yazılarKıbrıs iktibasBen seçimleri niye “boykot” ediyorum (5) – Hayati Yaşamsal
diğer yazılar:

Ben seçimleri niye “boykot” ediyorum (5) – Hayati Yaşamsal

Yeniçağ podcastını dinleyin

YERLEŞİMCİ KOLONİZE REJİM KK-tc’DEKİ PATALOJİK* DEMOKRASİ ORTAMINDA YAPILAN “DEMOKRASİSİZ-SEÇİMSİZ” SEÇİMLER NE KADAR ETİK, NE KADAR ESTETİK,
Konformist Sol ve Demokrat Kişi ve Partilerin izlediği Herestetik, Retorik ve Politik Seçim Manipülasyonu.
Bu yazımızda, KK-tc’deki anormal, bozulmuş, çalışmayan, işlemeyen, fizyolojik sınırların dışında olan PATOLOJİK DEMOKRASİ ortamında yapılan Demokrasisiz-Seçimsiz Seçimlerde, Emperyal Ankara Otoritesi’nin 1974 De-Facto Taksim sonrası uyguladığı De-facto İlhak sürecine Hizmetkar Siyasal Kurumlar’ın koltuklarına ve-veya Yönetimi’ne ulaşmak ve orada daha uzun süre kalmak için,
Ankara’nın 47 yıldır Askeri işgali altında tuttuğu Kuzey Kıbrıs’taki İşgal Ordusuna, Sivil İşgal Yöneticisi Kayyum Vali ve kayyum kurumlarına, De-facto İlhak sürecini dünya kamuoyu önünde meşrulaştıran Silihtar ve Dianellos bataklığına değil de,
Ankara’nın Silihtar ve Askeri işgal Sivil yönetim organlarına atadığı “YEREL MEMUR”larına Muhalif, Konformist Sol ve Demokrat kişi ve partilerin izledikleri seçim stratejilerindeki,
“Herestetik, Retorik ve Politik Seçim Manüpülasyonu”nun akademik yazımlarda ne anlama geldiğini ele almaya, açıklamaya çalışacağız.
“Kalabalığın kulağına cahillerin sözleri daha çekici gelir.” diyor Aristoteles
“Hitabet sanatı gerçek anlamda bir konuşma ve bir sanattır. Kendi amaçlarını izler ve baştan sona bir aldatmacadır.” diyor Wolfgang von Goethe
Herestetik : Her Ne Pahasına Olursa Olsun Kazanmak,
Retorik (Siyasette Hitabet ve Hamaset): Hitabetle Kazanmak,
Siyasi Mühendislik ise : Herestetik (kazanma sanatı) için uygun bir kurumsal dizayn (kurumsal tasarım) tesis etmek, anlamına gelir.
Etik ve Estetik: Değerleri inceleyen felsefe dalı Aksiyoloji’de iki dala ayrılır.
Etik, insan davranışlarına dair iyi (doğru) ve kötü (yanlış) tanımlamasını yapar.
Estetik ise öznelere ve nesnelere dair güzel ve çirkin şeklindeki değer yargılarıdır.
Etik ve estetik değer yargılarımızda daima mantıktan yararlanırız.
Mantık, doğruluk değeri ifade eden cümleler içerir ve amacı doğruya ulaşmaktır.
Herestetik bir kişinin veya grubun, kazanmak veya kazanma olasılığını artırmak maksadıyla bir karar verme sürecinin bağlamını ve yapısını belirlediği veya manipüle ettiği siyasal bir stratejidir (Riker)
William Riker Herestetik (heresthetics) kavramını bilimsel bir ifadeyle “tercih koşullarının dinamik manipülasyonu (dynamic manipulation of the conditions of choice)” olarak tanımlar.
Ona göre Herestetik, siyasilerin ya da siyasal partilerin manipülasyon yaparak siyasal yarıştan galip çıkma stratejileridir.
Herestetik, şartları ve durumu başkalarının isteyerek kabul etmesi için yapılandırmayı içerir.
Herestetik bir kişinin veya grubun, kazanmak veya kazanma olasılığını artırmak maksadıyla bir karar verme sürecinin bağlamını ve yapısını belirlediği veya manipüle ettiği siyasal bir stratejidir (Riker).
Herestetik özellikle retorik sanatını kullanarak “her ne pahasına olursa olsun iktidarı kazanmak” anlamına gelir.
Bu bağlamda Retorik ve Herestetik arasındaki ayrım şudur:
Retorik, ikna edici yöntemlerle insanların zihnini dönüştürmeyi ifade eder. Retorik bir ikna sanatıdır. Retorik özel çıkar uğruna gerçeği gizleyecek şekilde ikna edici biçimde konuşarak karşı tarafı bir şeye ikna etmek ve inandırmaya çalışmaktır.
Retorik peşinde koşan bir kariyer siyasetçisi sürekli Demokrasi, Adalet, Eşitlik-Hakkaniyet gibi idealleri yücelterek halkın gözünde doğru dürüst bir lider olduğunu göstermeye çalışır.
Modern siyasette retorik, siyasetçilerin duygu yüklü konuşmalar yapma ve etkili iletişim becerisi yoluyla millet iradesi üzerinde etkili olma sanatı olarak yorumlanabilir.
Retorik, hitabet ve hamaset gibi kavramlar arasında yakın benzerlikler söz konusudur.
Daha açık bir ifadeyle hamasette “duygusal manipülasyon” çok daha güçlüdür. İçi boş bireysel hikâyeleri, vatan ve millet edebiyatı, birlikte yönetmeyi ön plana geçirme ve saire vardır.
Siyasi mühendislik ise, esasen Herestetik (kazanma sanatı) için uygun bir Kurallar ve Kurumsal dizayn (tasarım) tesis etmek anlamına gelir.
Siyasi mühendislik (political engineering) Kuralların ve Kurumların koltukların ve yönetim organının ele geçirilmesi amacına yönelik olarak dizayn edilmesi demektir.
İşte bu Kabul görmüş akademik bilgiler ışığında, Emperyal Ankara Oteriteritesinin 1974 De-facto Taksim’le oluşturduğu Askeri İşgal ve Yerleşimci Kolonize Rejimi’nin Sivil Yönetim organlarına atadığı “Yerel Memur”larına Muhalif Konformist Sol ve Demokrat kişi ve partilerin Makyavelist Herestetik, Retorik ve Politik Manüpülasyon’lu seçim stratejilerindeki temel savunusu şu şekilde özetlenebilir:
De-facto İlhak sürecine Hizmetkar Siyasal Kurumlar’ın koltuklarına ve-veya Yönetimi’ne ulaşmak ve orada daha uzun süre kalmak.
Bunun için de 1974 sonrası De-facto Taksim’le yürürlükte olan De-facto İlhak sürecine Siyasi, Hukuki, Ahlâki ve hatta Vicdani hiç bir sınır koyma, direniş ve redEdiş sözkonusu değildir ve olmamalıdır
“Koltuklara ve Hizmetkar Yönetime ulaşmak için her araç meşrudur ve mübahtır” olarak özetlenebilecek olan bu stratejik felsefe “her ne pahasına olursa olsun kazanmak” olarak ifade edilen Herestetik gayenin gerçekleşmesine hizmet etmelidir:
Bireysel ikbal’lerini garantileyen Stratejik hedef ise, 47 yıldır devam eden Askeri İşgal’i, De-facto Taksim’i, De-facto İlhak süreci’ni redetmek, tanımamak değil, Hizmetkar Siyasal Kurumlarının koltuklarını, Hükümetini ve Hükümet-dışı Kurumlarını ele geçirmektir.
BEN,
25 HAZİRAN ARA SEÇİMLERİNE ADAY OLAN SOL VE DEMOKRAT KİŞİ İLE AİT OLDUKLARI PARTİLERDEN VE ONLARI DESTEKLEYEN ÖRGÜTLERDEN,
DE-FACTO TAKSİM’İ GERÇEKLEŞTİREN VE ASKERİ OLARAK KORUYAN VE 1960 LONDRA-ZURİH VE GARANTÖRLÜK ANLAŞMALARINA GÖRE 1974 SONRASI KUZEY KIBRIS’TA YASAL STATÜSÜ OLMAYAN TSK KOLORDUSU’NUN ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE KONUMUNUN TANIMLANMASINI DİLE GETİREN’İNİ
YERLEŞİK KOLONİZE REJİM KK-tc’Yİ FİİLEN YÖNETEN KAYYUM VALİ VE GENERALLER’DEN OLUŞAN “KOORDİNASYON KURULU” FESHİNİ DİLE GETİREN’İNİ,
SEÇİMSİZ-SEÇİMLERDE ADALI KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NUN KENDİ SİYASİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI’NI ELİNDEN ALAN, CENEVRE KONVANSİYONU ŞARTLARINA GÖRE SAVAŞ SUÇU OLAN TAŞINAN YERLEŞİK’LERİN OY KULLANMA HAKKI’NA KARŞI BİR SÖZ SÖYLEYEN’İNİ,
1974 DE-FACTO TAKSİM İLE EVLERİNDEN VE TOPRAKLARINDAN ZORLA SÜRGÜN EDİLEN, EVLERİ VE TOPRAKLARI YAĞMALANAN, GERİ DÖNÜŞ HAKKI, KOLONİZE REJİM YASALARI İLE ENGELLER KONULAN, KUZEYDEKİ ATA YADİGARI EV VE TOPRAKLARINA ANCAK TURİST OLARAK GELİP GÖREBİLEN ADALI KIBRISLI RUM’LARIN VE MARONİT’LERİN VE ERMENİ’LERİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ SAVUNAN’INI,
GÖRMEDİM. SİZ GÖRDÜNÜZ MÜ???????????
YERLEŞİMCİ KOLONİZE REJİM’DEKİ “SEÇİMSİZ-SEÇİMLER”DE KONFORMİST SOL VE DEMOKRAT KİŞİ VE PARTİ’LERİN İZLEDİĞİ HERESTETİK, RETORİK VE POLİTİK MANİPÜLASYON STRATEJİSİ’NİN NE KADAR ETİK, NE KADAR ESTETİK OLDUĞUNA SİZ KARAR VERİN.
1974 SONRASI DE-FACTO TAKSİM’LE YÜRÜRLÜKTE OLAN DE-FACTO İLHAK SÜRECİNE AHLÂKİ VE VİCDANİ DİRENME VE ULUSLARARASI ALANDA SİYASİ VE HUKUKİ SINIR KOYMA İRADESİ ANCAK, EMPERYAL ANKARA OTRİTESİ KONTROLÜNDEKİ SEÇİMSİZ-SEÇİMLERİNİ “BOYKOT” VE REDEDİŞ’LE BAŞLAR
SEÇİMSİZ-SEÇİMLER’E, KATILMAK, BOYKOT ETMEMEK,
TOPLUMSAL YOK OLUŞU SAĞLIYACAK “DE-FACTO İLHAK” SÜRECİNE, ADALI KIBRISLI TÜRK’LERİN KENDİ SİYASAL GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKINI YOK EDEN SAVAŞ SUÇU OLARAK TAŞINAN YERLEŞİKLER’İN OY KULLANMA MEŞRUİYETİ’NE KATKI KOYMAK, ÇİVİ ÇAKMAKTIR.
ŞİMDİ TAM DA BU ŞEÇİM ZAMANIN DA, BU GİBİ SORULARI SORMANIN ZAMANI MI DIR DİYE, KORFORMİSTLERİN BOYKOTÇU’LARA HOMURDANLIKLARINI DUYAR GİBİ OLUYORUM.
*Patolojik bir durum ne demek?
Patolojik sıfatı “patolojiyle ilgili, ” anlamlarında tıpta yaygın olarak kullanılan tıbbi bir terim ve sıfattır. En çok “anormal” anlamında kullanılır.
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
236AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin