YKPYKP'nin açıklamalarıYKP: YARIN, SOKAKTAYIZ!
yazarın tüm yazıları:

YKP: YARIN, SOKAKTAYIZ!

Yeniçağ podcastını dinleyin

Yar?nki eylemlerle ilgili Yeni K?br?s Partisi Yürütme Kurulu’nun yay?nlad??? bas?n aç?klamas? ?öyle:

Sosyo-ekonomik kriz derinle?erek sürmektedir. 74 sonras? yarat?lan ganimet düzeni kuruldu?undan beri ama özellikle son 20 y?ld?r çok ciddi krizdedir. Her defas?nda suni önlemlerle biraz daha itelenerek statüko ayakta kalmakta ama k?sa süreli suni önlemlerin sonuna gelince bir öncekinden daha büyük bir krizle kar?? kar??ya kald???m?z? hemen anlamaktay?z…

Girdi?imiz ekonomik krizin çift aya?? vard?r, biri dünya ekonomik krizi, di?eri TC’nin dayatt??? yapt?r?mlar…

Bunun yan?nda 200 bin ki?iyi kapsayan bir bütçe planlamas? ile 500 bin ki?in kamusal sorunlar?n? çözmeye çal???yoruz. Birçok kamusal hizmet bu nedenlerle çökmü? durumda. Bu f?rsat bilen baz? kesimler hizmetlerin özelle?tirilerek ya?malanmas? için son y?llarda akbabalar gibi tepemizde dolanmaktad?r. Kamunun reform istedi?i gerçe?i dururken eski yap? ile daha da katmerle?en sorunlar? çözmeye çal??man?n ba?ar?s?z olaca??n? herkes biliyor ama kamu kaynaklar?n?n ya?malanmas?, rant elde edilmesi seçene?i dururken gerekli reformu yapmay? da kimse istemiyor…

Sosyo-ekonomik alanda ya?anan krizlerden ç?k?? yolu olarak sunulan daha fazla neo-liberal politika ve daha fazla Türkiyelile?tirme dayatmas? gelinen a?amada birçok çal??an? defalarca soka?a itmi?tir.

Birçok kesim son krizin sorumlusunu do?ru bir ?ekilde Ankara’n?n dayatt??? ekonomik paketler olarak görmektedir…

Ancak buna ra?men krizin statükonun kendisinden kaynakland???, yap?sal bir kriz ile kar?? kar??ya oldu?umuzu baz? çevreler ?srarla saklamaya ve bugünkü hükümeti devirerek sorunu çözebilece?imiz izlenimi yaratmaya çal??maktad?r…

YKP, 74’te ya?man?n ve ganimetin payla??lmas? üzerine kurulan bu düzenin art?k sürdürülemez oldu?unun alt?n? bir kez daha çizer. Bu nedenle mücadele koltuk kavgas? de?il, statükonun ortadan kald?r?lmas? için olmal?d?r. Bunun da en önemli aya?? ayr?l?kç? rejim için mücadele verenlere kar?? K?br?s sorununun çözümü için mücadeledir…

Ankara’n?n dayatt??? paketlere, onun memurlar?n?n yönetmesine ve gönderdi?i paralara ihtiyac?m?z yoktur, K?br?sl?lar?n kendi kendilerini yönetecek güçleri vard?r. Bu nedenle YKP “talimatla yönetilmeye hay?r, bu memleket bizim, biz yönetece?iz” diyen bir yerden bu mücadelenin yükseltilmesi gerekti?inin alt?n? çizer…

Bu nedenle YKP tüm üye, sempatizan ve parti dostlar?n? 31 Ekim, Pazartesi saat 10’da sendikalar?n düzenleyece?i mitinge kat?lmak için YKP Genel Merkezi önünde bulu?maya ve buradan eylem alan?na gitmeye davet eder…

YKP, herkesi geleceklerine, ülkelerine sahip ç?kmak için 31 Ekim’de sokakta olmaya ça??r?r…

 

 

30 Ekim 2011

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
236AboneAbone Ol

yazılar

Yeniçağ Podcastını dinleyin