısım ile İlgili Genel 67. (1) Bu Yasanın bu Kısmında öngörülen kurallar her türlü terminal donanımını kapsar.
Kurallar Ancak;
(A) Bir telsiz ara yüzü kullanan ve bu Kısmın kuralları kapsamında ve yürürlükteki diğer telsiz haberleşmesi ile ilgili mevzuata tabi olan terminal donanımları; ve
(B) Kamu güvenliği, savunma, ulusal güvenliği veya Devletin hukuk alanındaki faaliyetleri için kullanılan terminal donanımları,
bu Kısım kapsamında değildir.

 

(2) Kurum, terminal donanımlarının başka ülkelerdeki mevzuat uyarınca tümünün veya bir kısmının teknik gereklerinin onaylandığının belgelerle kanıtlanması halinde bu terminal donanımlarının bu Kısım tahtında onaylanmış sayılmasını öngörebilir.
    (3) Kurum bu madde uyarınca çıkarılacak tüzüklerde belirtilmesi koşuluyla bazı donanım sınıflarını veya bazı terminal donanımlarını bu Kısım kapsamından çıkarabilir.
(4) Bu madde kuralları uyarınca terminal donanımına ilişkin genel kuralların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Terminal Donanımları- 68. (1) Terminal donanımları aşağıdaki kurallar, şartlar ve özelliklere uygun olmalıdır:
nın Uygunluğu (A) Bu Yasanın 69’uncu, 70’inci ve 71’inci madde kurallarına;
(B) Bu Yasanın 73’üncü maddesi uyarınca;
(a) Bilgilerin işaretlenmesine; ve
(b) İmalatçı veya bir başka sorumlu kişi tarafından gerekli “CE” işaretinin donanıma konmasına.
(2) Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:
(A) Terminal donanımıyla ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esaslar;
(B) İmalatçı veya bir başka sorumlu kişi tarafından verilen donanıma uygunluk beyanı ile ilgili usul ve esaslar.
Temel Gerekler 69. (1) Terminal donanımları için aşağıda öngörülen temel gerekler aranır:
(A) Kullanıcı veya herhangi bir kimsenin sağlık emniyeti;
(B) Elektromanyetik enterfrans ile ilgili koruma.
(2) Bu maddede öngörülen kullanıcı veya sağlık ve emniyetinin korunması ve elektromanyetik enterferans ile ilgili koruma ve temel gerekler ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
TerminalDonanımları için Teknik 70. (1) Kurum, bir karar yoluyla ve bu Kısım kurallarını dikkate alarak, belirli donanım kategorilerine giren terminal donanımları ve/veya belirli tiplerden terminal donanımlarının:
Gereklilikler (A) Elektronik haberleşme şebekeleri yoluyla başka terminal donanımlarıyla bağlantılı olarak çalışabilecek ve uygun tipte arayüzlere ulusal veya uluslararası bağlantı yapılabilecek şekilde;

 

(B) Bağlandığı elektronik haberleşme şebekesine ve/veya onun işleyişine zarar vermeyecek, hizmet kalitesini azaltmayacak veya şebeke kaynaklarının kötü kullanılmasına sebep olmayacak şekilde;
(C) Kullanıcının ve abonenin kişisel veri ve mahremiyetini koruyacak şekilde;
(Ç) Sahtecilik riskini azaltacak şekilde;
(D) Acil ve güvenlik hizmetlerine erişimi temin edecek şekilde; ve/veya
(E) Fiziksel engelli kullanıcıların kullanımı için uygun olacak şekilde,
imal edilmeleri gerektiğini öngörebilir.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen teknik gereklilikler ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
Bağlama ve Reddetme 71. (1) Bu Kısımda öngörülen kurallar ve bu Kısım tahtında çıkarılan tüzüklere uygun olan terminal donanımlarının tüzüklerde uygunluğu belirlenmiş arayüzlerle şebekeye bağlanmasını, kamusal haberleşme sağlayıcıları reddedemez.
(2) Bir kamusal haberleşme sağlayıcısı, yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca yapılan bir bağlantıda kullanılan terminal donanımlarının, şebekesine veya işleyişine zarar vermesi veya enterferans oluşturması hallerinde Kurumu bilgilendirir. Bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek, gerekli tedbirler alınır.
(3) Bir kamusal haberleşme sağlayıcısı acil durumlarda, şebekesinin korunması amacıyla, derhal Kurumu bilgilendirmek koşuluyla terminal donanımının bağlantısını kesebilir.
(4) Bu maddede öngörülen teknik donımlarının bağlantı hakkı ve bağlantı hakkının reddedilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
Uygunluk Değerlendir-mesi 72. (1) Kurum, terminal donanımlarının bu Yasanın 69’uncu ve 70’inci maddelerinde belirtilen ilgili temel gereklere uygun olduğunu göstermek amacıyla uygunluk değerlendirmesi yapar.
(2) Terminal donanımlarının uygunluk değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
İşaretleme 73. (1) Uygunluk değerlendirme işlemlerinin ardından ve piyasaya donanımın sürülmesinden önce, “CE” işareti, imalatçı tarafından veya yetkili kıldığı temsilcisi tarafından terminal donanımının üzerinde, ambalajında, tanıtım veya kullanım kılavuzunda yer alacaktır. İşaret;
(A) İmalatçının veya yetkili kıldığı temsilcisinin adını,
(B) İmalatçı tarafından terminal donanımına verilen tip ve parti veya seri numarasını,
(C) Donanımın tasarlanan kullanımı hakkında bilgiyi,
(Ç) Donanımın ilgili temel gerekliliklere uygunluğuna dair bir beyanı, ve
(D) Donanımın bağlanması tasarlanan kamusal elektronik haberleşme şebekesinin sonlanma noktalarının arayüzlerini belirlemek için yeterli bilgiyi,
içerecektir.
(2) “CE” uygunluk işaretinin yer alması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
Bilgi Yayımlama 74. (1) (A) Kurum haberleşme sağlayıcılarının sundukları arayüzler yoluyla sağlanan hizmetlerin kullanıma girmezden önce, bunların teknik özellikleri hakkında güncel, doğru ve yeterli bilgi yayımlamalarını ve sunmalarını sağlar.
(B) Kurum, gerekli görmesi halinde yukarıdaki (A) bendinde belirtilen konularla ilgili ilave bilgilerin sunulmalarını ve yayımlanmalarını talep eder ve sağlar.
(2) Yukarıdaki fıkrada öngörülen kurallar:
(A) İlgili arayüzler yoluyla sağlanan bütün hizmetleri kullanabilen terminal donanımlarının tasarlanmasına; ve
(B) Terminal donanımı imalatçılarının, kendi tercihlerine bağlı olarak, terminal donanımına ait temel gerekler için ilgili testleri yapabilmelerine,
olanak tanımak amacıyla yeterli detayda yayımlanacaktır.
(3) Bilgi yayımlanması ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
Uygunluk Değerlendir- 75. (1) Kurum, uygunluk değerlendirilmesi ile ilgili sunulan hizmetlerin maliyetini talep edebilir.
mesinde Ücretler (2) Uygunluk değerlendirilmesi için alınacak ücretler Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi 76. (1) Kurum terminal donanımının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya donanım piyasadayken, bu Kısım kurallarına uygun olarak üretilip üretilmediğini, uygun şartlarla hizmete sunulup sunulmadığını denetleyebilir veya denetletebilir.
(2) Kurum, terminal donanımının bu Kısımdaki gerekliliklere uygun olmadığını tespit ederse, alacağı bir kararla haberleşme sağlayıcıları ve satıcıları bilgilendirerek, terminal donanımının piyasadan çekilmesi, piyasaya sürülmesinin veya hizmete sunulmasının yasaklanması veya serbest dolaşımının kısıtlanması dahil, uygun göreceği tedbirleri alır.
(3) Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Taşınmaz Mallar, Denetleme ve Şebeke Sağlayıcılarının Sorumluluğuİle İlgili Kurallar
Taşınmaz Mallar 77. (1) Kurumca bu Yasa kuralları uyarınca yetkilendirilmiş kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcıları, bu Yasa kapsamındaki faaliyetlerinden herhangi biri amacıyla taşınmaz mal edinebilirler.
(2) Kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı veya onun tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş bir kimse, herhangi bir araziye veya mekana orayı kullanan kişiye 24 saat önceden yapılacak çalışmanın detaylı bildirimini yazılı olarak vermek ve yazılı olarak izin almak şartıyla makul zamanlarda bu Yasada öngörülen faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak ölçüm, inceleme ve/veya araştırma amacıyla gerekli olabilecek tüm işlemleri yapabilmek için girebilir.
(3) Bir kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı, yukarıdaki (2)’nci fıkra kapsamında arazi veya mekanlara girişte ve/veya orada yaptığı çalışmalar sonucunda meydana gelen herhangi bir yaralanma ve/veya maddi hasar için bu maddenin (11)’inci fıkra kuralları uyarınca tazminat öder.
(4) Bir kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı ve/veya onun tarafından yazılı olarak usulünce yetkilendirilmiş bir kimse, herhangi bir elektronik haberleşme şebekesiyle ilgili olarak tesisat kurmak ve çalışmalar yapmak amacıyla, taşınmaz malın kullanıcısının yazılı rızasıyla veya anlaşma yoluyla ve kullanıcıya arazi kullanım ücretinin ödenmesi şartı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca, taşınmaz malın kullanıcısına 24 saat önceden bildirim yaparak taşınmaz mala girebilir ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilir.
(5) Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen çalışmalar ve tesisatın gerçekleştirilmesi esnasında herhangi bir mülke verilen herhangi bir hasar ve/veya tahribatla ilgili olarak, bu maddenin (11)’inci fıkra kuralları uyarınca mülk sahibine tazminat ödenir.
(6) Yukarıdaki (2)’nci ve (4)’üncü fıkralarda öngörüldüğü gibi, kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı ve kullanıcı arasında taşınmaz mala giriş ve/veya ödenecek meblağ hakkında anlaşmaya varılamadığı veya rıza verilmediği takdirde, kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı mahkemeye başvurabilir. Mahkeme kamu yararını gözeterek taşınmaz mala giriş izni verip vermemeyi kararlaştırır ve girişe izin verilmesi yönünde karar alırsa, kullanıcıya ödenecek arazi kullanım ücretini belirler.

 

(7) Mahkeme taşınmaz mala girişten doğacak yarar ve zararın derecesi üzerine karar verirken, ilgili bütün hal ve şartları dikkate alır ve hiç kimsenin bir kamusal elektronik haberleşme şebekesine ve/veya kamusal heberleşme hizmetlerine erişimden makul olmayan bir surette mahrum edilemeyeceği ilkesini gözönünde tutar.
(8) Herhangi bir kamusal elektronik haberleşme şebekesiyle ilgili olarak çalışma veya tesisat gerçekleştirmek amacıyla, bir kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı veya onun tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş herhangi bir kimse, ilgili yerel yönetime makul bildirimde bulunup yürürlükteki mevzuat uyarınca izin almak ve bundan etkilenecek evlerin kullanıcılarına 24 saat önceden bildirim vermek şartıyla, herhangi bir sokağı açabilir, kırabilir ve/veya kazabilir ve herhangi bir elektronik haberleşme şebekesi tesisatını döşeyebilir, kullanıcılarına su getiren ana borular hariç herhangi bir borunun pozisyonunu değiştirebilir.
(9) İlgili kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı tüm masraflar kendisine ait olmak üzere yukarıdaki (8)’inci fıkra uyarınca açılan ve/veya hasar gören bir sokağı en kısa zamanda eski haline getirmekle yükümlüdür.
(10) Herhangi bir sokağın üstüne, yukarısına, altına, çaprazına veya sokak boyunca yerleştirilen veya kurulan bir kamusal elektronik haberleşme şebekesi tesisatı, sokak boyunca geçişe engel, kesinti ve/veya müdahale teşkil etmeyecek biçimde yerleştirilecek veya kurulacaktır.
(11) Yukarıdaki (3)’üncü ve (5)’inci fıkra kurallarına göre ödenmesi gereken tazminatın miktarı hakkında anlaşmaya varılamaz ise, tazminat miktarı, biri kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcı tarafından ve diğeri öteki ilgili tarafça tayin edilen iki hakem tarafından tespit edilecek ve bu hakemler arasında anlaşma olmaması halinde, mahkeme tarafından tespit edilecektir.
Kontrol, Tamir ve Kurulum Yetkisi 78. Herhangi bir elektronik haberleşme şebekesi, tesisatı veya makinesinin kontrol edilmesi veya tamir edilmesi veya bunlar ile ilgili gerekçeli herhangi bir amaç için, kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcısı veya onun tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş herhangi bir kimse, sözkonusu tesisat veya makinenin takılmış olduğu veya takılacağı herhangi bir arazi veya binaya girebilir.

 

Şebeke Sağlayıcıları-nın Sorumluluğu 79. Bir kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcı, doğal afet ve benzeri mücbir nedenler, önlenemez kaza nedeniyle veya sistemin kendisinden kaynaklanan nedenlerle veya ilgili sağlayıcı tarafından yapılmamış olan kusurlu kurulum nedeniyle herhangi bir elektronik haberleşme hizmetinde oluşan kesintinin yol açacağı yaralanma veya maddi hasar için sorumlu tutulamaz.
Ancak, sözkonusu kesintinin, ilgili kamusal haberleşme sağlayıcı tarafından istihdam edilen bir şahsın görevini ihmal veya ihlal etmesinden veya kurulumun kusurlu yapılmasından kaynaklanmış olduğu kanıtlanırsa, sözkonusu yaralanma veya hasarın sorumluluğu ilgili haberleşme sağlayıcısına ait olacaktır. Kamusal haberleşme sağlayıcısı bunlardan doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
İş Yapılmasında Alınacak Tedbirler 80. Herhangi bir elektronik haberleşme şebekesiyle ilgili olarak yapılacak olan herhangi bir sokağı, demiryolunu, nehri veya bir başka su yolunu veya herhangi bir sulama, direnaj veya su temin sistemini veya elektrik tesisatını, telgraf, telsiz haberleşmesi veya liman tesislerini veya başka kamusal veya özel tesisleri etkileyebilecek her türlü işlerin yapılması ve yer üstünde veya yer altında veya yerden yukarıda herhangi bir hattın veya tesisatın veya makinenin yerleştirilmesi veya montajı, bu Yasa kuralları uyarınca ve kamunun veya özel şahısların emniyetini tehlikeye sokmayacak şekilde yapılır.
Şebekeye Müdahale Teşkil Eden Eylemler 81. (1) Kurumun olumlu görüşü olmaksızın hiç kimse herhangi bir elektronik haberleşme şebekesine veya tesisatına veya makinesine müdahale etmesi veya zarar vermesi muhtemel olacak bir biçimde, herhangi bir sokak veya yerin içinde, boyunda, arasında, çaprazında, üzerinde veya altında ana boru, tali boru veya kablo döşeyemez veya taşıyamaz.
(2) Kurum, yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca vereceği görüşü uygun göreceği makul hüküm ve şartlar koyarak verebilir.
(3) Kurum, olumsuz görüş vermesi halinde bunun gerekçelerini ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.
Taşınmaz Mallardaki Çalışmalar ile İlgili İzinler 82. Elektronik haberleşme şebeke sağlayıcıları, herhangi bir taşınmaz mal üzerinde veya altında herhangi bir çalışmaya başlamazdan önce yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili tüm makamlardan gerekli izinleri almak zorundadır.
ONBEŞİNCİ KISIM
Güvenlik, Gizlilik ve Veri Koruma ile İgili Kurallar
Şebekenin ve Hizmetlerin Güvenliği 83. (1) Kamusal haberleşme sağlayıcılar, ilgili güvenlik sistemlerini uygulamanın maliyetini ve en yeni teknik olanakları dikkate alarak risk derecesiyle orantılı düzeyde, kendi şebeke ve hizmetlerinin güvenliğini korumak için gerekli olan bütün teknik ve idari tedbirleri alır.

 

(2) Şebeke güvenliğinin ihlal edilmesine yol açabilecek belirli bir risk olduğunda, kamusal haberleşme sağlayıcılar, kendi abonelerine, bu riski önleme imkanları ve maliyetleri hakkında bilgi verir.
Gizlilik ve Veri Koruma 84. (1) Kamusal haberleşme sağlayıcılar ve onların çalışanları, hizmetlerin güvenliğini ve haberleşmenin gizliliğini korumak amacıyla uygun olan teknik ve idari tedbirleri alırlar.
(2) Bu maddenin (3)’üncü fıkrasında öngörülen istisnalar hariç kendi aralarında haberleşme yapan kullanıcılardan başka hiç kimse, onların rızası olmadan aralarındaki haberleşmeyi dinleyemez, depolayamaz veya engelleyemez.
Ancak ticari bir durum sözkonusu olursa delil oluşturma veya başka herhangi bir ticari haberleşme amacıyla, bu Yasaya uygun ticari faaliyetin seyri içinde elektronik haberleşmenin hukuken müsaade edilen bir tarzda kaydedilmesi bu kapsama girmez.
(3) Elektronik haberleşmeye müdahale edilmesi ancak yürürlükteki mevzuatta öngörülen kurallar uyarınca ve mahkeme izniyle yapılabilir.
(4) Kamusal elektronik haberleşme şebekelerinin bir abonenin terminal donanımında depolanan bilgilere erişmek veya bunları depolamak amacıyla kullanılabilmesi için, ilgili aboneye ve kullanıcıya, bu bilgilerin hangi amaçla depolanacağı hakkında açık ve kapsamlı bilgi verilmesi ve bunların veri kontrolörü tarafından depolanmasını reddetme hakkının olduğu belirtilmelidir.
Ancak bir elektronik haberleşme şebekesi üzerinden bir haberleşmenin gerçekleştirilmesi veya kolaylaştırılması amacıyla veya abone veya kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir bilgi toplumu hizmetini sunmak için gerekli olan herhangi bir teknik depolama veya erişim bu kapsama girmez.
89/2007   (5) Kişisel Verilerin Korunması Yasasında elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına yönelik kural bulunmaması halinde, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle bu kurallar düzenlenir.
Trafik ve Faturalama Verileri 85. (1) Kamusal haberleşme sağlayıcıları tarafından haberleşme sağlamak amacıyla işleme konulan ve depo edilen, aboneler ve kullanıcılar ile ilgili trafik verileri, bir aramanın bitiminde aşağıdaki (A) ve (B) bendlerinde belirtilenler hariç olmak üzere silinir veya anonim hale getirilir.
(A) Abone faturalama ve ara bağlantı ödemeleri amacıyla faturaya itiraz edilmesi veya bir ödemenin takip edilmesi için öngörülen yasal sürenin bitimine kadar aşağıdaki verilerin işlenmesine izin verilmesi:
(a) Abone istasyonunun tanımlama numarası;
(b) Abonenin adresleri ve istasyon tipi;
(c) Muhasebe dönemi için fatura edilecek birimlerin toplam sayısı;
(ç) Aranan abone numarası;
(d) Yapılan aramaların tipi, başlama zamanı ve süresi veya iletilen veri hacmi;
(e) Arama veya hizmet tarihi; ve
(f) Peşin ödemeler, taksitle yapılan ödemeler, bağlantı kesme ve uyarılar gibi diğer bilgiler.
(B) Kamusal haberleşme sağlayıcısının, kendi elektronik haberleşme hizmetlerinin ticaretinin tanıtımı amacıyla veya katma değerli hizmetlerin sağlanması için, abone ve kullanıcının yukarıdaki (A) bendinde belirtilen verilerin işlenmesini kabul etmesi.
(2) Abone veya kullanıcı, kabul ettiği trafik verilerinin işlenmesinin herhangi bir zamanda silinmesini talep edebilir.
(3) Trafik ve fatura verilerinin işlenmesi, ilgili kamusal haberleşme sağlayıcılarının kontrolünde olan faturalama veya trafiğin yürütülmesi, müşteri sorgularının yanıtlanması, sahteciliğin saptanması ve/veya elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanmasıyla uğraşan kişiler ile kısıtlı olacak ve bu amaçlar için gerekli olması halinde sınırlandırılacaktır.
(4) Kurum ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamusal haberleşme sağlayıcılarından yukarıdaki (3)’üncü fıkrada öngörülen kurallara uygunluğunu denetlemek amacıyla ellerinde bulunan ilgili herhangi bir bilgiyi vermelerini talep edebilir. Kamusal haberleşme sağlayıcısı, talep edilen bilgiyi verdikten sonra konuyla ilgili herhangi başka bir bilgi elde ederse bu bilgiyi de Kuruma vermekle yükümlüdür.
(5) (A) Abonelerin detaysız fatura alabilme hakkı vardır.
(B) Kullanıcı ve abonelere, gizliliği artırıcı yeterli alternatif ödeme ve haberleşme yöntemleri sağlanması yoluyla, ayrıntılı fatura alan abonelerin hakları ile arayanların ve arananların kimliklerini gizli tutma haklarını bağdaştırmakla ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulunun da görüşü alınarak Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler çıkarılır.

 

ONALTINCI KISIMElektronik Kimlik Bilgisi, Teknik Uyumluluk ve Bilgi ve İhbar Merkezi ile İlgili Kurallar
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar 86. (1) Kurum tarafından izin verilmedikçe, abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.
(2) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, sim kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.
Abone ve Cihaz Kimlik Bilgilerinin Güvenliği 87. (1) Bu Yasanın 89’uncu madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla kullanılamaz.
(2) Haberleşme sağlayıcı veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.
(3) Abonelik için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan haberleşme sağlayıcı veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.
(4) Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
Teknik Uyumluluk 88. (1) Haberleşme sağlayıcılar, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler.
Ancak, Kurumun MCKS’ında kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılır.
(2) Haberleşme sağlayıcılar, yukarıdaki (1)’inci fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerine bağlanmalarını önlemek üzere MCKT sistemlerini Kurumdaki MCKS ile birlikte uyumlu olarak çalışır hale getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.
       

 

Bilgi ve İhbar Çağrı Merkezi 89. (1) Kurum, bu Yasayla verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı işler için bilgi ve ihbar çağrı merkezi kurabilir. Bu çağrı merkezinin işletilmesini kendisi yapabileceği gibi ihale yoluyla üçüncü kişilere de yaptırabilir.
(2) Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için öncelikle bilgi ve ihbar çağrı merkezine başvururlar.
(3) İhbarların yapılması ve izlenecek yöntem ve ihale ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
ONYEDİNCİ KISIMÇeşitli Kurallar
Konum Verileri 90. (1) (A) Kamusal elektronik haberleşme şebekelerinin veya kamusal elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanıcıları veya abonelerine ait (trafik verileri hariç) konum verilerinin işlenebileceği hallerde, bu veriler ancak anonim hale getirildikten sonra veya bir katma değerli hizmetin sağlanması için gerekli olan ölçüde ve gerekli olan süreyle kullanıcılar veya abonelerin oluruyla işlenebilir.
(B) İlgili haberleşme sağlayıcı, kullanıcılara veya abonelere, onların rızasını almadan önce, (trafik verileri hariç), işlenecek konum verilerinin türü, işlenme amacı ve süresi, katma değerli hizmetin sağlanması için verilerin üçüncü bir tarafa iletilip iletilmeyeceği hakkında bilgi verir.
(C) Kullanıcılar veya aboneler, trafik verileri hariç, konum verilerinin işlenmesini, istedikleri zaman engelleyebilir.
(2) Trafik verileri hariç konum verilerinin işlenmesi için kullanıcılar veya abonelerin oluru alındığı takdirde, kullanıcı veya abone, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, şebekeye her bağlantı için veya bir haberleşmenin her iletimi için bu verilerin işlenmesini geçici olarak reddetme olanağına sahip olmaya devam eder.
(3) Bu madde kuralları uyarınca trafik verileri hariç konum verilerinin işlenmesi, kamusal elektronik haberleşme şebekesi veya kamusal elektronik haberleşme hizmetini sağlayan kurumun veya katma değerli hizmeti sağlayan üçüncü tarafın yetkisiyle hareket etmekte olan kişilerle sınırlı tutulur ve katma değerli hizmeti sağlamak için gerekli olan ölçüyle kısıtlanır.

 

Arayan veAranan Hatların Tanımlanması 91. (1) Kamusal haberleşme sağlayıcı tarafından arayan hattı tanımlama olanağı sunulduğunda, arayan kullanıcıya, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, arama yapılırken bu fonksiyonu iptal edebilme olanağı sunulur. Arayan abone her arama hattı için bu olanağa sahip olacaktır.
(2) Arayan hattı tanımlama olanağı sunulduğunda, aranan aboneye, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, gelen aramaların arayan hat tanımlama olanağını engelleyebilme olanağı sunulur.
(3) Arayan hattı tanımlama olanağı sunulduğunda ve aramanın kurulmasından önce arayan hat tanımlaması görüldüğünde, aranan aboneye, arayan hat tanımlamasının arayan kullanıcı veya abone tarafından iptal edilmesi durumunda, basit bir yöntemle, gelen aramaları reddetme olanağı sunulur.
(4) Aranan hattı tanımlama olanağı sunulduğunda, aranan aboneye, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, bağlantılı hattı tanımlama olanağının arayan kullanıcıya sunulmasını iptal etme olanağı sunulur.
(5) Teknik olarak mümkün olması halinde, uluslararası aramalarda da yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkra kuralları uygulanır.
(6) Arayan veya aranan hattı tanımlama olanağı sunulduğunda, ilgili kamusal haberleşme sağlayıcılar, hizmetleri ile ilgili resmi internet sitelerinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapar.
Arayan Hattın Hat Tanımlanma 92. Kamusal haberleşme sağlayıcılar, arayan hattın hat tanımlanma imkanının engellenmesini aşağıda öngörülen özel kurallar uyarınca kaldırabilir:
İmkanının Engellenmesi-nin Kaldırılması (1) Kötü niyetli veya rahatsız edici aramaların kaynağının belirlenmesini talep eden bir abonenin Polis Örgütünün ilgili birimine başvurusu üzerine arayan abonenin kimlik tanımlaması haberleşme sağlayıcı tarafından geçici olarak depolanır ve talep edilmesi halinde Polis Örgütünün ilgili birimine verilir.
(2) Hat tanımlama bilgileri, olağanüstü durum aramalarıyla yasal olarak ilgilenen Polis Örgütü, ambulans hizmetleri ve itfaiye hizmetleri gibi ilgili resmi kurumlara olağanüstü durum aramalarını yanıtlamak amacıyla verilir.
OtomatikArama Aktarması

 

93. Kamusal haberleşme sağlayıcılar, abonelere, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, üçüncü bir tarafça abonenin terminal donanımına otomatik arama aktarmasını durdurma olanağını sağlar.
Abone Telefon Rehberi 94. (1) Herkesin bilgisine açık olan veya rehber sorgu hizmetleri yoluyla elde edilebilen matbu veya elektronik abone rehberlerinde yer alan kişisel veriler, belirli bir aboneyi tanımlamak için gerekli olan verilerle sınırlanır.

 

(2) (A) Rehber sorgu hizmetlerinin sağlayıcıları abonelerine, telefon rehberine istedikleri kişisel bilgiler dahil isimleri, adresleri ve telefon numaralarını kaydetmeyi ücretsiz olarak sağlar.
(B) Aboneler, ücretsiz olarak kişisel verilerinin değiştirilmesi, düzeltilmesi veya telefon rehberinden çıkarılmasını talep etme hakkına sahiptir.
(3) Rehber hizmetlerinin sağlayıcıları:
(A) Abonelerin kişisel verilerinin telefon rehberine kayıt edilmesinden önce; ve
(B) Çoklu arama kriterleri temelinde arama hizmetleri sağlanması amacıyla rehberlerin herhangi bir kullanımından önce,
abonelerin yeniden onayını alır.
(4) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkra kuralları sadece gerçek kişi aboneleri kapsar.
(5) Tüzel kişilerin yasal çıkarlarının korunması amacıyla, tüzel kişi abone verilerinin herkesce kullanılabilir telefon rehberlerine işlenmesine ilişkin kurallar bu Yasa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat kuralları çerçevesinde Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Talep Edilmeyen Haberleşme 95. (1) (A) Abonelerin önceden rıza göstermiş olmaları şartıyla, insan müdahalesi olmaksızın çalışan otomatik arama makineleri, faks makineleri, elektronik posta gibi otomasyonlu arama sistemleri ve bunlar dışındaki diğer elektronik haberleşme yöntemleri doğrudan pazarlama amacıyla kullanılabilir.
(B) Abone bu madde uyarınca vermiş olduğu izni kolayca ve ücretsiz olarak iptal edebilir. Bu amaçla izin verilen gerçek veya tüzel kişi verilen iznin her zaman iptal edilebileceğini ve iptal yöntemini göndereceği her mesajında belirtmekle yükümlüdür.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları sadece gerçek kişi aboneler için uygulanır.
(3) Bir hizmet veya ürün satışı kapsamında, bir gerçek veya tüzel kişi, müşterilerinden, bir ürün veya hizmetin satılması bağlamında, elektronik haberleşme için gereken posta irtibat bilgilerini, kendi benzer ürün veya hizmetlerinin doğrudan pazarlanması amacıyla kullanabilmesi için, müşterilere, kolayca ve ücretsiz olarak, elektronik irtibat detayları toplandığında ve daha sonra her mesaj gönderildiğinde bunların bu amaçla kullanılmasını iptal etme fırsatını açıkça ve belirgin olarak vermesi gerekir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ve Kurumun Bu 96. (1) Bu Kısımda aksi öngörülmedikçe, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Yasasından almış olduğu yetki uyarınca, bu Yasanın güvenlik, gizlilik ve veri koruma ihlalleri ve bunlarla ilgili şikayetleri çözer.
Kısım UyarıncaYetki-si

89/2007

(2) Kurum ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu kısım uyarınca yetkilerini kullanırken gerekli hallerde birbirleriyle istişare ve işbirliği yaparlar.
Soruşturma 97. (1) Kurum, re’sen veya ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, yeterli sayıda hizmet birimi personelini görevlendirir. Soruşturma açılması kararı, haklarında soruşturma açılanlara ve şikayette bulunanlara 7 gün içinde bildirilir. Bildirimde, karar tarihi, soruşturma konusu, soruşturmanın amacı, soruşturma açılmasına yetki veren yasa kuralları ve soruşturma ile ilgili talimatların yerine getirilmemesi halinde bu Yasanın öngördüğü yaptırımlar tam ve eksiksiz olarak belirtilir.
(2) Görevliler, soruşturma kararının alındığı tarihten başlayarak 90 gün içinde, soruşturma raporunu hazırlayıp Kurul üyelerine sunar. 90 günlük süre, Kurum kararı ile en fazla 60 gün daha uzatılabilir. Kurum, soruşturma raporu ile ilgili ön değerlendirmesini 7 gün içinde yaparak, soruşturma konusu iddiaların tamamı veya bir kısmı bakımından görevlilerin önerisi üzerine soruşturmaya son verebilir veya soruşturmanın ilerletilmesine karar verebilir.
(3) Soruşturmanın ilerletilmesine karar verildiği takdirde soruşturma raporu yeniden düzenlenerek 7 gün içinde Kuruma sunulur ve haklarında soruşturma yürütülenlere yazılı savunmalarını yapmaları için tebliğ edilir. Aynı süre içinde şikayetçi de soruşturma raporunda ulaşılan sonuçlarla ilgili bilgilendirilir.
(4) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına veya bu Yasada öngörülen başka herhangi bir yetkiye halel gelmeksizin, bir genel yetkilendirmenin bir şartının, bireysel bir kullanım hakkının veya telsiz frekans ruhsatının ihlal edilmiş olduğunu veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir tüzük, yönetmelik veya kararın kurallarına aykırı hareket edilmiş olduğunu ve ihlalin veya aykırı hareketin işlenmesinde yer almış olabilecek herhangi bir kişinin meskeni veya ikametgahı dahil, herhangi bir haberleşme sağlayıcısının veya başka bir şahsın mekanlarında, arazisinde veya araçlarında, sözkonusu ihlal veya aykırı hareket ile ilgili delil veya kanıt mevcut olduğu veya bulunabileceğini ileri sürmek için makul sebepler var olduğu yolunda Kurumun bir yetkilisinin düzenlediği resmi bir beyanda açıklanan maddi olgular temelinde, Kurumun resmi talebi üzerine, mahkeme, bir emir çıkartarak, emirde belirtilen herhangi bir kişiye, emirde gösterilen mekanlar, binalar ve ulaştırma araçlarına girme ve orada araştırma yapma yetkisini verebilir.

 

(5) Yukarıdaki (4)’üncü fıkra uyarınca mahkeme emrine dayanarak bir haberleşme sağlayıcısının veya kişinin mekanlarına, arazisine veya araçlarına veya yukarıda öngörüldüğü gibi mesken veya ikametgahlarına giren yetkili kişi:
(A) Haberleşme sağlayıcısının veya kişinin faaliyetine ait defterleri, hesapları, belgeleri ve diğer kayıtları ile gerekli gördüğü varlıklarını inceleyebilir;
(B) İlgili defterler veya kayıtlardan nüsha veya suret alabilir veya elde edebilir ve ilgili varlıkların fotoğraflarını çekebilir; veya
(C) Haberleşme sağlayıcısının veya kişinin herhangi bir temsilcisi veya personelinden, soruşturmanın konusu ve amacıyla ilgili olgular veya belgeler hakkında açıklamalar isteyebilir ve onların cevaplarını kaydedebilir.
(6) Bir haberleşme sağlayıcısı veya kişi, bu maddenin öngördüğü şekilde soruşturmanın yürütülmesine yardımcı olmak ve gerekli defterleri veya tüm kayıtları eksiksiz bir biçimde ibraz etmek zorundadır.
(7) Haklarında soruşturma yürütülenler, soruşturma raporunun kendilerine iletildiği tarihten itibaren 10 gün içinde savunmalarını yapabilirler. Görevliler ilk yazılı savunma ile ilgili ek yazılı görüş verebilir, soruşturulanlar da ek görüşle ilgili ek yazılı savunma yapabilir. Görevliler savunmada sunulan bütün belgeleri ve kendi ek görüşlerini Kuruma iletirler. Bu işlemler için toplam süre 60 günü geçemez.
(8) Haklarında soruşturma yürütülenler, gizli bilgi veya ticari sır niteliği taşıyan belgeler dışında, toplanan diğer delilleri ve düzenlenmiş evrakları inceleyebilir, bu arada Kuruma iletilmesinde fayda gördükleri her türlü bilgi ve belgeyi görevlilere sunabilir.
(9) Haklarında soruşturma yürütülenlerin bilgilendirilmediği ve savunma hakkı verilmediği konular, Kurum kararına dayanak yapılamaz.
(10) Soruşturma konusu iddiaların Kurum tarafından kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde, şikayetçiler gizli bilgi veya ticari sır niteliği taşıyan belgeler dışındaki diğer delilleri ve düzenlenmiş evrakları inceleyebilir ve bunları ancak yargı yoluna başvurdukları takdirde kullanabilir.
(11) Soruşturma konusu iddiaların Kurum tarafından haklı bulunması halinde bu Yasada öngörülen yaptırımlar uygulanır.
(12) Soruşturma sonucunda Kurum tarafından alınan karar ilgililere bildirilir.
Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi25/2008 98. Kurul üyeleri ve hizmet birimi personeli, kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü bulundukları çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasa kuralları uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.

 

ONSEKİZİNCİ KISIMSuç ve Cezalar ile İlgili Kurallar
İdari Suç ve Cezalar 99. (1) Kurum, bir idari suç işlemiş olan haberleşme sağlayıcısına, bu madde kuralları uyarınca idari yaptırım koyabilir. İdari yaptırımlar aşağıdaki şekillerde olabilir:
(A) Kurumun internet sitesinde ve ayrıca, Kurumca talep edilirse, Kurumun öngördüğü kurallar çerçevesinde masrafı ilgili haberleşme sağlayıcısı tarafından karşılanarak günlük bir veya daha fazla yerel gazetede yayımlanacak resmi bir uyarı;
(B) Haberleşme sağlayıcısının, bu Yasa veya bir genel yetkilendirme veya bireysel kullanım hakkı veya Kurumun çıkarmış olduğu herhangi bir yönetmelik veya karar çerçevesinde belli bir işlem yapması veya bunlardan herhangi biriyle uyumlu olmayan bir işlemi yapmaktan kaçınması yolunda bir talimat;
(C) Bu Yasa kapsamında verilecek idari para cezaları;
(Ç) Bu Yasa kapsamında bir elektronik haberleşme şebekesi işletme veya elektronik haberleşme hizmetleri sunma hakkının askıya alınması veya iptal edilmesi.
(2) (A) Kurum, bilerek veya ihmal neticesinde;
(a) Genel yetkilendirme şartlarını;
(b) Telsiz frekansı bireysel kullanım hakkı şartlarını;
(c) Numara bireysel kullanım hakkı şartlarını; veya
(ç) Kurumun bir kararını,
ihlal sonucunda haberleşme sağlayıcısına ihlalin yapıldığı yılda gerçekleştirilen cironun %10’una kadar ancak herhalukarda 1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları)’nı aşmayan idari para cezası verebilir.
Ancak sözkonusu yıl için toplam ciro hesaplanamazsa hesaplanabilen en son yılın cirosu esas alınır. Haberleşme sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle bir yılı doldurmamış olması halinde uygulanacak idari para cezası Kurum tarafından belirlenir.
(B) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen ihlalleri birden fazla haberleşme sağlayıcısının birlikte gerçekleştirmesi halinde sözkonusu ceza ihlale katılan her bir haberleşme sağlayıcısına uygulanır.
(C) Kurum, bilerek veya ihmal sonucunda;
(a) Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi veya belge verilmesi;
(b) Verilen süre içinde bilgi veya belge verilmemesi; veya
(c) Yerinde inceleme yapılmasına izin verilmemesi veya yardımcı olunmaması,
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, ilgili haberleşme sağlayıcısına bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun %1’ine kadar ancak herhalükarda 1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları)’nı aşmayan idari para cezası verebilir.
Ancak sözkonusu yıl için toplam ciro hesaplanamazsa hesaplanabilen en son yılın cirosu esas alınır. Haberleşme sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle bir yılı doldurmamış olması halinde uygulanacak idari para cezası Kurum tarafından belirlenir.
(Ç) Kurum, bilerek veya ihmal sonucunda yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi veya belge veren veya verilen süre içinde bilgi veya belge vermeyen diğer gerçek veya tüzel kişilere 10.000.-TL (On Bin Türk Lirası)’na kadar para cezası verebilir.
(D) Kurum, bilerek veya ihmal sonucunda bu Yasanın:
(a) 27’nci madde kurallarını;
(b) 32’nci maddesinin (2)’nci, (3)’üncü ve (5)’inci fıkra kurallarını;
(c) 42’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendi ile (3)’üncü fıkrasının (B) bendi kurallarını;
(ç) 51’inci maddesinin (2)’nci ve (3)’üncü fıkra kurallarını;
(d) 52’nci maddesinin (3)’üncü fıkra kurallarını;
(e) 79’uncu madde kurallarını;
(f) 87’nci maddesinin (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkra kurallarını;
(g) 90’ıncı maddesinin (1)’inci fıkra kurallarını;
(h) 91’inci madde kurallarını; veya
(ı) 95’inci maddesinin (1)’inci ve (3)’üncü fıkra kurallarını,
ihlali sonucunda haberleşme sağlayıcısına ihlalin yapıldığı yılda gerçekleştirilen cironun %1’ine kadar ancak herhalükarda 1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları)’nı aşmayan idari para cezası verebilir.
Ancak sözkonusu yıl için toplam ciro hesaplanamazsa hesaplanabilen en son yılın cirosu esas alınır. Haberleşme sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle bir yılı doldurmamış olması halinde uygulanacak idari para cezası Kurum tarafından belirlenir.

 

48/197728/1985

31/1988

(3) Gereken süre içinde ödenmeyen para cezaları, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları çerçevesinde gecikme cezasıyla birlikte tahsil edilir.
  31/199123/1997

54/1999

35/2005

59/2010

(4) Kendisine idari yaptırım uygulanan haberleşme sağlayıcısı dahil, Kurumun bir kararından etkilenen herhangi bir haberleşme sağlayıcısı, Kurum kararının bilgisine geldiği tarihten itibaren 75 gün içinde Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açabilir.
    Ancak Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması, kararların uygulanmasını ve idari para cezalarının takip ve tahsilini durdurmaz.
(5) Kurum tarafından tahsil edilen idari para cezaları Maliye Bakanlığına yatırılır.
    Ancak Kurum kararının Mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde tahsil edilen idari para cezası Maliye Bakanlığı tarafından ilgiliye geri ödenmek üzere Kuruma iade edilir.
Nisbi İdari Para Cezası 100. (1) Kurum, bu Yasanın 99’uncu maddesinde belirtilen cezalara ilaveten, aşağıda belirtilen kararlarının uygulanmasını sağlamak için, ilgili haberleşme sağlayıcısına, sözkonusu kararlara uymadığı her gün için, bu kararların alındığı yıldan önceki yılda gerçekleştirdiği ortalama günlük cirosunun %5 (Yüzde Beş)’ine kadar nisbi idari para cezası verebilir.
(A) Etkin piyasa gücünün kötüye kullanılmasının sonlandırılması kararları;
(B) Ara önlem kararları;
(C) Bilgi veya belge isteme kararları; veya
(Ç) Yerinde inceleme kararları.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca verilecek idari para cezasında sözkonusu yıl için ortalama günlük ciro hesaplanamazsa hesaplanabilen en son yılın cirosu esas alınır. Haberleşme sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle bir yılı doldurmamış olması halinde uygulanacak nisbi idari para cezası Kurum tarafından belirlenir.
İdari Para Cezalarında Dikkat Edilecek Hususlar 101. (1) Kurum, bu Yasanın 99’uncu ve 100’üncü maddeleri uyarınca idari para cezası verirken, ihlalin tekerrürü ve süresine; haberleşme sağlayıcılarının piyasasadaki gücüne, ihlalin gerçekleşmesindeki etkisine, ön araştırma ve soruşturma sürecinde işbirliği düzeyine, verdiği taahhütler veya Kurumun ara önlem kararlarıyla ilgili davranışlarına; gerçekleşen veya gerçekleşebilecek zararların ağırlığına dikkat eder.
(2) Kurum, ihlalin ortaya çıkarılması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapan haberleşme sağlayıcılarına, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması gibi unsurları dikkate alarak ve kararında gerekçelerini açık bir şekilde yazarak idari para cezası vermeyebilir veya cezalarda indirim yapabilir.
Suç ve Cezalar 102. (1) Kurul üyeleri veya hizmet birimi personeli görevleriyle ilgili olarak öğrendikleri üçüncü taraflara ait gizli, ticari veya mali bilgileri, yetkili makamlar hariç başkaları ile paylaşır veya bunlardan çıkar sağlar ise bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(2) Bu Yasanın Beşinci veya Altıncı Kısım kuralları uyarınca yetkilendirilmemiş bir haberleşme sağlayıcısı veya başka gerçek veya tüzel kişi bu alanda hizmet vermeye çalışırsa bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(3) Bu Yasanın 62’nci maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(4) Bu Yasanın 63’üncü maddesinin (2)’nci fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(5) Bu Yasanın 77’nci maddesinin (2)’nci, (4)’üncü, (8)’inci, (9)’uncu ve (10)’uncu fıkralardaki kurallara aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(6) Bu Yasanın 81’inci maddesinin (1)’inci fıkra kurallarına aykırı hareket eden bir kimse suç işlemiş sayılır ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(7) Bu Yasanın 82’nci maddesindeki kurallara aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(8) Bu Yasanın 85’inci maddesinin (3)’üncü fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(9) Bu Yasanın 86’ncı madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin yirmi katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

(10) Bu Yasanın 88’inci maddesindeki kurallara aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(11) Bu Yasanın 97’nci maddesinin (6)’ncı fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(12) Herhangi bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya elektronik haberleşme hizmetinin bu Yasaya aykırı olarak kurulmuş olduğunu, mevcut olduğunu ve/veya işletildiğini ve/veya sağlandığını bilmesine rağmen sözkonusu şebekeyi ve/veya hizmeti kullanarak herhangi bir mesaj ileten ve/veya alan ve/veya sözkonusu elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmetinin kurulması, mevcudiyeti, işletilmesi ve/veya sağlanmasına ilişkin herhangi bir hizmette bulunan bir kimse suç işlemiş sayılır ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(13) Bir elektronik haberleşme şebekesiyle ilgili olarak aşağıdaki davranışlarda bulunan bir kimse suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir:
(A) Elektronik haberleşme şebekesinin ve/veya onun vasıtasıyla sağlanan elektronik haberleşme hizmetlerinin gerektiği gibi yetkilendirilmemiş olduklarını bilmesine rağmen şebekenin yönetilmesi, finansmanı, işletimi ve/veya gündelik idaresine katılmak veya günlük idaresini kolaylaştırmak için hizmet vermek; veya
(B) Herhangi bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya elektronik haberleşme donanımı ve/veya ilgili bir başka nesnenin, bu Yasanın Beşinci Kısmı çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya elektronik haberleşme hizmetlerinin işletimini ve/veya gündelik idaresini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını veya kullanılacağını bilmesine rağmen sözkonusu elektronik haberleşme şebekesi ve/veya elektronik haberleşme donanımı ve/veya ilgili başka nesneyi temin etmek, kurmak, onarmak ve/veya bakımını yapmak.

 

(14) (A) Bir kamusal haberleşme şebekesi yoluyla tehdit edici içerikte bir mesaj gönderen; veya
(B) Bir kamusal haberleşme şebekesi yoluyla, bir başkasını sinirlendirmek, rahatsız etmek ve/veya gereksiz endişeye düşürmek amacıyla, yanlış olduğunu bildiği bir mesaj gönderen ve/veya bir kamusal haberleşme şebekesini bu amaçla devamlı olarak kullanan,
kişiler suç işlemiş olurlar ve aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına çarptırılabilirler.
(15) Herhangi bir cihazı, başka bir cihaza enterferans oluşturmak amacıyla kullanan bir kimse suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(16) Bir haberleşme sağlayıcısı olan veya bir haberleşme sağlayıcısı tarafından herhangi bir sıfatla istihdam edilen veya çalıştırılan bir kimse, görevini ihlal ederek;
(A) Herhangi bir mesajın gönderilmesi, iletilmesi ve/veya teslim edilmesini geciktirir ve/veya engellerse;
(B) Herhangi bir mesajın içeriğine kasten müdahale eder ve/veya onu değiştirirse; ve/veya
(C) Herhangi bir mesajı alıcıya varmazdan önce araya girip kasten alıkoyar ve/veya herhangi bir mesajın içeriğini, herhangi bir mesajın içeriğine ait ve/veya herhangi bir kimsenin kamusal işlerine ve/veya özel hususlarına ait herhangi bir bilgi ve/veya belgeyi kasten ifşa eder ve/veya kullanır ise,
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(17) Bu Yasanın Onüçüncü Kısımında öngörülen terminal donanımı ile ilgili kurallara uygun olmayan bir elektronik haberleşme şebekesi sonlanma noktasıyla dolaysız veya dolaylı olarak bağlanması tasarlanan herhangi bir telekomünikasyon terminal donanımını piyasada satan, hibe eden, hibe etmeyi teklif eden, herhangi bir şekilde sunan, sunmayı ve/veya dağıtmayı teklif eden bir kimse suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(18) Bu maddede öngörülen suçların tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, ilgili hapislik cezaları tüzel kişinin direktörleri ve yetkililerine uygulanır.

 

Suçun Tekrarı 103. (1) Bu Yasa kapsamında işlenmiş bir suçun tekrarı halinde bu Yasada yer alan cezaların üst sınırı her seferinde bir kat artırılarak uygulanır.Ancak, verilecek ceza miktarları herhalükarda 1.000.000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları)’nı aşamaz
(2) İki suç arasındaki sürenin beş yıl ve daha fazla olması halinde tekerrürden dolayı ceza artırımı yoluna gidilmez.
ONDOKUZUNCU KISIMGeçici ve Son Kurallar
Geçici MaddeKurul Üyeliklerinin 1. Kurul üyelerinin ilk atanmalarından sonra Kurul, bir defaya mahsus olmak üzere ilk atamada uygulanan yöntemle aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulur:
İlk Kez (1) Başkan beşinci yılda,
Yenilenmesi (2) Başkan Yardımcısı dördüncü yılda,
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanan üye kırkıncı ayda,
(4) Başkan, Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan üye dışındaki diğer dört üye yirmidördüncü ayda.
Geçici MaddeHizmet Biriminin Oluşturulması 2. Hizmet birimi yasal olarak oluşturulana kadar, Bakanlık tarafından görevlendirilecek personel, Kurulun yönetimi altında hizmet birimi personeli olarak görev yapar.
Geçici MaddeSabit Telefonda Bireysel Kullanım Hakkı 3. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle sabit telefon hizmetlerinde bireysel kullanım hakkı verilmez. Bu tarihten sonra sabit telefon hizmetlerinde bireysel kullanım hakkının verilmeye başlanacağı tarih Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Geçici MaddeMevcut Yetkilendirme-ler 4. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte halen bir yetkilendirme veya lisans uyarınca telsiz haberleşme cihazı kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu kullanımla ilgili bütün detayları Kuruma verir ve bu Yasa kapsamında yeni bir bireysel kullanım hakkı için müracaat eder. Kurum, müracaatı inceledikten sonra, ilgili telsiz haberleşme cihazı kullanımının yasal olması ve Kuzey Kıbrıs Telsiz Frekans Planına uygun olması ve diğer yasal kullanıcılara haksız enterferans yaratmaması şartıyla, yeni bir kullanım hakkı verir. Kurum, yeni bir kullanım hakkı vermeyi reddetmesi halinde, gerekçelerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Ancak bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihinten önce verilen GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisanslar bu fıkra kapsamında değildir.

 

(2) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilmiş olan GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisansların, bu Yasaya aykırı olmayan kuralları; süre bitimi, fesih, iptal veya başka herhangi bir nedenle lisansın sona ermesi gibi mevcut şartların geçerlilikleri lisans bitim tarihine kadar aynen devam eder.
(3) Kurum GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisanslarda açıkça bir kural bulunsa dahi çağrı sonlandırma ücretlerinde bu Yasanın ilgili maddeleri uyarınca gerekli düzenlemeleri yapma hakkına sahiptir.
(4) GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisanslar bu Yasa kurallarına aykırı olarak yorumlanamaz.
Geçici MaddeSabit Hat Perakente Tarifeleri 5. Kamusal telefon şebekesine erişim sağlanması ve şebekenin kullanılması için perakende tarifeler ile ilgili olarak, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan bütün yükümlülükler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihden itibaren 24 ay süreyle devam eder.
Geçici MaddeEtkin Piyasa Gücü ve Tarifeler ile İlgili Kurallar

 

6. (1) Kurum, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl içerisinde ilk piyasa analizlerini yapıp tamamlayana kadar, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1 yıl sonra Telekomünikasyon Dairesini veya Bakanlığın Telekomünikasyon Dairesinin toptan veya perakende aktivitelerini gerçekleştiren herhangi bir yasal oluşumunu aşağıdaki (3)’üncü fıkrada öngörülen toptan ve perakende pazarlarında etkin piyasa gücü olarak belirler ve Telekomünikasyon Dairesine veya ilgili yasal oluşuma bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıllık bir süreyi aşmayacak şekilde bu Yasanın 36’ncı maddesinde öngörülen düzeltici tedbirlerden herhangi birini veya hepsini uygular.
(2) Bu madde uyarınca belirtilen sabit noktalardan veya sabit telefon hizmetleri vasıtası ile kamusal telefon ağına erişim piyasalarıyla ilgili çözümler uygulandığı takdirde bu çözümler belirli bir süre için perakende tarifelerin maliyete yönelik olmasını içerebilir.
Ancak Kurum uygun süreyi belirlerken olası değişikliklerin dar gelirli kullanıcılar üzerindeki etkilerini gözönünde bulundurur.
(3) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak toptan ve perakende piyasaları ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:
(A) Toptan piyasalar için:
(a) Sabit bir yerden kamusal telefon şebekesi üzerinden çağrı başlatma.
(b) Sabit bir yerden kamusal telefon şebekesi üzerinden çağrı sonlandırma.
(c) Genişband ve ses hizmetleri sağlamak amacı ile metalik çevrim ve alt çevrimlere toptan, tekli ve paylaşımlı erişim.
(ç) Toptan genişband erişimi.
(d) Toptan kiralık hatların trank dilimleri ve sonlandırmaları.
(e) Sabit hatlar üzerinde transit hizmetler.
(B) Perakende piyasalar için:
(a) Bireysel ve kurumsal müşteriler için sabit bir yerde kamusal telefon şebekelerine erişim.
(b) Bireysel ve kurumsal müşteriler için yerel, ulusal ve uluslararası sabit telefon çağrıları.
(c) Perakente tüketicilere kiralık hatlar şartı.
Geçici MaddeÜcretler ile İlgili Kurallar 7. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bir haberleşme sağlayıcısı, yürürlükteki yetkilendirme ile ilgili kurallar çerçevesinde telsiz frekans spekturumu verilmesi karşılığında bir ilk ödeme yapmışsa, Kuruma yeni bir bireysel kullanım hakkı verilmesi için, aynı kapsamda yeniden bir ilk ödeme yapmakla yükümlü olmaz.
Ancak bu Yasa kuralları uyarınca Kurumun giderleri için öngörülecek yıllık idari ücretler veya bu Yasa kuralları uyarınca alınması öngörülen diğer ücret ve harçlar bu muafiyete dahil değildir.
Geçici MaddeAbonelik Anlaşmaları ile İlgili Kurallar 8. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, abonesi ile faturalı hat aboneliği sözleşmesi olan veya abonesi ile faturalı hat sözleşmesi olmayan haberleşme sağlayıcıları, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mevcut sözleşmeleri bu Yasanın 42’nci maddesindeki kurallara uygun hale getirmek ve sözleşmesi olmayan abonelerle de sözleşme yapmakla yükümlüdürler.
Geçici MaddeTeknik Uyumluluk ile İlgili Kurallar 9. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik haberleşme hizmeti sunan haberleşme sağlayıcıları, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç 1 yıl içerisinde bu Yasanın 88’inci madde kuralları uyarınca teknik uyumluluk sağlamakla yükümlüdürler.
   
Geçici MaddeRekabet Kurulu ile Yapılacak Protokol ile İlgili Kurallar 10. Bu Yasanın 17’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca yapılması öngörülen protokol en geç 1 yıl içerisinde yapılır.
Geçici MaddeKurumun İlk Bütçesi ile İlgili Kurallar 11. Kurumun ilk gerçekleşecek mali yılının başlamasından önceki dönemde, Kurul personelinin işe alınması, çalışma mekanları ve eğitim dahil, Kurumun oluşturulması amacıyla Kurumca yapılan masraflar veya Devletçe karşılanan ilk maaş veya diğer masraflar aynı yılın bütçesine konur.
Geçici MaddeTüzüklerle İlgili Kurallar 12. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç bir yıl içerisinde bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzükler çıkarılır.
Yürütme Yetkisi 104. Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına elektronik haberleşmeden sorumlu Bakanlık yürütür.
Yürürlüğe Giriş 105. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

BİRİNCİ CETVEL 
Genel Yetkilendirmeler ve Kullanım Haklarında Şartlar
(Madde 24) 
Bu Ek’de listelenmiş şartlar, bu Yasanın Beşinci ve Altıncı Kısımlarında söz edildiği gibi, genel yetkilendirmelere (Kısım A), telsiz frekansı kullanma haklarına (Kısım B) ve numara kullanma haklarına (Kısım C) bağlanabilecek şartların azami listesini verirler. 
A. Bir Genel Yetkilendirmeye Bağlanabilecek Şartlar 
1. Bu Yasa kuralları uyarınca evrensel hizmetin finansmanına katkı yapılması. 
2. Bu Yasa kuralları uyarınca idari ücretler ödenmesi. 
3. Bu Yasa kuralları uyarınca hizmetlerin birlikte çalışabilirliği ve şebekelerin ara bağlantısı. 
4. Bu Yasa kuralları uyarınca hazırlanan ulusal numaralandırma planındaki numaraların son kullanıcılara erişebilirliği. 
5. Çevresel ve şehir ve bölge planlama gereksinimleri ile kamu ve özel alan kullanımı ve erişim hakkının verilmesine bağlı gereksinimler ve şartlar ve ortak yerleşim ve tesis paylaşımı ile bağlantılı şartlar ve varsa çalışma alt yapılarının düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm mali ve teknik garantiler ile ilgili şartlar.
6. Bu Yasa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat uyarınca elektronik haberleşme sektörüne özgü kişisel veri ve özel hayatı koruma. 
7. Bu Yasa kuralları uyarınca elektronik haberleşme sektörüne özgü tüketici koruma kuralları. 
8. Bu Yasa ve yürürlükteki diğer yasal mevzuat uyarınca yasadışı içeriğin veya zararlı içeriğin iletilmesi konusunda kısıtlamalar. 
9. Bu Yasanın 20’nci madde kapsamında bir bildirim prosedürü çerçevesinde verilecek bilgiler. 
10. Olağanüstü durumlarda, acil yardım sevisleri ve yetkili makamlar arasında haberleşmeyi ve halka yönelik yayınları sağlamak için kullanım şartları. 
11. Elektronik haberleşmenin sebep olduğu elektromanyetik alanlara toplumun maruz kalmasının sınırlanmasıyla ilgili tedbirler. 
12. Bu Yasa kapsamında izin verilen diğer erişim yükümlülükleri. 
13. Elektromanyetik uyumlulukla ilgili yürürlükteki mevzuat uyarınca elektronik haberleşme şebekeleri ve/veya hizmetleri arasında enterfransı önleme koşulları dahil, bu Yasa kuralları uyarınca kamusal haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün sürdürülmesi. 

 

14. Bu Yasa ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkilendirilmemiş erişime karşı kamusal şebekelerin güvenliği. 
15. Bu Yasa kuralları uyarınca bireysel kullanım hakları verilmesi kurallarına tabi olmasa bile bu Yasaya uygun olarak, telsiz frekanslarının kullanımı için şartlar. 
16. Bu Yasada belirtilen standartlar ve/veya özelliklere uyumu temin etmeye yönelik tedbirler. 
B. Telsiz Frekansı Kullanma Haklarına Bağlanabilecek Şartlar 
1. İlgili hallerde, belirli içeriğin veya belirli görsel-işitsel hizmetlerin iletilmesi için bir frekansın münhasır kullanımı dahil, frekans kullanım hakları verilmiş olan şebeke veya teknoloji tipi veya hizmetin belirlenmesi. 
2. Bu Yasa kuralları uyarınca uygun hallerde, kapsama gerekleri dahil, frekansların etkili ve verimli kullanımı. 
3. Genel yetkilendirmeye dahil edilmiş olanlardan farklı şartlar sözkonusu olduğunda, uluslararası şartlara uygun şekilde zararlı enterferansın önlenmesi ve toplumun elektromanyetik alanlara maruz kalmasının sınırlanması için gereken teknik ve operasyonel şartlar. 
4. Bu Yasa kuralları uyarınca ulusal frekans planında olabilecek değişmelerle ilgili azami süre. 
5. Bu Yasa kuralları uyarınca hak sahibinin girişimiyle hakların devri ve bu Yasa uyarınca hakların devrine ait şartlar. 
6. Bu Yasa uyarınca kullanım ücretleri. 
7. Kullanım hakkını elde eden haberleşme sağlayıcısının yarışmalı ihale prosedüründe yapmış olduğu taahhütler. 
8. Frekans kullanımıyla ilgili uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler. 

 

C. Numara Kullanma Haklarına Bağlanabilecek Şartlar 
1. Hizmetin sağlanmasına ilişkin gereklilikler dahil, kendisi için numaranın kullanılacağı hizmetin belirlenmesi. 
2. Bu Yasa kuralları uyarınca numaraların etkili ve verimli kullanımı. 
3. Bu Yasa kuralları uyarınca numara taşınabilirliği gerekleri. 
4. Bu Yasa kuralları uyarınca kamuya açık rehber abone bilgileri sağlama yükümlülüğü. 
5. Bu Yasa kuralları uyarınca ulusal numaralandırma planında olabilecek değişmelerle ilgili azami süre. 
6. Bu Yasa kuralları uyarınca hak sahibinin girişimiyle hakların devri ve hakların devrine ait şartlar. 
7. Bu Yasa kuralları uyarınca kullanım ücretleri. 
8. Kullanım hakkını elde eden haberleşme sağlayıcısının ihalede yapmış olduğu taahhütler. 
9. Numara kullanımıyla ilgili uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler. 

 

 

 

İKİNCİ CETVEL(Madde 25)

 

Kamusal Telefon Şebekeleri
Kısım A
İmkanlar ve Hizmetler
1. Dökümlü/Ayrıntılı Fatura: 
Kurum, kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasıyla ilgili yürürlükteki diğer mevzuatın gereklerine tabi olarak, tüketicilerin; 
(A) Sabit bir yerde kamusal telefon şebekesini ve/veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerini kullanırken ödedikleri bedelleri doğrulayıp kontrol edebilmeleri; ve 
(B) Kullanım ve harcamalarını yeterince izleyebilmeleri ve böylece faturaları üzerinde makul dereceli bir kontrol uygulayabilmeleri için, 
onlara bedelsiz olarak gönderilecek dökümlü veya ayrıntılı faturaların temel seviyesini belirleyebilir.
Ancak yardım hatlarına yapılan çağrılar dahil, arayan abone için ücretsiz olan aramalar arayan abonenin dökümlü veya ayrıntılı faturasında yer almaz.
Teknik olarak uygun olması halinde, makul tarifeler üzerinden veya bedelsiz olarak abonelere ilave seviyelerde ayrıntı sunulabilir. 
 
2. Giden Aramalarda Ücretsiz Özel Arama Sınırlaması: 
Kurum, abonenin, talep etmesi halinde, haberleşme sağlayıcıdan belirli tiplerde giden çağrıları veya belirli tiplerde numaralara yapılan çağrıları bedelsiz olarak engelleyebilmesi için bir olanağın sunulmasını talep edebilir. 
3. Peşin Ödemeli Sistemler: 
Kurum, tüketicilerin kamusal telefon şebekesine erişim ve herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerinin kullanımı için peşin ödeme yapabilmelerine olanak veren araçların sağlanmasını talep edebilir. 
4. Bağlantı Ücretlerinin Taksitle Ödenmesi: 
Kurum, tüketicilerin kamusal telefon şebekesine bağlantı için taksitle ödeme yapabilmelerine olanak veren araçların sağlanmasını talep edebilir. 

 

5. Faturaların Ödenmemesi 
Kurum, sabit yerlerde kamusal telefon şebekesinin kullanımı nedeniyle düzenlenen telefon faturalarının ödenmemesi halinde doğacak sonuçlarla ilgili olarak tedbirler alır. Alınacak olan bu tedbirlerin ilan edilmesi, orantılı olması, ayrımcı olmaması ve faturanın ödenmemesi halinde hizmetin kesileceğine dair bir uyarının aboneye önceden Kurumca belirlenen şekilde yollanmasını sağlayacaktır. Sahtecilik, ısrarlı geç ödeme veya hiç ödeme yapmama durumları hariç, bu tedbirler, teknik bakımdan mümkün olduğu kadar, herhangi bir hizmet kesintisinin yalnızca ilgili hizmetle sınırlı olmasını sağlar. Faturaların ödenmemesi nedeniyle hizmetin kesilebilmesi için, aboneye önceden Kurumca belirlenen şekilde bir uyarı gönderilmesi şarttır.
Kurum, bağlantının tamamen kesilmesinden önce, abone için 112 gibi yalnızca ücretsiz olan aramaların yapılmasına sınırlı bir süre için izin verebilir.
Kısım B
İmkanların Listesi
 
1. Tonlu Arama (“tone dialling”) veya DTMF  
Kurum, hem ülke hem de teknik bakımdan mümkün olduğu ölçüye kadar dünya genelinde, şebekenin her yerinde uçtan uca işaret verme (“signalling”) için DTMF tonlarının kullanılmasına kamusal telefon şebekesinin imkan vermesini talep edebilir. 
2. Arayan Hattı Tanımlama 
Kurum, çağrının kurulmasından önce arayan tarafın numarasının aranan tarafa gösterilmesine olanak veren araçların yürürlükteki kişisel veriler ve özel hayatın korunmasıyla ilgili mevzuata uygun olarak sağlanmasını talep edebilir. 
Haberleşme sağlayıcıları, teknik bakımdan mümkün olduğu kadar, arayan hattı tanımlama ve tonlu arama olanaklarının uluslararası düzeyde sunulmasını kolaylaştırmak için veriler ve sinyaller sağlamalıdır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ CETVEL(Madde 33)

 

Politika Hedefleri ve Düzenleyici İlkeler
1. Kurum, bu Yasada belirlenen düzenleyici görevleri yerine getirirken, aşağıdaki 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerde öngörülen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik bütün makul tedbirleri alır. 
Kurum, bu Yasada belirtilen düzenleyici görevlerini gerçekleştirirken özellikle etkili rekabeti sağlamaya yönelik düzenlemeleri yaparken teknolojik bakımdan tarafsızlık ilkesini gözönünde bulundurur. 
Kurum, yetkileri çerçevesinde, kültürel ve dilsel çeşitliliğin ve medyada çoğulculuğun teşvikine yönelik politikalar uygulanmasını sağlamaya katkıda bulunabilir.  
2. Kurum, elektronik haberleşme şebekeleri, elektronik haberleşme hizmetleri ve bağlantılı olanaklar ve hizmetler sunulmasında aşağıdaki belirtilenlerle sınırlı olmaksızın rekabeti teşvik eder: 
(A) Engelli kullanıcılar dahil kullanıcıların seçme imkanı, fiyat ve kalite bakımından azami fayda elde etmelerini sağlamak; 
(B) Elektronik haberleşme sektöründe rekabetin bozulmaması veya kısıtlanmamasını sağlamak; 
(C) Altyapıya verimli yatırım yapılmasını ve yenilikleri teşvik etmek; ve 
(Ç) Telsiz frekansları ve numaralandırma kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek ve etkili yönetilmesini sağlamak. 
3. Kurum:
(A) Avrupa düzeyinde elektronik haberleşme şebekeleri, bağlantılı olanaklar ve hizmetler verilmesi önünde duran engellerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimleri yapar. 
(B) Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki şebekelerle ara bağlantı kurulması ve geliştirilmesini, sınır ötesi hizmetlerin birlikte çalışabilirliğini ve uçtan uca bağlantı özelliğini teşvik eder. 
(C) Benzer koşullar altında, elektronik haberleşme şebekleri ve hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcısına yönelik uygulamalarda herhangi bir ayrımcılığın yapılmamasını sağlar. 

 

(Ç) KKTC’nde Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle tutarlı düzenleyici uygulamalar geliştirilmesini ve bu Yasanın sözkonusu ülkelerdeki eşdeğer mevzuatın uygulanmasıyla tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bu ülkelerin ilgili düzenleyici makamlarıyla işbirliği yapar. 
4. Kurum, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarının çıkarlarını da korumak amacıyla aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın yardımcı olur: 
(A) Bu gibi bütün vatandaşların bu Yasada belirlenen evrensel hizmete erişim olanağına sahip olmalarını temin etmek; 
(B) Özellikle, ilgili taraflardan bağımsız bir organın gerçekleştirdiği ucuz ve basit ihtilaf çözme usullerini kullanarak, tüketicilerin hizmet sağlayıcılar ile ilişkilerinde yüksek seviyede korunmalarını sağlamak; 
(C) Kişisel veriler ve özel hayatın yüksek seviyede korunmasını temin etmeye katkıda bulunmak; 
(Ç) Özellikle, herkesçe kullanılabilen elektronik haberleşme hizmetlerine ait tarifeler ve şartların şeffaf olmasını talep ederek, net bilgi verilmesini geliştirmek; 
(D) Belirli sosyal grupların, özellikle engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak; ve 
(E) Kamusal haberleşme şebekelerinin bütünlüğü ve güvenliğinin korunmasını sağlamak. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ CETVEL(Madde 33)

 

BÜKÜMLÜ METALİK UÇLU YEREL ÇEVİRME TEKLİ ERİŞİM İÇİN BİR REFERANS TEKLİFİNDE YER ALACAK MİNİMUM UNSURLARIN LİSTESİ 
Bu ek amaçları bakımından: 
(A) “Yerel Alt Çevrim”, abonenin binasındaki şebekenin son noktasını sabit telefon şebekesindeki bir toplanma noktasına ya da belirli bir orta erişim noktasına bağlayan kısmi bir yerel çevrimi anlatır. 
(B) “Yerel Çevrime Tekli Erişim”, yerel çevrime tam tekli erişim ve yerel çevrime paylaşımlı erişimi anlatır.
Ancak yerel çevrim sahibinin değişmesini kapsamaz.
(C) “Yerel Çevrime Tam Tekli Erişim”, bir kişiye, bükülmüş metalik uçların tam frekans spektrumunun kullanılmasını sağlayan tebliğ edilmiş operatörlerin yerel alt çevrimine veya yerel çevrime erişim olanağının verilmesini anlatır. 
(Ç) “Yerel Çevrime Paylaşımlı Erişim”, bir kişiye, bükülmüş metalik uçların ses bantlı olmayan frekans spektrumunun kullanılmasını sağlayan haberleşme sağlayıcısının yerel alt çevrimine veya yerel çevrime erişim olanağının verilmesini anlatır ve yerel çevrim, kamuya telefon hizmetinin sunulması için haberleşme sağlayıcısı tarafından kullanılmaya devam edilir.
A. Lokal Çevrime Tekli Erişim Koşulları 
1. Erişimin teklif edildiği ağ elemanları özellikle aşağıdaki elemanları kapsar: 
(A) Yerel çevrimlere erişim; 
(B) Yerel çevrime paylaşımlı erişim durumunda lokal bir çevrimin ses dışı bant frekans spektrumuna erişim. 
2. Fiziksel erişim bölgelerine ve yerel çevrimlerinin erişim şebekesinin belirli kısımlarında kullanılmasına ilişkin bilgiler. 
3. Yerel çevrimdeki bükümlü metalik tel çiftinin teknik özellikleri dahil olmak üzere lokal çevrimlerin kullanımına ve erişimine ilişkin teknik şartlar. 
4. Sipariş, alım yöntemleri ve kullanım kısıtlamalarının düzenlenmesi ve hazırlanması. 

 

B. Ortak Konum Hizmetleri 
1. Haberleşme sağlayıcısının ilgili mekanlarına ilişkin bilgiler. 
2. Fiziksel ortak konum ve gerektiği taktirde uzak ortak konum ve sanal ortak konum dahil olmak üzere, yukarıdaki 1’inci maddede belirtilen mekanlarda ortak konum seçenekleri. 
3. Ekipman özellikleri; ortak bir şekilde konumlandırılabilecek ekipmanlara uygulanan sınırlamalar. 
4. Güvenlik konuları; alanlarını korumak amacıyla haberleşme sağlayıcısının uyguladığı önlemler. 

 

 

 

BEŞİNCİ CETVEL(Madde 36)
 
İlave Yükümlülükler
Kısım A
Şeffaflık Yükümlülükleri 
1. Kurum, haberleşme sağlayıcılarından, muhasebe bilgileri, teknik özellikler, şebeke özellikleri, sağlama ve kullanım şartları ve fiyatlar gibi, belirlenmiş bilgileri duyurmalarını talep eden, ara bağlantı ve/veya erişimle ilgili şeffaflık yükümlülükleri koyabilir. 
2. Kurum, bu Yasa kuralları uyarınca etkin piyasa gücü olarak belirlenmiş bir haberleşme sağlayıcısının ayrımcılık yapmama yükümlülüğü çerçevesinde, verdiği hizmetlere yönelik bir referans teklifi yayımlamasını talep edebilir. Bu teklif, verdiği hizmetlerin piyasa ihtiyaçlarına yönelik bileşenlerine ayrılmış olarak bir anlatımını ve fiyatlar dahil ilgili şartları içermelidir. Bu referans teklifi, haberleşme sağlayıcılarının talep ettiği hizmet için gerekli olmayan imkanlar için ödeme yapmamalarını temin etmeye yetecek ölçüde ayrıştırılmış olmalıdır. Kurum, bu Yasa kapsamında konulan yükümlülükleri gerçekleştirmek için referans tekliflerinde değişiklik talep edebilir.
3. Kurum, sunulacak bilgileri, bunların gerekli detay seviyesi ile yayımlama şeklini belirler. 
4. Kurum bir haberleşme sağlayıcısının kıvrımlı metalik çifte ayrıştırılmış erişim (“unbundled access to the twisted metallic pair”) konusunda yükümlülük altında olduğu durumda yukarıdaki 3’üncü madde kurallarına bakılmaksızın, en az bu Yasaya ekli Ek 4’teki unsurları içeren bir referans teklifinin yayımlanmasını sağlar. 
Kısım B
Ayrımcılık Yapmama Yükümlülükleri 
1. Kurum, ara bağlantı ve/veya erişimle ilgili olarak, ayrımcılık yapmama yükümlülükleri koyabilir. 
2. Kurum, ayrımcılık yapmama yükümlülükleri çerçevesinde, bir haberleşme sağlayıcısının eşdeğer hizmet sunan başka haberleşme sağlayıcılarına eşdeğer hizmetler sözkonusu olduğu durumlarda kendi hizmetleri için veya bağlı kuruluşlarının veya ortaklarının hizmetleri için sağladığı şartlar ve kaliteyle eşdeğer şartlar uygulamasını, hizmet sunmasını ve bilgi sağlamasını temin edecektir. 

 

Kısım C
Muhasebeyi Ayırma Yükümlülükleri 
1. Kurum, ara bağlantı ve/veya erişim ile ilgili belirlenmiş faaliyetler bakımından muhasebeyi ayırma yükümlülükleri koyabilir ve özellikle, dikey olarak bütünleşmiş bir şirketten, Kısım B kapsamında ayrımcılık yapmama gerekliliği olduğunda, uyumu sağlamak veya gerektiğinde adil olmayan çapraz sübvansiyonu engellemek için, toptan fiyatlarını ve dahili transfer fiyatlarını şeffaflaştırmasını isteyebilir ve yapmasını talep edebilir. Kurum, kullanılacak formatı ve muhasebe yöntemini belirler. 
2. Kurum, şefaflık ve eşitliğe ilişkin yükümlülüklerin uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için, üçüncü taraflardan elde edilen gelirlere ilişkin veriler de dahil olmak üzere muhasebe kayıtlarını isteme yetkisine sahiptir. Kurum, ticari gizlilik konusunda yürürlükteki diğer mevzuat ve uluslararası normlar çerçevesinde açık ve rekabetçi bir piyasaya katkıda bulunacak bilgileri yayımlayabilir. 
Kısım D
Belirli Şebeke İmkanlarına Erişim ve Kullanım Yükümlülükleri
 
1. Kurum, erişim sağlamayı reddetmenin veya benzer bir etkiye sahip makul olmayan şartların haberleşme sağlayıcısından istenmemiş, perakende seviyede sürdürülebilir rekabetçi bir piyasanın oluşumuna engel olacağını veya son kullanıcının çıkarına olmayacağını belirlenmesi hallerinde, haberleşme sağlayıcıları üzerine, belirli şebeke unsurları ve bağlantılı imkanlara erişim veya bunların kullanımı için makul talepleri karşılama yükümlülükleri koyabilir.Kurum, bu amaçla öngördüğü tedbirlerin yanında haberleşme sağlayıcılardan aşağıdakileri de isteyebilir:

 

(A) Üçüncü taraflara, yerel ağa ayrıştırılmış erişim dahil belirli şebeke unsurları ve/veya imkanlarına erişim olanağı verilmesi; 
(B) Erişim talep eden haberleşme sağlayıcılarıyla bu konuda iyi niyetle müzakere edilmesi; 
(C) Verilmiş olan erişim olanaklarının geri çekilmemesi; 
(Ç) Üçüncü taraflarca yeniden satış için toptan bazda belirli hizmetler sağlanması; 
(D) Hizmetlerin veya sanal şebeke hizmetlerinin birlikte çalışabilirliği için vazgeçilmez olan teknik arayüzler, protokoller veya diğer anahtar teknolojilere açık erişim olanağı verilmesi; 
(E) Boru, bina veya direk paylaşımı dahil, ortak yerleşme veya başka tesisat paylaşma imkanı sağlanması; 
(F) Akıllı şebeke hizmetleri veya mobil şebekeler üzerinde dolaşım (“roaming”) olanakları dahil, kullanıcılara uçtan uca hizmetlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için gereken belirli hizmetlerin verilmesi; 

 

(G) Hizmet sağlanmasında adil rekabeti sağlamak için gerekli operasyonel destek sistemleri veya benzer yazılım sistemlerine erişim sağlanması; 
(H) Şebekeler veya şebeke tesislerinin ara bağlantısı, 
Kurum, bu yükümlülüklerin adil, makul ve verilen sürede yapılmasını sağlamak amacıyla şartlar koyabilir. 
2. Kurum, yukarıdaki 1’inci maddede belirtilen yükümlülükleri koyup koymamayı bu yükümlülüklerin bu Yasaya bağlı Üçüncü Cetvel’de belirlenen hedefler ile orantılı olup olmadığını değerlendirirken aşağıdaki faktörleri dikkate alır: 
(A) İlgili ara bağlantı ve erişimin içeriği ve türünü gözönünde tutarak, piyasa gelişme oranı ışığında, rakip tesisler kullanma veya kurmanın teknik ve ekonomik geçerliliği; 
(B) Kullanılabilir kapasite bakımından, teklif edilen erişimi sağlamanın fizibilitesi; 
(C) Yatırımın yapılmasıyla ilgili riskleri gözönünde tutarak, tesis sahibi tarafından yapılan başlangıç yatırımı; 
(Ç) Uzun vadede rekabeti koruma ihtiyacı; 
(D) Uygun ise, ilgili fikri mülkiyet hakları; 
(E) Türkiye veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sınır ötesi hizmetler sağlanması. 
Kısım E
Fiyat Kontrolü ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülükleri 
1. Kurum, piyasa analizine göre, etkin rekabet olmadığını tesbit etmesi durumunda, ilgili haberleşme sağlayıcısının, son kullanıcılar aleyhine, aşırı ölçüde yüksek fiyatlar uygulayabileceği veya fiyat sıkıştırması yapabileceği hallerde, belirli türlerde ara bağlantı ve/veya erişim sağlanması için, maliyet muhasebesi sistemleriyle ilgili yükümlülükler ve fiyatların maliyete yönelik olması şeklinde yükümlülükler dahil, maliyet telafisi ve fiyat kontrollerine ilişkin yükümlülükler koyabilir. Kurum, haberleşme sağlayıcısının yapacağı yatırımı dikkate alacak ve haberleşme sağlayıcısına, ilgili riskleri gözönünde tutarak, kullanılan yeterli sermaye üzerine makul bir getiri oranı tanıyacaktır. 
2. Kurum, zorunlu tutulan herhangi bir maliyet telafi mekanizması veya fiyatlandırma yönteminin verimliliğe ve sürdürülebilir rekabete hizmet etmesini ve tüketici faydalarını en yüksek seviyeye çıkarmasını sağlar. Bu hususta, Kurum, benzer rekabetçi piyasalarda mevcut olan fiyatları da gözönüne alabilir. 
3. Bir haberleşme sağlayıcı fiyatlarının maliyete yönelik olmasıyla ilgili bir yükümlülük altında olduğunda, fiyatların (yatırım üzerine makul bir getiri oranıyla birlikte) maliyetlere dayalı olduklarını ispat külfeti haberleşme sağlayıcısına ait olacaktır. Hizmetlerin verimli sağlanma maliyetini hesaplamak amacıyla, Kurum, haberleşme sağlayıcısının kullandığı maliyet muhasebesi yöntemlerinden bağımsız yöntemler kullanabilir. Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının uyguladığı fiyatlar için tam gerekçelendirme sunmasını ve gerekli görmesi halinde fiyatların ayarlanmasını talep edebilir.

 

4. Kurum, fiyat kontrollerini desteklemek için bir maliyet muhasebesi sistemi uygulamanın zorunlu kılınması halinde, maliyetlerin hangi ana kategorilerde gruplandırılmış olduğunu ve maliyetlerin tahsis edilmesi için hangi kuralların uygulandığını gösteren, maliyet muhasebesi sistemini anlatan bir açıklamanın kamuoyuna duyrulmasını sağlar. Maliyet muhasebesi sistemine uyulduğu yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bağımsız hesap uzmanları tarafından doğrulanacak ve her yıl yayımlanacak. 

 

 

 

 

ALTINCI CETVEL(Madde 42)

 

Yayımlanacak Bilgiler
Kurum, tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmelerini sağlamak amacıyla aşağıda öngörülen bilgilerin bu Yasa kuralları uyarınca Kurum tarafından veya kamusal telefon şebekeleri ve/veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcılar tarafından yayımlanmasını sağlar: 
(A) Haberleşme sağlayıcıların isimleri ve adresleri; 
(B) Kamusal telefon şebekeleri ve/veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcılarının isimleri ve genel merkez adresleri; 
(C) Kamuya açık olarak sunulan telefon hizmetleri; 
(Ç) Herkesçe kullanılabilir telefon hizmetinin kapsamı; 
(D) Kamuya açık olarak sunulan sabit ücrete ve periyodik olarak ödenen abonelik ücretlerine neyin dahil olduğunun belirtildiği telefon hizmetleri; 
(E) Her türlü kullanım ve bakım ücretlerini, uygulanan standart indirimlerin detaylarını ve özel tarife düzenlemelerini kapsayan standart tarifeler; 
(F) Sunulan tazminat veya para iade düzenlemelerinin özel detayları dahil, tazminat veya para iade politikası; 
(G) Sunulan bakım hizmeti türleri; 
(H) Herhangi bir asgari sözleşme süresi dahil, standart sözleşme şartları; 
(I) Haberleşme sağlayıcısı tarafından geliştirilmiş olanlar dahil, ihtilaf çözme mekanizmaları; 
(İ) Bu Yasaya ekli İkinci Cetvel’de belirtilen olanaklar ve hizmetler dahil, evrensel hizmetle ilgili haklar.

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin