yazılariktibasKamu Hizmeti Medyası ve Kamu Hizmeti İnterneti Manifestosu
diğer yazılar:

Kamu Hizmeti Medyası ve Kamu Hizmeti İnterneti Manifestosu

Bu manifesto Kamu hizmeti medyasını yeniden canlandırarak ve bir Kamu Hizmeti İnterneti yaratarak demokratik iletişimi koruma ve ilerletme yönünde bir çağrıdır

Yeniçağ podcastını dinleyin

Orjinal yazının kaynağıilerihaber.org

TEMEL PRENSİPLER VE MESAJLAR

1. Prensip:

Demokrasi ve dijital demokrasi Kamu Hizmeti Medyasını gerektirir. Bizler kamu hizmeti medyasının varlığını savunulması çağrısı yapıyoruz.

2. Prensip:

Demokrasiyi güçlendirici bir internet, kamu hizmeti medyasının toplumda eşitliği ve fırsatları ilerletecek kamu hizmeti interneti platformlarına dönüşmesini gerektirir. Biz bu tür platformların hukuki, ekonomik ve örgütsel temellerinin yaratılması için çağrı yapıyoruz.

3. Prensip:

Kamu Hizmeti Medyasının içeriği ticari medyadan ve veri şirketlerinden farklıdır. O müşterilere değil yurttaşlara seslenir.

4. Prensip:

Kamu hizmeti İnternet platformları internette adaleti, demokrasiyi, katılımı, sivil diyaloğu gerçekleştirir.

5. Prensip:

Kamu Hizmeti İnterneti yeni formatları, yeni içerikleri ve toplumlarımızın yaratıcı kesimlerinin güçlü işbirliğini gerektirir.

6. Prensip:

Kamu Hizmeti Medyası desteklenmeye ve finanse edilmeye devam edilmelidir, böylece sorumluluklarını gerçekleştirmek ve daha ileri düzeyde geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olurlar. Ek olarak, kamu hizmeti interneti lisans ücreti, İskandinav modeli kamu hizmeti vergileri ve ulusötesi finansman mekanizmalarına dayalı sürdürülebilir mali kaynaklara ihtiyaç duyar.

7. Prensip:

Kamu Hizmeti İnterneti eşitliliği ve çeşitliliği teşvik eder.

8. Prensip:

Kamu Hizmeti İnterneti kamusal tartışma, katılım ve sosyal uyumun geliştirilmesi adına fırsatlar sunar.

9. Prensip:

Kamu Hizmeti interneti medya yenilikleri için sürdürülebilir bir ekosistem yaratırken yeni içeriklerin ve hizmetlerin yaratılmasındaki değişimin itici gücü olur.

10. Prensip:

Kamu Hizmeti Medyası ve Kamu Hizmeti İnterneti demokratik, sürdürülebilir, dürüst, adil, dirençli bir topluma katkıda bulunur.

1. KRİZ VE ÜTOPYA: KAMU HİZMETİNİN YENİLENMESİ

Orijinal fikir basitti ve toplumu değiştirdi: Ücreti kamu kaynaklarından ödenen, hükümetten bağımsız, herkes için erişilebilir kamu yayıncılığı hizmeti, toplumun ortak meselelerine ilişkin güvenilir enformasyon ve analiz sağlar, çağdaş yaşamın çeşitliliğini ve karmaşık yapısını yansıtan programlar yapar. İlk olarak Büyük Britanya’da1920lerde BBC’nin faaliyete geçmesiyle ortaya çıkan kamu hizmeti yayıncılığı anlayışı tüm dünyada benimsenmiş ve uygulanmıştır. İkinci Dünya Savaşının sebep olduğu yıkımın ardından Kamu hizmeti yayıncılığı Almanya’da tekrar ortaya çıkmış ve demokrasinin yeniden tesis edilmesinde yardımcı olmuştur.  Daha sonraki demokratikleşme dalgalarında bir köşe taşı haline gelmiştir.

2021 Yılında, dünya yeniden küresel bir krizle yüz yüze: pandemi krizi, hızlanan iklim değişikliği, kalıcı ve derin sosyal eşitsizlikler, artan siyasal kutuplaşma ve pek çok yanlış bilginin çevrimiçi olarak yayıldığı bir infodemi krizi… Dijital teknolojilerin ve internetin hakim biçimleri ve kullanımları demokrasiyi tehdit ediyor. Bunlar karşılaştığımız zorlukları tam anlamıyla kavramamıza olanak sağlayacak güvenilir bilginin, derinlemesine analizin, rasyonel tartışmanın ve temsil çeşitliliğinin zaruri kaynaklarını ortadan kaldırmaktadır. Bahsettiğimiz Kamu Hizmeti Medyasının sadece ticari dijital devler tarafından işletilen ve kontrol edilen platformlara taşınması yeterli bir seçenek değildir. Youtube veya Facebook bünyesinde bir kamu hizmeti kanalı kurmak dijital egemenlerin kültürel merkez olma konumunu destekler ve bunların işletim prosedürleri ve iş modellerine yönelik bir alternatif sunmaz. Kamu Hizmeti Medyası Kamu Hizmeti İnternetini gerektirir.

Bu manifesto Kamu hizmeti medyasını yeniden canlandırarak ve bir Kamu Hizmeti İnterneti yaratarak demokratik iletişimi koruma ve ilerletme yönünde bir çağrıdır.

2. İLERİ ADIM

İnternet ve medya ortamı parçalanmıştır. Hakim ticari internet platformları demokrasiyi tehdit etmektedir. Bu platformlar gözetim, reklam, yalan haber, nefret söylemi, komplo teorileri, ticari ve siyasal içerikleri kişisel zevklere ve fikirlere göre uyarlayan ve kişiselleştiren algoritma politikalarının hakim olduğu bir iletişim ortamı yaratırlar. Halihazırda organize edildiği biçimiyle, internet farklılıkları ve anlaşmazlıkları müzakere etmek için ortak alanlar yaratmak yerine ayırır ve böler. Ticari internet platformları yurttaşlara, kullanıcılara, gündelik yaşama ve topluma zarar vermektedir. İnternetin topluma ve bireylere sunduğu tüm büyük fırsatlara rağmen, Apple, Alphabet/Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, Facebook ve Tencent’ten oluşan dijital devler benzeri olmayan bir ekonomik, siyasi ve kültürel güç elde etti.

Buna karşın kamu iletişimi ticaretten daha fazlasıdır. Kamusal bir amaçtır. Eylem çağrısında bulunmamızın nedeni de budur.

Bir tasavvurumuz var. Kamu Hizmeti Medyasının dijital çağda tekrar canlandırılması ve yenilenmesi için çalışıyoruz. 21. yüzyıla uygun bir Kamu Hizmeti Medyası… Biz farklı bir interneti ve farklı bir medya ortamını hayal ediyoruz. Biz kamu hizmeti internetinin, halk için, halk tarafından ve halka ait bir internetin; demokrasiyi ve kamusal alanı tehdit etmek yerine geliştiren bir internetin; bağlantı, mübadele ve işbirliği için yeni ve dinamik ortak alanlar sağlayan bir internetin yaratılmasını öngörüyoruz.

Kamu Hizmeti İnterneti, sivil toplum, bireysel medya kullanıcıları, yurttaşlar ve yaratıcı kültürel ve eğitsel sektörlerle işbirliği içerisinde kamu hizmeti görevini dijital çağa taşıyan çeşitli Kamu Hizmeti Medyaları tarafından işletilen İnternet platformlarına dayanmaktadır. Kamu hizmeti interneti demokrasiyi ilerletir. Kamusal alanı geliştirir. Kapsamlı enformasyon, analiz, geniş çerçeveli toplumsal temsil ve yaratıcı ifade sunarak etkin yurttaşlığı destekler ve katılım imkanlarını genişletir.  Kamu hizmeti internet platformları yarının kültürel endüstrilerini inşa eden yeni ve genç yaratıcıları destekleyebilir ve sosyal uyumu teşvik eder.

Şimdi kamu hizmeti internetinin ve yeniden hayata bulan kamu hizmeti Medyasının zamanıdır.

3. KAMU HİZMETİ MEDYASI-VİZYONLAR

COVID-18 krizi kamu hizmeti medyasının süregelen vazgeçilmezliğini ortaya koymuştur. Eve kapanan ve sürekli enfeksiyon riskiyle yüz yüze gelen izleyiciler objektif, tarafsız ve güvenilir enformasyon kaynaklarına erişmek için, evden eğitimde kaliteli eğitim materyalleri için, eğlence ve drama için ve kriz zamanlarında bir referans noktası olarak kamu hizmeti medyasına yönelmiştir. Kuruluşundan beri kamu hizmeti yayıncılığı, evrensellik ve bağımsızlık ilkelerine bağlılığı üzerinden tanımlanmıştır. Bu temel değerler mutlaka korumalı ve genişletilmelidir.

Kamu hizmeti medyası herkes için erişilebilir olan evrensel bir hizmet sunmalıdır. Bu, İnternet erişiminin ve Kamu Hizmeti Medyasının herkes için bir vatandaşlık hakkı olarak sunulması adına garantili kamu finansmanın sürekli taahhüdünü gerektirir.

Kamu hizmeti medyası kendi bağımsızlığını savunmalıdır ve editoryal ve yaratıcı süreçlere ilişkin kararların hükümet ve şirket çıkarlarından bağımsızlığını teminat altına almalıdır. Güvenilir ve bağımsız bir enformasyon ve analiz kaynağı olarak ve sorumlu bir aracı ve kullanıcı temelli yorum ve içeriğin sunucusu olarak Kamu Hizmeti medyasının bu koruyucu rolü, şeffaf süreçleri ve hesap verebilirliği gerektirir. Bu tür prosedürlerin açık etik prensiplere dayanması gerekir.

Kamu hizmeti medyası çeşitliliği desteklemelidir. Evrensel olarak bağlantılı ve kapsayıcı bir hizmet sunma misyonunu gerçekleştirmek adına kamu hizmeti medyası sosyal, bölgesel, ekonomik, politik, kültürel ve dinsel çeşitliliği ve gündelik yaşamın karmaşıklığını yansıtmayı amaç edinmelidir. Tüm farklı deneyimlerin ve seslerin görülmesini ve duyulmasını sağlamak, yaratıcı ve kurumsal pozisyonlardaki işe alımların sosyal temellerini genişletmeye dönük yeni bir taahhüdü, ana akım ticari medyada yeterince temsil edilmeyen azınlıklar için fırsatlar yaratmayı gerektirir.

Kamu Hizmeti Medyası, yeni içerik ve hizmetlerin yaratılmasında değişimin itici gücü olmalıdır. Kamu Hizmeti Medyasında haber ve eğlence yapımları, geniş kapsamlı sosyal etkileri ve muhtemel sonuçları olan sorunları vurgulamak, açıklamak ve bağlamsallaştırmak üzere yenilikçi medya yapımları geliştirmeye özellikle dikkat etmelidir.

Kamu Hizmeti medyasının mevcut gücünü odaklayacağı temel konu, çocukların eğitsel gelişimini destekleyen, gençlerin tüm ilgi alanları ve endişelerine hitap eden, yaşam boyu yetişkin öğrenimi için kapsamlı kaynaklar sağlayan yenilikçi programlar ve çevrimiçi içeriklerin üretimi olmalıdır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de eğlence, drama ve spor kamusal kültürel ifadenin ve toplumsal dayanışmanın temel alanları olmaya devam edecektir.

Kamu Hizmeti Medyası kamusal kültürel kaynakların toplumsal değerini en üst düzeye çıkarmada merkezi bir rol oynamalıdır. Kamu hizmeti yayıncılığı, müzeler, kütüphaneler, sanat galerileri, üniversiteler, arşivler ve performans mekanları gibi kamu tarafından finanse edilen bir dizi başka kültürel kurumla birlikte ortaya çıktı. Kamu Hizmeti Medyası, ortak girişimler için kolaylıkla erişilebilen bir platform sunar. Kamu hizmeti medyaları kamu hizmeti arama motoru ve platformu yaratmak ve idare etmek için ya da kullanıcıları kamu eğitim ve kültür kurumları tarafından üretilen ve küratörlüğü yapılan, ücretsiz olarak temin edilebilen ilgili materyallerin tümüne yönlendirmek için uygun yapılardır.

Kamu Hizmeti Medyası, kapsayıcılık ve demokrasiyi korumak adına katılım için yeni fırsatlar sağlamalıdır. Sivil toplum, organize topluluklardan vahşi yaşam habitatlarını koruyan ve dijital eylemin yeni biçimleriyle birlikte dezavantajlı kesimler için kampanya yürüten gruplara kadar, müşterekler yaratmaktan, vatandaş bilimi projelerine katkı sağlamaya kadar zengin bir çeşitliliğe sahip kendiliğinden organize olan, iş birliğine dayalı, faaliyet üreten kolektif kaynakları destekler. Kamu hizmeti medyası gönüllü katılımın tüm unsurlarını kullanmalı, program yapımı ve kamusal internet kaynaklarının yaratımı gibi temel alanlarda toplumsal katılımının yeni biçimlerini geliştirmelidir.

4. DİJİTAL KAMU HİZMETİ MEDYASI: KAMU HİZMETİ İNTERNETİNE DOĞRU

Dijital devler demokrasiyi ve interneti zayıflatmaktadır. Yeni bir internete ihtiyacımız var. İnterneti yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çağdaş anlamda internete tekeller ve ticari kaygılar hakimken, kamu hizmeti İnterneti demokrasinin hakimiyetindedir.  Günümüz interneti gözetimin hakimiyetindeyken, Kamu hizmeti interneti mahremiyete saygılı ve şeffaftır. Günümüz interneti halkı yanlış bilgilendirirken ve birbirinden ayırırken, kamu hizmeti interneti halkı birleştirir, bilgilendirir ve destekler. Günümüz internetinin karlılık prensibiyle yönetilip işlerken, kamu hizmeti interneti toplumsal ihtiyaçları ön planda tutar.

– Veri gizliliği kamu hizmeti internetinin temel özelliğidir. Kamu hizmeti interneti veri işleme pratikleri için bir rol model sunar. Kamu hizmeti interneti yazılımları ve içerikleri ticari olmayan amaçlarla tekrar kullanılabilecek ortak ürünlerdir. Kamu hizmeti platformlarında, kullanıcılar kendi verilerini yönetebilir, kendi sergiledikleri verileri başka platformlarda tekrar kullanabilmek üzere indirebilirler. Dijital devler bizim davranışlarımızı izlemek ve kontrol etmek amacıyla her bir çevrimiçi hareketimizi ve her tıklamamızı kaydeder. Kamu Hizmeti internet platformları veri depolamayı en aza indirir ve gayri merkezileştirir, internet kullanımını izleme ve kontrol altına alma ihtiyacı duymaz. Kamu hizmeti internet platformları, kar odaklı olmayan ve ticari olmayan amaçlarla içerik lisanslamanın kültürel ve dijital müşterekleri geliştirecek yeni biçimlerini dener.

– Kamu hizmeti internetini gerçekleştirmek yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni politikalar ve yeni ekonomik modeller Kamu hizmeti medyası dijital çağda demokratik iletişimi geliştirecek temel güç olma potansiyeline sahiptir. Kamu hizmeti medyası ve kamu hizmeti internet platformlarının desteğe ve etkinleştirilmeye ihtiyacı vardır. Kamu Hizmeti Medyasını ekonomik olarak sürdürülebilir kılan lisans ücreti, geçmişin değil, dijital geleceğin bir mekanizmasıdır. Dijital lisans ücreti, kamu hizmeti medyasının lisans ücretini dijital çağda genişletecek ve dönüştürecektir.

– Kamu Hizmeti Medyası desteklenmeye ve finanse edilmeye devam edilmelidir, böylece sorumluluklarını gerçekleştirmek ve daha ileri düzeyde geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olurlar. Ek olarak, kamu hizmeti interneti lisans ücreti, İskandinav modeli kamu hizmeti vergileri ve ulusötesi finansman mekanizmalarına dayalı sürdürülebilir mali kaynaklara ihtiyaç duyar.

– Kamu Hizmeti İnternet platformları, kullanıcılara ve işçilere adil davranır. Bunlar şirket ve siyasi güçlerden bağımsızdır. Bunlar eleştirel, bağımsız gazetecilerin kaliteli haberler ürettiği, yaratıcı profesyonellerin dijital çağın olanaklarını yansıtacak şekilde eğiten, bilgilendiren ve eğlendiren yüksek kaliteli programlar yaptıkları alanlardır. Vatandaşları, kamu hizmeti yayın modelinin deneyimleri, yapıları ve içeriği üzerine inşa edilen yeni biçimlere dahil ederler. Kamu hizmeti internet platformları yayıncılık modeli üzerine bina edilir ve dijital teknolojilerin ve kullanıcı katılımının yaratıcı potansiyellerini kullanarak ve dönüştürerek onun ötesine geçer. Kamu Hizmeti Medyasının görevi böylece yeni bir dijital kamu hizmeti görevine dönüştürülecektir.

– Kamu hizmeti internetinin algoritmaları kamu hizmeti algoritmalarıdır. Bu algoritmalar açık kaynaklı ve şeffaftır. Dijital kamu hizmeti görevini ilerletecek yönde programlanmıştır. Kamu hizmeti algoritmaları halk tarafından, halk için ve halka ait algoritmalardır. Kamu hizmeti algoritmaları şeffaf prosedürlere dayalı ve reklam, ticaret ve gözetim olmaksızın tavsiye ve önerilerde bulunarak kamu hizmeti interneti platformlarını, formatlarını ve içeriklerini organize etmeye yardımcı olur. Kamu hizmeti algoritmaları, halkın çeşitliliğini yansıtmaya, erişilebilirliği, adaleti ve kapsayıcılığı ilerletmeye dayalıdır.

– İnternet küreseldir. Kamusal alan küreseldir. Kamu hizmeti interneti ve platformları ise küresel, bölgesel ve lokal olmalıdır. Böylesi platformlar herkes tarafından, her zaman ve her yerden erişilebilir olmalıdır. Kamu Hizmeti İnternet platformları, insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunan Kamu Hizmeti İnternet içeriklerinin erişilebilirliğini ve kalıcılığını en üst düzeye çıkarır. Kamu Hizmeti İnternet platformları ideal anlamda, Kamu Hizmeti Medya kuruluşlarının uluslararası ağları olarak işletilmektedir. Kamu Hizmeti İnternet platformlarını işletmek için Kamu Hizmeti Medya kuruluşları, kamu kurumları (üniversiteler, müzeler, kütüphaneler vd.), sivil toplum, sivil ve topluluk medyaları, sanatçılar, dijital açık kaynak projeleri, platform kooperatifleri gibi başka kişi ve oluşumlarla işbirliği yapar. Bu tür kamu ve sivil kuruluşlar arasında ortak bir platformda içerik paylaşımı söz konusudur. Sonuç olarak, kamu hizmeti medya organizasyonları, kamu yararı için çalışan yapılarla birlikte internet iletişiminin aracılık ettiği halka açık alanlar yaratır ve bunlar bir bütün olarak kamu hizmeti internetini oluşturur. Avrupa Kamu Hizmeti Yayıncılarının mevcut altyapılarına dayanan Avrupa Kamu Hizmeti İnternet Platformları kamu hizmeti internetini geliştirmek için bir örnektir. Bu yayıncılar birleşerek Avrupa Kamu Hizmeti İnternet platformu oluşturulması adına işbirliği yapabilirler.

– Kamu hizmeti interneti, küresel bir iletişim altyapısı gerektirir. Böyle bir küresel altyapı, ticari ve hükümet çıkarlarından bağımsızdır, vatandaşlara ve demokrasiye hizmet eder.

5. 2040 YILINDA KAMU HİZMETİ MEDYA ÜTOPYALARINI HAYAL ETMEK

Günümüz interneti, kurumsal dijital devlerin internetidir. Yine de alternatif bir medya mümkündür. Bir kamu hizmeti interneti mümkündür. Gerçekten bir kamu hizmeti internetine ihtiyaç vardır. İnternetin topluma hizmet ettiği ve demokrasiyi geliştirdiği bir dünya öngörüyoruz.

2040’ı Hayal Et

– 2040 Yılında, Kamu Hizmeti Medyası geleceğini hatırlamış olacak. Bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme yönündeki kamu hizmeti misyonunu açık ve şeffaf dijital topluma göre uyarlamış ve dönüştürmüştür. Kültürel vatandaşlığı ilerletmekte ve toplumla olan sözleşmesini yenilemektedir.

– 2040 Yılında, Kamu hizmeti medyasının niteliği ticari medya ve veri şirketlerinden farklıdır. Toplumun çoğunluğuna erişmektedir. İnsanların gündelik bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Tüketicilere değil vatandaşlara hitap etmektedir.

– 2040 yılında, Kamu Hizmeti Medyası sürdürülebilir bir şekilde finanse edilecek ve vatandaşlar tarafından kabul edilen geliştirilmiş bir lisans ücretine dayanacaktır. Kamu Hizmeti İnternetinin parasal konularda savunduğu değer kapsamlı bir şekilde belgelemek, değerlendirilmek, kamu tarafından kontrol edilmek ve halka karşı şeffaf olmaktır.

– 2040 Yılında, yeni, radikal bir yönetim yapısı, Kamu Hizmeti Medyasını hükümet ve ticari çıkarlar gibi herhangi bir dış etkiden bağımsız hale getirmiştir. Halka açık oturumlar vardır, kalite kontrolü söz konusudur. Bireyler kamu hizmeti medyası ve onun programları aracılığıyla temsil edildiğini hissetmektedir. Kamu hizmeti medyası haberlerinin mümkün olduğunca tarafsız olduğunu, herhangi bir dış baskıdan etkilenmediğini hissetmektedir. Kamu Hizmeti Medya haberleri kamuoyunu yansıtmaktadır.

– 2040 Yılında, kamu hizmeti medyası evrenseldir. Fragmanlaşmış ve daha az eğitimli izleyiciler, bilgiden kaçınanlar ve azınlıklar da dahil olmak üzere toplumun her kesimine ulaşır.

– 2040 Yılında, müzisyenler ve film yapımcıları gibi birçok sanatçıya görünürlük sağlayan Kamu Hizmeti Medya kuruluşları yaratıcı sektörlere refah sağlamaktadır. 2040 Yılında kamu hizmeti medyası gündelik yaşam kültürünü ve çeşitliliğini yansıtacak ve temsil edecek yüksek kalitede eğlence ürünlerini yaratmakta ve dağıtmaktadır.

– 2040 Yılında, kamu hizmeti medyası lokal, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet göstermektedir. Araştırmacı gazetecilik de dahil kaliteli gazeteciliğe, yenilikçi formatlara ve toplumdaki farklı gruplar için ilgi uyandıracak kullanıcı deneyimine sahip yeni teknolojilere yatırım yapmaktadır. Gençler kamu hizmeti gazeteciliğini cazip ve elverişli bir bilgi, iletişim, işbirliği ve katılım ortamı olarak görmektedir.

– 2040 Yılında, Kamu Hizmeti Medyası, ilgili tüm platformlarda hazır, erişilebilir ve keşfedilebilir durumdadır. 2040 Yılında Kamu hizmeti medyası dijital alanda tam anlamıyla sunulmaktadır ve çok sayıda cihaza ve kullanıcı alışkanlıklarına uygun olarak doğru içeriği doğru zamanda sağlamaktadır. Kamu Hizmeti Medyası, tüm izleyicileri ve paydaşlarıyla bağlantıda kalır ve onları yakından dinler. Toplumun önemli zorluklarına ve sorunlarına yanıt verir. Topluma kendi katkısını ve kamusal değerini etkin bir şekilde taşır.

– 2040 Yılında, kamu hizmeti medyası, çevrimiçi kurslar ve eğitim kitleri aracılığıyla medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığa odaklı okullarla birlikte işbirliğine dayalı programlar geliştirmektedir. Okullar da dahil, toplumda kamu hizmeti medyasının değerlerine dayalı şekilde dijital okuryazarlığın ve medya okuryazarlığının geliştirilmesi eğitimin önemli bir yönüdür.

– 2040 Yılında, Kamu hizmeti medyasının işgücü sosyal sınıf, etnik grup, cinsiyet, yaş, kültürel arka plan ve coğrafi köken anlamında oldukça çeşitlidir. Kamu Hizmeti Medyasının işe alma mekanizmaları kapsayıcı ve şeffaftır.

– 2040 Yılında, kamu hizmeti medyası bir’den çok’a yayıncılık yapan bir kurumdan, kamusal ağ değer ve ilkelerinin kılavuzluğunda bir ağ altyapısına dönüşmüştür. Kamusal ağ değeri, internet gibi dijital iletişim ağlarının Kamu Hizmeti Medyasının kamu yararını, bilgiyi, eğitimi ve öğrenimi, demokrasiyi, vatandaşlığı, kültürü, sivil toplumu, yaratıcılığı ve eğlenceyi destekleme görevini ilerletmek amacıyla kullanılmasıdır. Kamu Hizmeti İnterneti, dijital müşterekleri ve dijital vatandaşlığı geliştiren ağ bağlantılı bir altyapıdır. Evrensel erişimi, iletişimi, katılımı, işbirliğini, kapsayıcılığı ve demokrasiyi güçlendirir.

Farklı bir medya dünyası mümkündür. Bir Kamu Hizmeti İnterneti ve yeniden canlandırılmış Kamu Hizmeti Medyası, demokrasiyi sürdürmek için acilen gereklidir. Kamu Hizmeti Medyası içindeki ve dışındaki tüm izleyicileri, vatandaşları, kullanıcıları, okuyucuları, uzmanları ve uzman olmayanları, aslında ülkelerimizde demokrasinin geleceğini önemseyen tüm yurttaşları Kamu Hizmeti Medyasını güçlendirme ve Kamu Hizmeti İnterneti oluşturma arayışına katılmaya çağırıyoruz.


‘Kamu Hizmeti Medyası ve Kamu Hizmeti İnterneti Manifestosu’, eleştirel sosyal medya, dijital medyanın ekonomi politiği gibi alanlardaki araştırmalarıyla bilinen Westminster Üniversitesi Profesörü Christian Fuchs ve Avusturya yayın kurumu ORF’de önemli görevlerde bulunmuş olan Klaus Unterberger öncülüğünde ‘Research Network InnoPSM: Innovation in Public Service Media Policies’in (kısa adıyla InnoPSM) kurumsal çatısı altında 2019 ve 2021 yılları arasında yürütülmüş bir dizi ortak çalışmanın ürünüdür.  Kamu hizmeti medyasının ve internetin (dolayısıyla demokrasi ve kamusal alanın) geleceğine ilişkin değerli bir vizyon ortaya koyan bu manifesto, çevrimiçi anketleri, workshop’ları, video mülakatları, webinarları ve tartışma forumlarını içeren çeşitli aşamalarda, önemli akademisyenlerin ve alandaki uygulayıcıların katıldığı kolektif bir yaratım sürecinin sonucu olarak ortaya çıkmış ve imzaya sunulmuştur. Günümüzde Dünyada ve Türkiye’de yükselen popülist sağ ideolojiler ve otoriter rejimler kendilerine yönelik bir tehdit olarak gördükleri küresel enformasyon akışını denetim altına alma çabalarını arttırırken,  diğer taraftan COVID süreci, Rusya Ukrayna savaşı ve küresel iklim kriziyle beraber internet ve sosyal medyanın toplumsal etkileri ‘dezenformasyon’, ‘yankı odaları’ ve ‘dijital tekeller’ üzerinden yoğun şekilde tartışılırken, bu manifestonun açık, katılımcı ve şeffaf yönetilen,  karlılık yerine kamu yararını merkeze alan ‘başka bir internetin’ mümkün olabileceğine dair sunduğu perspektif kuşkusuz ufuk açıcı olacaktır.

Manifestonun ve hazırlanmasındaki süreçlere dair dokümanların yer aldığı kitabı şu linkten indirebilirsiniz: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50934

 Manifesto’yu buradan imzalayabilirsiniz: http://bit.ly/signPSManifesto

Manifestonun imzacılarının tam listesine buradan erişilebilir: http://bit.ly/psmmanifesto

İmzacı olan yeni isimler düzenli olarak eklenmektedir.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
259AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin