.Yeniçağyeniçağ güncelİngiltere ile Kıbrıs arasında üsler antlaşmasının tam metni
yazarın tüm yazıları:

İngiltere ile Kıbrıs arasında üsler antlaşmasının tam metni

Yeniçağ podcastını dinleyin

Cyprus_SBAsInRedKıbrıs Haber Ajansı çeviri ile antlaşmanın Türkçe tam metni aşağıda. Orjinal antlaşma için http://www.moi.gov.cy/

 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Egemen Üs Bölgelerinin Geliştirilmesinin Ayarlanması ile İlgili Düzenleme

22/01/2014

Birlikte “Hükümetler” olarak isimlendirilecek Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti,

Hükümetler arasındaki Egemen Üs Bölgelerinin yönetimi ile ilgili 16 Ağustos 1960 tarihli Nota Teatisini ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümetinin yaptığı bu notaların ekindeki açıklamayı (“Açıklama”) HATIRLATARAK,

Bu açıklamada Kraliçe Hazretleri Hükümeti’nin amaçlarının aşağıda kaydedilenler olduğunu BELİRTEREK:

(1) Egemen Üs Bölgelerini askeri üs olarak etkili biçimde kullanmak

(2) Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam işbirliği yapmak

(3) Egemen Üs Bölgelerinde ikamet edenlerin veya çalışanların çıkarlarını korumak

 

Egemen Üs Bölgelerinde (“EÜB”) ikamet edenlerin, askeri olmayan gelişim ile ilgili daha fazla esneklik gösterilmesine yönelik arzularını KAYDEDEREK,

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti’nin, bu arzuyu Açıklamanın ruhu içinde ve askeri ihtiyaçlarına uygun bir biçimde gerçekleştirebilmesine yönelik pozisyonunu KAYDEDEREK,

Hükümetlerin bu arzuya karşılık vermek amacıyla yakın işbirliği yapmaları ile ilgili kuvvetli isteğini KAYDEDEREK,

Askeri olmayan gelişim ile ilgili unsurlar dâhil olmak üzere, Açıklamanın bazı unsurlarının, Açıklamanın ana amaçlarını daha etkili biçimde gerçekleştirmek için yeniden ayarlanması gerektiğini GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,

EÜB’nin askeri olmayan gelişimi konusunda aşağıdaki ANLAŞAMAYA VARMIŞLARDIR:

 

MADDE 1

(a) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkili makamları, EÜB’nin yetkili yönetim makamlarına danışarak ve söz konusu makamların rızasıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşmasının (“Kuruluş Antlaşması”) A Ekindeki 1. Maddesinde kaydedilen bölgeler için imara açık alanlar ve imar politikaları belirleyecektir. Ekte bulunan haritalarda gösterildiği gibi, buna askeri bölge olarak tanımlanan ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümetine ait veya ondan veya onun tarafından kiralanan arazi istisnadır (EÜB’nin yönetimine ait araziden ayrı arazi olarak).

(b) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti, askeri bölge olarak tanımlanan araziyi terk etmeye veya kiralanmasına son vermeye karar verdiği takdirde, söz konusu arazi artık askeri bölge olarak tanımlanmayacak ve bu Düzenlemenin hükümlerine tabi olacaktır. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti tarafından EÜB’nde yeni arazi satın alınırsa veya kiralanırsa, bu arazi askeri bölge olarak tanımlanacak ve bu Düzenlemenin hükümlerinin dışında tutulacaktır.

(c) Kamu yararı ile ilgili istisnai durumlarda, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, bunun dışında kalan bir arazinin, Madde 1 (a)’da öngörülen imara açık alanlara ve ilgili imar politikalarına dâhil edilmesini isteyebilir. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti, askeri ihtiyaçlarını dikkate alarak, bu isteği olumlu biçimde değerlendirecektir.

 

MADDE 2

Madde 1’in hükümlerine uygun olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki imara açık alanların ve imar politikalarının belirlenmesinde veya değiştirilmesinde genel olarak uygulanan işlemler, o Maddede ifade edilen imara açık alanların ve imar politikalarının belirlenmesi ve değiştirilmesi amacıyla uygulanacaktır.  Özellikle, şeffaflık ve kamu katılımı ilkelerinin ilerletilmesi amacıyla, bu işlemlere yerel makamlar ve halk katılacaktır.

 

MADDE 3

İmar işlemini üstlenecek Kıbrıs Cumhuriyeti yetkili makamları, uygun olduğunda, EÜB yönetimine danışarak, Madde 1’de belirlenen imara açık alanların ve imar politikalarının hazırlanmasına gerekli olan eldeki veriler, planlar, haritalar ve diğer bilgiler de dâhil olmak üzere, EÜB yönetiminin tam desteğini alacaktır.

MADDE 4

Madde 1 ve 2’ye göre belirlenen imara açık alanlar ve imar politikaları, gerekli olduğunda, EÜB mevzuatı yoluyla uygulanacak ve yayınlanacaktır.

 

MADDE 5

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkili makamları, EÜB’nin yetkili yönetim makamlarının rızasını önceden alarak, EÜB’nin mevzuatına uygun olarak inşaat ve parselleme izinleri inceleyecek ve verecek veya vermeyi reddedecek ve sözü geçen mevzuata uygun olup olmamasını araştıracaktır. EÜB’nin mevzuatına uygun olarak, özel gelişim veya yapıların inşaat edilmesi ile ilgili önerilerin imar unsurları Kıbrıs Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından dikkate alınacaktır.

 

MADDE 6

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti, askeri ihtiyaçlara bağlı oldukları durumlar hariç, askeri olmayan ticari veya sanayi işletmeler kurmayacaktır. Ancak, sadece Madde 1’de belirlenen imara açık alanlara ve imar politikalarına ve EÜB’nin ilgili yasalarına uygun durumlarda, EÜB’nde askeri olmayan ticari veya sanayi işletmelerin kurulmasına izin verilecektir. Ayrıca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sunulacak ve EÜB’nde genel hizmet veya kamu hizmetleri sağlayacak altyapının inşa edilmesini öngören her teklifi olumlu biçimde değerlendirecektir.

 

MADDE 7

(a) Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının EÜB’nde araziye sahip olma hakkı devam edecektir.

(b) EÜB yönetimi, AB vatandaşlarına ve üçüncü ülke vatandaşlarına EÜB’nde araziye sahip olma hakkı verecektir.  Bu haklar, sözü geçen kişilere, mümkün olduğu kadar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde verildiği esasta sağlanacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Dairesi, halihazır yaptığı işlemleri EÜB’nde de yapmaya devam edecektir.

(c) Açıklamada belirlendiği ölçüde ve ilgili AB yükümlülüklerine uygun olarak, EÜB’ne serbest erişim var olmaya devam edecektir. EÜB yönetimi, bazı kişilere, bu kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kalmalarına müsaade edildiği ölçüde, geçici olmayan amaçlar için EÜB’sinde kalma izni verecektir. Farklı bir uygulama icap eden istisnai durumlar buna dâhil değildir.

MADDE 8

(a) Kıbrıs Cumhuriyeti, EÜB’ndeki herkese (İstisna Edilen Kişiler hariç) EÜB’ndeki Kıbrıslılara sağlanan kamu hizmetlerini sağlayacak ve Açıklamanın 4. Paragrafında belirlenen esasta Kıbrıslılar için yapılan idari görevleri yapacaktır.

(b) Taraflardan hiçbirinin İstisna Edilen Kişi olmayan siyasi hak ve yükümlülüklerle ilgili yasal işlemlerin, Cumhuriyetin Mahkemelerinde yer alabilmelerine ve bu işlemlerde Mahkemelerin verdiği karar ve emirlerin EÜB’nde uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

(c) Ayrıca, ne davacı ne de davalı İstisna Edilen Kişi olan bazı cezai takibatların, Cumhuriyetin Mahkemelerinde yargılanabilmeleri için düzenlemeler yapılacaktır.

(ç) Eğer böyle düzenlemelere göre Cumhuriyetin Mahkemelerinde yargılanan kişilere hapis cezası verilirse, cezalarını Cumhuriyetin hapishanesinde çekeceklerdir.

(d) Ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve EÜB yönetimi, Cumhuriyetin ve EÜB’nin yetki alanlarındaki cezai adalet sisteminin etkili biçimde işlemesine katkıda bulunabilecek ek tedbirleri inceleyecektir.

(e) Kıbrıs Cumhuriyeti, mümkün olduğu ölçüde, seçimlerde Kıbrıs Cumhuriyeti içinde verilen aynı seçme ve seçilme haklarını EÜB’deki herkese (İstisna Edilen Kişiler hariç) sağlayacaktır.

(f) Bu Maddedeki “İstisna Edilen Kişi”, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve sadece EÜB’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti tarafından askeri üs olarak kullanıldığı için EÜB’nde bulunan her kişi anlamına gelir.

 

MADDE 9

Kamu yolları, kamu hizmetleri ve kamuya yeşil alanlar dâhil olmak üzere, Madde 1’e göre belirlenen imara açık alanlar ve imar politikalarından kaynaklanan kamu altyapı yatırımları ile ilgili her yeni talep ve bu altyapıların bakımı, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından üstlenecektir. Bu altyapının Birleşik Krallığın askeri ihtiyaçlarına gerekli olduğu yerlerde, masraflar Hükümetler arasında adil biçimde paylaşılacaktır.  Altyapının Birleşik Krallığın askeri ihtiyaçlarına gerekli olmadığı ancak yarar sağlanabileceği yerlerde, Hükümetler masrafları adil biçimde nasıl paylaşacaklarını değerlendireceklerdir.

 

MADDE 10

(a) Birleşik Krallık Hükümeti ve/veya EÜB yönetimi, nihai hüküm olan bir Mahkeme kararı sonucu olarak, EÜB yönetimi tarafından yapılan bu Düzenlemeden kaynaklanan görevleri yapan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, makamları veya organlarının bir kararı, faaliyeti veya ihmali yüzünden herhangi bir üçüncü tarafa tazminat vermek zorunda kalırsa, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Krallık Hükümetine ve/veya EÜB yönetimine, duruma göre adil bir noktaya kadar, tazminat verecektir.

(b) Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti veya EÜB yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin tazminat vermesi gerekebileceği herhangi bir işlem veya olası bir işlemden haberdar olursa, aralarında herhangi bir işlemin yapılması veya böyle taleplere cevap verilmesi ile ilgili tam işbirliği olacaktır.  Bu işbirliği, özellikle talep edilen veya ödenmiş olan veya ödenen masrafların herhangi bir tazminatın uygun miktarı (varsa) konusunda olacaktır.

 

MADDE 11

(a) Birleşik Krallığı Hükümeti tarafından Egemen Üs Bölgelerinin yönetimi ile ilgili yapılan ve 16 Ağustos 1960 tarihinde Hükümetler arasındaki Nota Teatisinin konusu olan Açıklamanın hükümleri, bu Düzenlemenin hükümlerine aykırı olmadığı ölçüde geçerli olmaya devam edecektir.

(b) Bu Düzenleme, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümetinin EÜB ile ilgili uluslararası yükümlülükleri ile çelişecek biçimde yorumlanmayacaktır.

(c) Farklı bir hüküm kesinlikle mevcut olduğu veya içerikten talep edildiği durumlar dışında,  Kuruluş Antlaşmasında belirlenen terimler, bu Düzenlemede kullanıldıkları zamanda ayını anlamı taşır.

 

MADDE 12

Devamlı istişareyi mümkün kılabilmek ve bu Düzenlemenin etkili biçimde uygulanması amacıyla işbirliğini kolaylaştırmak için bir Ortak İşbirliği Komitesi kurulacaktır.

 

MADDE 13

Bu Düzenlemenin yorumlanması veya uygulanması konusunda çıkabilecek her anlaşmazlık, önce Ortak İşbirliği Komitesinde müzakereler yoluyla veya başarısızlık durumunda, Hükûmetler arasındaki müzakerelerle çözülecektir.

MADDE 14

Bu Düzenleme, Hükümetlerin ortak karşılıklı rızası ile her anda değiştirilebilir.

 

MADDE 15

Bu Düzenleme, imzalanmasıyla yürürlüğe girecektir.

 

YUKARIDAKİLERİN ŞAHİTLERİ OLARAK, Hükümetleri tarafından yetkilendirilenler bu Düzenlemeyi imzaladılar.

15 Ocak 2014 tarihinde İngilizce iki suret halinde Londra’da imzalandı.

 

………………………………… ………………………………………

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına

 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti adına

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
200AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin